Jùǔ 1

1Mǒ Jùǔà chlě chněedɛ̌à ɔ̈ moo Jùsu Tentǎn Jǔu na wien po nyebajlo plě ɔ̈ moo Jìmǐsee mamǔ jbɛju, Ě chleě ɛ amoà mɔ̀ ü äa Gbeǐ Nyesoa daa plě Ɔ noɛɛ mǒo plě ü Jùsu Tentǎn Jǔ tùii jǐ mɔ̀. 2Nɛ bo Nyesoa Bɔ poo aa wɔle je jbojbɛ klee ně bo wnawna klee mǒ noɛnoɛ kɛn le ï a kɔn'ɔ klě aa chɛ̀ slè. 3Ně mǒ noɛɛ nyopò ane, Ě dǔa ɛ le pònpɔn mǒ seela keǒ bo chleěa a mɔ̀ ɛ̈ kwɛɛǒo wowa dɛà äa wùɛ ä kɔn'ɔ jleě mǒ bo, klě tǐà wlòmo Ě kɔn bo chlě, bo bàte amo keǒ ba wɔ̀n aa tè wlò popoɛɛ tè ɛ̈ Nyesoa nye Ɔɔ nyopò waěe do ɛ̈ nee kɛ̀ǒo tǐ wùɛ mɔ̀. 4Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nyopòo tìeà ü Nyesoa bɛ̌aa kokǒ wun kɛn seela nù dlee le ü pɛ a slè. U moo se Nyesoa ji nyo, nù sìnsiɛɛ teeaà mɔ̀ ɛ̈ kwɛɛǒo Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛà ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ ä mɔ̀ jleě mǒ bo ɛ̈ di ɛɛ numa u miě ɛ wɔ̀ keǒ bu moo nye kukwǐ. U sà Jùsu Tentǎn Jǔ mɔ̀ jleě Ɔ̈ moo äa Chì Kpa Ämoo do klee Koɔn. 5Kàan tè a ji noǎ wùɛà le ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le, kɛɛ Ě jlɛ̌ bo pooě i a wlòmo ke Koɔn Nyesoa nua Nɔɔ nyopò gblàgbla Ɔ nuaě uu Ǐjɛ̀te blǒ kɛn sèsa. Kɛɛ tà Ɔ sàlaě uu ɛ sìn'aa, nyopòǒ sea Lɔɔ wlò je kuun nu nù kɔn do Ɔ sùea gbè. 6Bi beě a wlòmo ke dɛǒ kpalaa tùɔn keǒ najiǒpòǒ mɔ̀ ü seaǒo tà uu kpě sieaǒo sie le ü sɔnaǒ uu tùɔn kɛn mǒ. Nyesoa tù u kmɔ̌ sie chěen klě kwijlě slè ɛ̈ neɔɔ bobo ɛ mǐ ɛ kpa kpa ɛ mǐ chnɛ̀ jlǒ waě fòɛǒ kɛn jɛɛ le ɛ̈ kɔn mǒ Ɔ miǎě uu na slè pooba. 7Bi beě a wlòmo ke deěǒ moo Sedɔ̀n klee Komolà ii nyopò klee deěǒ tbɛɛa ii dǐ ii nyopò seaǒo Nyesoa bo tùtuɛ nu wòje keǒ najiǒpòǒ u nuaa. U nea se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ klee jbɛjlu bu pɛn uu bǐì jbɛjlu mɔ̀ kmɔ̌, ii tè Nyesoa nua na ɔ̌ sùea u gbè. Uu dɛǒ nɛ̀ moo ɛɛ jboo dɛ keǒ nyopòà mɔ̀ ü kɔn plɔ miǎě tu kɛn bo maěma klě kmɔ̌ sie na slè. 8Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ moo kekɛɛà, kpni kukwǐ nyo jɛ jajii ï ni nuu ǔ sɛ̀ɛǒ uu chɛ̀ɛ blǒ fǒo tè le uǔ tùǒ Nyesoa kpě plě ǔ cheɛɛ̌ tè jǐ boǎ najiǒpò le. 9Kɛɛ tǐǒ jleě Nyesoaa najiǒpòi fòɛǒ u dɛɛ Maekɔ̌ ɔ klee kǔ peeaa Mɔ̀sěe kokǒ fǒ slɛ̀ kɛn, ɔ sea ɛ mǒ tɛ̀n'ɛ chɛ̀ keǒ bɔ bɛ̌a kǔ kokǒ wun kɛn klee bɔ cheaěa ɔ le. Dɛɛ do ɔ boɔlaa kǔǒ je nɛ̀ moo, “Nɛ bo Koɔn Nyesoa Bɔ maěǒ nè plɔ tu kɛn bo!” 10Kɛɛ nyopòǒ u cheɛɛ̌ dɛ wùɛ le ɛ̈ kɔn tè u see měne jbo. Noǎ u jboo le nì sùe u gbè wòje bu sɔn pɛna mǒ keà kwlǎ slè soa. 11Nyesoa miě uu plɔ tu kɛn bo maěma. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo uu kmɔ̌ǒ u nee ɛ wǒ je kmɔ̌ Keèn neaa. U kpa chìnchin keǒ bu nu kenkan dɛɛ doǒ Belìan nuaa keǒ bɔ mǐaa wlě fòfoa jě. U sɛ̀ɛǒ Nyesoaa tè le wòje dɛǒ Kowlà nuaa, è u mi gbè sùeba klě tǔn'u doǒ wlòmo. 