Jɔ̀ɔ̌n 19

1È Pàlɛ̌te nua tabɔ̀ ǔ kpala Jùsu ǔ beea Lɔ fǎe. 2È tabɔ̀ plǎla soslo wiǎa chùnɔ nɛ̀ u nua klɔ̀ba flɛ̌ mǒ u tùa Ɔ dlǒ ǔ poa Ɔ jǐlenmɔ manǐwlù wlawlǒ pɛ̀tu mǒ. 3È tabɔ̀ǒ u peaǒ ɛ le, u nyuu do bɔ̌ muě Ɔ mɔ̀, è kě ɔ dɛ̌, “Hehejoo, Jùwɛ nyoo Klɔ̀ba!” Ɔ̀ pooě Ɔ kpǎ jǐ mǒ. 4È Pàlɛ̌te dia lɔ plomǒ kělɔ u mɔ̀ de, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “A chèà bo, Ě jɛě Jùsu lu klě plomǒ klě a mɔ̀, a mǐ ɛ ji ɛ̈ moo Ě se jǐlenymi dɛ jě ɛ̈ Ɔ nuu ɛ̈ kɔn tè bi jɛɛ Ɔɔ.” 5Tà Jùsu dia lɔɔ plomǒ, wiǎ flɛ̌ neaǒ Ɔ dlǒ plě manǐwlù wlawlǒ pɛ̀tuǒ ɛ̌ neaě Ɔ mǒ, è kě Pàlɛ̌te dɛ̌a ɔ je, “A tanàle, aa Nyu Nɔ̀à!” 6Tà Nyesoaa kpatòapoo fòe klee tabɔ̀ǒ u jěaa Jùsu, è u pnɛ̌a dɛ jleě le u je, “A kɔǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě! A kɔǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě!” È Pàlɛ̌te tùia u kɛ̀ɛn ɔ je, “A dǔ Ɔ mǒ, a miǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě kɔ! Ě se kenkan dɛ jě ɛ̈ Ɔ nuu ɛ kɔn tè mǐ Ɔɔ jɛ!” 7È Jùwɛ nyo jɛɛa win de ǔ tùia Pàlɛ̌te kɛ̀ɛn u je, “Ä kɔn tetě, è dɛ ɛmo tetěǒ ɛ nynaa kɛn bo nɛ̀à ä nɛ de, Ɔ kɔn Bɔ kǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ɔ dɛɛ Ɔɔ chɛ̀ Nyesoaa Jǔ.” 8Tà Pàlɛ̌te wɔ̌naa dɛǒ u boɔlaa, è ɔ bea mǒ fano. 9Ii tè ɔ̌ mua de de klě ɔɔ blilǐ tùla mǒ, è ɔ gbàla Jùsu wan ɔ je, “È tà sɔ̀ɔ̌n kɛ mǒ?” Kɛɛ Ɔɔ̌ boɔa wien. 10Ii tè Pàlɛ̌te gbɛ̀a Ɔ wan ɔ je, “Sè kɛɛ̌ wlòmo sèsaeba mu le? Sè kɛ i ji ɛ̈ moo Ě kɔn kpě bï tɛ Mòo bo plě Ě kɔn kpě bï kɔǒ Mòo pète bɛ̌ tu jleě le?” 11È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Sè kpě tìi kɔn kěàǎ jleě mǒ, ɛ̀ sìn'ǒ kpě bǐ sɔn'ě jɔkɛn mǒ plě. Tèǒ ni kɔn tè nyuà ɔ̈ dǔ Mǒo mǒ ɔ̈ poɔ Mǒ mòo kwete mǒ nɔ̀ kɔn kpni kukwǐ tè jɛɛa fòɛ sìn'ǒò mǒ.” 12Tà ɛ sìn'aa, è Pàlɛ̌te muaě plomǒ ɔ̌ tɛ̀na ɛ mǒ keǒ bɔ tɛa Jùsu bo