Jɔ̀ɔ̌n 5

1Tà ɛmo dɛǒ ɛ sìn'aa, è Jùsu mua Jlǔsnɛ klě Jùwɛ nyoo digbaǐi de ngmnengmnɛ̌ kɛn. 2Klě pnèe wulǒ nea lě ɛ̈ kɔn wien u pooa lěe jokpɔ bleaa m̀m ï tbɛɛa ɛɛ dǐ, ɛɛ nynɛ̌ klě Hiblǔ win wlòmo ɛ moo Bɛtɛsèda ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Wɔle Koǔ. Ɛ konwaěa wlɔ̀ dɔwun'ǒ le ɛ̈ u dɛɛ Blǎ Wlɔ̀ Dɔwun. 3Kmakma nyo fòfoa nù pɛnaě bleaǒ ngmɛ̀ɛ ble, u fea ně bɛ sèkea le. Dodɔ nyo klee kokɔ̌ nyo klee bo klɔ̀ɔ nyo uu wùɛǒ nù neaǒ ɛ wien. 4Ɛ kɔn tǐ ï Koɔn Nyesoaa najiǒpòi jɛ lěe ɔ̌ tɛkɛ̌ɛ něǒ le, è bɛ̌ nu bɔ̌ takǎ něǒ, nyuǒ mii klekle tùba ɔ̈ miěe pnèe wulǒǒ mɔ̀ beba nɔ̀ kɔn kwɛ̌ mi dɛ bɔ̌ba, kwɛ̌ɛ do tae bɛ jě bɛ tù. 5Ɛ kɔna nyuu do neaǒo něǒ wien ɔ̈ dǔaa kmakma mǒ klě jlěe wlò tùo pù pù tùo nnyɛɛ̀ wlòmo. 6Tà Jùsu jěa lɔɔ ɔ pɛnaa bo plě u tmɔɔ̌a Nɔɔ ɛ̈ moo, “Ɔ dǔa kmakma mǒ seelaò,” è Jùsu gbàla ɔ wan Ɔ je, “Jlɛ̀ kɛ nè kwɛ̌ bɛ bɔ̌ dɛ le?” 7Ɔ tùa Jùsu kɛ̀ɛn ɔ je, “Kunkunyɔ, Ě se mǒ sɛ̀ɛ nyu kɔn kěà tàà bɔ poě mǒo pnèe wulǒà mɔ̀. Bɛ̌ nu bo ně bɛ̌ takǎ le, bo jlɛ̌ bo beě, è nyu tɔ̀ɔ sìǐn nya ɔ̀ beě le.” 8Kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Dǔ jemǒ, dǔ nè chèen'ǒ mǒ, mì na.” 9È tǐi doo tǐ jleě jbɛjuǒ ɔ̀ɔ kwɛ̌ nɛ̀ǒ bɔ̌a dɛ ɔ̌ dǔa ɔɔ chèen'ǒ mǒ ɔ̌ nana. Ɛmoǒ ɛ kpala tùɔn keǒ Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waě mɔ̀. 10Ii tè kě Jùwɛ nyoo je si nyo dɛ̌a jbɛjuǒ Jùsu peanaa je u je, “Ɛ moo Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waě, tèǒ nì kɔn tè ɛ moo tetě wlawlǎ keǒ bò di nè chèen blě.” 11Kɛɛ ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Nyuà pean mǒo Nɔ̀ tmɔɔ̌ mǒ ɛ̈ moo, ‘Dǔ nè chèen mǒ, mì na.’ ” 12Ù gbɛ̀a ɔ wan u je, “Mɔ tmɔɔ̌ nǒoǒ kɛ mò tèǒ?” 13Tà Jùsu nuaa fǒn Ɔ sɔna lěe diblɛ̌ǒ slè mǒ, nɛ̀ kɔn tè jbɛjuǒ ɔ sea Nyuǒ peana ɔɔ ji. 14Tà tǐ gbei sìn'aa, è Jùsu jɛɛaě jbɛjuǒ klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo, kě Ɔ dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Ke ɛ toon jleě mǒ bo klě tǐà wlòmo nè dɛ bɔ̌ɔ dɛ, nè nii kɛ̀ kpni kukwǐ, nɛ̀ bò se nu, tǐ tìi tà dɛ jakǎ miì jebo beeba.” 