Jɔ̀ɔ̌n 7

1Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Jàlalǐi wakǎǒ nɛ̀ Jùsu nɛa kɛn le, è Jùwɛ nyoo nyefòapoǒ nea lěe Jùdǐa wakǎ kɛn u pɛ̀na fɔ̌ le u mǐa Ɔ dbǎ, ii tè Ɔɔ̌ jlǎ Bɔ mua kɛ̀ lě ɛmo wakǎǒ kɛn. 2Tà tǐ mǎnaa jebo keǒ Jùwɛ nyo bu nea lě blea ngmɛ̀ɛ ɛɛ de ngmnengmnɛ̌ mɔ̀, 3è kě Jùsuu mamǔ jbɛjlu dɛ̌ Ɔ je u je, “Kɔ̀n Bò sɔn nɔ wakǎɔ kɛn mǒ Bò muě klě Jùdǐa wakǎ kɛn ɛ̈ di ɛɛ numa Nè mɔ̀ na nyo mǐ wlòlekaen noǎǒ nìi jě. 4Nyu wùɛ ɔ̈ jlɛ̌ ɔɔ nynɛ̌ bɛ jǎa, ɔɔ̌ nu noǎ klě je wɛ̌ tǔn wlòmo. Ke ɛ toon jleě mǒ bo È nii imo wlòlekaen noǎà, sɔn'ǒ kmɔ̌ ne tùonyopo mɔ̀ mǒ u mǐì ji.” 5Ɔɔ mamǔpò boɛa imo tèǒ lo sosǒ, nɛ̀ se bu poa Ɔɔ tè kàan tèe chɛ̀. 6Ii tè kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Ɛ sěɛɛ̌ jè tǐ ni keǒ Mǒà Boǒ mu, kɛɛ keǒ a mɔ̀ ɛ nu tɛɛ tǐ ba jě ba kpa. 7Kmɔ̌ɔ nyopò slě wɔ̀ bu faen amo, kɛɛ Ě tmɛɛ̌ u kaǒ ɛ̈ moo noǎǒ u nii i moo kukǔ, nɛ̀ kɔn tè u faen Mǒ. 8A kɛn nya a mu digbaǐi de ngmnengmnɛ̌ǒ kɛn, Mǒà Ě seě jè muma mu, ɛ seɛ̌ tǐ ni keǒ Mǒà Boǒ mu.” 9Tà Ɔ dǎla bòo, è Ɔ sìn'aě Jàlalǐi wakǎ kɛn tǐ gbei. 10Tà Ɔɔ mamǔpò muaa digbaǐi de ngmnengmnɛ̌ǒ kɛn klě Jlǔsnɛ, plě Ɔ̌ nana u de ke. Kɛɛ Ɔ muuaě je wɛ̌ tǔn wlòmo nyu wùɛ sea Ɔɔ tè ji. 11È klě ɛmo de ngmnengmnɛ̌ǒ kɛn Jùwɛ nyoo nyefòapo pɛ̀na Ɔ le ǔ gbɛ̀a nyopò wan le u je, “È tà Jùsu neě kɛ?” 12È sɔ̌noka, nyopò fòfoa neaě diblɛ̌ǒ slè ü boɛa Ɔɔ tè, kě uu tìe dɛ̌a u je, “Jùsu moo kàan Nyuò,” kɛɛ uu tìe tùu je, “Òooǒn, Ɔ moo nyopò mǒ boo Nyu.” 13Kɛɛ ke ɛ ton'aa jleě mǒ bo ǔ peaa Jùwɛ nyoo nyefòapoo fano, nɛ̀ kɔn tè u nyuu doo chɛ̀ nɔ̀ seaǒ klɔ̀ slè di bɔ̈ boɔa dɛ keǒ Jùsu jleě mǒ. 14Tà de ngmnengmnɛ̌ǒ ɛ wuleeaa kɛn mǒ, è Jùsu Nɔ̀ǒ muaě Nyesoaa kǎ fòɛ bo Ɔ̈ teea nyopò. 15Ɔɔ teeaǒ ɛ kaen'a Jùwɛ nyoo nyefòapo le wlò. È kě u dɛ̌a u je, “Nyuà Ɔ̈ see chěn, è ke ɛ nuǔ kɛ plě Ɔ̌ nuǔ bò le jijiɛ?” 16Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Dɛà Ě tee lee, ɛ seɔ Ně chɛ̀ mɔ̀ mǒ sɔn, kɛɛ ɛ sonwɛě mǒ Nyuà mɔ̀ Ɔ̈ dbo Mǒo. 17Nyu wùɛ ɔ̈ jlɛ̌ bɔ̈ nu Ɔɔ kɛn wɔɔn dɛ, ɔ ji ɛle ɛ̈ moo dɛà Ě tee lee ɛ sonwɛě mǒ Nyesoa mɔ̀, ɛ seɔ Ně chɛ̀ mɔ̀ mǒ sɔn. 18Ii tè bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ ke dɛ boɛ ɛ̈ sonwɛě ɔɔ chɛ̀ɛ dlǒ wlòmo, ɔ ni ɛ keǒ bɔ pɔ̀n ɔɔ chɛ̀ɛ tè jǐ boaboǎ le. Kɛɛ bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ ke dɛ boɛ bɛ̌ nye nyuà dbo ɔɔ tè jǐ boaboǎ, è ɔ moo sèn bo mǎ nyu, kenkan dɛ slě ɔ mǒ ne. 19Mɔ̀sě sea kɛ a Nyesoaa teteǎ nye le? Kɛɛ a nyuu doo chɛ̀ nɔ̀ seǒ teteǎǒ bo tù. È mɛ kɔɔ̌n kɛ tè a pɛ̀n Něe dbadbǎ le keǒ Bo nu dɛà a je ɛ̈ monoo Mɔ̀sěe teteǎ wlawlǎ?” 20È diblɛ̌ tùia Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Kǔ sùsuǒ neěè ja. Mɔ pɛ̀ɛ̌n kɛ Nè dbadbǎ le?” 21Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ě nu wlòlekaen dɛ keǒ Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waě mɔ̀, è ɛ pe aa wùɛ mǒ jlo keǒ Bo mǐ ɛ nu keǒ waěǒ mɔ̀. 22Kɛɛ Mɔ̀sě nyea a Nyesoaa tetě keǒ ba bɛ̌a aa jbɛjujlu foeǐ, sɛjesɛ ɛ sea Mɔ̀sě ɔ sea ɛ wlò tù, ɛmoǒ ɛ sɔɔn'ě ɔɔ gbeǐpòo tǐ jleě mǒ. Ii tè bɛ̌ nu bɛ̌ nua de fɛ waěe chɛ̀ǒ ɛ̈ monoo wěe nnyɛɛ̀ nenɛ mɔ̀, aa nyuu jbɛjuju bɔ̌ kɔɔn no, a bɛ̌a ɔɔ foeě ǎ nia konkwa keǒ waěǒ mɔ̀. 23Bɛ̌ nu bǎ ke aa jbɛjujlu foeǐ bɛ̌ keǒ de fɛ waě mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa aǎ dia Nyesoaa tetě wlǎ keǒ ɛmoǒ kɛn, è a wlǎla tetěǒ lo keǒ ba nua konkwa keǒ waěǒ mɔ̀. È bɛ̌ nu Bo pean nyu keǒ de fɛ waěǒ mɔ̀, è mɛ kɔɔ̌n tè a beě kɛ jlo měne keǒǒ mɔ̀? 24A bɔ̌ jě dɛ sosǒ ba boɔǒ ɛ tè fǒ mǒ nunuɛ, aa tùtu tè bi slɛɛ̌ mǒ.” 25È nyopòà kɔna lěe Jlǔsnɛ kě u dɛ̌a u je, “Deě ɛ se kɛ Jùsuà nyefòapo pɛ̀ɛn le keǒ bu dbǎa? 26A jè Nɔ̀ǒ nynaǒ pepě mǒ bo Ɔ boɛ, kɛɛ u se tè wùɛ boɔ klě Ɔ mɔ̀. Deě sɛjesɛ uu dlě jě kɛ lɛ ɛ̈ moo Nɔ̀ moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ le? 27Sɛjesɛ Nyesoaa Tentǎn Jǔ Bɔ̌ diě nyu wùɛ se tà Ɔ sɔn'ě mǒo ji, kɛɛ ä ji tà Nyuà Ɔ sɔn'ě mǒo no.” 28Tèǒ nì kɔn tè tà Jùsu keaa tee le klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo Ɔ pnǎna dɛ jleě Ɔ je, “Sɛjesɛ a ji kɛɛ̌ lee, plě a ji kɛ tà Ě sɔn mǒo noe? Ně chɛ̀ sea ɛ ble po keǒ Bo diaɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀. Sɛje Nyuà dbo Mǒo Ɔ ne kmɔ̌, kɛɛ a se Ɔ ji. 29Klě Ɔ mɔ̀ Ě sɔn'ě mǒ, Nɔ̀ dbo Mǒ, ii tè Ě ji Ɔlo.” 30Tà u wɔ̌na imoo tèǒ, u jlɛ̌ bu kmea Nɔ, kɛɛ ɛ sěɛɛ̌la jè tǐ ni keǒ bu kmea Nɔ, ii tè nyu wùɛ nɔ̀ sea Ɔ le tǒ. 31Nyopò fòfoa poa Ɔɔ tè kàan tè klě diblɛ̌ǒ slè, kě u dɛ̌a u je, “Bɛ̌ nu bo Nyesoaa Tentǎn Jǔà Bɔ̌ diě, Ɔ mi kɛ wlòlekaen noǎ fòfoa numa ɛ miǒ Jbɛjuà mǒ sìn le? È Jbɛjuà Nɔ̀ kɔn Bɔ moo Tentǎn Jǔ.” 32Tà Fɛlesǐi wǎn wɔ̌naa tèǒ nyopòǒ ü boɛaa keǒ Jùsu jleě mǒ, è u klee kpatòapoo fòe dboa nyopò bu kmea Nɔ. 33Tèǒ nì kɔn tè kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Tǐ konwakonwǎi gbei sosǒ nì Ě mià a mɔ̀ sìnma, è Mǒǒ mu de klě Nyuà dbo Mǒo mɔ̀. 34A miǐ le pɔ̀nma, kɛɛ a seě jěba mu. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo tùɔn'à Ě miěe kɛn a slě wɔ̀ ba muě.” 35È kě Jùwɛ nyoo nyefòapo nia wan le gbògbaea u je, “È tà Ɔ wɛ̀ɛ kɛ mɔ̀le Bɔ muǔ ä seě Lɔ jěba mu? Deě Ɔ mi kɛ lě kuodakwɛ̌ɛ deě fòe kɛn muma tà äa nyopòo tìe neěe Ɔ mǐ kɛ Nyesoaa win tee lee? 36Mɛ sɛjesɛ Ɔ sɛ̀ɛ̌n kɛ nynɛ̌ Ɔ̌ dɛ̌ɛɛ̌ bo ɛ̈ moo ä mi Ɔ le pɔ̀nma, kɛɛ ä se Ɔ jěba mu, plě tà Ɔ miěe ä slě wɔ̀ ä miě mu?” 37Tà demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ waěǒ ɛ̈ kɔn tè kmanaa chɔɔ keǒ ɛmo jalǎǒ mɔ̀ ɛ wǒaǒo, Jùsu nynana bo klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo Ɔ̌ jɛɛ̌aě win Ɔ̌ boɛa Nyesoaa tè Ɔ je, “Bɛ̌ nu nyu wùɛ bo nenǎ to bɛ̌ ke ni, bɔ diɔɔ̌ mɔ̀ ɔ mǐ nǎ. 38È ke Nyesoaa win ni nii boɔboɔ ɛ̈ moo, ‘Nyopò wùɛ ü mi Něe tè kàan tè poba u mi kmɔ̌ siee fònfno kɔnma wòje neǎ.’ ” 39È dɛ Ɔ boɛɛaa kɛn nɛ̀ moo Nyesoaa Sùsu Ɛ̈ kɔn tǐ konwaěa le keǒ nyopòà mia Lɔɔ tè kàan tè poba mɔ̀ u miaa kɔnma. Klě tǐǒ wlòmo nyu wùɛ nɔ̀ Nyesoa sěɛɛ̌a jè Ɛmo Sùsuǒ nye. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ɔ sěɛɛ̌a jè Jùsuu tè jǐ boɛ̌ le. 40Tà nyopòo tìe ü nea lěe diblɛ̌ǒ slè u wɔ̌naa tèǒ Ɔ boɔlaa, è kě u dɛ̌a u je, “Nyuà Ɔ kɔn Bɔ moo Nyesoaa Wnɔsàɔ Ɔ̈à kɔna lěe didiɛ.” 41È kě uu tìe tùu dɛ̌a u je, “Nɔ̀ moo Tentǎn Jǔ Ɔ̈ Nyesoa peea lěe Bɔ dboaa Ɔ̈ mǐa ämoo gblà.” È tìe tùu je, “Ke tae Nyesoaa Tentǎn Jǔ wɔ̀le je Bɔ nuǔ kɛě Jàlalǐi wakǎ kɛn mǒ sonsɔn? 42Kě Nyesoaa win dɛ̌ ɛ̈ moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ miǎě klɔ̀ba Dèběsee tùgba slè diiba u miǎ Ɔ kɔnma klě diěǒ moo Bɛ̀tlehɛ̌ɛn kɛn ɛ̈ neěe Jùdǐa wakǎ kɛn klě tàà Dèběse nea lěe.” 43Ii tè klě diblɛ̌ǒ slè ɛ plooa ɛ wakě keǒ Jùsu jleě mǒ. 44Nyopòo tìe jlɛ̌ bu kmea Nɔ, kɛɛ nyu wùɛ nɔ̀ sea Ɔ le tǒ. 45Tà nyopòǒ kpatòapoo fòe klee Fɛlesǐi wǎn dboaa u muaa de, è u gbàla u wan u je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a seěe Jùsu ja de?” 46È u tùa u kɛ̀ɛn u je, “Ä sěɛlǎ nyu jě bɔ nu bò boɔboɔ!” 47È Fɛlesǐi wǎn gbɛ̀a u wan de u je, “Deě Ɔ boo kɛ ale ke le? 48Dɛ̌ɛ̀ Fɛlesǐi wǎn klee Jùwɛ nyoo nyefòapo tùu ü neěe u se Ɔɔ tè kàan tè poò? 49Diblɛ̌ɛ doǒ nù po Ɔɔ tè kàan tè sosǒ, dɛ nu ɛɛ nɛ̀ moo u se Nyesoaa teteǎ ji plě ɛ moo chlǒ Nyesoa po ɛ ù mɔ̀.” 50È umo Jùwɛ nyoo nyefòɛ tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooa Nɛkɔd&^ma ɔ̈ muaěe Jùsu mɔ̀ tǐ tìi tà, nɔ̀ gbàla u wan ɔ je, 51“Bɛ̌ nu bä se kɛ Nyu nɔkǔ jebo po plě bä se dɛǒ Ɔ nii le jbo, ä wɔ̀le je bä jɛɛ kɛ Ɔ tè keǒ äa teteǎ mɔ̀ le?” 52U tùa ɔ kɛ̀ɛn u je, “Dɛmo sè kɛ Jàlalǐi mǒ sɔn'ò? Nè chɛ̀ chèě Nyesoaa win wlòmo bo mì ɛ jěba ɛ̈ moo Nyesoaa Wnɔsàɔǒ Ɔ slě Jàlalǐi mǒ sɔnma mu!” 53È uu wùɛ nùǒ mua deě kɛn le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\