Jɔ̀ɔ̌n 9

1Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu kea le nɛ Ɔ̌ jěa jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ jalaa jǐi dodɔ kmɔ̌. 2Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo gbɛ̀a Ɔ wan u je, “Tee Nyu, mɔ kɔɔ̌n kɛ kpni kukwǐi tè jbɛjuà ɔ jaǎ dodɔ kmɔ̌, jbɛjuà kɛ le, deě ɔɔ naǎ klee gbeǐi tè?” 3Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ɔɔ dodɔà ɛ se ɔɔ dɛ knǎa tè plě ɛ se ɔɔ naǎ klee gbeǐi dɛ knǎa tè ɔ se dodɔà kmɔ̌ ja. Kɛɛ Nyesoaa kpě nì mǒ konkwa nu klě ɔ mǒ nyopò mi ɛ jě u mǐ Nyesoaa kpě ji. 4Tà chnɛ̀ neě jè lee bä nu konkwa keǒ Nyuà dbo Mǒo mɔ̀. Tǒn miě diba tàà nyu slě wɔ̀ bɔ nuu konkwa. 5Tà Ě neě jèɔ kmɔ̌ɔ wlòmo Ě moo kmɔ̌à ɛɛ Pepě.” 6Tà Ɔ wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è Ɔ poaǒ tontmɔ keǒ blǒ mɔ̀ Ɔ̌ sunsua ɛ Ɔ̌ nua plà nɛ̀ Ɔ tliaǒ jbɛjuǒ jǐ kɛn le. 7È Ɔ tmɔɔ̌a nɔ Ɔ je, “Muě pnèe wulǒǒ moo Saloòn mɔ̀, mì jǐ měne jla.” Saloòn ɛ sɛ̀n nynɛ̌ Dbodbɛ. Ii tè jbɛjuǒ ɔ̌ mua lě ɔ̌ jlala jǐ měne, è nɔ̀ǒ kɔn jǐ bɛ̌a ɔ̌ muaě koǔ bo. 8Tà ɔɔ je tintǐi nyo klee nyopòà jěa pnɔ nɔɔ le ɔ̌ sòɛaa le u jěa lɔɔ ɔɔ dɛ bɔ̌aa dɛ, u gbɛ̀a le wan u je, “Ɛ se kɛ jbɛjuu doà ɔ̈ ne pnɔaa tàà ɔ̈ sòɛ pnɔɔ lee?” 9Uu tìe je, “Nɔ̀ǒ.” È tìe tùu je, “Òooǒn, ɔ wǒ ɔ je sosǒ.” Kɛɛ kě ɔɔ chɛ̀ dɛ̌a u je ɔ je, “Mǒàò.” 10Ii tè u gbàla ɔ wan u je, “È ke nè jǐà i nuǔ kɛ knakna?” 11Ɔ tùia u kɛ̀ɛn ɔ je, “Jbɛju tɔ̀ɔ Ɔ̈ kɔn nynɛ̌ moo Jùsu Nɔ̀ nu plà nɛ̀ Ɔ tliǒǒ jǐ kɛn le Ɔ̌ tmɔɔ̌ mǒ bo muě pnèe wulǒǒ moo Saloòn mɔ̀ bo jla jǐ měne, ii tè tà Ě muu Ě jlaa je le, è mǒǒ jě le.” 12U gbàla ɔ wan u je, “È tà Ɔmoǒ Ɔ neě?” È ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Ě seǒ ji.” 13È jbɛjuǒ ɔɔ je tintǐi nyo klee nyopò tùuǒ neaǒo u dǔa ɔ mǒ ǔ kpalaě ɔ Fɛlesǐi wǎn mɔ̀. 