Jɔ̀ɔ̌n 3

1Ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooa Nɛkɔdǐma, ɔ mooa Fɛlesǐi wǎnpòi plě ɔ̌ mooa Jùwɛ nyoo tè tù nyoo nyuu do. 2Tǒn jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ nɔ̀ diaě Jùsu mɔ̀, kě ɔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Tee Nyu, ä ji ɛle Mòà Mò moo Tee Nyu Ɔ̈ sɔn'ěe Nyesoa mɔ̀ mǒ. Ɛ se nyu kɔn ɔ̈ wɔ̀le je bɔ nuu noǎà nìi ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoa Bɔ̌ neeǒ ɔ mɔ̀ plě.” 3Jùsu tmɔɔ̌a nɔ Ɔ je, “Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ mò, nyu wùɛ slě wɔ̀ bɔ beě Nyesoaa win kwa konkɔn bobo ɛ̀ sìn'ǒ bɔ kɔɔn dee sɔ̌n.” 4È Nɛkɔdǐma gbàla Ɔ wan ɔ je, “Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ wɛ̀ kɛ lě, è ke ɔ wɔ̀le je bɔ nuǔ kɛ dee sɔ̌n kɔɔan? Ɔ wɔ̀le je bɔ mu kɛ de klě ɔɔ naǎ wlòmo ɔ mǐ kɛ ɔ kɔn de le?” 5È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Kàan tè Ě boɛ mòo je nìà, nyu wùɛ slě wɔ̀ bɔ beě Nyesoaa win kwa konkɔn bobo, ɛ̀ sìn'ǒ bɔ̌ poo ně dlǒ klee Ngmà Je Ne Sùsu Bɛ̌ neě ɔ ja plě. 6Bɛ̌ nu bo naǎ bɔ̌ kmàe ne ɔ kwɛn tùonyugbe, è Ngmà Je Ne Sùsu Bɛ̌ diě tùonyuǒ ja Ɛ jɛ lě Sùsu jajlo. 7Imo tèà iǐ kɛ̀ɛn nèe wlò le keǒ tà Ě tmɛɛ̌ mòo ɛ̈ moo ba kɔɔn dee sɔ̌n. 8Fèflɛ di le klě tà wùɛ ǎ wɛ̌n ɛɛ win, kɛɛ a se tà ɛ sonwɛ mǒo ji plě klee tà ɛ miěe, dɛɛ doǒ nɛ̀ Sùsu ni keǒ nyu wùɛ mɔ̀ ɔ̈ Ɛ̈ beěe ja.” 9È Nɛkɔdǐma gbàla Ɔ wan ɔ je, “Ke ɛmo dɛǒ ɛ wɔ̀le je bɛ nuǔ kɛ tùɔn kpokpa?” 10È Jùsu gbàla ɔ wan Ɔ je, “Mòà moo kɛɛ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn tee nyu mòà ɔɔ̌ jbo tèà Ě boɛɛ lee? 11Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ mò, ä tmɛɛ̌ amo Jùwɛ nyo noǎ ï kɔn tè ä jii plě ä tmɛɛ̌ a noǎ ï ä jěe ii tè, kɛɛ kaǒ aǎ po lii tè kàan tè. 12Bɛ̌ nu Bo ke a kmɔ̌ mɔ̀ noǎa tè tmɛɛ̌ ne baǎ po lii tè kàan tè, è Bo ke a Nyesoaa Sùsuu noǎa tè tmɛɛ̌ ne, è ke tae a miǐ kɛ ii tè kàan tè popoɛ numa? 13È ɛɛ tee dɛ nɛ̀ moo nyu wùɛ nɔ̀ sěɛlaě jɔkɛn mi, ɛ̀ sìn'ǒ Jbɛjuu Jǔu doà Ɔ̈ sɔn lěe Jɔkɛn mǒ Ɔ̈ diɔɔ wɔ̀ɔn. 14Sɔ̌noka, dɛɛ doǒ Mɔ̀sě nuaa ɔ̌ dǔaa kanwɛɛ smɛ mǒ ɔ̌ tùa ɛɛ tu jleě ɔ̌ poa ɛɛ jɔ mǒ klě kpatekpǎ blǒ kɛn ɛ̈ di ɛɛ numa nyopòǒ mia ɛɛ jěba uǔ diaa kǒ, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mi numa, Jbɛjuu Jǔà Ɔɔ tè kɔn bi boɔɔ nyopò je 15ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ ɔ̈ mi Ɔɔ tè kàan tè poba ɔ mǐ kmɔ̌ sie fònfno kɔn. 16È nè wan gbà dɛǒ ɛɛ kɛ̀@n tùtuɛ nɛ̀ moo Nyesoa noɛɛ kmɔ̌ɔ nyopòà mǒ no chɔɔ dɔ̌, tèǒ nì kɔn tè Ɔ nyee Ɔɔ Jǔu do keǒ Bɔ moo äa kpni kukwǐi chɔ̀no ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ ɔ̈ mi Ɔɔ tè kàan tè poba ɔɔ̌ di kǒ, kɛɛ ɔ miǎ kmɔ̌ sie fònfno kɔn. 17Nyesoa se Ɔɔ Jǔ dbo kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ keǒ Bɔ bɛ̌ nyopò kokǒ wun kɛn, kɛɛ keǒ Bɔ mǐ u gblà klě uu kpni kukwǐ slè. 18Nyu wùɛ ɔ̈ mi Ɔɔ tè kàan tè poba ɔ se tè jɛɛa kɔn, kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ se Ɔɔ tè kàan tè po tè jɛɛa nɛ̀ neǒ ɔ kɛn ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔɔ̌ po Nyesoaa Jǔu doo tè kàan tè. 19Dɛ mooaa Nyesoaa tè tùtuɛ nɛ̀ moo Pepě Ɛ̈ diɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, kɛɛ tùonyopo kɔn kmɔ̌ kukǔ, ii tè u noɛɛ kwijlě mǒ ɛ̌ sìn'ǒ Pepěǒ mǒ. 20Nyopò wùɛ ü nii dɛ kukǔ u faen Pepěǒ lo, uǔ diɔ Ɛ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa uu noǎ kukwǐǒ u nii iǐ di Pepě mǒ be. 21Kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ tùiǒo Nyesoaa kàan win'à bo, ɔ diɔ Pepě mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa ɔɔ nunu noǎ wùɛ i mǐ Pepě mǒ be plě Pepěǒ Ɛ mǐ ɛ tee le ɛ̈ moo ɔ ni Nyesoa dɛ.” 22Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo muaě Jùdǐa wakǎ kɛn klě Ɔ sìn'aě tǐ Ɔ̌ pea nyopò tùu ně dlǒ le. 23Jɔ̀ɔ̌n pea nyopò ně dlǒ le ke klě neǎ chlolǎiǒ u dɛɛ Aenɔɔ̀ wan ï konwaěaa diěǒ moo Salimì le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo neǎ fòfoa neaě ɛmo tàě. Nyopò diaě ɔ mɔ̀ tǐ wùɛ mɔ̀ ɔ̌ pea u ně dlǒ le. 24Dɛǒ nɛ̀ sìn'a plě ǔ kě Jɔ̀ɔ̌n wùlo po. 25Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jɔ̀ɔ̌n'ɔ mɔ̀ cheěn nyoo tìe klee Jùwɛ nyu tɔ̀ɔ nù chɛtlǐia ɛ̈ kwɛɛaǒo Nyesoaa teteǎà boɛɛ lee noǎ le jlajla tè kɛn jleě mǒ bo. 26Ii tè u mua Jɔ̀ɔ̌n wan gbàba u je, “Tee nyu, nyuà kɔn tè bòɛaa Ɔ̈ diaě mòo mɔ̀ klě Jɔ̀ɔ̌dɛn'ɛ wakǎ tɛ̀ɛǒ mɔ̀ Ɔɔ tè be kɛ lěe mò wlò le? Nɔ̀ pe nyopò ně dlǒ le, nɛ̀ kɔn tè nyopò wùɛ miě Ɔ mɔ̀.” 27Jɔ̀ɔ̌n tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Nyu wùɛ nɔ̀ se kpěǒ blě ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoa Bɔ̌ nye i ɔ plě. 28Nɛmo aa chɛ̀ a wɔ̌na ini tà Ě tmɛɛ̌a amoo ɛ̈ moo Ě se Nyesoaa Tentǎn Jǔ, kɛɛ Nyesoa dboaǎ le kělɔ Tentǎn Jǔ nya Ě mǐa nyopò mɔ̀le wɔ̀ keǒ Ɔ mɔ̀. 29Nynejajloǒ ɔ kɔn'ǒ ɔɔ jbe mɔ̀, è jbeǒ ɔɔ nenawai nynaǒ u gbàa bo ɔ̌ pe ɔɔ win nɔkǔ jebo, è ɔɔ plɔ ble le bɔ̌ ke ɔɔ win wɛ̌n. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, mǒà ně plɔ blo lo klě tǐà wlòmo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě ji ɛle Nɔ̀ moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ. 30Nɔ̀ kɔn tè kɔn bi kma chɔɔ bï sìn'ǒ ně tè mǒ. Ně tè biǐ kmɛ chɔɔ. 31Nyuà sɔn lěe jɔkɛn mǒ Ɔɔ tè kma chɔɔ ǐ sìn'ǒ nyu wùɛ mǒ. Nyopòà sɔn nɔɔ kmɔ̌ mɔ̀ mǒ u moo kmɔ̌ɔ nyopò, u boɛɛ kmɔ̌ɔ noǎa tè kɛn. Nyuà sɔn lěe jɔkɛn mǒ Nɔ̀ kɔn tè kma ï sìn'ǒ nyopò wùɛ mǒ. 32Ɔ tmɛɛ̌ nyopò tùu noǎ Ɔ wɛ̌n'ɛ plě Ɔ jěe klě Nyesoa mɔ̀, kɛɛ dɛǒ Ɔ boɛɛ nyu wùɛ nɔ̀ ɔɔ̌ po Ɔɔ tè kàan tè. 33Nyu wùɛ ɔ̈ mii tuposàǒ Ɔ pee ɛɛ tè kàan tè poba, ɔmo nyuǒ ɔ tee ɛle ɛ̈ moo ɔ po ɛ kɛn kòo ɛ̈ moo Nyesoa boɛ kàan tè. 34Nyesoa sàǒ Ɔɔ chɛ̀ɛ Sùsu Nɛ̀ Ɔ nye Nyuà Ɔ dboo Nɛ̀ jǐ Ɔ je, ii tè Ɔ boɛ dɛ Nyesoa boɛɛ. 35Nyesoa moo Gbeǐ Ɔ̌ noɛɛ Ɔɔ Jǔ mǒ, tèǒ nì kɔn tè Ɔ sàǒ noǎ wùɛ nì Ɔ poě Ɔ kwete mǒ. 36Nyu wùɛ ɔ̈ mii Nyesoaa Jǔu tè kàan tè poba ɔ kɔn kmɔ̌ sie fònfno, kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ se Ɔɔ tè kàan tè poba mu ɔ seǎ kmɔ̌ sie fònfno jěba mu, kɛɛ Nyesoaa jlo nɛ̀ kɔn bɛ neǒ ɔ kɛn tǐ wùɛ mɔ̀.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\