Jɔ̀ɔ̌n 4

1Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu jěa lɛ ɛ̈ moo Fɛlesǐi wǎn wɔ̌na ini ɛ̈ moo Ɔ pea Ɔɔ mɔ̀ na nyoo dɛ fòfoa ně dlǒ le ɛ̌ sìn'aǒ Jɔ̀ɔ̌n mǒ. 2Sɛjesɛ Jùsu Ɔɔ̌ poa nyu wùɛ ně dlǒ, kɛɛ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo do nù pea nyopò ně dlǒ le. 3Ii tè Ɔ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo u sɔnaě Jùdǐa wakǎ kɛn mǒ ǔ mia de klě Jàlalǐi wakǎ kɛn. 4Tà u keaa mi u kɔn bu sìin'aě Sìmɛ̌lia wakǎ kɛn. 5Ɔ nyniaǒ diěǒ moo Saekà kɛn ɛ̈ neěe Sìmɛ̌lia wakǎ kɛn ɛ̈ konwaě něe blǒ tìeǒ Jèkɔ̌po nyea nɔɔ jǔ Jòsɛ̌fo le seea tǐ jleě. 6Jèkɔ̌po kɔnaǒ někàwulo keǒ tàǒ ke. È tǐà wɛn wulee blǒ mǒ, è Jùsuu kbě wɛ̀aě le keǒ snǔǒ Ɔ nɛaa mɔ̀, ii tè Ɔ nea bo keǒ někàwuloǒ wakǎ mǒ Ɔ̌ sɛ̀aě kɛn jɔ mǒ. 7Tà tǐ gbei sìn'aa, è Sìmɛ̌lia nynɔ nɔ̀ dia nǔ wien. È kě Jùsu dǎla ɔ je Ɔ je, “Ě bɛ̀teè le nyeě ně Bo nǎ.” 8Tǐǒ jleě Ɔ̀ɔ mɔ̀ cheěn nyo mua didi dɛ tɔ̀nma klě dǐa. 9È kě Sìmɛ̌lia nynɔǒ ɔ dɛ̌a Jùsu je ɔ je, “Mòà moo Jùwɛpoi, Ě moo Sìmɛ̌lia nyu, è ke wɔ̀le je Bò nuǔ kɛɛ̌ nenǎ ně sòasoa?” Tè kɔn tè nynɔǒ ɔ dɛ̌a bòo nɛ̀ moo Jùwɛ nyo klee Sìmɛ̌lia nyo fonfae ne. 10È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Bò jii dɛ Nyesoa nyee nyopò plě Nyuà Ɔ̈ sòɛ mòo ně, è Nɔ̀ sòaa ně, è Ɔ mii mò něà nyee nyu kmɔ̌ siee fònfno nyema.” 11È nynɔǒ ɔ gbàla Ɔ wan ɔ je, “Kunkunyɔ, tà sè kɛɛ keka blě plě ně bǐtìeà ɛ tmɔ mǒo, è tà Nè kmɔ̌ sie něà ɛ neě kɛ? 12Äa gbeǐ Jèkɔ̌po nɔ̀ nye ä někàwuloà, ɔ klee ɔɔ jlǔ klee wnùnoa wùɛ někàwuloo doà nɛ̀ u nɛ̌a. Nè tè kun kɛ ǐ sìn'ǒ ɔ mǒe?” 13È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyu wùɛ ɔ̈ mii někàwuloà ɛɛ ně nǎma, nenǎ to mi ɔ numa de, 14kɛɛ nyu wùɛ Ě mii něà nyema ɔ̈ mi ɛɛ nǎma, nenǎ to seǎ ɔ nu kpe. Nyu wùɛ Ě mii něǒ nyema, ɛ mi ně chlolǎe wǒba klě ɔ mǒ, ɛ mǐ ɔ kmɔ̌ sie fònfno nye.” 15È kě nynɔǒ ɔ dɛ̌a ɔ je, “Kunkunyɔ, nyeě něǒ kɔn tè bòɛɛ ɛ̈ di ɛɛ numa