15È jbɛju nɔ̀ǒ dǔa jemǒ ɔ̌ mua ɔ̌ tmɔɔ̌a Jùwɛ nyoo je si nyo ɛ̈ moo Jùsu Nɔ̀ peana nɔ. 16Tèǒ nì kɔn tè u tùngmaea Jùsu le nunuɛ keǒ Bɔ nua dɛ taeǒ keǒ Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waěǒ mɔ̀. 17Kɛɛ Jùsu tùa u kɛɛn Ɔ je, “Ně Gbeǐ Nyesoa ni konkwa tǐ wùɛ mɔ̀, ii tè dɛɛ doǒ nɛ̀ Ě ni ke.” 18Dɛǒ nɛ̀ nia Jùwɛ nyo wùɛ ǔ jlɛ̌ bu dbǎla Ɔ. Ɛ se Bɔ wlǎla Nyesoaa de fɛ waěe tetěe do, kɛɛ Ɔ dɛɛa Ɔɔ chɛ̀ Nyesoaa Jǔ ke. È klě ɛmo dɛǒ wlòmo Ɔ ni Ɔɔ chɛ̀ Ɔ klee Nyesoa Ǔ boɛɛ kɛn mǒ. 19È Jùsu tùia u kɛɛn Ɔ je, “Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, Nyesoaa Jǔà Ɔ slě wɔ̀ Ɔɔ do Bɔ nu dɛ keǒ Ɔɔ chɛ̀ mɔ̀, kɛɛ dɛ Ɔ jě Ɔɔ Gbeǐ nii nɛ̀ Ɔ ni sosǒ, ii tè Jǔà Ɔ ni dɛɛ teěn'ǒ ɛ̈ Ɔɔ Gbeǐ nii. 20Gbeǐ noɛɛ Jǔà mǒ no Ɔ̌ tee Ɔ noǎ wùɛ Ɔ nii. Ɔ mi Ɔ noǎ fòe teeba i miǒ dɛà mǒ sìn i mǐ aa wùɛ wlòlekaen ne. 21Dɛɛ doǒ Gbeǐ nii Ɔ̌ duǐ kokǒ nyo jemǒ Ɔ̌ nye nuu kmɔ̌ sie fònfno, ɛɛ doǒ nɛ̀ Jǔà Ɔ ni Ɔ̌ nye nyu wùɛ kmɔ̌ sie fònfno ke ɔ̈ Ɔɔ wlò sàǒo. 22È dɛ tɛ̀ɛ neǒo de nɛ̀ moo Gbeǐ ně tù nyu wùɛɛ blilǐ, kɛɛ blilǐ tùtuɛ wùɛ Ɔ poě ɛ Ɔɔ Jǔ kwete mǒ 23ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ miǒ Jǔà tù keǒ u nii ǔ tùiǒo Nyesoa Ɔ̈ monoo Gbeǐ. È nyu wùɛ ɔ̈ seǒo Jǔ tù, ɔ seǒ Gbeǐ tù ke Ɔ̈ dboo Jǔà. 24Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, nyu wùɛ ɔ̈ pe Mǒo nɔkǔ jebo plě ɔ̈ poo Nyuà dbo Mǒo Ɔɔ tè kàan tè ɔ kɔn kmɔ̌ siee fònfno. Ɔmo nyuǒ ɔ seǎ blilǐ mɔ̀ tùtuɛ kɔnma mu, ɔ sɔn lě kmɔ̌ sie kǒla mǒ ɔ̌ kɔn kmɔ̌ sie fònfno. 25Kàan tè Ě tmɛɛ̌ amo, tǐ diě le plě i nyni ni ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le, tà nyopòǒ se Mǒo ji u mi Něe win wɔ̌nma Ě mi nuu daba, uu nyopòǒ mi Mǒo nɔkǔ jebo poba u mi kmɔ̌ sie fònfno kɔnma. 26Ke Ɔmo Gbeǐǒ Ɔ nuu Ɔ̌ moo kmɔ̌ sie fònfnoo Mǎ, kě Bɔ nu Ɔɔ Jǔà Bɔ moo fònfnoo Mǎ. 27Ɔ nye Ɔ kpě ke keǒ Bɔ tù tùonyopoo blilǐ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nɔ̀ moo Jbɛjuu Jǔ. 28Biǐ kɛ̀ɛn a wlò le, tǐ diě le nyopò wùɛ ü neěe tnè bǐtìi wan u mǐ Jǔà Ɔɔ deda wɔ̌n 29u miě tnè bǐtìi wan mǒ sɔn. Nyopòà nuu kàan dɛ bǔ dǔ jemǒ, u mi kmɔ̌ sie fònfno kɔnma, kɛɛ nyopòà nuu dɛ kukǔ bǔ dǔ jemǒ, Nyesoaa Jǔà Ɔ mi u tè jɛɛba. 