Jɔ̀ɔ̌n 17

1Tà Jùsu wɔ̀laa tè wùɛǒ boɔboɔ mɔ̀, Ɔ tanaě jɔkɛn le kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ně Gbeǐ, tǐ nyniǒ no, nye Nè Jǔà tè jǐ boaboǎ ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐì tè jǐ boaboǎ nye. 2Keǒ nùu È nye Ɔ kpě keǒ tùonyopo wùɛ dlǒ mǒ, kě Bɔ nu Bɔ nye nyopò wùɛ kmɔ̌ sie fònfno ü nyè Ɔɔ. 3Kmɔ̌ sie fònfnoo konkɔn nɛ̀ moo nyu bɔ ji Mò kàan Nyesoa Nè do plě klee Jùsu Tentǎn Jǔà dbòo. 4Ě wɔ̀ konkwaà nyè Mǒo mɔ̀ no, klě ɛɛ nunuɛ mǒ Ě nyeè tè jǐ boaboǎ kělɔ kmɔ̌ mɔ̀. 5Ně Gbeǐ, klě tǐà wlòmo nyeě tè jǐ boaboǎ keǒ Nè chɛ̀ jemǒ, tè jǐ boaboǎà Ě kɔnaa plě kmɔ̌à ɛ mǒaa wlò tùu lu. 6Ě poò mǒ pepě klě nyopòà sà lěe kmɔ̌ wlòmo nyè Mǒo mɔ̀. Mò kɔna nu, È nye u Mǒ, è u tùǒ Nè win bo. 7È klě tǐà wlòmo u ji ɛle ɛ̈ moo noǎ wùɛǒ nyè Mǒo klě i sɔn lěè mɔ̀ mǒ. 8Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo win pò Mǒo wan nì Ě tee u plě ǔ blě i kwa, tèǒ nì kɔn tè u ji ɛ sɛjesɛ ɛ̈ moo klě Ě sɔn lěè mɔ̀ mǒ plě ǔ po i kàan tè ɛ̈ moo Mò dbo Mǒ. 9Ě bɛ̀tee le keǒ uu tè mɔ̀. Ně bàteǒ kpni kukwǐ nyoo tà, kɛɛ nyopòà nyè Mǒo uu do nù kɔn tè Ě bɛ̀te Mò. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Mò kɔn nu, 10è noǎ wùɛ Ě kɔn'ɔ Mò kɔn ni plě noǎ wùɛà kɔ̀n'ɔ Mǒ kɔn ni plě ǔ nyeě tè jǐ boaboǎ. 11Klě Ě diěè mɔ̀, ii tè Ě see kɛ̀ɔ kmɔ̌ɔ wlòmo nema mu, kɛɛ umoà nù Ě siɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀. Tèǒ nì kɔn tè Ngmà Je Ne Gbeǐ, tù nyopòà jǐ mɔ̀ klě Nè nynɛ̌ wlòmo ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ dɛɛ do nu wòje keà Ä nuu Ä nuu dɛɛ do. 12Tà u klee Mǒ ä neě jè lɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, Ě tùi u mɔ̀ jǐ klě Nè nynɛ̌ wlòmo Ě nɛɛ u, ii tè uu nyuu doo chɛ̀ se mǎ, ɛ̀ sìn'ǒ nyuu doà ɔ̈ poo loo na slè mumuɛ jeja ɔ̈ mǎa ɛ̈ di ɛɛ numa Nè win'à ï dǎla bòo i miǒ jaě le. 13Klě tǐà wlòmo Ě diě le klěè mɔ̀. Tà Ě neě jèɔ uu mɔ̀ kělɔ kmɔ̌ɔ wlòmo, nɛ̀ kɔn tèà Ě boɛ noǎà ɛ̈ di ɛɛ numa bǔ wɔ̌n ni chǒn mǐ u nu wòje keà Ě nuu. 14Ě nye u Nè win'à ne, è kmɔ̌ faen u nu. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u slě kmɔ̌ɔ noǎ slè kɔn wòje keà Ě nuu Ě slěe kmɔ̌ɔ noǎ slè kɔn. 15Ně gbàà wan keǒ Bò sà lɔ u kmɔ̌ɔ mɔ̀, kɛɛ Ě jlɛ̌ Bò nae u mìě u noǎ kukwǐ slè sà. 16Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u seɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ kɔn wòje keà Ě nuu Ě seɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ kɔn. 17Nu Nè win'à ï monoo kàan tè Mò u ngmà je tù. 18Keǒ nùu È dbo Mǒo kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, kě Ě nu Ě dbe ulu klě kmɔ̌ wlòmo ke. 19Ě tù Ně chɛ̀ je ngmà keǒ u mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa Nè kàan win i mǐ u ngmà je tù. 20Ɛ se Boǒ bàte uu doà uu tè, kɛɛ klee nyopò tùuǒ bü wɔ̌n'ɔ win'ǒ u mii boɔba ü mi Něe tè kàan tè poba. 21Ě bɛ̀tee le ɛ̈ di ɛɛ numa uu wùɛ u mǐ dɛɛ do nu. Ně Gbeǐ, keà nùu È neeě Mǒo mǒ plě Ě neeě Mòo mǒ, kě bu nu bu neeě Ä mǒ. 22Ě nye u tè jǐ boaboǎa doà nyè Mǒo ɛ̈ di ɛɛ numa keà Ä nuu Ä nuu dɛɛ do u mǐ bò nu ke. 23Ě neeǒ u mɔ̀, È neeǒǒ mɔ̀. Nɛ bu nu dɛɛ do klě Ä mǒ kpǎkpǎ ɛ̈ di ɛɛ numa kmɔ̌ɔ nyopò mi ɛ ji ɛ̈ moo Mò dbo Mǒ plě Ě noɛɛ u mǒ keà nù Mǒo mǒ noɛɛa. 24Ně Gbeǐò, Ě jlɛ̌ nyopòà ü nyè Mǒo bu neǒǒ gbàa tà wùɛ Ě miǒo nema ɛ̈ di ɛɛ numa tè jǐ boaboǎà nyèa Mǒo keǒ tà noɛɛ Mǒo mǒ ɛɛ tè mɔ̀, u mǐ ɛ jě ɛ̈ Ě kɔnaa plě kmɔ̌ɔ chɛ̀à ɛ mǐi nuu nu. 25Ně Jebo Siǐn Gbeǐ, kmɔ̌ɔ nyopòà u seè ji, kɛɛ Mǒà Ě jiì li plě nyopòà ǔ ji ɛ ɛ̈ moo Mò dbo Mǒ. 26Ě poò pepě mǒ keǒ u mɔ̀ plě Ě miǐ jè ɛ numa ɛ̈ di ɛɛ numa mǒ noɛnoɛà nyè Mǒo ɛ miě u mǒ be, Ě miě u mǒ ne.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\