nenǎ to ɛɛ̌ diǎa kɛ̀ɛ̌ nu kpe plě ně diǎa kɛ̀ nǔ wien di kpe.” 16È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Mu nè jbe da ɔ klee mò a diě.” 17Ɔ tùa Jùsu kɛ̀ɛn ɔ je, “Ě se jbe kɔn.” È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Kàan tèǒ bòɔ ɛ̈ moo sè jbe kɔn. 18Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo jbeapòo m̀m nù kɔ̀na. È nyuǒ nèěmaǒo mɔ̀ ɔ se nè jbe. Kàan tè nìǒ tmɔ̀ɔ̌ Mǒ.” 19È nynɔǒ ɔ̀ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Kunkunyɔ, Ě ji ɛle ɛ̈ moo Mòo Nyesoaa Wnɔsàɔ. 20Äa gbeǐpò ü kɔnàa Sìmɛ̌lia blǒà kɛn kěà togbeeà dlǒ kě u sɛ̀ɛaà Nyesoaa wɛ̀, kɛɛ amo Jùwɛ nyo a je klě Jlǔsnɛ klě ä blɛɛ je bä sàaě Nyesoaa wɛ̀.” 21È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Po tèà Ě boɛ mòo je kàan tè, tǐ diě le aa Gbeǐi Nyesoaa wɛ̀ sèsa seǎɔ togbeeɔ dlǒ nema mu plě klě Jlǔsnɛ. 22Amo Sìmɛ̌lia nyo a sɛ̀ Nyuà a see ji Ɔɔ wɛ̀, kɛɛ ämo Jùwɛ nyo Nyuà kɔn wɛ̀ ä sɛ̀ɛ ä ji Ɔlo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo wowa dɛ diiě Jùwɛ nyo slè. 23Kɛɛ ɛ kɔn tǐ diěe plě i nyni ni ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le tà tè wlò po wɛ̀ sà nyo u mii äa Gbeǐ Nyesoaa wɛ̀ sàba klě kàan tǔn mǒ klee klě sùsu mǒ. Umo wɛ̀ sà nyo taeǒ nù Ɔ jlɛ̌. 24Nyesoa moo Sùsu, tèǒ nì kɔn tè nyopòà sɛ̀ Ɔɔ wɛ̀ u kɔn bu sà Ɔɔ wɛ̀ klě kàan tǔn wlòmo klee klě sùsu mǒ.” 25È kě nynɔǒ ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ě ji ɛle ɛ̈ moo Masaeǎ miǎě diba Ɔ̈ u dɛɛ Nyesoaa Tentǎn Jǔ. È bɛ̌ nu Bɔ̌ diǎ lě Nɔ̀ miǎ ä dɛ wùɛ wlòmo sèsaeba.” 26È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Mǒà Ɔ̈ boɛ lěè mɔ̀à.” 27Imo tèǒ nì kɛ̀naě u wan bo, è Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo nùǒ wǒaǒ, i kaen'a u le wlò keǒ Bɔ diaě Sìmɛ̌lia nynɔǒ mɔ̀ boɔ, kɛɛ uu nyu wùɛ nɔ̀ sea Jùsu wan gbà dɛ Ɔ jlɛ̌aa ɔ̀ɔ̌ dɛ kɔn tè Ɔ boɛaěe nynɔǒ mɔ̀. 