Jɔ̀ɔ̌n 13

1Plě Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmně tǐ mǐaǒ nyni, Jùsu jia ɛle ɛ̈ moo tǐ nyniaǒ no keǒ Bɔ sɔna nɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ mǒ Bɔ mua de klě Ɔɔ Gbeǐ mɔ̀. Ɔ noɛɛa nyopòà neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ mǒ no ü Ɔ kɔn'ɔ Ɔ̌ noɛɛ u mǒ kaǒ ɛ miǎ kmɔ̌ɔ dlǒ chlɛ̀chlɛ kɛn jɛɛ le. 2Ɛ nua wìti noǎ le di tǐ, è kǔ poaě ɛ Jùdǎse dlǒ wlòmo ɛ̌ wɛ̀a mɔ̀le ɔ̈ moo Saemɔ̌ Esekalìaa jbɛju keǒ bɔ sàlaě Jùsu bo demǒ. 3Jùsu jia ɛle ɛ̈ moo Ɔɔ Gbeǐ poaě Ɔ noǎ wùɛ kwete mǒ Ɔ̌ jia lɛ de ɛ̈ moo Ɔ sɔnaě mǒ Gbeǐ mɔ̀ plě Ɔ̌ mia de klě Ɔ mɔ̀. 4Ii tè Ɔ dǔa jemǒ Ɔ̌ sɔnaě di fuo kɛn mǒ Ɔ̌ sàla Ɔɔ wlawlǒ pɛ̀tu mǒ Ɔ̌ dǔa pnee dalo mǒ nɛ̀ Ɔ gbàla jemǒ. 5È Ɔ poaě ně jěsòn wan Ɔ̌ tùngmaea Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo be le jlajla. Pnee daloǒ Ɔ gbàlaa nɛ̀ Ɔ nia Ɔ̌ snɛ̌a u be le, dɛà na wien po nyebajlo blɛɛ je bɔ nuu nɛ̀ Ɔ nia. 6Tà Ɔ jɛɛaa Saemɔ̌ Pitɛ̌, Pitɛ̌ gbɛ̀a Ɔ wan Ɔ je, “Koɔn, mi kɛɛ̌ be le jlaba ke le?” 7Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Klě tǐà wlòmo dɛà Ě nii sè ɛ ji, kɛɛ mìa ɛ le jboba klě nya.” 8È kě Pitɛ̌ dɛ̌a ɔ je, “Òooǒn, sèǎǎ be le jla kpe.” È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Boǒ seè be le jla, è sè wakǎ kɔn keàǎ jleě mǒ.” 9Saemɔ̌ Pitɛ̌ sea dɛ Jùsu sɛ̀n'aa nynɛ̌ le jbo. Ii tè ɔ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Koɔn, è bɛ̌ neěe bò jè, è ɛ se ně bee do sosǒ sè i le jlaba mu, jla ně sonwe klee Ně dlǒ ke!” 10È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Nyopòà pnèe ɛ̌ wɛ̀aa mɔ̀le uu fǒ se mnǒ pa, nɛ̀ kɔn tè bǔ pa koǔ bo uu bee doǒ nì u jlɛ le. A wɛ̀ le mnǒ, kɛɛ ɛ se aa wùɛ.” 11Jùsu jia nyu tae miaě Ɔɔ bo demǒ sàba le, nɛ̀ kɔn tè Ɔ dɛ̌a bò ɛ̈ moo, “Ɛ se aa wùɛ a se mnǒ le wɛ̀.” 12Tà Jùsu wɔ̀la uu be le jlajla mɔ̀, Ɔ poa Ɔɔ wlawlǒ pɛ̀tuǒ mǒ, è Nɔ̀ǒ muaǒ di fuo kɛn de. È kě Ɔ nia u wan gbògba Ɔ je, “Dɛà Ě nu kɛ amoo mǒ kèkeà a jbo ɛ lee? 13A dɛɛ leě Tee Nyu klee Koɔn, a se snǔ mǎ nɛ̀ Ě mono kàan tè. 14Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu Bo moo aa Koɔn klee Tee Nyu Bo ke aa be le jlɛ, è ba tìeǒ aa chɛ̀ ja a miǒ konkwa jleě měne nunuu nu ke. 15Dɛǒ nɛ̀ moo ɛɛ tee dɛ Ě nye amo ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ dɛɛ doǒ ɛ̈à Ě nu amoo mǒ aa bǐì tùu mǒ nu ke. 16Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, kèii tè se jǐ boǎ i seǒ ɔɔ chì kpa ämo mǒ sìn. È dbodbo nyuu tè se jǐ boǎ i seǒ nyuà dbo ɔɔ mǒ sìn. 17È klě tǐà wlòmo a ji imo noǎǒ no, bɛ̌ nu bǎ ke i ni, ngmna mi a mɔ̀ beba.” 18È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Ě slě aa wùɛ mɔ̀ boɔ, Ě ji nyopòà Ně chɛ̀ Ě sàǒo lo, Mǒ kɔn nu. Kɛɛ Nyesoaa win'à nì miǒ jaě le ï dɛ̌ bòo, ‘Nyuà ɔ̈ klee Mǒ ä diiǒo tàa do dɛ nɔ̀ mi bo bitǐba ɔ miǐ ja jǎba.’ 19Ě tmɛɛ̌ a ne plě ɛ mi tùɔn kpaba ɛ̈ di ɛɛ numa bɛ̌ kpa tùɔn a mǐ i kàan tè po Nyu tae Ě monoo. 