14Chnɛ̀ jlǒ waěǒ ɛ̈ Jùsu nuuaa plàǒ mǒ Ɔ̌ knanaa jbɛjuǒ ɔɔ jǐǒ ɛ mooa Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waě. 15È Fɛlesǐi wǎn gbàla ɔmo jbɛjuǒ wan de u je, “È ke ne jǐà i nuǔ kɛ knakna?” È ɔ tmɔɔ̌a nu ɔ je, “Jùsu Nɔ̀ nu plà Ɔ tli ɛɛ̌ jǐ kɛn le Ě jla jǐ měne, plě Ě jěeě kɛ le.” 16È kě Fɛlesǐi wǎn'a tìe dɛ̌a u je, “Jùsu Ɔɔ̌ tùǒ Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waěe teteǎ bo, ii tè Ɔ seě Nyesoa mɔ̀ mǒ sɔn.” Kɛɛ kě uu tìe dɛ̌a u je, “È ke nyuà moo kɛɛ dɛ kukǔ nuɔ ɔ wɔ̀le je bɔ nuǔ wlòlekaen dɛ taeǒ nunuɛ?” Ii tè ɛ plooa ɛ wakě klě uu chɛ̀ slè. 17U bɔɔ̌a demǒ de ǔ gbàla jbɛjuǒ wan u je, “Mɛ kɔ̀ɔ̌n kɛ bò boɔɔ̌ keǒ Ɔmoǒ kna nèe jǐ mɔ̀?” È ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Ɔ moo Nyesoaa Wnɔsàɔ.” 18Kɛɛ umo Jùwɛ nyoo nyefòapo u se pnɔ jbɛjuǒ ɔɔ dodɔ tè ji, ii tè u sea i kàan tè po kaǒ ɛ̈ moo ɔ dɔ pnɔ no plě ɔ̌ jě le, nì kɔn tè u dboa nyu bɔ blala ɔɔ naǎ klee gbeǐ. 19Tà u jalaě uu, è u gbàla u wan u je, “Amo kɔn kɛ jbɛjujuà le ɔ̈à a je ɔ̈ jaa dodɔ kmɔ̌? Bɛ̌ nu bǐ moo kàan tè, è ke ɛ nuǔ plě ɔ̌ wɔ̀le je bɔ jěeě le klě tǐà wlòmo?” 20U tùa u kɛ̀ɛn u je, “Ä ji ɛle ämo kɔn jǔà plě ɔ ja dodɔ kmɔ̌, 21kɛɛ ke bɔ dii le jejeɛ̌ nu ä se ɛ ji plě nyu tae bɔ̈ di ɔɔ jǐ kna ä se ɔ ji. Aa chɛ̀ a gbà lɔ wan, ɔ boǎ jǐ, ɔ wɔ̀ě je bɔ boɔ lo keǒ ɔɔ chɛ̀ mɔ̀.” 22Tè kɔn tè ɔɔ naǎ klee gbeǐ dɛ̌a bòo nɛ̀ moo u pea Jùwɛ nyoo nyefòapoo fano. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u chlàla ɛle ɛ̈ moo nyu wùɛ ɔ̈ mi ɛɛ boɔba ɛ̈ moo Jùsu moo Tentǎn Jǔ u kɔn bu sàě ɔ Nyesoa koǔ bo. 23Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè ɔɔ naǎ klee gbeǐ dɛ̌a bò ɛ̈ moo, “Ɔ boǎ jǐ, a gbà ɔ wan.” 24È Jùwɛ nyoo je si nyo dala jbɛjuǒ dɔaa de, kě u dɛ̌a ɔ je u je, “Nye Nyesoa tè jǐ boaboǎ. Ä ji ɛle Nyuǒ kna nèe jǐǒ Ɔ moo dɛ kukǔ nuɔ.” 25Ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Ě se ɛ ji Bɔ̌ moo dɛ kukǔ nuɔ klee Bɔ̌ se dɛ kukǔ nuɔ, dɛɛ do Ě jii nɛ̀ moo Ě dɔ pnɔ no, kɛɛ klě tǐà wlòmo Ě jě le!” 26È u gbàla ɔ wan de u je, “Mɛ Ɔ nuǔ kɛɛ̀ mǒ? È ke Ɔ nuǔ kɛ nè jǐà knakna?” 