Jɔ̀ɔ̌n 14

1È kě Jùsu dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoǒ je Ɔ je, “Kèjle bɛɛ̌ ni amo, ba po Nyesoaa tè kàan tè, è ba po Ně tè kàan tè. 2Blè fòfoa nì neě Ně Gbeǐi koǔ bo, bɛ̌ see bò nu, Ě see amo tmɔɔ̌ no ɛ̈ moo Ě mi ni Ě mǐ tùɔn mɔ̀le wɔ̀ keǒ a mɔ̀. 3Bɛ̌ nu Bo mu de klě Ně Gbeǐ mɔ̀, Boǒ wɔ̀ tùɔn mɔ̀le keǒ a mɔ̀, Ě mi de diba Ě mǐ a kpa a miǒǒ gbàa bo ne ɛ̈ di ɛɛ numa tà Ě neěe a mǐě ne. 4A ji snǔà ɛ̈ miěe tà Ě miěe ne.” 5È kě Tɔmɔ̌se dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Koɔn, ä se tà mìě jii chɛ̀. È ke ä miǐ kɛ snǔǒ jijiɛ numa?” 6È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Mǒà Mǒ moo Snǔ Ɛ̈ pee kàan tè pepě mǒ keǒ Nyesoa jleě mǒ klee Ɛ̈ nyee tùonyopo kmɔ̌ sie fònfno. Nyu wùɛ slě wɔ̀ bɔ muě Gbeǐ mɔ̀, ɛ̀ sìn'ǒ bɔ̌ diiɔɔ̌ mǒ plě. 7Bɛ̌ nu bǎ ji Mǒ, è a ji Ně Gbeǐ le ke. Sɔɔn'à tǐà jleě mǒ a mi Ɔ jiba. È a jě Ɔloo chɛ̀ ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le.” 8È kě Felɔ̌ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Koɔn, tee ä Gbeǐ ɛ̈ di ɛɛ numa äa plɔ mǐ blo.” 9È Jùsu gbàla ɔ wan Ɔ je, “Felɔ̌, tǐ wùɛà Ě sìn'ɔ amoo slè kě sèɛɛ̌ ji kaǒ? Nyuà ɔ̈ jě Mǒo ɔ jě Ně Gbeǐ le ke. Mɛ kɔɔ̌n tè dɛ̀ɛ̌ kɛ bò ɛ̈ moo ‘Tee Nè Gbeǐ ämo?’ 10Sè ke i kàan tè po ɛ̈ moo Ě neeě Gbeǐ mǒ, Gbeǐ neeɔɔ̌ mǒ le? Noǎà Ě tmɛɛ̌ amoo i slě Ně chɛ̀ dlǒ wlòmo sɔn, kɛɛ Ně Gbeǐà neeě Mǒo mǒ Nɔ̀à ni Ɔɔ konkwa klěě mǒ. 11Ba po i kàan tè ɛ̈ moo Ě neeě Gbeǐ mǒ, Gbeǐ neeɔɔ̌ mǒ. Bɛ̌ nu bǎ se win'à Ě boɛɛ ii tè kàan tè po, è ba po wlòlekaen noǎà Ně Gbeǐ nii kělɔɔ̌ mǒ ii tè kàan tè. 12Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, nyu wùɛ ɔ̈ mi Něe tè kàan tè poba, noǎa doà Ě nii ɔ mi i numa. Ɔ mi noǎ fòe numaa chɛ̀ i miǒ i mǒ sìn. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě miě Ně Gbeǐ mɔ̀. 13È tǐ wùɛ mɔ̀ bǎ gbà dɛ wan klě Ně nynɛ̌ wlòmo, Ě mi ɛ numa ɛ̈ di ɛɛ numa Jǔà Ɔ mǐ Gbeǐi tè jǐ boaǎ le. 14Bɛ̌ nu dɛ wùɛ bǎ gbà wan klě Ně nynɛ̌ wlòmo Ě mi ɛ numa keǒ a mɔ̀.” 15È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Bɛ̌ nu bǎ noɛɛ neě mǒ, è ba tùǒ Ně teteǎ bo. 16È Ě mi Ně Gbeǐ wan gbàba Ɔ mǐ Wlò Wlòmo Ble Tùɔ̌ dbo kělɔ a mɔ̀ Ɔ̈ miě amoo mɔ̀ nema tǐ wùɛ mɔ̀. 