Jɔ̀ɔ̌n 15

1È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Mǒà Ě wǒ je kàan Tu, è Ně Gbeǐ Nɔ̀ moo chèǒ ɛɛ Jǐ Mɔ̀ Tùɔ̌. 2Ɔ bɛ̌ ti beě wùɛǒ ïǐ too bui keǒǒ jleě mǒ, è beěǒ toee nì Ɔ snɛ̌ fǒ měne ɛ̈ di ɛɛ numa i mǐ bui fòfoa to. 3Amoà kmee win'à Ě tmɔɔ̌ amoo bo a snǎě mɔ̀le ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le. 4A neǒǒ jleě mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa Ě miǒ a jleě mǒ ne. Bo tu baě bɛ̌ seǒ ɛɛ naǎ jleě mǒ ne, ɛ slě wɔ̀ bɛ to buo keǒ ɛɛ chɛ̀ mɔ̀, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, a slě wɔ̀ ba nu Nyesoaa konkwa ɛ̀ sìn'ǒ bǎ neeɔɔ̌ mɔ̀ plě. 5Mǒà Mǒ tuǒ ɛ nynaǒ pènmo bo, è amo ɛɛ beǒ ï sɔɔn'ǒ ɛ jleě měne i nynaǒ pènmo bo. Nyu wùɛ ɔ̈ miǒ Mǒo jleě mǒ nema, Ě miǒ ɔ jleě mǒ nema, è ɔ miě ɛ wɔ̀ba keǒ bɔ nu noǎ fòfoa keǒ Nyesoa mɔ̀, kɛɛ Bo seǒ mǎ, aa do a slě wɔ̀ ba nu dɛ keǒ aa chɛ̀ mɔ̀. 6Nyu wùɛ ɔ̈ seǒ Mǒo jleě mǒ nema mu, Nyesoa mi ɔ kwa poba wòje tu baě ɛɛ̌ too, ɛ mǐ chechɛ̌, è imo beě taeǒ Ɔ mi i le bòba Ɔ̌ mǐ na tiɛ̌n Ɔ̌ mǐ i tǎn po. 7Bɛ̌ nu bǎ neǒǒ jleě mǒ bo plě noǎà Ě boɛɛ bǐ neě a mǒ bo, è bǎ gbà dɛ wùɛ a jlɛ̌ɛ wan, Nyesoa mi ɛ a nyema. 8Bɛ̌ nu bǎ ke noǎ fòfoa ni keǒ Nyesoa mɔ̀, è a nye Ně Gbeǐ tè jǐ boaboǎ plě a tee ɛ ɛ̈ moo a moo Ně mɔ̀ na nyo. 9Ě noɛɛ a mǒ no wòje keà Ně Gbeǐ nu Mǒo mǒ noɛɛa. A neě Ně mǒ noɛnoɛ mǒ bo. 10Bɛ̌ nu bǎ keǒ Ně teteǎà bo tùi, Ě mi a mǒ noɛɛma kaǒ, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, Ě tùiǒ Ně Gbeǐi teteǎ bo, ii tè Ɔ noɛɛ neě mǒ kaǒ. 11Ě tmɛɛ̌ a noǎ wùɛà le ɛ̈ di ɛɛ numa chǒn mǐ a nu wòje keà chǒn ni Mǒo nunuɛ, è aa chǒn le nunuɛ mi a wun sìnma. 12È Ně tè Ě tmɛɛ̌ amoo nì moo keǒ Ě ni amoo mǒ noɛnoɛ kě ba nu měne nonoɛɛ. 13Mǒ noɛnoɛ fòɛ nyu wɔ̀ je bɔ kɔn'ɔ keǒ ɔɔ nenawa mɔ̀ nɛ̀ moo keǒ bɔ koǒǒ ɔɔ bǐìǒ pènmo. 14Bɛ̌ nu bǎ ke dɛà Ě tmɔɔ̌ amoo ni, è a moo Ně nenawa. 15Ně dae lee kɛ̀ a na wien po nyebajle. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nyebajlo se dɛ ɔɔ chì kpa ämo nii ji. Ě dɛɛ a nenawa. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo noǎ wùɛ Ě wɔ̌n'ě Něe Gbeǐ mɔ̀ nì Ě po pepě mǒ keǒ amo. 16Ɛ se amo a seǒǒ sà, kɛɛ Mǒà Mǒ sàǒ amo plě Ɔ̈ tba amo keǒ ba mu a mǐ noǎ fòfoa le nu ï mii wlɛ̀ɛba. Ně Gbeǐ mi a dɛ wùɛ nyema ɛ̈ a mii wan gbàba klě Ně nynɛ̌ wlòmo. 17È doo de, Ě tmɛɛ̌ ane, ba nonoɛɛ měne!” 18Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Bɛ̌ nu kmɔ̌ɔ nyopò bǔ faen amo, è bi beě a wlò jleě ɛ̈ moo Mǒà Mǒ moo klekle Nyu u faen ne. 19Bɛ̌ nu bǎ kɔn'ɔ lě kmɔ̌ wlòmo, ɛ mii a mǒ noɛɛma wòje ɛɛ nyopò. Kɛɛ Ě po ɛ ble keǒ Boǒ sàě a kmɔ̌ wlòmo, tèǒ nì kɔn tè a slě kmɔ̌ wlòmo kɔn, dɛǒ nɛ̀ kɔn tè kmɔ̌ɔ nyopò faen amo. 20Bi beě a wlò jleě, Ě tmɔɔ̌ noo amo no ɛ̈ moo kèii tè se jǐ boǎ i seǒ ɔɔ chì kpa ämo mǒ sìn. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, bɛ̌ nu bǔ tè Ně tè mɔ̀, u mi aa tè mɔ̀ tèba ke. È bɛ̌ nu bǔ tùuǒ Ně tee win bo, è u miiǒ aa nini bo tùba ke. 21Nyuà dbo Mǒo u se Ɔ ji, tèǒ nì kɔn tè noǎ wùɛǒ nì u mi a mǒ numa keǒ Ně nynɛ̌ɛ tè mɔ̀. 22Bɛ̌ nu Bo see lě di plě Bo see u Nyesoaa tuposà je po, è u see dɛ kukǔu tè jɛɛa kɔn. Kɛɛ ke ɛ toon jleě mǒ bo Ě diěe Ě tmɔɔ̌ uu, kanfinǎ seǒ uu dɛ kukǔ kɛn ne. 23Nyu wùɛ ɔ̈ mi Mǒo faenma, ɔ faen Ně Gbeǐ le ke. 24Bɛ̌ nu Bo see wlòlekaen noǎ wùɛà nu keǒ u mɔ̀ ïà nyu tɔ̀ɔ sěɛlǎa ni, è u see kpni kukwǐi tè jɛɛa kɔn. Kɛɛ baǎje bǔ jě Mǒ Bo ke i ni, kaǒ u faen Mǒ klee Ně Gbeǐ le. 25Dɛǒ nɛ̀ kpɛ tùɔn ɛ̈ di ɛɛ numa dɛǒ ɛ̈ chleě lee klě uu teteǎ wlòmo ɛ miǒ jaě le ɛ̈ dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, ‘U po wlò ǔ faen Mǒ putu mǒ.’ ” 26È Jùsu je, “Wlò Wlòmo Ble Tùɔ̌ Ɔ̈ sonwɛě Něe Gbeǐ mɔ̀ mǒ Nɔ̀ moo Ngmà Je Ne Sùsu Ɛ̈ boɛɛ kàan tè. Ɛ miě Ně Gbeǐ mɔ̀ mǒ sɔnma Ě mǐ Ɛ dbo kělɔ a mɔ̀, è Nɛ̀ mi Ně tè kɛn le sèsaeba. 27Sɔɔn'ě Ně konkwaa wlò tùla mǒ a klee Mǒo sɔ̌n ä dǔa nena mǒ no, tèǒ nì kɔn tè a mi aa bǐì wlòmo sèsaeba ke keǒ Ně tè mɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\