Jɔ̀ɔ̌n 6

1Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Jùsu bɛ̌a Jàlalǐi jbǒ tìe ɛ̈ u dɛɛ Tabawlìa jbǒ ke. 2Nyopò fòfoa jěa wlòlekaen noǎ Ɔ niaa keǒ kmakma nyo jleě mǒ no, ii tè u nɛa Ɔ de. 3È Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo jǎlaě togbee dlǒ ǔ nea bo. 4È Jùwɛ nyoo Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmnengmnɛ̌ɛ tǐ mǎna bo je. 5Tà Jùsu tanaa le, è Ɔ jěa nyopò fòfoa ǔ diaě Ɔ mɔ̀. È Ɔ gbàla Felɔ̌ wan Ɔ je, “Tà ä wɔ̀le je bä tɔ̀ɔ̌n kɛ flɔ̌ɔ keǒ nyopòǒ mɔ̀ u miǐ di?” 6Jùsu jia dɛ Ɔ wɛ̀aa mɔ̀ Bɔ nuaa ne, tèǒ nì kɔn tè Ɔ gbàla dɛǒ wan keǒ Bɔ tbalaě Felɔ̌ bo. 7Felɔ̌ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Baǎje nyuu sòbaii nnyɛɛ̀ snǒ sàe dɛɛ chɛ̀ bä plo ɛ bäǎ tɔ̀n flɔ̌ɔ bǔ plo ɛ kɔflee chɛ̀ kě ɛ̌ se tba.” 8È Jùsuu mɔ̀ cheěn nyu tɔ̀ɔ ɔ̈ moo Saemɔ̌ Pitɛ̌ɛ mamǔ jbɛju Andlǔ, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, 9“Jbɛju bɔlo gbe tɔ̀ɔà nynaà tàa bo, ɔ blě flɔ̌ɔ kwlee m̀m klee smì klɔkwlěe sɔ̌n, kɛɛ bo jě kàan dɛ tae i mi kɛɛ numa keǒ nyopòà tìn bòo kɛn le mɔ̀?” 10È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “A nu ɛ bu ne ble.” Nenanyo fòfoa neaǒ ɛmo togbeeǒ dlǒ keǒ bu nea kɛn ble. È uu wùɛ nùǒ nea ble, jà jbɛjlu ü blɛɛa taslěwɛɛ m̀m mɔ̀. 11È Jùsu dǔa flɔ̌ɔǒ mǒ Ɔ̌ pea Ɔɔ Gbeǐ tàto keǒ ɛ mɔ̀ Ɔ̌ plooa nyopòǒ neaa ble měne ke u nia nɛɛ jlajlǎ, dɛɛ doǒ nɛ̀ Ɔ nua smìǒ mǒ ke. 12Tà nyopò wùɛ u diaa dɛ u jǐaa kwliǎ le, è Jùsu tmɔɔ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo Ɔ je, “Noǎ wùɛ u seae lee a bò i le, ii dɛ ɛɛ̌ wlɛ bo.” 13Ii tè ǔ bòa flɔ̌ɔ peěn'ǒ u seaea le ï sɔnaěe flɔ̌ɔ kwlee m̀mǒ mǒ. È i jiěaě plɛǎa pù tùo sɔ̌n. 14Tà nyopòǒ u jěaa wlòlekaen dɛǒ Ɔ nuaa, è dɛà nɛ̀ u tùngmaea boboɛ u je, “Nyuà tàà Ɔ wɔ̀le je Bɔ moo Nyesoaa Wnɔsàɔ Ɔ̈ kɔn Bɔ dia lɔɔ kmɔ̌ mɔ̀.” 