Jɔ̀ɔ̌n 8

1È klě ɛmo tǐi doǒ wlòmo Jùsu muaě togbeeǒ moo Ɔlè dlǒ klě Ɔ sìn'aě tǒn jlǒ waě. 2Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le ɛ kènta gbìi, è Nɔ̀ǒ tbaea je Ɔ̈ muaě klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo. È nyopò fòfoa diaě Ɔ mɔ̀, ii tè Ɔ̌ nea bo Ɔ̌ teea lu. 3È tà Ɔ kea luu tee le, teteǎ tee nyo klee Fɛlesǐi wǎn'a tìe jalaě nynɔ tɔ̀ɔ ɔ̈ u kmeaǒo wlawle nuna mǒ, nɔ̀ u nynaeaǒ klɔ̀ slè bo. 4È kě u dɛ̌a Jùsu je u je, “Tee Nyu, nynɔà tàà ɔ ke wlawle ni ä kme ɔ. 5Nyesoaa teteǎà Ɔ nyeaa Mɔ̀sě i tmɔɔ̌a ämo ɛ̈ moo nynɔɔ ka bɛ̌ ne bo je, è bä bee ɔ seɛ̌ ɔ mǐ kǒ. Tǐà jleě mɛ jlɛ̀ bä nuǔ ɔ mǒ?” 6U boɛa ɛmo dɛǒ keǒ bu tɛ̀na Jùsu mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐa dɛ kɔn ɛ̈ kɔn tè bu wǒa Lɔɔ le. Kɛɛ Jùsu chlìa bo keǒ blǒ mɔ̀ Ɔ̌ nia chìjoɛɛ Ɔ̌ chlěa klě pǔpu slè. 7Tà u keěa jè Lɔɔ wan le gbɛ̀, Ɔ dǔa jemǒ, è kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Nyu wùɛ bɔ̈ neě a slè bɔ̈ sěɛlǎ dɛ kukǔ ni nɔ̀ bɔ̈ kɛn nya bɔ̈ tba ɔ seɔ̌.” 8È Nɔ̀ǒ chlìa bo de Ɔ̈ chlěa klě pǔpu slè. 9È uu wùɛǒ ü wɔ̌na imoo win'ǒ, è nùǒ tùngmaea le mumuua, sɔɔn'ě uu fòe mɔ̀ mǒ ɛ̌ kpala ɛ kpa ɛ̌ siaǒ Jùsuu do klee nynɔǒ. 10È Jùsu dǔa jemǒ Ɔ̌ gbàla nynɔǒ wan Ɔ je, “Nynɔ, è tà u muǔ kɛ, uu nyu wùɛ se kɛɛ̀ kokǒ wun kɛn bɛ̌ le?” 11È ɔ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Uuǔn, Koɔn.” È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Ně chɛ̀à Ě seè kokǒ wun kɛn bɛ̌ba mu, kɛɛ mu, nè niǎ kɛ̀ kpni kukwǐ de.” 12Ɛ kɔna tà tɔ̀ɔ u wǒaǒo de Jùsu boɛaěe nyopòǒ mɔ̀, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Mǒà Mǒ moo Pepě keǒ kmɔ̌ ne tùonyopo mɔ̀, nyu wùɛ ɔ̈ mi Mǒo mɔ̀ nama ɔ seǎě kwijlě slè le nama mu kpe, kɛɛ ɔ mi Pepě kɔnma ɛ̈ nyee nyu kmɔ̌ siee fònfno.” 13Tèǒ nì kɔn tè kě Fɛlesǐi wǎn dɛ̌a Ɔ je u je, “Nè chɛ̀ ni Dìee sàse dɛ, ii tè tèǒ bòɛɛ i se kàan tè.” 14È Jùsu tùia u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ě ji tà Ě sɔn'ě mǒo no plě Ě ji tà Ě miěe ne, kɛɛ aa nyu wùɛ nɔ̀ se tà Ě sɔn'ě mǒo plě Ě miěe ji, ii tè baǎje Bo ke Ně chɛ̀ɛ sàse dɛ ni, tèà Ě boɛɛ i moo kàan tè. 15A tùi aa bǐì tè klě tùonyugbe tǔn wlòmo, kɛɛ Mǒà Ně tù nyu wùɛɛ tè. 16Ě se do ne, Ně Gbeǐà dbo Mǒo Nɔ̀ mǎǎ debo, ii tè bɛ̌ nu Bo ke nyopòo tè tùi, Ně tè tùtuɛ slɛɛ̌ mǒ no. 17È plě kě aa teteǎ dɛ̌ ɛ̈ moo, ‘Bɛ̌ nu tàii sɔ̌n uu sàse win bǐ nu dɛɛ do, è tèǒ i moo kàan tè.’ 18Ě sèsɛɛ Ně chɛ̀ɛ tè kɛn le plě Ně Gbeǐà dbo Mǒo Ɔ̌ sèsɛɛ Ně tè kɛn le.” 19È u gbɛ̀a Ɔ wan u je, “È tà Gbèǐ neě kɛ?” È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “A se Mǒ klee Ně Gbeǐ ji. Bɛ̌ nu bǎ jii Mǒ, è a mii Ně Gbeǐ jiba ke.” 20Tà Jùsu kea luu tee le klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo, klě Ɔ boɛɛa imo tèà, Ɔ konwaěa nyee noǎa blɔ̀kun le. Nyu wùɛ sea Ɔ kme. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɛ sěɛɛ̌la jè tǐ ni keǒ bu kmea Nɔ. 21Ɛ kɔna tǐ tìi tà kě Jùsu dɛ̌a Jùwɛ nyoǒ je de Ɔ je, “Ě mi niò, a miǐ le pɔ̀nmaò, kɛɛ tàà Ě miěe aa nyu slě wɔ̀ bɔ muě, nɛ̀ kɔn tè a miě aa kpni kukwǐ slè koǒba.” 22Tèǒ nì kɔn tè kě Jùwɛ nyoo nyefòapo dɛ̌a u je, “Dɛmo Ɔ se Ɔɔ chɛ̀ dbǎba muò? Deě tè kɔn tè Ɔ je Ɔ mi kɛɛ tà muma ä se Ɔɔ jěba muà?” 23È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Amoà kě a sɔn'ɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ mǒ, kɛɛ Mǒà Ě sɔn'ě mǒ jɔkɛn. Amoà kě a sɔn'ɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ mǒ, kɛɛ Mǒà Ě seɔ mǒ sɔn. 24Tè kɔn tè Ě tmɔɔ̌ amoo ɛ̈ moo a miě aa kpni kukwǐ slè koǒba nɛ̀ moo bɛ̌ nu bǎ se i kàan tè po ɛ̈ moo Ě moo Nyuà Ě je Ě monoo, è dɛǒ nɛ̀ mi tùɔn kpaba.” 25Tèǒ nì kɔn tè u gbɛ̀a Ɔ wan u je, “Sɛje mɔ mònoǒ kɛ?” È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Plě Ě mǐ a kɛ̀ɛn tù, Ě kɔn dɛ Bo tmɔɔ̌ amoo klekle. 26Ě kɔn noǎ fòfoa ï kɔn tè Bo boɔɔ keǒ a jleě mǒ plě ï kɔn tè Bo jɛɛ amoo. Sɔ̌noka, Ě tmɛɛ̌ kmɔ̌ ne tùonyopo sosǒ dɛǒ Ě wɔ̌n'ɔ klě Nyuà Ɔ̈ dbo Mǒo mɔ̀, plě Ɔ tmɛɛ̌ neě kàan tè.” 27È tùonyopo uǔ jboa ɛ le ɛ̈ moo tèǒ Jùsu boɛaa i kwɛɛaǒ Ɔɔ Gbeǐ Nyesoa jleě mǒ bo. 28Ii tè kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Bǎ keǎ Jbɛjuu Jǔà jemǒ duǐ keǒ pète bɛ̌ tu jleě, è a miǎ ɛ jiba ɛ̈ moo Mǒà Mǒ moo Jbɛjuu Jǔà, è a mi ɛ jiba ɛ̈ moo Ně nu dɛ keǒ Ně chɛ̀ɛ kpě wlòmo, kɛɛ dɛà Ně Gbeǐ tee Mǒo nɛ̀ kɔn do Ě boɛ. 29Noǎ wùɛà Ě nii