de, kɛɛ Jùwɛ nyo sàla slɛ̀ u je, “Nyu wùɛ ɔ̈ dɛɛ ɔɔ chɛ̀ klɔ̀ba, ɔ wɛ̀n Wlǔmɔ nyoo klɔ̀ba je, ii tè bɛ̌ nu bò tɛ Nyuà bo Bɔ̌ mu, è sè Wlǔmɔ nyoo klɔ̀baa mɔ̀nai!” 13Tà Pàlɛ̌te wɔ̌naa tèǒ, è Jùsu Nɔ̀ǒ ɔ jalaɔ plomǒ keǒ tùɔn'ǒ u dɛɛ Seɔ̌ Patǒ Kɛn ɛ̈ klě Hiblǔ nyoo win wlòmo u dɛɛ Jabetà. Ɔmo Pàlɛ̌teǒ ɔ̌ nea bo klě blilǐ tù kpǎta wan keǒ ɛmo tàǒ. 14Tà wɛn wuleeaa blǒ mǒ, chnɛ̀ jlǒ waěǒ ɛ̈ kɛ̀n'ǒo Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ waě mɔ̀, kě Pàlɛ̌te dɛ̌a Jùwɛ nyo je ɔ je, “A tanàle, aa Klɔ̀ba Nɔ̀à!” 15Kɛɛ u pnǎna dɛ jleě u je, “Dǔ Ɔ mǒ kpa Lɔ! Dǔ Ɔ mǒ kpa Lɔ! Kɔǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě!” Pàlɛ̌te gbàla u wan ɔ je, “A jlɛ̌ bo kɔ kɛǒ aa Klɔ̀ba pète bɛ̌ tu jleě le?” È kě kpatòapoo fòe dɛ̌a ɔ kɛ̀ɛn tùtuɛ u je, “Ä se klɔ̀ba tɔ̀ɔ kɔn, ɛ̀ sìn'ǒ Wlǔmɔ nyoo klɔ̀baa do.” 16È Pàlɛ̌te dǔa Jùsu mǒ ɔ̌ nyea Nɔ̀ u de u mǐaǒ Ɔ tu jleě kɔ. È Jùsu Nɔ̀ǒ u dǔa mǒ. 17Ɔ blěa Ɔɔ chɛ̀ɛ pète bɛ̌ tu ɛ̈ Ɔ sàlaěe Jlǔsnɛ Ɔ̌ kpalaě ɛ tùɔn'ǒ u dɛɛ Kǔ Dlǒ Kankǒ Kɛn ɛ̈ klě Hiblǔ win wlòmo u dɛɛ Kɔkɔ̀ta. 18Keǒ tàǒ keǒ u kɔɔaǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě klee tàii sɔ̌n tùu ke. È Jùsu Nɔ̀ neaǒ u slè, do neea nɔ Jùsuu dilǎ son mɔ̀, è do tɔ̀ɔ neea nɔ Ɔɔ gbàpe son mɔ̀. 19Pàlɛ̌te chlěa win ï ɔ bǎlaa bo keǒ Jùsu dlǒ mǒ keǒ pète bɛ̌ tu jleě. È kě imo win'ǒ i dɛ̌a i je, “JÙSU Ɔ̈ KƆN LĚE NǍSÒWƐ̌ DǏA Ɔ̈ MOO JÙWƐ NYOO KLƆ̀BA.” 20Imo win'ǒ u chlěa li klě Hiblǔ nyo klee Lǎtìna nyo klee Kwlǐki nyoo win wlòmo. Tà ɛmo tùɔn'ǒ kɔn kɛn u kɔaǒo Jùsu pète bɛ̌ tu jleě ɛ seaa Jlǔsnɛ diě mɔ̀ tmɔɔ no, ii tè Jùwɛ nyo fòfoa mua ǔ slèa win'ǒ. 21È kě Jùwɛ nyoo Nyesoaa kpatòapoo fòe dɛ̌a Pàlɛ̌te je u je, “Bɔ̌ bò ɛ chlechlɛ̌ nunuɛ ɛ̈ moo, ‘Jùwɛ Nyoo Klɔ̀ba,’ kɛɛ chlě ɛ kě bò dǎ, ‘Nyuà Ɔ je Ɔ moo Jùwɛ Nyoo Klɔ̀ba.’ ” 22È kě Pàlɛ̌te dɛ̌a u je ɔ je, “Dɛà Ě chlěe, ɛ chleě le ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le!” 23Tà tabɔ̀ǒ u wɔ̀laa Jùsu kokɔ mɔ̀ keǒ pète bɛ̌ tu jleě, u dǔa Ɔɔ dale mǒ ǔ nua ii klèe hɛ̀n nì u plooa uu chɛ̀ měne. Kɛɛ Ɔɔ wlawlǒ pɛ̀tuu do siaǒ. U dba wlawlǒǒ ɛ̌ nu dɛɛ do ɛ se ngmàea kɔn. 24Tèǒ nì kɔn tè kě tabɔ̀ǒ u dɛ̌a klě uu chɛ̀ slè u je, “A nɛ bäǎ klɛ̌ daloà, bä po nòkpo.” Ii tè ǔ pooa ɛ nòkpo kɛn. È dɛǒ nɛ̀ nua nɛ Nyesoaa win jaěaǒ ï dɛ̌a bòo, “U plo Ně dale, è Ně wlawlǒ pɛ̀tu nɛ̀ u poo nòkpo kɛn.” 25Jùsuu naǎ klee Ɔɔ naǎa mamǔ nyneju klee Mɛwlě ɔ̈ mooa Klopàa nynɔ plě klee Mɛwlě Mɛkɛniì nù nynanaǒ pète bɛ̌ tuǒ gbàa bo. 26Tà Jùsu jěa Ɔɔ naǎ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyu Ɔ noɛɛaa mǒ u nynanaǒo bo, è kě Ɔ dɛ̌a Ɔɔ naǎ je Ɔ je, “Nynɔò, tanàle, nè jǔ nɔ̀à.” 27È kě Ɔ dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyuǒ je ke Ɔ je, “Tanàle, nàǎ nɔ̀à.” Ii tè sɔɔn'aǒ tǐǒ jleě mǒ mɔ̀ cheěn nyuǒ ɔ dǔa Jùsu naǎ mǒ ɔ̌ kɔnaě ɔɔ tè mɔ̀ ɔ̌ kpalaě ɔ ɔ̀ɔ chɛ̀ɛ koǔ bo. 28Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, Jùsu jěa lɛ ɛ̈ moo Ɔɔ konkwa wùɛ wɛ̀a mɔ̀ no kpǎkpǎ. Ɔ jlɛ̌ Bɔ nua Nyesoaa win bi jaěaǒ, ii tè Ɔ je, “Nenǎ toà ni Mǒ!” 29È keǒ u gbàa wan nonɔ̌ něe jagbee neaǒ bo ɛ̈ jǐa lěe. U pìin'a tu dlǒ pìnpni jleě nì u nynǎnaě něǒ mɔ̀ ǔ kpɛaǒ ɛ Ɔ̀ wien. 30Tà Ɔ nǎnaa wan nonɔ̌ něǒ, è kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ɛ wɛ̀ mɔ̀ no!” È Nɔ̀ǒ poa dlǒ bo Ɔ̈ ngmnana fònfno. 31Ɛ nua Flǎàde, chnɛ̀ jlǒ waěǒ bɛ̈ sìn'i plě ɛ̌ nii Sɛ̌ɛ̀de ɛ̈ moo Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waě. Tà waěǒ ɛɛ tè kmanaa chɔɔ, tèǒ nì kɔn tè Jùwɛ nyo gbàla Pàlɛ̌te wan bɔ nua nyopò bu chèchlaea uu be wan le uu kokoɛ̌ ɛɛ̌ diaǒ wlɛ̀ u mǐaǒ uu blǒ fǒ pète bɛ̌ ti jleě sà u mǐa u bo tù. 32Ii tè tabɔ̀ mua ǔ chèchlaea