30Ně nu dɛ keǒ Ně chɛ̀ mɔ̀. Ě tùi blilǐ sosǒ dɛ Ě wɔ̌n'ɔ Ně Gbeǐ tmɔɔ̌ Mǒo Boǒ tùu. È Ně tɛ̀n ɛ mǒ keǒ Boǒ nu dɛ ɛ̈à Ě jlɛ̌ɛ, kɛɛ dɛà Nyuà dbo Mǒo Ɔ jlɛ̌ɛ, tèǒ nì kɔn tè Ně tè tùtuɛ slɛɛ̌ mǒ no.” 31È Jùsu kpɛɛa win nya Ɔ je, “Bɛ̌ nu Ně do Boǒ ke Ně chɛ̀ɛ sàse dɛ ni, è ɛ se kàan tùba mu. 32Kɛɛ Ně Gbeǐ Nɔ̀ sɛ̀ɛ̌ tè mɔ̀, è Ě ji ɛle ɛ̈ moo Ɔɔ tè mɔ̀ sèsa kěàǎ mɔ̀ ɛ moo kàan tè. 33A dboa nyopò klě Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n mɔ̀, è ɔ sèsaea a kàan tè wlòmo keǒǒ jleě mǒ. 34Sɛje Ě se ɛ sòa keǒ bo tùonyugbe bɔ sàǎ tè mɔ̀ wòje keǒ Jɔ̀ɔ̌n'ɔ ka nee je, kɛɛ Ě boɛ ili sosǒ ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ wa klě aa kpni kukwǐ slè. 35Jɔ̀ɔ̌n wǒa je keà wnewne nǎpe ɛ̈ wnee, è klě tǐ gbei wlòmo aa wùɛ aa plɛ bloa le keǒ ɔɔ pepě mɔ̀. 36Kɛɛ konkwe fòeà Ně Gbeǐ nye Mǒo Bo nuu nì moo sàse fòɛ keǒǒ mɔ̀ ɛ̌ sìn'ǒ Jɔ̀ɔ̌n mǒ. Wlòlekaen noǎà Ě nii nì tee ɛ ɛ̈ moo Ně Gbeǐ Nɔ̀ dbo Mǒ. 37È Ně Gbeǐà dbo Mǒo Ɔɔ chɛ̀ Ɔ moo Sàse keǒǒ mɔ̀. A sěɛlǎ Ɔɔ win wɛ̌n plě a sěɛlǎ Ɔɔ jigbà jě. 38Ɔɔ win'à a seǒ i bo tù. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo a se Nyuà Ɔ dboo Ɔɔ tè kàan tè po. 39A jě lɛ ɛ̈ moo klě Nyesoaa win chencheɛ̌n wlòmo klě a kɔɔn'ě kmɔ̌ sie fònfno, ii tè a chěn ni, è imo win'i chɛ̀ǒ nì moo sàse keǒǒ mɔ̀. 40Kɛɛ aǎ jlǎ ba diɔɔ̌ mɔ̀ a mǐ kmɔ̌ siee fònfno kɔn. 41Ɛ se tùonyopo uǔ bae Mǒ. 42È dɛ tɛ̀ɛ neǒo de nɛ̀ moo Ě ji ɛle ɛ̈ moo a se Nyesoa mǒ noɛɛ ne. 43Ě diě kělɔ a mɔ̀ klě Ně Gbeǐi nynɛ̌ wlòmo, kɛɛ a seě jebo kme. Kɛɛ bɛ̌ nu bo nyu tɔ̀ɔ bɔ̌ diě klě ɔɔ chɛ̀ɛ nynɛ̌ wlòmo, è a kme ɔ bo je. 44Aa sosǒ a pepee nyneǎ le, kɛɛ aǎ tɛ̀n ɛ mǒo chɛ̀ keǒ ba jě nynɛ̌ le popoɛ klě Nyesoa mɔ̀, è ke a miǐ kɛ Ně tè kàan tè popoɛ numa? 45Aǎ jě lɛ ɛ̈ moo Ě mi a tè jɛɛba klě Ně Gbeǐ mɔ̀. Mɔ̀sěà a kɔn lěe wlò je kunkuɛn mǒ nɔ̀ mi a tè jɛɛba. 46Bɛ̌ nu sɛjesɛ bǎ poo Mɔ̀sěe tè kàan tè, è a mii Ně tè kàan tè poba ke. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Mǒà Mǒ kɔn tè ɔ chlěa. 47Kɛɛ ke ɛ toon jleě mǒ bo ǎ see dɛǒ ɔ chlěaa ɛɛ tè kàan tè po, è ke a miǐ kɛ dɛà Ě boɛ ɛɛ tè kàan tè popoɛ numa?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\