28È nynɔǒ ɔ siaǒ ɔɔ nǔ wien jagbeeǒ tàǒ ɔ̌ mua dǐa ɔ̌ mua nyopò tmɔɔ̌ma, 29ɔ je, “A diě a di Nyu jě Ɔ̈ sěɛlǎ mǒo jě plě Ɔ̈ na něe kmɔ̌ wùɛ Ě dǔaa nunuɛ mǒ mɔ̀le. Aa wlò je ɛ se kɛ Tentǎn Jǔ le?” 30Ii tè u tɛaě dǐa bo ǔ miaě Jùsu mɔ̀. 31Klě ɛmo tǐǒ wlòmo Jùsuu mɔ̀ cheěn nyo neaǒ Ɔ demǒ doo, kě u dɛ̌a u je, “Tee Nyu, di dɛ.” 32Kɛɛ Ɔ tmɔɔ̌a nu Ɔ je, “Òooǒn, Ě kɔn didi dɛ ɛ̈ kɔn tè a see ji.” 33È kě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo dɛ̌a klě uu chɛ̀ slè u je, “Dɛ̌ɛ̀ nyu tɔ̀ɔ se Ɔ didi dɛ ja keǒ Bɔ diò?” 34È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ně didi dɛ nɛ̀ moo Bo nu Nyuà dbo Mǒo Ɔɔ kɛn wɔɔn dɛ plě klee Boǒ wɔ̀ Ɔɔ konkwa mɔ̀. 35Deě ɛ se kɛ ke a dǔaa dedǎ mǒ ɛ̈ moo, ‘Sòbai hɛ̀n nì siǒ plě kou bɛ̌ tǐ miǒ nyni?’ A po nɔkǔ bo, a tan'ě klě chèaǒ kɛn le, Ě tmɛɛ̌ ane, ii kou flò lo, ɛ wɛ̀ le mɔ̀ keǒ bebɛ̌ mɔ̀. 36È klě tǐà ä neěe wlòmo kou bɛ̌ nyo jě uu snǒ sàe dɛ le ǔ gbè imo digbaǐǒ le keǒ kmɔ̌ sie fònfno mɔ̀, è nyopòǒ dɔ̌ɔ noǎǒ klee nyopòǒ bɛ̌ lii uu kplěe sɔ̌n wùɛǒ u mi plɔɔ bloblɛ kɔnma keǒ tàa do. 37Ɛ kɔn ninɔ̌ dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, ‘Nyuu do nɔ̀ doɛ̌ li, è nyuu do tɔ̀ɔ nɔ̀ chɛ̌n li,’ i moo kàan tè. 38Ě dbe a le a mǐ Ně konkwa nu klě tà a sěɛlǎ pnɔ lěe konkwa ni. Nyopò tùu nù nuě konkwa jakǎ, è nù kɔn demǒ a miě a mǐ nuu konkwaǒ nu.” 39Sìmɛ̌lia nyo fòfoa ü sɔnaěe dǐa mǒ u poa Jùsuu tè kàan tè. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nynɔǒ ɔ tmɔɔ̌a nu ɛ̈ moo noǎ wùɛ ɔ dǔaa nunuɛ mǒ nì kɔn tè Jùsu nana mɔ̀le. 40Ii tè tà Sìmɛ̌lia nyo diaě Ɔɔ mɔ̀, u tmɔɔ̌a Lɔ u je, “Ä jlɛ̌ Bò sìn'à ä mɔ̀ waě.” Ii tè Ɔ sìn'aě u mɔ̀ chnɛ̀ jlǒ wěe sɔ̌n. 41È tǐǒ Ɔ sìn'aě uu mɔ̀ nyopò fòfoa wɔ̌na dɛǒ Ɔ boɔaa ǔ poa Ɔɔ tè kàan tè. 42È nyopòǒ u tmɔɔ̌a nynɔǒ u je, “Ä po Ɔɔ tè kàan tè, ɛ se bò tmɔɔ̌ ämo ɛɛ doǒ ɛɛ tè. Ä wɔ̌n dɛ Ɔ boɔɔ lo äa chɛ̀, ii tè ä po Ɔɔ tè kàan tè plě ä ji ɛle sɛjesɛ Nɔ̀ moo Wowa Nyu keǒ kmɔ̌ɔ nyopòà mɔ̀.” 