Jɔ̀ɔ̌n 21

1Tà ɛ kpalaǒo tǐ gbei nya, è Jùsu woǒa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je de klě jbǒǒ u dɛɛ Tabawlìa wien ɛ̈ u dɛɛ Jàlalǐi jbǒ ke. È ke ɛ nuaa tùɔn kpokpala, 2chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Saemɔ̌ Pitɛ̌ klee Tɔmɔ̌se ɔ̈ u dɛɛ Slìpoi plě Nataniɔ̌ ɔ̈ kɔn lěe diěǒ moo Kenà kɛn ɛ̈ neěe Jàlalǐi wakǎ kɛn klee Sɛbɛ̀dii jlǔ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo sɔ̌n tùu nù beaǒ tàa do. 3È kě Saemɔ̌ Pitɛ̌ dɛ̌a ɔɔ bǐì je ɔ je, “Ě mi pǎba.” È u tmɔɔ̌a nɔ u je, “Ä miì de nama.” Ii tè uu wùɛ u dǔa jemǒ ǔ beaě blǎgbè chěnchaě wan ǔ muaě ně kɛn ǔ mua pǎba, u pǎla tǒn jlǒ waě gblèe mɔ̀, kɛɛ u sea dɛ jě. 4Tà chnɛ̀ gbàlaa le ɛɛ kènta, è Jùsu Nɔ̀ǒ nynanaǒ kponkpǒ bo, kɛɛ uǔ jboa Lɔ. 5È Jùsu pnaěaě jɔ mǒ Ɔ̌ gbɛ̀a u wan Ɔ je, “Ně mɔ̀niapo ale, a sěɛ kɛ dɛ jě le?” U tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Dɛɛ̌dɛ̀ɛ wùɛ nɛ̀ ä sěɛ jě.” 6È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “A dǔ tataǒ mǒ, a po ɛ ně mǒ klě blǎgbèǒ ɛɛ dilǎ wakǎ mɔ̀ a mi smì kmema!” Ii tè u nua dɛǒ Ɔ tmɔɔ̌a nuu, è tataǒ ɛ kmea smì fòfoa, u seaě ɛ chlìchlɛ wɔ̀ɔ chɛ̀. 7È Jùsuu mɔ̀ cheěn nyuà Ɔ noɛɛ mǒo, kě ɔ dɛ̌a Pitɛ̌ je ɔ je, “Äa Koɔn'ǒ tàǒ!” Pitɛ̌ poa gblàgblo, ii tè tà ɔ wɔ̌na nii ɛ̈ moo Koɔn'ǒ, è nɔ̀ǒ dǔa ɔɔ wlawlǒ pɛ̀tuǒ mǒ ɔ̌ gbàla ɛ ɔ̌ ngmnàeaě ně mɔ̀ ɔ̌ dlua ɔ̌ muaě kponkpǒ. 8Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo tùuǒ u nana Pitɛ̌ de klě blǎgbè wan ǔ chlìa tataǒ ɛ̈ jǐaa smì je le. U sea kponkpǒ mɔ̀ tmɔɔ no, ɛ blɛɛa mɔ̀ patě wlèe sɔ̌n tùo pù. 9Tà u nynia lěe kponkpǒ, u jěa wnewne nàkne fonfɔn smì klee flɔ̌ɔ pɛnaě i jleě ble. 10È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Smìà a kmee a jaě ii tìe.” 11Ii tè Saemɔ̌ Pitɛ̌ jǎlaě blǎgbè wan ɔ̌ chlìa tataǒ ɔ̌ jalaɔ ɛ kponkpǒ. Smì fòe wlèe nyiɛta tùo pù pù tùo tan (153) nì neaě tataǒ wlòmo. Smì fòfoa nì u kmea, kɛɛ tataǒ ɛ sea bɛ̌. 12È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “A diě a mǐ dɛ di.” È Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo nyuu doo chɛ̀ nɔ̀ sea Ɔ wan gbà ɛ̈ moo, “È ke Nèě kɛ nynɛ̌?” Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u jia Ɔlo ɛ̈ moo Nɔ̀ mooa uu Koɔn. 13È Jùsu dǔa flɔ̌ɔ mǒ Ɔ̌ nyea nɛ ù, è dɛɛ doǒ nɛ̀ Ɔ nua smìǒ mǒ ke. 14Tà Nyesoa dǔaa Jùsu jemǒ Ɔ sɔna lěe kǒla mǒ, dɛǒ nɛ̀ mooa ɛɛ wěe tan nenɛ keǒ Bɔ woǒa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je. 15Tà u wɔ̀laa dɛ didiɛ mɔ̀, è kě Jùsu nia Saemɔ̌ Pitɛ̌ wan gbògba Ɔ je, “Saemɔ̌, Jɔ̀ɔ̌n'ɔ jǔ, nòɛɛ kɛɛ̌ mǒ no ɛ̌ sìn'ǒ nè nenawaà mǒe?” È Pitɛ̌ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Uuǔn Koɔn, Nè chɛ̀ ji ɛle Ě noɛɛ neè mǒ no.” È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Tù Ně mɔ̀ na nyo jǐ mɔ̀ wòje keà nyu tùii blajlǔ jǐ mɔ̀.” 