nyopòǒ ü klee Jùsuu sɔ̌n u kɔaǒo pète bɛ̌ ti jleě uu be wan le. 33Kɛɛ tà u wǒaǒo Jùsu mɔ̀, ù jěa ɛle ɛ̈ moo Ɔ kǒa le ɛ̌ wɛ̀a mɔ̀le, ii tè u sea Ɔɔ be chlà. 34Kɛɛ tabɔ̀poii do nɔ̀ dǔa ɔɔ dǐ mǒ nɛ̀ ɔ pooaǒ Jùsu wakǎ mǒ, è tǐi doo tǐ jleě nymɔ klee ně sonwɛaě Ɔ fǒ mǒ. 35Nyuà ɔ̈ jěaa dɛǒ ɛ̌ kpalaa tùɔn nɔ̀à sèsɛɛ a wlòmo ɛɛ tè. È ɔ ji ili ɛ̈ moo tèǒ ɔ sèsae amoo wlòmo i moo kàan tè ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ Jùsuu tè kàan tè po ke. 36Noǎ wùɛǒ nì kpala tùɔn ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoaa win miǒ jaě le ï dɛ̌a bòo, “U seǎ Ɔɔ kbǎa doo chɛ̀ waba mu.” 37Klě Nyesoa win'i wakǎ tɛ̀ɛ mɔ̀ kě i dɛ̌ de i je, “U miǎ Nyuǒ jěba Ɔ̈ u nynǎa dǐ mǒ.” 38Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, Jòsɛ̌fo ɔ̈ kɔna lěe diěǒ moo Alamatià kɛn ɔ̈ nɛaa Jùsu de klě je wɛ̌ tǔn wlòmo keǒ tà ɔ peaa Jùwɛ nyoo je si nyoo fano tè, nɔ̀ muaě Pàlɛ̌te mɔ̀ ɔ̈ gbàla ɔ wan bɔ nyea nɔ Jùsuu kokǒ fǒǒ, Pàlɛ̌te nyea ɔ kpě keǒ bɔ mua dlǒ mɔ̀. Ii tè Jòsɛ̌fo dǔa Jùsuu kokǒ fǒǒ mǒ ɔ̌ kpala Ɛ ɔ mǐa Ɛ bo tù. 39Nɛkɔdǐma ɔ̈ tǒn jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ ɔ mua lěe Jùsu mɔ̀ nɔ̀ nana Jòsɛ̌fo de, ɔ jalaě sonsnǒ noǎa, dɛǒ u dɛɛ maà klee alɔɔ̀, ii kwa kunkuɛn blɛɛ mɔ̀ kou blɔ̌ gblèe kwa kunkuɛn, nì u wɔ̀ɔa Jùsuu kokǒ fǒǒ dlǒ plě ǔ tùa ɛ bo. 40Keǒ Jùwɛ nyo ni nuu kokǒ kǔ bo tùtuɛ, kě umo jbɛjluu sɔ̌n'ǒ u nua ǔ dǔa Jùsuu kokǒ fǒǒ mǒ ǔ finfiɛ̌ɛa ɛ kǔ blǒ mɔ̀ sàe dalo plě ǔ wɔ̀ɔa ɛ sonsnǒ noǎaǒ dlǒ. 41Ɛ kɔna bò ɛ̈ konwaěaǒo tàǒ u kɔaǒo Jùsu tu jleě le. Klě bòǒ wlòmo klě sɛklɛ bǐtìe jajlo nea lě ɛ̈ kɔn wlòmo u sěɛlǎě kǔ bo tùi. 42Tà ɛ mooa chnɛ̀ jlǒ waě nyopò wɛ̀ɛ lee mɔ̀le keǒ de fɛ chnɛ̀ jlǒ mɔ̀ plě ɛmo sɛklɛ bǐtìeǒ ɛ konwaěaǒo le, nɛ̀ kɔn tè klě u tùaě Jùsu bo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\