Jɔ̀ɔ̌n 18

1Tà Jùsu wɔ̀laěe Nyesoa mɔ̀ boɔboɔ mɔ̀, Ɔ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo è nùǒ sɔnaě Jlǔsnɛ mǒ ü bɛ̌a něǒ moo Kidlò ɛɛ blǒ pɔ̀tie tìe ǔ palaě bò wlòmo klě ɛɛ wakǎ tɛ̀ɛǒ kɛn. 2Jùsu klee ù bǔ neǒ bo ne klě u mi pnɔ lě, nɛ̀ kɔn tè Jùdǎse ɔ̈ moo Ɔɔ bo demǒ sàɔ ɔ jia tùɔn'ǒ no. 3Ii tè Jùdǎse dǔa Wlǔmɔ nyoo tabɔ̀ mǒ ǔ muaě bòǒ wlòmo u klee Nyesoaa kǎ fòɛɛ jǐ mɔ̀ tù nyo nù muua snǔ mǒ üà Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Fɛlesǐi wǎn dboaa. Tà u keaa mi, u kpala nǎpea klee slè klee wɔ̀ɔn noǎ. 4Jùsu jia dɛǒ diaa tùɔn kpaba le keǒ Ɔ jleě mǒ. Ii tè Ɔ sɔnaě bòǒ wlòmo Ɔ̌ beaě plomǒ Ɔ̌ gbàla u wan Ɔ je, “Mɔ a pɛ̀ɛ̌n kɛ le?” 5È u tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Jùsu Ɔ̈ kɔn lěe Nǎsòwɛ̌ dǐa.” È Jùsu je, “Mǒà.” È Jùdǎseà sàlaě Ɔɔ bo demǒ kě ɔ nynanaǒ u gbàa bo. 6Tà Jùsu dǎla bò uu je ɛ̈ moo, “Mǒ Jùsu Mǒàò,” è nùǒ muua kɛn ü bea wɔ̀ɔn. 7È Ɔ gbàla u wan de Ɔ je, “Mɔ a pɛ̀ɛ̌n kɛ le?” Ù tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Jùsu Ɔ̈ kɔn lěe Nǎsòwɛ̌.” 8È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ě sèsae a mǒ wlò de ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le ɛ̈ moo Mǒ Jùsu Mǒà. Bɛ̌ nu bɛ̌ tù Mǒ bǎ keě le pɛ̀n, è ba sɔn'ǒ nyopòà mɔ̀ mǒ bu mu.” 9Dɛǒ nɛ̀ Ɔ boɔla ɛ̈ di ɛɛ numa win'ǒ Ɔ boɔlaa i mǐaǒ jaě le ɛ̈ moo, “Nyopòà nyè Mǒo Ě se u nyuu doo chɛ̀ mǎ.” 10Saemɔ̌ Pitɛ̌ blěa pan nɛ̀ ɔ sàlaě bɔ mǒ ɔ̌ sàla Nyesoaa bodiɔɔ nyebajlee nyuu do dilǎ nɔkǔ dlǒ, nyebajloǒ ɔɔ nynɛ̌ mooa Makɔ̀. 11Kɛɛ kě Jùsu dɛ̌a Pitɛ̌ je Ɔ je, “Poě pan'ǒ bɔ mǒ! Nè wlò je sònwɛ jejeɛ̌ɛ kàeà Ě se kɛ ɛ mǒ naěma mu le ɛ̈à Ně Gbeǐ nye Mǒo Bo naě mǒo?” 12È tabɔ̀ɔ tàkpǎ klee uu je si nyu plě Nyesoaa kǎ fòɛɛ jǐ mɔ̀ tù nyo nùǒ kmea Jùsu ǔ tùa Ɔ dbǐ. 13Tà u dǔa Ɔ mǒo, nyane tà u kpalaě Ɔɔ nɛ̀ mooaě Anǎsee tà ɔ̈ mooaa Keafɛ̀ɛ gbeǐ, Keafɛ̀ nɔ̀ mooa Nyesoaa bodiɔ klě jlǒǒ wlòmo. 14Ɔmo Keafɛ̀ǒ nɔ̀ poa Jùwɛ nyo tɔ̀n'ǒ mǒ nyane tà ɛ̈ moo, “Ɛ miǒ le wɛɛnma keǒ Nyuu do Bɔ kǒ keǒ nyopò wùɛ mɔ̀, ɛ̀ sìn'ǒ nyopò wùɛ bu kǒ.” 15Saemɔ̌ Pitɛ̌ klee mɔ̀ cheěn nyu tɔ̀ɔ nù nana Jùsu de. Nyesoaa bodiɔ jia mɔ̀ cheěn nyu tɔ̀ɔǒ lo, ii tè nɔ̀ mua lě bodiɔɔ tà u tùiaǒo blilǐ keǒ ɛɛ pànto mǒ keǒ Jùsu gbàa. 16È Pitɛ̌ nɔ̀ sieaǒ plomǒ klě koǔu ngmìi pae wànwu jleě. È Jùsuu mɔ̀ cheěn nyuǒ ɔ̈ bodiɔǒ ɔ jiaa nɔ̀ dia lɔ pànto mǒ, ɔ boɛaě nynejuǒ mɔ̀ ɔ̈ neaǒo pae wànwuǒ jleě ɔ̌ jalaě Pitɛ̌ ɔ̌ paea lɔ. 17È nynejuǒ ɔ gbàla Pitɛ̌ wan ɔ je, “Deě sè kɛ Jùsuu mɔ̀ cheěn nyoo nyuu do?” È Pitɛ̌ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Uuǔn, Ě se uu nyu.” 18È chɛ̀n dia le, ii tè nyebajleǒ u klee tabɔ̀ u tiɛ̌n'a na, naǒ nɛ̀ u tbɛɛa dǐ ǔ nynana ble ǔ sɛ̀a uu chɛ̀ chɛ̀n mǒ. È Pitɛ̌ muaě na wien ke ɔ̌ sɛ̀a ɔɔ chɛ̀ chɛ̀n mǒ. 19È Anǎse ɔ̈ moo pnɔɔ Nyesoaa bodiɔ ɔ̈ kɔn tǐ wɛ̀aǒo le nɔ̀ jalaě chlachlǎ be nì ɔ gbɛ̀a Jùsu wan le ï kwɛɛǒo Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo klee Ɔɔ teea jleě mǒ bo. 20Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Tǐ wùɛ mɔ̀ Ě nynɛǒ klɔ̀ slè bo, Ě boɛě nyopò wùɛ mɔ̀, Ě tee noǎ wùɛ klě uu Nyesoa keǐ bo ble le klee klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo tàà Jùwɛ nyoo wùɛ u wɛ̀ɛěe de. Ě sěɛlǎ dɛ boɛ klě je wɛ̌ tǔn wlòmo. 21Mɛ kɔɔ̌n tè gbɛ̀ɛ̌ kɛ Mǒ wan le? Gbà nyopòǒ ü pe pnɔ Mǒo nɔkǔ jebo wan keǒ dɛ Ě boɔ uu je mɔ̀. Tanàle, u ji dɛ Ě boɔ uu je le.” 22Tà Jùsu dǎla bòo, è tabɔ̀ǒ u nyuu do ɔ̈ nynanaǒ Ɔɔ wakǎ mǒ bo ɔ̀ tbala Ɔ kpǎ, è kě ɔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Deě ke nyu ni kɛ lěe Nyesoaa bodiɔ mɔ̀ boɔboɔǒ le?” 23È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Bɛ̌ nu dɛà Ě boɔɔ bɛ̌ seǒ snǔ mɔ̀ ne, è bò boɔ li nyopò wùɛ je, kɛɛ bɛ̌ neǒ, è mɛ kɔɔ̌n tè tbɛ̀ɛ̌ kɛ Mǒ dɛ?” 24È Anǎse tmɔɔ̌a nyopò bu tùa Ɔ dbǐ ǔ tùa Ɔ dbǐ de ɔ̌ dǔa Ɔ mǒ ɔ̌ dboa Lɔ klě Keafɛ̀ mɔ̀ ɔ̈ mooa Nyesoaa bodiɔ. 25Klě tǐǒ wlòmo Pitɛ̌ nynanaǒ na wien bo ɔ̌ sɛ̀a ɔɔ chɛ̀ chɛ̀n mǒ. È tà nyuu do tɔ̀ɔ wǒaǒo, ɔ gbàla ɔ wan ɔ je, “Deě sè kɛ Jùsuu mɔ̀ cheěn nyu le?” È Pitɛ̌ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Uuǔn, Ě se Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyu.” 26È Nyesoaa bodiɔɔ nyebajloǒ kɔn nɔkǔ Pitɛ̌ bɛ̌aǒo ɔɔ kmɔ̌ wǒ nyu tɔ̀ɔ nɔ̀ gbàla Pitɛ̌ wan ɔ je, “Ě see kɛ mò jě klě bòǒ wlòmo sèeǒ Jùsu gbàa bo nyna le?” 27È Pitɛ̌ chnɛ̀a i mǒ no de, è tǐi doo tǐ jleě kokɔ̌ nɔ̀ǒ slòa. 28Tà u sàla lěe Jùsu klě Keafɛ̀ɛ tà, è u kpalaě Ɔ klě Wlǔmɔ nyoo kòngmna nyefòɛɛ kǎ fòɛ bo. Ɛ mooa kènta gbìi, ii tè nyopòǒ kpala Lɔɔ u seaě nyefòɛɛ kǎ fòɛǒ bo pa ɛ̈ di ɛɛ numa ɛɛ̌ sea u se sìnɛ wɛ̀ nyo mǒ nu keǒ bu palaě kuadakɔ̌ nyuu koǔ bo, è bɛ̌ nu bǔ nua nɛ, u slě wɔ̀ bu dia Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛ. 