17È Nyuǒ Ɔ mii dboba Nɔ̀ moo kàan tè le boɔ Sùsu. Kpni kukwǐ nyoǒ neěe kmɔ̌ wlòmo u slě wɔ̀ bu po Ɔ nɔkǔ jebo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo uǔ jě Ɔ plě u se Ɔɔ tè ji, kɛɛ Sùsuǒ Ɛ neě a mǒ no plě Ɛ miě bo nema, nì kɔn tè a ji Ɛle. 18Ě se a bo siba mu wòje keà kwiěju, kɛɛ Ě miɔ a mɔ̀ diba. 19Ɛ slě mɔ̀ tmɔ kpni kukwǐ nyo see kɛ̀ɛ̌ jěba mu de, kɛɛ amo miǐ jěba. È ke ɛ toon jleě mǒ bo Ě nee kmɔ̌, a mi kmɔ̌ nema ke. 20Klě chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo, a miǎ ɛ jiba ɛ̈ moo Ě neeě Gbeǐ mǒ, ǎ neeěě mǒ, Ě neeě a mǒ. 21È nyopòà ü noɛɛ Mǒo mǒ nù moo nyopò ü blěe Ně teteǎǒ kwa klee ü tùiǒ ii bo. Ně Gbeǐ mi nyu wùɛ ɔ̈ noɛɛ Mǒo mǒ mǒ noɛɛma plě Ě mi nyuǒ mǒ noɛɛma ke Ě mǐ Ně chɛ̀ pepě mǒ po keǒ ɔmo nyuǒ mɔ̀.” 22È Jùdǎse, ɛ̈ see Jùdǎse Esekalìa, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Koɔn, mɛ kpaǎ kɛ tùɔn ɛ̈ kɔn tè jè mìǐ Dìe pepě mǒ poba kělɔ ä mɔ̀ plě È seě Dìe pepě mǒ poba mu keǒ kmɔ̌ɔ nyopò tùu mɔ̀?” 23È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ noɛɛ neě mǒ ɔ tùiǒ Ně teteǎ bo, è Ně Gbeǐ mi ɔ mǒ noɛɛma, è Mǒ klee Ně Gbeǐ Ä miě ɔ mɔ̀ diba Ä miě tǐn. 24Nyu wùɛ ɔ̈ se Mǒo mǒ noɛɛ ne ɔɔ̌ tùǒ Ně teteǎ bo. Win'à a wɛ̌n'ɛ i slě Ně chɛ̀ mɔ̀ mǒ sɔn, kɛɛ i sonwɛě mǒ Ně Gbeǐ mɔ̀ Ɔ̈ dbo Mǒo. 25Tà Ě neě jèɔ amoo slè, Ě tmɛɛ̌ a noǎà ne. 26Bɛ̌ sìn, Ně Gbeǐ mi Wlò Wlòmo Ble Tùɔ̌ dboba klě Ně nynɛ̌ wlòmo Ɔ̈ moo Ngmà Je Ne Sùsu. Nɔ̀ mi a noǎ wùɛ teeba plě Ɔ miě a noǎ wùɛ Ě tmɔɔ̌ amoo wlòmo pooba. 27Ně bo wnawna nɛ̀ Ě siɔ a slè, Ně ně bo wnawnaà Ě nye amoo ɛ se je wǒ kmɔ̌ɔ ně bo wnawna ɛ nye ɛɛ nyopò. Ke ɛ toon jleě mǒ bo Ě nye amoo ně bo wnawnaà, dɛ wùɛɛ kèjle bɛɛ̌ ni amo plě baǎ pe dɛ wùɛɛ fano. 28Dɛǒ nɛ̀ a wɔ̌n Ě boɔ a je ɛ̈ moo Ě mi a bo siba Ě mǐ mu, kɛɛ Ě mi de diba de kělɔ a mɔ̀. Bɛ̌ nu bǎ noɛɛ neě mǒ, è tà Ě miě Něe Gbeǐ mɔ̀, aa plɔ bɛ blo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ně Gbeǐ Nɔ̀ kun Ɔ̈ sìn'ǒǒ mǒ, è bɛ̌ nu Boǒ mu, Ɔ mi Ɔɔ kpě amo nyema. 29Ě tmɛɛ̌ a noǎ wùɛà le plě i mǐ tùɔn kpa ɛ̈ di ɛɛ numa bǐ ke tùɔn kpɛ, a mǐ Ně tè kàan tè po. 30Kmɔ̌à ɛɛ win kwa kɔn nyu diě le ɔ̌ tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bɔ duǔ wan. Ii tè Ě se dɛ pɛ̀tu kɔn Bo tmɔɔ̌ amo. Ɔ se kpě kɔn kěàǎ mɔ̀, 31kɛɛ kmɔ̌ɔ nyopò kɔn bu ji ɛ ɛ̈ moo Ě noɛɛ Gbeǐ mǒ no, tèǒ nì kɔn tè dɛɛ teěn'ǒ Ně Gbeǐ tmɔɔ̌ Mǒo nɛ̀ Ě mi numa. A sɔn mǒ, bä mu!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\