i blee Nyuà dbo Mǒo Ɔɔ plɔ lo, ii tè kě Ɔ neàǎ gbàa Ɔɔ̌ siǒǒ bo.” 30Nyopò fòfoa ü wɔ̌naa tèǒ Ɔ boɛaa u poa Ɔɔ tè kàan tè. 31È kě Jùsu dɛ̌a Jùwɛ nyoǒ poa Ɔɔ tè kàan tè je Ɔ je, “Bɛ̌ nu bǎ keǒ win'à Ě tee amoo bo tùi, è sɛjesɛ amo moo Ně mɔ̀ na nyo. 32È a mi kàan dɛ jiba plě kàan dɛǒ ɛ mǐ a gblà.” 33È u tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Ämoà ä moo Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu jlǔ, ä sěɛlǎ nyu wùɛɛ kèi dɛ ni. Mɛ kɔɔ̌n tè bòɛɛ̌ kɛ i ämo je ɛ̈ moo ä mi gblàeba?” 34È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Ě tmɛɛ̌ a kàan tè, nyu wùɛ ɔ̈ moo dɛ kukǔ nu nyu ɔ neeě kpni kukwǐi kpě bobo. 35Kèi slě tùgba slè kɔn, ɔ moo konkwa nuɔ sosǒ, kɛɛ wlòmo sà jǔ nɔ̀ kɔn'ě tùgbaǒ slè tǐ wùɛ mɔ̀. 36Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu bo Nyesoaa Jǔ Bɔ̌ gblà amo klě kpni kukwǐi kèdɛ̌ mǒ, è a gblàa le kpǎkpǎ. 37Ě ji ɛle a moo Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu jlǔ, kɛɛ a tɛ̀n ɛ mǒ kaǒ keǒ ba dbǎ Mǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo aǎ jbo win'à Ě tee amoo le. 38Ě tmɛɛ̌ ane keǒ noǎà Ě jěe klě Ně Gbeǐ mɔ̀ ii tè. Tèǒ nì kɔn tè ba nu noǎ a wɔ̌n'ɔ ï sɔn lě Ɔɔ mɔ̀ mǒ klě tǐà wlòmo.” 39U tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Eblɛ̌hɛ̀mo moo äa gbeǐ.” È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Bɛ̌ nu sɛjesɛ bǎ moo Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔ, è a mii noǎǒ ɔ niaa numa. 40Kɛɛ tà Ě tmɛɛ̌ amoo kàan tèà Ě wɔ̌n'ɔ ï sɔn lěe Nyesoa mɔ̀ mǒ, è a tɛ̀n ɛ mǒ keǒ ba dbǎ Mǒ. Eblɛ̌hɛ̀mo sěɛlǎ dɛ taeǒ ni. 41Noǎ aa gbeǐ nii nì a ni.” È u tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Ä se gblà nynoo jlǔ! Äa Gbeǐi do ä kɔn'ɔ sosǒ Nɔ̀ moo Nyesoa!” 42È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Bɛ̌ nu sɛjesɛ Nyesoa Bɔ̌ moo aa Gbeǐ, è a mii Mǒ mǒ noɛɛma. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nɔ̀ kɔn mɔ̀ Ě sɔn'ě mǒ Ě neà tàa. Ě slě di keǒ Ně chɛ̀ mɔ̀, kɛɛ Nɔ̀ dbo Mǒ. 43È mɛ kɔɔ̌n tè aǎ jboǒ kɛ tèà Ě boɛɛ le? Dɛ nu ɛɛ nɛ̀ moo a slě wɔ̀ ba po Ně win nɔkǔ jebo. 44Aa gbeǐ moo kǔ, è dɛ ɔ jlɛ̌ ba nuu nɛ̀ a ni. Sɔɔn'ě ɛɛ wlò tùla mǒ nɔ̀ moo mnùngma bo po nyu, kàan dɛ slě ɔ mǒ ne, nɛ̀ kɔn tè ɔ sěɛlǎ kàan tè boɛ. Ɔ moo sen le tmɔ̌ nyu plě ɔ̌ moo sen'e gbeǐ, ii tè bɛ̌ nu bɔ̌ ke sen tmɛ̌, è dɛǒ ɔ tùaa wlò le nɛ̀ǒ ɔ ni. 45Kɛɛ bɛ̌ nu Bo tmɔɔ̌ a kàan tè aǎ po i kàan tè. 46È aa nyu tae wɔ̀le je bɔ̈ sèsae leě kɛ dɛɛ do kɛn le ɛ̈ monoo tè wlawlǎ keǒǒ jleě mǒ? Bɛ̌ nu Boǒ ke a kàan tèà tmɛɛ̌ ne, è mɛ kɔɔ̌n tè aǎ poǒ kɛ Ně tè kàan tè? 47Nyesoaa jlǔ wɛ̌n tèǒ Nyesoa boɛɛ le. Kɛɛ a se Nyesoaa jlǔ, nɛ̀ kɔn tè aǎ po Ɔɔ win nɔkǔ jebo.” 48È dɛ Jùwɛ nyo tùiaa Jùsu kɛ̀ɛn nɛ̀à u je, “Dɛà ä boɔlaa ɛ nynanaǒ bo ɛ̈ moo Mòo Sìmɛ̌lia Nyu plě kǔ sùsu neěè ja.” 49È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Kǔ sùsu seɔɔ̌ ja ne, Ě tùiǒ Ně Gbeǐ, kɛɛ amo sɛ̀ɛǒ Ně tè le. 50Ně pɔ̀n Ně chɛ̀ɛ tè jǐ boaboǎ le. Nyuà Ɔ̈ pɛ̀ɛn tè jǐ boaboǎ le Nɔ̀ moo Nyesoa plě Nɔ̀ moo Blilǐ Tùɔ̌ ke. 51Kàan tè nìà Ě boɛ a je, nyu wùɛ ɔ̈ miǒo win'à Ě boɛɛ bo tùba ɔ seǎ kǒ kpe.” 52È Jùwɛ nyo tùia Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Kèke ä jiǐ ɛ kàan tè ɛ̈ moo kǔ sùsu neěè ja. Eblɛ̌hɛ̀mo klee Nyesoaa wnɔsàɔpo wùɛ u kǒ lo, kɛɛ kě dɛ̀ ä je ɛ̈ moo nyuà ɔ̈ miǒo win'à bòɛɛ bo tùba ɔ seǎ kǒ kpe. 53Nè tè se kun i seǒ äa gbeǐ Eblɛ̌hɛ̀mo klee Nyesoaa wnɔsàɔpo ü kǒo mǒ sìn! Mɔ Nè wlò je mònoǒ kɛ?” 54È Jùsu tùia u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Bɛ̌ nu Bo ke Ně chɛ̀ tè jǐ boaboǎ nye, ɛmo tè jǐ boaboǎǒ ɛ se dɛ kɛn bo nyna. Kɛɛ Ně Gbeǐ Ɔ̈à a je Ɔ moo aa Nyesoa Nɔ̀ nyeě tè jǐ boaboǎǒ. 55A se Ɔ ji, kɛɛ Ě ji Ɔlo. Bɛ̌ nu Bo ke bò dɛ̌ ɛ̈ moo Ě se Ɔ ji, è ɛ moo sen Ě tmɛ̌ ni, kɛɛ Ě ji Ɔlo plě Ě tùiǒ Ɔɔ win bo. 56Aa gbeǐ Eblɛ̌hɛ̀mo nia le chǒn keǒ bɔ jěa Mǒ Bo dia lě. Tà ɔ jěa Mǒo, ɛ̀ blooa ɔɔ plɔ lo.” 57È kě Jùwɛ nyo dɛ̌a Ɔ je u je, “Mòà se kɛɛ jlě wlèe sɔ̌n tùo pùu chɛ̀ kɔn Mò je Ɔ̈ jě Eblɛ̌hɛ̀mo le?” 58È Ɔ tùia u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Plě Eblɛ̌hɛ̀mo mǒ kɔn'ɔ no Ě ne kmɔ̌.” 59Tà u wɔ̌naa dɛǒ, u dǔa seɛ̌ mǒ u mǐa ni Ɔ̀ bee le u mǐa Ɔ dbǎ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u je Nyesoaǒ Ɔ pea fla wan, kɛɛ Jùsu wɛ̌a Ɔ̌ sɔnaě kǎ fòɛǒ bo mǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\