27Jbɛjuǒ ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Ě tmɔɔ̌ noo amo no ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le, kɛɛ aǎ jlǎ ba poo nɔkǔ bo. Mɛ kɔɔ̌n tè a jlɛ̌ ba wɔɔ̌n kɛ li de? Dɛ̌ɛ̀ a se jlǎ ba moo Ɔɔ mɔ̀ na nyo keò?” 28È dodɔ nyu nɔ̀ǒ u cheɛɛ̌a le u je, “Mòà moo Jùsuu mɔ̀ na nyu ke, kɛɛ ämoà ä moo Mɔ̀sěe mɔ̀ na nyo. 29Ä ji ɛle Nyesoa boɔlaě Mɔ̀sě mɔ̀, kɛɛ ä se tà Ɔmo Jùsuà Ɔ sɔn'ǒ mǒo jii chɛ̀.” 30È jbɛjuǒ ɔ̀ tùia u kɛ̀ɛn ɔ je, “Ɛ moo wlòlekaen dɛ keǒ ba se tà Ɔ sɔn'ǒ mǒo ji, è plě Nɔ̀ kna ně jǐ. 31Äa wùɛ ä ji ɛle ɛ̈ moo Nyesoa ně po kpni kukwǐ nuɔɔ win nɔkǔ jebo, kɛɛ Ɔ pe bo nɔkǔ keǒ nyopòà mɔ̀ ü noɛɛ Ɔɔ mǒ plě ü nii dɛǒ Ɔ jlɛ̌ɛ. 32Nyu wùɛ nɔ̀ sěɛlǎ nyu tɔ̀ɔ nynɛ̌ wɛ̌n bɔ pean nyuà ɔ̈ jaa dodɔ kmɔ̌. 33Bɛ̌ nu Bɔ̌ see lě Nyesoa mɔ̀ mǒ sɔn, Ɔ see lě wɔ̀ Bɔ nuu wlòlekaen dɛ wùɛ.” 34Tà ɔ boɔaa dɛǒ, u tùa ɔ kɛ̀ɛn u je, “Mòà kɔɔn'ě kpni kukwǐ slè plě è kuun'ě ii slè, è mò jlɛ̌ bɔ tee kɛ ämo le?” È nɔ̀ǒ u sàlaě Nyesoa koǔ bo. 35Tà Jùsu wɔ̌na nii ɛ̈ moo u sàlaě ɔmo jbɛjuǒ Nyesoa koǔ bo, Ɔ̀ pɔ̀n'a ɔ le Ɔ̌ jěa lɔ Ɔ̌ gbàla ɔ wan Ɔ je, “Po kɛ Jbɛjuu Jǔu tè kàan tè le?” 36È jbɛjuǒ ɔ gbàla Ɔ wan ɔ je, “Kunkunyɔ, mɔ dɛ̀ɛ leě kɛ Jbɛjuu Jǔ? Tmɔɔ̌ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ Ɔɔ tè kàan tè po.” 37Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nɔ̀à tɛ̀n'ě jǐ měne plě Nɔ̀à boɛ lěè mɔ̀à.” 38È kě jbɛjuǒ ɔ dɛ̌a ɔ je, “Koɔn, Ě po Nè tè kàan tè.” È ɔ sàla Ɔɔ wɛ̀. 39È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Ě diɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ Ě mǐ uu blilǐ tù, dɛǒ nɛ̀ mi ɛ numa nyopòà dɔɔ u miě ɛ wɔ̀ u mǐ le jě, è nyopòà je u jěe le u mǐ dɔ.” 40Fɛlesǐi wǎn'a tìeǒ neaǒ Ɔɔ gbàa ü wɔ̌naa tèǒ Ɔ boɔaa, u gbàla Ɔ wan u je, “Mǎ! Ä dɔ kɛ le ke le?” 41È Ɔ tùia u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Bɛ̌ nu aa jǐ bǐ dɔɔ, è kpni kukwǐi tè jɛɛa seeǒ a kɛn ne, kɛɛ ke ɛ toon jleě mǒ bo a je ǎ jěe le, nɛ̀ kɔn tèǒ tè jɛɛa neǒ a kɛn.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\