Jɔ̀ɔ̌n 20

1Ɛ mooa Sɔ̌ndee kènta gbìi tà kwijlě ngmně neěa jè lěe plomǒ, Mɛwlě Mɛkɛniì diaě klě sɛklɛ bǐtìe wien ɔ̌ jěa seɔ̌ǒ ɛ̌ sɔnaǒ bǐtìe wien mǒ. 2Tèǒ nì kɔn tè ɔ kpala plùplɛ de klě Saemɔ̌ Pitɛ̌ mɔ̀ klee mɔ̀ cheěn nyu tɔ̀ɔ ɔ̈ Jùsu noɛɛaa mǒ ɔ̌ sèsaea u wlòmo ɔ je, “Nyopò tùu nù sàě Koɔn klě sɛklɛ bǐtìe wan! Tà u kpaǒ Ɔɔ ä seǒ ji!” 3Tèǒ nì kɔn tè Pitɛ̌ klee mɔ̀ cheěn nyuǒ u sɔnaě Jlǔsnɛ mǒ u muaě sɛklɛ bǐtìe wien. 4Uu sɔ̌n wùɛǒ u kpɛa plùplɛ, kɛɛ mɔ̀ cheěn nyuǒ nɔ̀ sìn'a Pitɛ̌ nya ɔ̈ nyniaě sɛklɛ bǐtìe wien klekle. 5Ɔ slɔ̀ɔa dlǒ wɔ̀ɔn ɔ̌ tanaě bǐtìeǒ wan le ɔ̌ jěa daleǒ u finfiɛ̌ɛa Jùsu, kɛɛ ɔ seaě bǐtìeǒ wan pa. 6È Saemɔ̌ Pitɛ̌ ɔ̈ neaǒ ɔɔ demǒ è nɔ̀ǒ nyniaǒ. Ɔ nua fǒn ɔ̌ palaě bǐtìeǒ wan ɔ̌ jěa Ɔɔ dale u tùua Ɔɔ bo. 7È daloà u finfiɛ̌ɛa Ɔɔ dlǒ nɛ̀ pɛɛn'a dɔ̌ bo, 8plě mɔ̀ cheěn nyuǒ ɔ̈ mooa klekle ɔ̈ nyniaǒo plě ɔ̌ keěa kɛ lě bǐtìeǒ wan pa ɔ̌ tanaě ɛ wlòmene plě ɔ̌ keěa kɛ i kàan tè po ɛ̈ moo Jùsu dǔa mǒ je. 9È u sěɛɛ̌a jè dɛǒ le jbe kaǒ ɛ̈ dɛ̌ bòo klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, Ɔ blɛɛ je Bɔ dǔa jemǒ Bɔ sɔnaě kǒla mǒ. 10Ii tè Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoǒ è nùǒ mua de klě u chɛ̀ɛ tà. 11È klě dɛǒ wlòmo Mɛwlě nynanaǒ plomǒ bo klě sɛklɛ bǐtìeǒ wien ɔ̌ fìn'a. È tà ɔ keaa fìn, ɔ slɔ̀ɔa dlǒ wɔ̀ɔn ɔ̌ chèaě sɛklɛ bǐtìe wan bo. 12È ɔ jěa najiǒpòo sɔ̌n ǔ poa wlawlě plǐ ǔ nea bo keǒ tàǒ Jùsuu kokǒ fǒ pɛnaǒo bo, do neea Ɔɔ dlǒ mɔ̀ bo, è do neea Ɔɔ be mɔ̀ bo. 13U gbàla Mɛwlě wan u je, “Nynɔ, mɛ kɔɔ̌n tè fìǐn kɛ?” È ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “U kpa ně Koɔn no, u sà Lɔɔ tàà le, tà u kpaǒ Ɔɔ Ě seǒ ji.” 14Tà ɔ wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è nɔ̀ǒ chèa de ɔ̌ jěa Jùsu Ɔ̌ nynana bo, kɛɛ ɔ sea Ɔ jbo. 15È Jùsu gbɛ̀a ɔ wan Ɔ je, “Nynɔ, mɛ kɔɔ̌n tè fìǐn kɛ? Mɔ pɛ̀ɛ̌n kɛ le?” Mɛwlě jěa lɛ ɛ̈ moo ɛ mooa bòǒ ɛɛ konkɔn nyu Ɔ̌ boɛaě ɔ mɔ̀, ii tè kě ɔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Kunkunyɔ, bɛ̌ tù Mò Bò kpa Lɔ, è Bò sèsae leě wlòmo tàǒ kpàǒ Ɔɔ ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ Ɔ kpa.” 16È Jùsu dala ɔlo Ɔ je, “Mɛwlě!” È ɔ chèa Ɔ ja, è kě Mɛwlě dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Wlebonì!” ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Tee Nyu klě Hiblǔ win wlòmo. 17È Jùsu je, “Nè gbèě mɔ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě sěɛɛ̌ jè de mi klě Ně Gbeǐ mɔ̀, kɛɛ mu mì Ně mɔ̀ cheěn nyo wlòmo sèsae le, Ě mi ni klě a klee Ně Gbeǐ mɔ̀ Ɔ̈à moo a klee Mǒ äa Nyesoa ke.” 18Ii tè Mɛwlě Mɛkɛniì mua ɔ̌ tmɔɔ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo ɛ̈ moo ɔ jěa Koɔn no plě klee tè Ɔ poa lɔɔ wan bɔ tmɔɔ̌a nuu. 19Klě ɛmo Sɔ̌nde waěǒ ɛɛ wìtika wlòmo Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo bòa le klě blòo do wlòmo ǔ poaǒ chnia le ǔ gbàla li. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u pea Jùwɛ nyoo nyefòapoo fano. È Jùsu wǒaě u slè Ɔ̌ nynana bo, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ně bo wnawna keǒ a mɔ̀!” 20Tà Ɔ boɔlaa dɛǒ, è nùǒ Ɔ tea kponkpaǐi pě je ï neaě Ɔɔ kwete mǒ klee dǐi pǎ ɛ̈ neaǒ Ɔɔ wakǎ mǒ. Tà Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo jěa Ɔɔ, uu plɔ bloa le chɔɔ. 21È kě Jùsu dɛ̌a de Ɔ je, “Ně bo wnawna keǒ a mɔ̀. Klě tǐà wlòmo Ě dbe ale wòje keǒ Ně Gbeǐ nuu Ɔ̌ dbo Mǒo.” 22Tà Ɔ wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è Ɔ wlǎla u fònfno kɛn, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “A kme Ngmà Je Ne Sùsu bo. 23Bɛ̌ nu bǎ poo nyopòo kpni kukwǐi tè wlò le, è Nyesoa poo uu tè le wlò ke. Kɛɛ bɛ̌ nu bǎ se nyopòo kpni kukwǐi tè wlò le poo lo, è Nyesoa se uu tè wlò le poo lo ke.” 24Tà Jùsu dia lěe, Tɔmɔ̌se ɔ̈ moo mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo sɔ̌n'ǒ u nyuu do u dɛɛ Slìpoi ɔ seaǒ ne. 25Tèǒ nì kɔn tè tà ɔɔ bǐì mɔ̀ cheěn nyo tmɛɛ̌a nɔɔ ɛ̈ moo “Ä jě Koɔn noò!” è kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “Ě se i kàan tè po, ɛ̀ sìn'ǒ kponkpaǐi pěǒ neě Ɔɔ kwete mǒ bo jě li, bo tǒ i le plě klee bo tǒ dǐi pǎǒ neǒ Ɔɔ wakǎ mǒ le plě.” 26Tà wǐki waěe do sìn'aa, è Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo bòa le de klě koǔǒ bo, Tɔmɔ̌se neaě u slè le. U poaǒ chnia le ǔ gbàla i. È Jùsu wǒaě u slè Ɔ̌ nynana bo, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ně bo wnawna keǒ a mɔ̀.” 27È kě Ɔ dɛ̌a Tɔmɔ̌se je Ɔ je, “Poà nè chìajɔ kělɔɔ̌ kwete mǒ mì Ně kweteǒ jě, è mǎǒ nè kweta keàǎ wakǎ mǒ bo, bɔ̌ kplɛ popoɛ plě po i kàan tè Ě moo kmɔ̌ ne Nyu.” 28È kě Tɔmɔ̌se dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Ně Koɔn! Ně Nyesoa!” 29È kě Jùsu nia ɔ wan gbògba Ɔ je, “Tà jè kɛ Mǒo nɛ̀ kɔn tè pò Ně tè kàan tè le? Ngmna keǒ nyopòà mɔ̀ ü se Mǒo jě ü po Něe tè kàan tè!” 30Jùsu nua wlòlekaen noǎ fòfoa tìi keǒ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo jemǒ ï u see kɛ̀ɛ chlě kělɔ chněedɛ̌ɔ wlòmo. 31Wlòlekaen noǎà nì chleě le kělɔ chněedɛ̌ɔ wlòmo ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ Jùsuu tè kàan tè po ɛ̈ moo Nɔ̀ moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ plě Ɔ̈ moo Nyesoaa Jǔ, è klě Ɔɔ nynɛ̌ɛ kàan tè popoɛǒ wlòmo a mi kmɔ̌ sie fònfno kɔnma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\