12Nyopòǒ u wǒ je dɛà paa mnǒ ɛ̈ mǎǒo tà bo klě amo Tentǎn Jǔu wǎn'a mɔ̀ betee dɛ dila mǒ, uu dɛ kukǔu tònwe ně nu nu, u tùi uu chɛ̀ jǐ mɔ̀ sosǒ. U se dɛ mǒ ne wòje nukpě ï fèflɛ pee kwa le nǔ ně sɔn lěe wlòmo. U wǒ je tià ii tǐ bǐ nyniǒo keǒ bï too iǐ too bui plě ǔ wǒ je tià u sàa wlò ï kǒo kpǎkpǎ. 13Tònwe kmɔ̌ nɛ̀ jiě u ja le wòje keà jbǒ nymii ɛɛ doě jǐi feɔn kɛn le. U wǒ je de tetba jɔtnè ï Nyesoa po ɛɛ ble keǒ Bɔ poěe kwijlě kpǎ fòɛ slè ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma. 14Tà Ɛdɛ̌mo kǒaa, Inɔ̌ke nɔ̀ mooa gbeǐpòo nyiɛta nonɔ ɔ̈ sàla ɛɛ wan keǒ u jleě mǒ, kě ɔ dǎla ɔ je, “A tanà le, Koɔn Nyesoa diě le Ɔ klee Ɔɔ ngmà je ne najiǒpòo taslěwɛ fòfoa 15u mǐ nyu wùɛ blilǐ mɔ̀ tù klee u mǐ se Nyesoa ji kpni kukwǐ nu nyu wùɛ kokǒ wun kɛn bɛ̌ keǒ kpni kukwǐ wùɛ u dǔaa nunuɛ mǒ mɔ̀ klee jǐlenymi noǎ wùɛ u boɔǒo Nyesoa jleě mǒ!” 16Nyopò taeǒ u moo nyopò ü boboɛɛ do ble klee ü pɛ̀n'ɛ slɛ̀ɛ le, u nɛ uu chɛ̀ɛ dɛ kukǔu jlajlǎ dɛ de, ǔ pe wun fòɛ le keǒ uu chɛ̀ jleě mǒ ǔ boɛǒ nyopò tùu tè jleě měne bï bloo loo nyopòǒ uu plɔ, u ni ɛ keǒ bɛ poǒ u dɛ bo. 17Kɛɛ ně mǒ noɛɛ nyopò ane, bi beě a wlòmo tèǒ äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu tuposà kpa nyo boɔlaǒ uu jleě mǒ seela tǐ jleě. 18U tmɔɔ̌a ane ɛ̈ moo klě demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ wě wlòmo ɛ miǎ nyopò kɔnma ü miǎ amoo pà kɛn poba klee ü miǎ uu chɛ̀ɛ noǎ kukwǐi jlajlǎ dɛ de nama. 19Nyopò taeǒ u jɛě ɛɛ wakě plooa klě Tentǎn Jǔu wǎn slè, uu dɛ kukǔu jlajlǎ dɛ nɛ̀ kɔn u win kwa plě Ngmà Je Ne Sùsu slě u ja ne. 20Kɛɛ ně mǒ noɛɛ nyopò ane, ba muu nya ba po aa ngmà je ne tè wlò popoɛǒ kbě ja le. Bo Ngmà Je Ne Sùsu Bɛ nae amo bǎ klě Nyesoa mɔ̀ boɛ. 21Ɛ̈ kɔn amo fee äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ kɛn mǒ Ɔ̈ kɔn'ɔ wɔle je jbojbɛ keǒ ä mɔ̀ Ɔ mǐ amoo kmɔ̌ sie fònfno nye, ba muu nya ba noɛɛ Nyesoa mǒ. 22A kɔn wɔle je jbojbɛ keǒ nyopòǒ mɔ̀ ü kplɛ neěe wlò jleě keǒ Nyesoa jleě mǒ. 23Ba gblà uu tìe klě na slè mumuɛ slè. Ba kɔn wɔle je jbojbɛ keǒ uu tìe tùu mɔ̀, kɛɛ ba gbɛ̀ɛ le klee a faen uu kpni kukwǐǒ jiě uu měne. 24Baea keǒ Nyesoa mɔ̀ Ɔ̈ wɔ̀le je Bɔ̈ tù amoo jleě mɔ̀ aǎ diěe kpni kukwǐ slè be plě Ɔ̈ wɔ̀le ɛɛ Bɔ̈ jaě amoo klě Ɔɔ chɛ̀ jemǒ kɔɔ̌ dɛ ɛɛ̌ diǒ amoo jleě mǒ ne klee a mǐi chǒn le nu. 25Ɔɔ doǒ Nɔ̀ moo äa Gblàgbla Nyu ɛ̈ Ɔ nuuě äa Koɔn Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ. Nɛ bo Ɔɔ tè jǐ boaboǎ klee Ɔɔ tèe kunkuɛn klee kbě klee win kwa kɔn kpě ï Ɔ kɔnaa klee Ɔ kɔn'ɔ klě tǐà wlòmo bi muu nya ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma, kě bɛ ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\