Jɔ̀ɔ̌n 16

1Ě tmɛɛ̌ a noǎ wùɛà ii tè le ɛ̈ di ɛɛ numa aa tè wlò popoɛ klěě mǒ ɛɛ̌ di mǎ. 2U mi a Jùwɛ nyoo Nyesoa keǐ bo ble le sàba. Ɛ kɔn tǐ miěe dibaa chɛ̀ nyu wùɛ ɔ̈ mi amoo dbǎba ɔ mǐ ɛɛ jě ɛ̈ moo Nyesoaa konkwa nɛ̀ǒ ɔ ni. 3U se Gbeǐ ji plě u se Ně chɛ̀ ji, tèǒ nì kɔn tè dɛǒ nɛ̀ u mi numa. 4Ě tmɛɛ̌ a dɛ wùɛǒ lo ɛ̈ di ɛɛ numa bɛ̌ nu ii tǐ bǐ nyniǒ bǐ ke tùɔn kpɛ, i miě a wlòmo be ɛ̈ moo Ě tmɔɔ̌a i a le. Klě ɛɛ wlò tùla mǒ a klee Mǒ ä nɛɛ̌a jè le, ii tè Ě sěɛ pnɔ i a je tùi. 5È klě tǐà wlòmo Ě mi ni klě Nyuà Ɔ̈ dbo Mǒo mɔ̀. A ji tà Ě miěe ne, nɛ̀ kɔn tè aa nyu seě wan gbà ɛ̈ moo, ‘È tà mìǐ kɛ?’ 6È ba jěeě lɛ tà Ě tù amoo tèà je, aa wlè wùɛ i jǐ je le wɔle. 7Kɛɛ kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, bɛ̌ nu Bo mu, ɛ mi kàan dɛ numa keǒ a mɔ̀. È bɛ̌ nu Boǒ se mu, Wlò Wlòmo Ble Tùɔ̌ slě diba mu kělɔ a mɔ̀. Bɛ̌ nu Bo mu, Ě mi Ɔ dboba kělɔ a mɔ̀. 8Bɛ̌ nu Bɔ̌ diě, Nɔ̀ mi kmɔ̌ɔ nyopò tè le jbooba keǒ dɛ kukǔ mɔ̀ plě klee jebo siǐan keǒ Nyesoa jemǒ plě klee Nyesoaa blilǐ tùtuɛ. 9Tè kɔn tè u wlǎǒo keǒ dɛ kpni kukwǐ monoo kɛn nɛ̀ moo u se Ně tè kàan tè po. 10Tè kɔn tè u wlǎa tè keǒ jebo siǐan jleě mǒ nɛ̀ moo u jě lɛ ɛ̈ moo Ě se jebo siǐn nyu, kɛɛ Ě miě Ně Gbeǐ Nyesoa mɔ̀, è a see kɛ̀ɛ̌ jěba mu de. 11Tè kɔn tè u wlǎa tè keǒ Nyesoaa tè tùtuɛ jleě mǒ nɛ̀ moo kǔà ɔ̈ kɔn'ɔ kmɔ̌à win kwa Nyesoa jɛɛ ɔ tè le ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le. 12Ě kɔn tè fòfoa kaǒ Bo tù amoo je, kɛɛ i fò dɔ̌ keǒ ba jbo i le klě tǐà wlòmo. 13Bɛ̌ nu bo kàan tè le boɔ Sùsu Bɛ̌ diě, Nɛ̀ miě a kàan noǎ wùɛǒ slè naema, Ɛ se Ɛɛ chɛ̀ɛ tè kɛn boɔba mu, kɛɛ tè Ɛ wɔ̌n'ɔ nì Ɛ mi boɔba. Ɛ mi a noǎa tè je tùba ï miǎ lěe diba. 14Ɛ mi a tè wùɛ Ɛ wɔ̌n lě Mǒo mɔ̀ tmɔɔ̌ma, è klě ɛ mǒ Ɛ miěě tè jǐ boaboǎ nyeema. 15Noǎ wùɛ Ně Gbeǐ kɔn'ɔ Mǒ kɔn ni, dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Ě dɛ̌ bò ɛ̈ moo noǎ wùɛ Ɛ mii wɔ̌nma klěě mɔ̀ nì Ɛ mi a je tùba.” 16È Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Klě tǐ gbei wlòmo a see kɛ̀ɛ̌ jěba mu deò, è bɛ̌ sìn, klě tǐ gbei wlòmo a miǐ jěba deò.” 17È kě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo tìe dɛ̌a klě uu chɛ̀ slè u je, “Mɛ Ɔ sɛ̀ɛ̌n kɛ nynɛ̌ Ɔ̌ dɛ̌ɛɛ̌ bò ɛ̈ moo, ‘Klě tǐ gbei wlòmo a see kɛ̀ɛ̌ jěba mu, è klě tǐ gbei wlòmo bɛ̌ sìn a miǐ jěba de?’ Deě Ɔ mi kɛ lě Ɔɔ Gbeǐ mɔ̀ muma?” 18Ii tè kě u dɛ̌a u je, “Mɛ Ɔ sɛ̀ɛ̌n kɛ nynɛ̌ ɛ̈ moo, ‘Klě tǐ gbeǐ wlòmo?’ Ä se dɛ Ɔ boɛɛ lee kɛn ji.” 19Jùsu jia ɛle ɛ̈ moo u jlɛ̌ bu gbàla Ɔ wan keǒ win dɛǒ ɛɛ tè mɔ̀. Ii tè kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a gbògbɛɛ leě kɛ wan le tà Ě dǎ bòo ɛ̈ moo, ‘Klě tǐ gbei wlòmo a seě jěba mu, è bɛ̌ sìn klě tǐ gbei wlòmo a miǐ jěba deò?’ 20Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, bɛ̌ nu Boǒ kǒ, a mi fìnma a mǐ sònwɛ chìn, è kpni kukwǐ nyo mi chǒn le numa klě ɛmo tǐǒ wlòmo. Wɔle mi a je jǐba klě tǐ gbei wlòmo, kɛɛ aa wɔle le nunuɛ mi chǒn mǒ ponpnɔɔma. 21Bɛ̌ nu bo nynɔ bɔ̌ ke kmàema mi, ɔ kwɛn chnechně noǎa. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo tǐ nyniǒ no keǒ bɔ kmàe ne. Kɛɛ bɛ̌ nu bɔ̌ kɔn jǔǒ, è sònwɛ jejeɛ̌ wùɛǒ ɔ̀ snù ɛɛ tè le, è chǒn'o do sosǒ nɛ̀ ɔ nii kɛ̀ le keǒ bɔ di jǔ kɔn kělɔ kmɔ̌ mɔ̀. 22Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, a mi wɔle le numa klě tǐà wlòmo, kɛɛ Ě mi a jěba de, è aa wlè mi chǒn je le jǐba, è nyu wùɛ se a chǒn'ǒ kwa sàba mu. 23Klě chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo a seǎ dɛ wan gbàba muu kɛ̀. Kàan tèà Ě boɛ a je, Ně Gbeǐ mi a dɛ wùɛ nyema ɛ̈ a gbɛ̀ɛ wan klě Ně nynɛ̌ wlòmo. 24Sɔɔn'ě tǐǒ wlòmo bò jɛ tǐà a sěɛlǎ dɛ wan gbɛ̀ klě Ně nynɛ̌ wlòmo. A sòa dɛ klě Nyesoa mɔ̀, Ɔ mi ɛ a nyema, è aa chǒn miě le jieěba. 25Klě dǎtèkpe wlòmo Ě dǔu a noǎà ii tè je tùtuɛ mǒ no, kɛɛ ɛ kɔn tǐ miěe diba Ě see kɛ̀ɛ dǎtèkpa poba mu. Ě mi a Ně Gbeǐi tè tmɔɔ̌ma i mǐ chnɛ̀ kɛn le pàe le. 26Klě chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo a miǎ Gbeǐ wan gbàba klě Ně nynɛ̌ wlòmo. Ě jlɛ̌ ba jbo ɛ le, Ě se dɛà boɔ ɛ̈ moo Ě miǎ Gbeǐ wan gbàba keǒ a mɔ̀. 27A noɛɛ neě mǒ no ǎ po Ně tè kàan tè ɛ̈ moo klě Ě sɔn'ě Ɔ mɔ̀ mǒ, nɛ̀ kɔn tè Ɔ noɛɛ a mǒ. 28Ě siaě Ně Gbeǐ jɔ mǒ Ě dia lɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀. È klě tǐà wlòmo Ě sonwɛɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ mǒ no Ě mi de klě Ɔ mɔ̀.” 29È kě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo dɛ̌a u je, “Kèke bòɛɛ̌ tè i pàe leě chnɛ̀ kɛn le plě ɛ see kɛ̀ dǎtèkpe Nè po li! 30Kèke ä jiǐ lɛ ɛ̈ moo jì noǎ wùɛ le, dɛ see kɛ̀ǒ ne ɛ̈ kɔn tè nyu bɔ gbà Mòo wan. Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè ä po Nè tè kàan tè ɛ̈ moo klě sɔ̀n'ě Nyesoa mɔ̀ mǒ.” 31È Jùsu gbàla u wan Ɔ je, “Kèke a peě kɛ i kàan tèe? 32Kɛɛ a gbɛ̀ɛ le ɛ kɔn tǐ diěe, i nyni nii chɛ̀ ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le, è aa wùɛ a mi le gbɛ̀tɛɛba a mǐ a chɛ̀ɛ keǐ bo ble le mu, a miǒ Ně do si. Kɛɛ sɛjesɛ Ě se do ne, Ně Gbeǐ neǒǒ gbàa. 33Ě tmɛɛ̌ a noǎ wùɛǒ lo ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ ně bo wnawna kɔn klěě mǒ. È klě kmɔ̌ wlòmo a mi dɛɛ wan le popa fòfoa jěba, kɛɛ a kɔn kponkpɛ, Ě du kmɔ̌à ɛɛ kpě wan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\