43Tà chnɛ̀ jlǒ wěe sɔ̌n'ǒ i sìn'aa, Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo sɔnaǒ tàǒ mǒ ǔ muaě Jàlalǐi wakǎ kɛn. 44Kě Jùsuu chɛ̀ dǎla ɛ̈ moo, “Wnɔsàɔ seǒ tùtuɛ kɔn klě ɔ chɛ̀ɛ blǒ wlòmo.” 45Nyopòǒ ü nea lěe Jàlalǐi wakǎ kɛn u muaě Jlǔsnɛ klě Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmně tǐ wlòmo ǔ jěa noǎ wùɛ Jùsu nuaa klě ɛmo de ngmnengmnɛ̌ǒ kɛn, ii tè tà Ɔ muaě uu mɔ̀, u kmea Ɔ bo je. 46Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Jùsu mua de de klě tà Ɔ ponpnɔaě ně nmɔ mǒ klě diěǒ moo Kenà wlòmo ɛ̈ neěe Jàlalǐi wakǎ kɛn. È Wlǔmɔ nyoo kòngmnaa nyefòɛ tɔ̀ɔ nɔ̀ kɔn jbɛjuju kmɛa klě Kapanìa dǐa. 47Tà nyefòɛǒ ɔ wɔ̌na nii ɛ̈ moo, “Jùsu sɔn mǒ Jùdǐa wakǎ kɛn Ɔ di Jàlalǐiò,” è ɔ muaě Ɔ mɔ̀ ɔ̌ bàtea Ɔ le Bɔ tèea je Bɔ diaě Kapanìa dǐa Ɔ mǐa ɔɔ jbɛjujuǒ pean ɔ̈ neaǒo kokǒ snǔ mɔ̀. 48È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “A slě wɔ̀ a mǒ Ně tè kàan tè po ɛ̈ moo Ě sɔn'ě mǒ Nyesoa mɔ̀ ɛ̀ sìn'ǒ bǎ jě wlòlekaen dɛ klee je te dɛ plě.” 49È nyefòɛǒ ɔ̀ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Kunkunyɔ, Naǎ de bä tèe je klě Kapanìa ɛ̈ di ɛɛ numa ně jǔǒ ɔɔ̌ di kǒ!” 50È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Mu de klě nè tà, nè jǔǒ ɔ mi kmɔ̌ nema!” È jbɛjuǒ ɔ poa tèǒ Jùsu boɔaa kàan tè, è nɔ̀ǒ mua. 51Tà ɔ keaa mi ɔ nɛaa Kapanìa snǔ mɔ̀, ɔɔ nyebajle dia ɔ nya bɛ̌ba, è win'à nì u jalaě ɔ mɔ̀ u je, “Nè jǔǒ ɔɔ dɛ bɔ̌ dɛ!” 52Ɔ gbàla u wan ɔ je, “Tǐ tae kɔn jleě ɔɔ dɛ bɔɔ̌ lǒoǒ kɛ dɛ?” Ù tùa ɔ kɛ̀ɛn u je, “Ɛmo fèflɛǒ tmɔtěe wanpnoo àwɔɔ do mɔ̀ ɛ tɛtě ɔ bo.” 53È i beaě jbɛjuǒ mǒ wlò ɛ̈ moo, “Tǐi do Jùsu tmɔɔ̌tě mǒo jleě nìǒ ɛ̈ moo, ‘Mu de nè jǔǒ ɔ mi kmɔ̌ nemaò.’ ” Ii tè ɔɔ koǔ bo kwɛɛn wùɛ u poa Jùsuu tè kàan tè. 54Dɛǒ nɛ̀ mooa sɔ̌n nenɛ wlòlekaen dɛ Jùsu nua tǐǒ jleě Ɔ sɔnaa Jùdǐa wakǎ kɛn mǒ Ɔ dia lěe Jàlalǐi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\