29Tèǒ nì kɔn tè Pàlɛ̌te dia lɔ u mɔ̀ plomǒ ɔ̌ gbɛ̀a u wan ɔ je, “Mɛ monoǒ kɛ tè wlawlǎ a kɔɔ̌n keǒ Jbɛjuà jleě mǒ?” 30U tùa ɔ kɛ̀ɛn u je, “Bɛ̌ nu Bɔ̌ see dɛ kukǔ nu, è ä see Lɔɔ mò mɔ̀ ja.” 31È Pàlɛ̌te tmɔɔ̌a nu ɔ je, “A dǔ Ɔ mǒ, a kpa Lɔ a mǐ Ɔɔ blilǐ tù ke amo Jùwɛ nyoo teteǎ nu ɛ ble popoɛ.” È kě Jùwɛ nyo nia ɔ kɛ̀ɛn tùtuɛ u je, “Klě äa teteǎ wlòmo Ɔ kɔn Bɔ kǒ, kɛɛ Wlǔmɔ nyoo klɔ̀ba se ä tetěǒ nye keǒ bä dbǎ nyu.” 32Dɛǒ kpalaa tùɔn nɛ̀ nua lɛ Jùsuu win'ǒ Ɔ boɔlaa ǐ jaěaǒ ï mooa keǒ ke Ɔ miaa kokoɛ̌ numa. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Wlǔmɔ nyo kwɛǒ nyu pète bɛ̌ tu jleě, kɛɛ Jùwɛ nyo bee nyopò seɛ̌ ǔ dbɛ̌ lu. 33Tà Pàlɛ̌te wɔ̌naa dɛǒ, è ɔ muaě ɔɔ blilǐ tùla mǒ ɔ̌ dala Jùsu ɔ̌ gbàla Ɔ wan ɔ je, “Deě Mò moo kɛ Jùwɛ nyoo Klɔ̀ba?” 34È Jùsu gbàla ɔ wan Ɔ je, “Deě ɛ moo kɛ nè chɛ̀ɛ de jbo dɛ le, deě ɛ moo nyu tɔ̀ɔ ɔ̌ tmɔɔ̌ mò Ně tè?” 35Pàlɛ̌te tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Ě se Jùwɛ nyu. Kpatòapoo fòe klee Nè chɛ̀ɛ nyopò nù jaě Mò kělɔɔ̌ mɔ̀. Mɛ nùǔ kɛ sɛje ɛ monoǒ kenkan dɛ?” 36È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Ně deplě seɔ kmɔ̌ɔ wlòmo kɔn. Bɛ̌ nu Ně deplě bɛ̌ kɔn'ɔ nɔ kmɔ̌ɔ wlòmo, Ně mɔ̀ na nyo mii wɔ̀nma ɛ̈ di ɛɛ numa Jùwɛ nyo ně dii Mǒ kme, kɛɛ Ně deplě seɔ kmɔ̌ɔ wlòmo kɔn.” 37È Pàlɛ̌te gbàla Ɔ wan ɔ je, “Ii tè deě Mòo Klɔ̀ba?” È Ɔ tùa lɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nìǒ neěè wan ɛ̈ moo Ě moo Klɔ̀ba. Tèà nì kɔn tè Ě kɔɔn no Ě diɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ kmɔ̌ɔ nyopò wlòmo sèsae le keǒ Nyesoaa kàan tè mɔ̀. Nyopò wùɛà kɔn'ǒo kàan dɛǒ wakǎ jleě mǒ, u pe Ně win nɔkǔ jebo.” 38È Pàlɛ̌te gbàla Ɔ wan ɔ je, “Mɛ monoǒ kɛ kàan tè?” Tà Pàlɛ̌te wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è nɔ̀ǒ mua de klě plomǒ ɔ̌ sèsaea Jùwɛ nyo wlòmo ɔ je, “Ě se dɛ jě keǒ Ɔ jleě mǒ ɛ̈ Ɔ nuu ɛ̈ monoo tè wlawlǎ. 39Kɛɛ a kɔn aa blětà dɛ a nii ɛ̈ moo bɛ̌ nu aa Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmnengmnɛ̌ɛ tǐ bǐ wǒǒ, è boǒ sà nyuu do wùlo keǒ a mɔ̀ klě jlǒ wùɛ wlòmo. Tèǒ nì kɔn tè a jlɛ̌ boǒ tɛ kɛ amo Jùwɛ nyoo Klɔ̀ba bo le?” 40Ù pnǎna dɛ jleě u je, “Òooǒn, ɛ se Ɔmoǒ! Balabɔ̀ nɔ̀ bò tɛ bo!” Balabɔ̀ mooa jliɔ̌.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\