15Jùsu jia ɛle ɛ̈ moo u jlɛ̌ bu dia lě u mǐa Ɔ kbě kpae le u mǐa Lɔ uu Klɔ̀ba dɛ mǒ po, ii tè Ɔ sɔnaě tàě mǒ Ɔ̌ muaě togbei blěǒ kɛn Ɔɔ do. 16È klě wìtika wlòmo Jùsuu mɔ̀ cheěn nyo nùǒ tèea je ü muaě jbǒ wien. 17È tà kwijlě keaa be plě Jùsu sěɛɛ̌la jèe de di kělɔ u mɔ̀, è nùǒ beaě blǎgbè chěnchaě wan ü tùngmaea ně tìe bebɛ̌ ü miiaě Kapanìa dǐa. 18È pìpia nɛ̀ tùngmaea le didiɛ, è něǒ ɛ nymiaě le kɛn. 19Tà u bliaa bli u nynia lěe tà pɛ̀tu klě ně slè, è u jěa Jùsu Ɔ̌ nɛa ně kɛn Ɔ̌ diaě blǎgbèǒ jǐ mǒ, è uu wùɛ nùǒ kètekee bea wan bo. 20Kɛɛ kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Mǒà, a bɔ̌ fano pepeɛ!” 21Uu wùɛ u wɔɔn'a ɛ kɛn keǒ Bɔ diaě u mɔ̀ blǎgbè wlòmo. Tǐi doo tǐ jleě tà ɛmo dɛǒ ɛ sìn'aa, è blǎgbè nɛ̀ǒ nyniaǒ kponkpǒ klě tà u mia lěe. 22Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, diblɛ̌ǒ u sia lěe klě jbǒǒ ɛɛ wakǎ tɛ̀ɛǒ mɔ̀ u jěa lɛ ɛ̈ moo blǎgbèe do nɛ̀ neaǒ tàǒ, è Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo seaě ɛ wan be, kɛɛ uu do nù mua, Ɔ seaě u mɔ̀ ne. 23È blǎgbèa tìi sɔna diěǒ moo Tabawlìa mǒ nì bea kpǒ je keǒ tàǒ Jùsu peeaě Nyesoa tàto keǒ flɔ̌ɔ mɔ̀ Ɔ̌ nyea nɛɛ nyopò ǔ dia lɛɛ. 24Ii tè tà diblɛ̌ǒ u jěa lɛɛ ɛ̈ moo, “Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo mu nuò,” è nùǒ beaě blǎgbèaǒ wlòmo ǔ muaě diěǒ moo Kapanìa kɛn ǔ pɛ̀na Ɔ le. 25Tà u jɛɛaě Ɔɔ klě jbǒǒ ɛɛ wakǎ tɛ̀ɛǒ mɔ̀, è u gbàla Ɔ wan u je, “Tee Nyu, è tǐ tae nynì niǐ kɛà tàà mǒ?” 26Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Kàan tèà Ě boɛ a je, dɛ kɔn tè a pɛ̀n Mǒo le nɛ̀ moo a di flɔ̌ɔ fòfoa ǎ jǐ kwlě, nɛ̀ se wlòlekaen dɛà a jěe ɛɛ tè. 27Aǎ ni didi dɛà ɛ̈ mii jǐ le nymima ɛɛ konkwa, kɛɛ a nu Didi Dɛà nyee nyu kmɔ̌ sie fònfnoo konkwa, nɛ̀ Jbɛjuu Jǔà Ɔ mi a nyema. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ɔɔ Gbeǐ Nyesoa poo ɛ kɛn kòo keǒ Ɔ mɔ̀.” 28Ii tè u gbàla Ɔ wan u je, “Mɛ bä nuǔ kɛ ɛ̈ monoǒ Nyesoaa konkwa?” 29È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyesoaa konkwa Ɔ jlɛ̌ ba nuu nɛ̀ moo ba po Nyuà Ɔ dboo kělɔ a mɔ̀ Ɔɔ tè kàan tè.” 30Ii tè u gbɛ̀a Ɔ wan u je, “Bä jě wlòlekaen dɛ tae mì kɛɛ numa ɛ̈ bä jěe ä mǐ Nèe tè kàan tè po? Mɛ mìǐ kɛ numa? 31Äa gbeǐpò dia digbaǐ klě kpatekpǎ blǒ kɛn wòje ke u nu ɛɛ chlechlɛ̌ klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, ‘Nyesoa nyea u digbaǐ ï sonwɛa lěe jɔkɛn mǒ.’ ” 32È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Kàan tèà Ě boɛ a je, Mɔ̀sě sea aa gbeǐpò kàan digbaǐ nye ï sɔna lěe jɔkɛn mǒ, kɛɛ Ně Gbeǐ Nɔ̀ nye a kàan Kouà Ɛ̈ sɔn lěe jɔkɛn mǒ. 33Nyesoaa Kou Nɛ̀ moo Nyuà Ɔ̈ sɔn lěe jɔkɛn mǒ Ɔ̈ nye nee kmɔ̌ sie fònfno keǒ nyopò wùɛ mɔ̀.” 34È kě u dɛ̌a Ɔ je u je, “Koɔn, nye ä Kouǒ tǐ wùɛ mɔ̀ Ɛ̈ kɔn tè bòɔɔ.” 35È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Mǒà Mǒ moo Kou Ɛ̈ nyee nyopò kmɔ̌ sie fònfno, nyu wùɛ ɔ̈ miɔ Mǒo mɔ̀ diba ɔ̈ mi Něe tè kàan tè poba, sàno klee nenǎ to se ɔ numa mu de. 36Kɛɛ kě Ě dǎa amo je de ɛ̈ moo, a jěě le, kɛɛ aǎ poǒ jè Ně tè kàan tè. 37Nyu wùɛ Ně Gbeǐ mi Mǒo nyema ɔ miɔɔ̌ mɔ̀ diba. È Ě seǎ nyu wùɛ mɔ̀le plù kpe ɔ̈ miɔ Mǒo mɔ̀ diba. 38Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě slě jɔkɛn mǒ sɔn keǒ Bo nu Ně chɛ̀ɛ kɛn wɔɔn dɛ, kɛɛ keǒ Bo nu Nyesoaà dbo Mǒo Ɔɔ dɛ Ɔ jlɛ̌. 39Nyesoaà dbo Mǒo Ɔ se jlǎ Bo mǎ nyu wùɛ Ɔ nye Mǒo, kɛɛ klě demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo Ɔ jlɛ̌ Bo dǔǎ u jemǒ Bo nyeǎ u kmɔ̌ sie fònfno. 40Kòo, Ně Gbeǐ jlɛ̌ nyu wùɛ bɔ kɔn kmɔ̌ sie fònfno ɔ̈ jěe Jbɛjuu Jǔà plě ɔ̈ po Ɔɔ tè kàan tè, è klě demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo Ɔ jlɛ̌ Mǒà Bo dǔǎ u jemǒ Bo sàlaě u kǒla mǒ.” 41Tà Jùwɛ nyo wɔ̌naa tèǒ, è nùǒ boboɛɛa wan le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Jùsu je Ɔ moo Kou Ɛ̈ sɔnaě jɔkɛn mǒ. 42Ii tè u gbògbɛɛa wan le u je, “Ɛ se kɛ Jùsuà Ɔ̈ moo Jòsɛ̌foo Jǔ le? Ä se kɛ Ɔɔ naǎ klee gbeǐ ji le? È ke Ɔ wɔ̀ je Bɔ nuǔ kɛ ämo tmɔɔ̌a ɛ̈ moo Ɔ sɔn'ě mǒ jɔkɛn?” 43È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “A bɔ̌ wan le boboɔɔa klě aa chɛ̀ slè. 44Nyu wùɛ nɔ̀ slě wɔ̀ bɔ diɔɔ̌ mɔ̀ ɛ̀ sìn'ǒ Ně Gbeǐà dbo Mǒo Nɔ̀ miě ɔɔ̌ mɔ̀ jaba, è klě demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo Ě miǎ ɔmo nyuǒ jemǒ dǔba ɔ miǎě kǒla mǒ sɔn. 45Nyesoaa wnɔsàɔpo chlěa ɛle seea tǐ jleě u je, ‘Nyesoa Nɔ̀ mi nyopò wùɛ teeba.’ Ii tè nyu wùɛ ɔ̈ mii Gbeǐi win wɔ̌nma ɔ̈ mi Ɔ mɔ̀ cheěnma ɔ miɔɔ̌ mɔ̀ diba. 46Ɛmoǒ ɛ se ɛ nynɛ̌ sɛ̀n ɛ̈ moo nyu wùɛ nɔ̀ jě Ně Gbeǐ, ɛ̀ sìn'ǒ Mǒà sɔn'ě Ɔɔ mɔ̀ mǒ Mǒ jě Lɔ. 47È kàan tè nìà Ě boɛ a je, nyu wùɛ ɔ̈ po Něe tè kàan tè ɔ kɔn kmɔ̌ sie fònfno. 48Mǒà Mǒ moo Kou Ɛ̈ nyee nyu kmɔ̌ sie fònfno. 49Aa gbeǐpò dia digbaǐ klě kpatekpǎ blǒ kɛn, kɛɛ u kǒa le kaǒ. 50Kɛɛ Mǒ moo Kou Ɛ̈ sɔn lěe jɔkɛn mǒ Mǒà ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ ɔ̈ wɔ̀le je bɔ di Ɛɛ ɔɔ̌ di kǒ. 51Mǒ moo Kou Ɛ̈ sɔn lěe jɔkɛn mǒ Ɛ̈ nyee nyopò fònfno. Nyu wùɛ ɔ̈ mi Ɛɛ diba ɔ mi kmɔ̌ nema tǐ wùɛ mɔ̀. Ně fǒà nɛ̀ moo kou Ě mi nyema ɛ̈ di ɛɛ numa nyopòà neɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ u mǐ kmɔ̌ sie fònfno kɔn.” 52Jùwɛ nyoo je si nyo chɛtlǐia klě uu chɛ̀ slè, kě u dɛ̌a u je, “Ke Jùsu wɔ̀ je Bɔ nuǔ kɛ Ɔɔ fǒ ämo nyenyeɛ ä miǐ ɛ di?” 53È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Kàan tèà Ě boɛ a je, ɛ̀ sìn'ǒ ba di Jbɛjuu Jǔà Ɔɔ fǒ ba nǎ Ɔɔ nymɔ, nɛ̀ bɛ̌ se, a se fònfno kɔnma mu klě aa chɛ̀ mǒ. 54Kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ mi Něe fǒ diba plě ɔ̈ mi Něe nymɔ nǎma ɔ kɔn kmɔ̌ siee fònfno plě klě demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo Ě miǎ ɔ jemǒ dǔba ɔ miǎě kǒla mǒ sɔn. 55Ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma Ně fǒà nɛ̀ moo kàan didi dɛ plě Ně nymɔà nɛ̀ moo kàan nenǎ dɛ, 56nyu wùɛ ɔ̈ mi Něe fǒ diba plě ɔ̈ mi Něe nymɔ nǎma ɔ miěě mǒ nema plě Ě miě ɔ mǒ ne. 57Keà ɛ nuu Ně Kmɔ̌ Ne Gbeǐ dbo Mǒo plě Ě nee kmɔ̌ keǒ Ɔɔ tè mɔ̀, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, nyu wùɛ ɔ̈ mi Mǒo diba ɔ mi kmɔ̌ nema keǒ Ně tè mɔ̀. 58Ɛmo Kouà Ɛ̈ sɔn lěe jɔkɛn mǒ Nɛ̀à. Ɛ se digbaǐ taeǒ aa gbeǐpò diaa ǔ kǒaa, kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ mi Ɛmoo Kouà diba ɔ mi kmɔ̌ nema tǐ wùɛ mɔ̀.” 