20Bo tmɔɔ̌ a kàan tè, nyu wùɛ ɔ̈ mii nyuà Ě mii dboba jebo kmema, ɛ̀ wòje Ně chɛ̀à Mǒǒ ɔ kme jebo ke. Nyu wùɛ ɔ̈ mi Mǒo jebo kmema, è Nyuà dbo Mǒo Nɔ̀ǒ ɔ kme jebo ke.” 21Tà Jùsu wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è ɛ niia Ɔ kèjle chɔɔ. Ɔ wala wèe Ɔ̌ nyea u konwě, kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Bo tmɔɔ̌ a tèe jleě, aa nyuu do nɔ̀ miěě bo demǒ sàba.” 22È Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo nùǒ tentɛɛa je le ǐ kɛ̀ɛn'a u wlò le nyu tae bɛ diaa tù. 23Jɔ̀ɔ̌n ɔ̈ mooa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyu Ɔ noɛɛaa mǒ nɔ̀ wɛ̀ɛa Ɔ je keǒ di fuo kɛn. 24Ii tè Saemɔ̌ Pitɛ̌ poa Jɔ̀ɔ̌n jǐ tànte mɔ̀ bɔ gbàla Jùsu wan nyu tae Ɔ boɛa lěe mɔ̀. 25È Jɔ̀ɔ̌n jaea ɔɔ dlǒ kɛn ɔ̌ poaǒ ɛ Jùsu wulee bo ɔ̌ gbɛ̀a ɔ wan ɔ je, “Koɔn, mɔǒ kɛ?” 26Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyuà Ě mii flɔ̌ɔ peǎn'à dɛ je kɔba klě fuo wan Ě mi ɛ nyema nɔ̀ǒ.” È Ɔ kɔa flɔ̌ɔ peǎn'ǒ dɛ je Ɔ̌ nyea ɛ Jùdǎse ɔ̈ mooa Saemɔ̌ Esekalìaa jǔ. 27Tǐi doo tǐ jleě tà Jùdǎse dia ɛmoo flɔ̌ɔǒ, Setɛ̀n ɔ̈ monoo kǔ sìsii klɔ̀ba nɔ̀ beaě ɔ ja. È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Nu jǐ měne, nu dɛǒ kɔ̀n'ɔ nunuɛ.” 28Kɛɛ nyu wùɛ nɔ̀ sea ɛ le jbo dɛ kɔn tè Ɔ dɛ̌a bò ɔɔ je. 29Tà ɛ tùaa Jùdǎse mooa uu wlě blě nyu, ii tè tìe tùu jěa lɛ ɛ̈ moo Jùsu tmɛɛ̌a nɔ bɔ tɔ̀na noǎ u jlɛɛ̌a keǒ de ngmnengmnɛ̌ǒ mɔ̀ ɔ̀ɔ̌ bɔ sàlaǒ wlejoɛ̌ɛ bɔ sɛ̀ɛa sònwɛ nyo mǒ. 30Tà Jùdǎse wɔ̀ɔ̌la bò ɛmoo flɔ̌ɔǒ le, è nɔ̀ǒ beaě plomǒ klě tǒn'ǒ slè. 31Tà Jùdǎse muaa, è kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Jbɛjuu Jǔà Nyesoa nye Ɔ tè jǐ boaboǎ plě Ɔ̌ nye Nyesoaa chɛ̀ tè jǐ boaboǎ ke. 32Bɛ̌ nu Jbɛjuu Jǔà Bɔ̌ nye Nyesoa tè jǐ boaboǎ, è Nyesoa mi Ɔ tè jǐ boaboǎ nyema ke. Ɛmo tè jǐ boaboǎǒ Nyesoa mi ɛ Ɔ̀ nyema pase. 33Ně jlǔ ale, tǐ gbei nì siǒ Ě mǐɔ a slè mǒ sɔn. Dɛà Ě tmɔɔ̌ noo Jùwɛ nyo nɛ̀à Ě tmɛɛ̌ amo, a miǐ le pɔ̀nma, kɛɛ tà Ě miě a seě mumuɛ wɔ̀. 34Tèǒ nì kɔn tè klě tǐà wlòmo tetě jajloà nɛ̀ Ě tmɛɛ̌ amo, a nonoɛɛ měne. Aa měne nonoɛɛ bɛ wǒ je keà Ě nu amoo mǒ noɛɛa. 35Bɛ̌ nu bǎ nonoɛɛ měne, nyopò wùɛ mi ɛ jiba ɛ̈ moo amoo Ně mɔ̀ na nyo.” 36È Saemɔ̌ Pitɛ̌ gbɛ̀a Jùsu wan ɔ je, “Koɔn, è tà miǐ kɛ?” Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Tà Ě miěe slè wɔ̀ bò naǎ de klě tǐà wlòmo, kɛɛ tǐ miě diba mìě mu.” 37Pitɛ̌ gbɛ̀a Ɔ wan ɔ je, “Koɔn, mɛ kɔɔ̌n kɛ tè ně naǎ kɛ Mò de klě tǐà wlòmo? Ě wɛ̀ le mɔ̀ bo kǒ keǒ Nè tè mɔ̀.” 38È Jùsu gbɛ̀a ɔ wan Ɔ je, “Sɛjesɛ jè wɔ̀ kɛě ɛle bò kǒ keǒ Ně tè mɔ̀ le? Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ mò, plě seaka kokɔ̌ mǐma slò, mìǐ mɔ̀ chnɛ̀ma ɛ̈ moo sèě ji klě wěe tan wlòmo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\