Jɔ̀ɔ̌n 2

1Chnɛ̀ jlǒ wěe sɔ̌n nì sìn'a, è nyu tɔ̀ɔ nɔ̀ kɔn nynɔ dia tǐnma klě Jàlalǐi wakǎ kɛn klě diěǒ monoo Kenà kɛn. Jùsuu naǎ nea kɛn tùɔn. 2Ɛ u dala Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo tǐnma de ngmnengmnɛ̌ǒ kɛn ke. 3Tà nmɔ wùɛ ɛ wɛ̀a lěe, Jùsuu naǎ tmɔɔ̌a Nɔ ɔ je, “Uu nmɔ wɛ̀ɛ le.” 4Kɛɛ Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ně naǎ, nè si kɛǒ ɛɛ̌ mɔ̀le? Ɛ sěɛɛ̌ jè Ně tǐ ni.” 5È kě Ɔɔ naǎ dɛ̌a nyebajleǒ niaa blěpa nyoo konkwa je ɔ je, “Dɛ wùɛ Bɔ̌ tmɔɔ̌ amo a nu ɛ.” 6Ɛ kɔna jagbia fòee m̀mɔdo nì neaǒ ï kɔn dɛɛ do wɔ̀le je bɛ̈ kpaa dotǒ wěe hɔ̀ndlowɛɛ sɔ̌n ne wlèe sɔ̌n le (240). È Jùwɛ nyo kɔna Nyesoaa teteǎ keǒ uu noǎ klee uu chɛ̀ɛ de jlajla mɔ̀. Jagbiaǒ nì neaǒ bo keǒ ɛmo konkwaǒ mɔ̀. 7Tà tǐ gbei sìn'aa, Jùsu tmɔɔ̌a nyebajleǒ Ɔ je, “A jieě jagbiaà ně je le.” Ii tè ǔ jiěa i ně je le kpankpa. 8È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “A tanàle, a dǔ ɛɛ tìe mǒ a kpaě ɛ nyuà de ngmnengmnɛ̌à ɛ neě kwete mǒ mɔ̀.” U kpalaě ɛ ɔ̀ mɔ̀. 9Nyebajleǒ u ji tà nmɔǒ ɛ sɔnaě mǒo no, kɛɛ nyuǒ de ngmnengmnɛ̌ǒ ɛ nea lěe kwete mǒ nɔ̀ sea ɛ ji, tèǒ nì kɔn tè tà ɔ tɛ̀na ɛmoo něǒ wan ɛ̈ǒ Jùsu ponpnɔaa nmɔ mǒ, è ɔ dala tǐnma mu nynɔɔ jbeǒ lo, 10kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Dɛ nyopò wùɛ ni pnɔɔ nɛ̀ moo klekle nmɔǒ monoo kàan nɛ̀ u kɛɛn nya, bo nyopò wùɛ bǔ nǎ nmɔ bǔ jǐ kwliǎ le plě ɛɛ dɛǒ kɔn tè see kma plě ǔ gbɛɛě ɛ demǒ, kɛɛ nènɛà dɛ monoo kàan nɛ̀ tù bo tǐ sìnsii měne plě è jɛɛ̌ kɛ̀ě ɛ!” 11Dɛǒ nɛ̀ mooa klekle wlòlekaen dɛ Jùsu nua. È klě ɛmoǒ wlòmo Ɔ poa Ɔ chɛ̀ɛ tè jǐ boaboǎ pepě mǒ klě Jàlalǐi wakǎ kɛn klě diěǒ monoo Kenà kɛn. Dɛǒ nɛ̀ nua nɛ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo poa Ɔɔ tè kàan tè. 12Tà ɛmo dɛǒ ɛ sìn'aa, Ɔ klee Ɔɔ naǎ klee Ɔɔ mamǔpò klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo u tèea je ǔ muaě diěǒ moo Kapanìa kɛn klě u sìn'aě mòngmɛ chnɛ̀ jlǒ wě. 13Tà tǐ konwaěaa le keǒ Jùwɛ nyoo Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmnengmnɛ̌ mɔ̀, Jùsu jaěa je Ɔ̌ muaě Jlǔsnɛ 14klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo. Klě Ɔ jɛɛaě nyopò ǔ plea bliǎ klee blableǎ klee hùngbei keǒ chɔ̀noo pipiɛ mɔ̀, è nyopò tùu neaǒ wlěe těble jebo ü sìnsiɛɛa wlě mɔ̀ u mǐa chɔ̀no noǎ tɔ̀n. 15Ii tè Ɔ nua dbǔu fǎe Ɔ̌ piěaǒ u Nyesoaa kǎ fòɛǒ bo, jà bliǎ klee blableǎ. È Ɔ gbɛ̀tɛɛa wlě mɔ̀ sìnsiɛɛ nyoo wlěǒ le Ɔ̌ chinchnǐia uu těblea mǒ. 16È Ɔ tmɔɔ̌a nyopòǒ pleaa hùngbei Ɔ je, “A sàɔ hùngbeià kělɔ koǔɔ bo! A bɔ̌ Ně Gbeǐi koǔà noǎ bobo ploo koǔ mǒ nunuɛ!” 17È i beaě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo mǒ wlò ɛ̈ moo ɛ chleěa le klě Nyesoaa win wlòmo keǒ Jùsu jleě mǒ ɛ̈ moo, “Nyesoa, Nè koǔà ɛɛ mǒ noɛnoɛ siɛn leě wlò jleě le wòje keà na.” 18È Jùwɛ nyoo je si nyo chèa Lɔ ja u je, “Mɛ nìǐ kɛ ɛ̈ te leě ɛ ämo ɛ̈ moo kɔ̀n kpě keǒ Bò nu noǎà?” 19Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Bǎ nymii kǎ fòɛà jǐ le, Ě mi ɛ poba klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan wlòmo de.” 20È u gbɛ̀a Ɔ wan u je, “Kǎ fòɛà ä po kɛɛ klě jlě wlèe sɔ̌n tùo m̀mɔdo wlòmo nɛ̀à mì kɛ poba klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan wlòmo le?” 21Kɛɛ kǎ fòɛǒ kɔn tè Ɔ boɛɛaa kɛn nɛ̀ moo Ɔɔ fǒ. 22Tèǒ nì kɔn tè tà Nyesoa dǔaa Jùsu jemǒ Ɔ sɔna lěe kǒla mǒ, è i beaě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo mǒ wlò ɛ̈ moo Ɔ boɔa tèà le, ii tè uu Nyesoa win'i tè kàan tè popoɛ klee tè wùɛ Ɔ boɔa uu je i beea le kɛn. 23Tà Jùsu nea lěe Jlǔsnɛ klě Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmně tǐ wlòmo, nyopò fòfoa jěa wlòlekaen noǎ Ɔ niaa ne ǔ poa Ɔɔ tè kàan tè. 24Kɛɛ Jùsu sea u wlò je kuun nu. Mɛ kɔɔ̌ tèǒ joo nɛ̀ moo Ɔ jia nyopò tae uu wùɛ u mooa ne. 25Ɔ jia dɛ neaě uu wlè jleě le, ii tè ɛ sea nyu bɔ tmɔɔ̌a Nɔ uu tè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\