16È Jùsu bɔɔ̌a demǒ Ɔ̌ gbàla ɔ wan sɔ̌n nenɛ tà Ɔ je, “Saemɔ̌, Jɔ̀ɔ̌n'ɔ jǔ, sɛjesɛ nòɛɛ kɛɛ̌ mǒ noe?” È Pitɛ̌ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Uuǔn Koɔn, Nè chɛ̀ ji ɛle Ě noɛɛ neè mǒ no.” È kě Jùsu dǎla ɔ je Ɔ je, “Tù Ně mɔ̀ na nyo jǐ mɔ̀ wòje keà nyu tùii blableǎ jǐ mɔ̀.” 17È klě wěe tan nenɛ wlòmo Jùsu gbàla Pitɛ̌ wan Ɔ je, “Saemɔ̌, Jɔ̀ɔ̌n'ɔ jǔ, noɛɛ kɛɛ̌ mǒ noe?” È wɔle beaě Pitɛ̌ mǒ no. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo wěe tan nì Jùsu wɛ̀a Ɔ̌ gbàla ɔ wan bɛ̌ nu bɔ̌ noɛɛa Ɔ mǒ. Ii tè kě Pitɛ̌ nia Ɔ kɛ̀ɛn tùtuɛ ɔ je, “Koɔn, Mò ji noǎ wùɛ měne, jì ɛle ɛ̈ moo Ě noɛɛ neè mǒ no.” È kě Ɔ dǎla ɔ je Ɔ je, “Tù Ně mɔ̀ na nyo jǐ mɔ̀ wòje keà nyu tùii blableǎ jǐ mɔ̀. 18Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ mò, tǐǒ jleě mòoa nyemò, pèa nè chɛ̀ wlawlě měne, è miaě tàà jlɛ̀ bò mua lěe, kɛɛ bɛ̌ nu bò wɛ̀ le, è pnɛ̀ nè sonwe mǒ, nyu tɔ̀ɔ ɔ̌ pìn i ble ɔ̌ kpɛ mò klě tàà nè jlǎ bò muě.” 19Dɛǒ nɛ̀ Jùsu boɔla ɛ̈ mǐa ke Pitɛ̌ miaa kokoɛ̌ numa keǒ pète bɛ̌ tu jleě bò měne po ɛ̈ miaa Nyesoa tè jǐ boaboǎ nyema. Tà Ɔ wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, Ɔ̀ tmɔɔ̌a Pitɛ̌ Ɔ je, “Naǎ de.” 20È Pitɛ̌ bitǐa bo ɔ̌ jěa mɔ̀ cheěn nyuà Jùsu noɛɛ mǒo ɔ̌ nɛa u de. Ɔɔ doà tǐǒ jleě u diaa Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛ ɔ̈ poaǒo Jùsu dlǒ wulee bo ɔ̈ gbàla Ɔɔ wan ɛ̈ moo, “Koɔn, mɔ miǐ kɛě Mò bo demǒ sàba?” 21Tà Pitɛ̌ jěa lɔɔ, è ɔ gbàla Jùsu wan ɔ je, “Koɔn, è ke ɔmoǒ ɔ miǐ kɛ kokoɛ̌ numa ke?” 22È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Bɛ̌ nu Bo dǎa bò ɛ̈ moo Ě jlɛ̌ bɔ ne kmɔ̌ ne ne Ě mǐ de diò, mɛ kɔ̀ɔn noǒ kɛɛ̌ ɛ mɔ̀? Kɛɛ mòà naǎ de.” 23Imo win'ǒ nì u tontnooaa je le klě Tentǎn Jǔu wǎn slè ɛ̈ moo, “Jùsuu mɔ̀ cheěn nyuǒ ɔ se kǒba mu.” Kɛɛ Jùsu sea bò dǎ ɛ̈ moo ɔ se kǒba mu, kě Ɔ dǎla Ɔ je, “Bɛ̌ nu bo dǎa bò ɛ̈ moo Ě jlɛ̌ bɔ ne kmɔ̌ ne ne Ě mǐ de diò, mɛ kɔ̀ɔn noǒ kɛɛ̌ ɛ mɔ̀?” 24Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyuǒ nɔ̀ moo nyu ɔ̈ tmɛɛ̌ a noǎ wùɛà plě ɔ̈ chlě li. È ä ji ɛle ɛ̈ moo Jùsuu tè moo kàan tè. 25Jùsu nua noǎ fòfoa tìi. È bɛ̌ nu bǔ chlěe ii wùɛ, Ě ji ɛle kmɔ̌ wùɛà ɛ see tà kɔnma mu u mii imoo chněenoǎǒ bo tùba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\