59Tà Jùsu keaa nyopò tee le klě diěǒ moo Kapanìa kɛn klě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo, kě Ɔ boɛa imo tè wùɛǒ. 60Tà Ɔɔ mɔ̀ na nyo fòfoa wɔ̌na imoo tèǒ Ɔ boɔlaa, kě u dɛ̌a u je, “Teea taeà ɛ jakǎ wan! È mɔ wɔ̀le je bɔ poǒ kɛ dɛǒ nɔkǔ jebo?” 61Tà Jùsu jia lɛɛ ɛ̈ moo ɛmo dɛǒ ɛ nia Ɔɔ mɔ̀ na nyo ǔ boboɛɛa wan leò, è kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Imo win'à i snǎ kɛ a lee? 62È bɛ̌ nu bǎ jě Jbɛjuu Jǔà Bɔ̌ mu kɛ jɔkɛn de klě tà Ɔ ne pnɔ lěe lèe? Deě plě a mǐ Ně tè kàan tè po? 63È Nyuà Ɔ̈ nyee tùonyopo kmɔ̌ sie fònfno Nɔ̀ moo Nyesoaa Ngmà Je Ne Sùsu, kɛɛ tùonyugbe kbě se dɛ kɔn bi nuu keǒ ɛ jleě mǒ. Win'à Ě tmɛɛ̌ amoo nì Sùsu ni Ɛ̌ nye nyopò fònfno. 64È aa tìe tùu aǎ po Ně tè kàan tè kaǒ.” È tè kɔn tè Jùsu boɛaa tèà nɛ̀ moo Ɔ jia ɛle ɛ̈ moo sɔɔn'ě ɛɛ wlò tùla mǒ nyopò tùu sea Ɔɔ tè kàan tè poba mu plě nyu tɔ̀ɔ miaě Ɔ bo demǒ sàba. 65È Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Ě tmɔɔ̌a a ne nyane tà tè kɔn tè nyopò tùu se Něe tè kàan tè poba mu. Nyu wùɛ slě wɔ̀ bɔ diɔɔ̌ mɔ̀, ɛ̀ sìn'ǒ Ně Gbeǐ Bɔ̌ nye ɔ kpě plě.” 66Keǒ dɛǒ u klee Ɔ̀ɔ sɔ̌n popooaě le ɛɛ tè mɔ̀, Ɔɔ mɔ̀ na nyo fòfoa muua de klě uu kmɔ̌ dakǎ u neea pnɔɔ kmɔ̌ slè, u sea kɛ̀ de mu klě Ɔ mɔ̀. 67È Jùsu gbàla Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo sɔ̌n'ǒ wan Ɔ je, “Deě ke tae ɛ nuǔ keǒ a mɔ̀? Deě a jlɛ̌ ba mu ke?” 68È Saemɔ̌ Pitɛ̌ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Koɔn, mɔ ä kɔɔ̌n kɛ ä miě mɔ̀ muma? Nè win'à nì blě kmɔ̌ sie fònfno. 69Tèǒ nì kɔn tè ä po Nè tè kàan tè plě ä ji ɛ ɛ̈ moo Mò moo Ngmà Je Ne Nyu Ɔ̈ sɔn'ěe Nyesoa mɔ̀ mǒ.” 70È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Dɛ̌ɛ̀ Mǒà Mǒ sàǒ aa tàii pù tùo sɔ̌n'àò? Aa nyuu do moo kǔ.” 71Ɛ mooa Jùdǎse Ɔ̌ sɛ̀n'a ɔ nynɛ̌ ɔ̈ mooaa Saemɔ̌ Esekalìaa jbɛjuju. Kàan tè ɔ mooa tàii pù tùo sɔ̌n'ǒ u nyuu do, kɛɛ ɛɛ tǐ konwaěa le keǒ bɔ sàlaě Jùsu bo demǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\