Lǔkù 1

1Ně nenawai Tiɔfèlɔ, nyopò fòfoa nù tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bü chlě noǎ wùɛà kpaa tùɔn kělɔ ä slè. 2U chlě noǎ ï ä wɔ̌n'ɔ ï sɔn lěe nyopò tùu mɔ̀ mǒ ü kɔn chɛ̀ kpaǒ ii jleě mɔ̀ sɔɔn'ě ɛɛ wlò tùla mǒ plě ü mooa Nyesoaa win boɔ nyo. 3Kàan selǐju Tiɔfèlɔ, ke ɛ toon jleě mǒ bo Ě sloěe jǐ bo Ě chěn imoo noǎǒ sɔɔn'ě ɛɛ wlò tùla mǒ, Ě po ɛ ble keǒ bo chlě li tɛɛ tɛɛ keǒò mɔ̀ ke i nuaa tùɔn kpokpa 4ɛ̈ di ɛɛ numa mì ɛ ji bɛ̌ nu noǎǒ kɔn tè u tmɔɔ̌ mòo bǐ moo kàan tè. 5Klě tǐǒ kɔn wlòmo Hɛwlǒ kɔnaa Jùdǐa wakǎ win kwa, ɛ kɔna Nyesoaa kpatòa tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooa Sɛkɛwlaeɔ̌, ɔ kɔnaě kpatòapoo konwǎǒ ü moo Abajà slè. Ɔɔ nynɔ Lesebɛ̌ kɔnaě Ewnɔ̀ ɔ̈ mooa kpatòa ɔɔ jlǔu jlǔ slè ke. 6Uu sɔ̌n'ǒ u mooa jebo siǐn nyo klě Nyesoa jǐ kɛn ǔ tùiaǒ Nyesoaa teteǎ wùɛ ble klee dɛ Ɔ tmɛɛ̌a nuu klě Ɔɔ win wlòmo. 7Lesebɛ̌ kǒaě měne wlò plě uu sɔ̌n'ǒ u wɛ̀aě le, ii tè u sea jlǔ kɔn. 8Chnɛ̀ jlǒ waěe tɛ̀ɛ mɔ̀ Sɛkɛwlaeɔ̌ klee ɔɔ bǐì Nyesoaa kpatòapoo nia uu Nyesoaa konkwa klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo keǒ Nyesoa jemǒ. 9È u nua uu blětà dɛ ǔ poa nòkpo, è nòkpo joɛ̌ɛ sàlaě Sɛkɛwlaeɔ̌ keǒ bɔ mua lě Koɔn'ɔ kǎ fòɛǒ bo bɔ mua sonsnǒ noǎa tǎn le po. 10È klě tǐǒ kɔn wlòmo ɔ peaa noǎǒ tǎn le, è diblɛ̌ fòfoa ü mooa Jùwɛ nyo nù nynanaǒ plomǒ bo ü boɛaě Nyesoa mɔ̀. 11È Koɔn'ɔ najiǒpòi nɔ̀ wǒaǒ ɔ mɔ̀ Ɔ̈ nynanaǒ sonsnǒ noǎa kǒngmàǒ ɛɛ dilǎ wakǎ mɔ̀ bo. 12Tà ɔ jěa lɔɔ, ɛ̀ kèteeaě ɔ mǒ no fano jǐa ɔ je. 13Kɛɛ kě najiǒpòiǒ ɔ dɛ̌a ɔ je ɔ je, “Sɛkɛwlaeɔ̌, bɔ̌ fano pepeɛ, Nyesoa kme nè bàteaǒ bo je, nè nynɔ Lesebɛ̌ mi jbɛjuju kɔnma, è bò dae ɔɔ nynɛ̌ Jɔ̀ɔ̌n. 14Jɔ̀ɔ̌n miì numa nè plɔ mǐ blo mì chǒn le nu, è nyopò fòfoaa plɔ mi bloba keǒ ɔɔ naǎ bɔ kɔn nɔ mɔ̀. 15Ɔ miǎ nyefòɛ mooma klě Nyesoa jǐ kɛn. Bɔɔ̌ nɛ̌ nmɔ jakě klee nenǎ noǎa jakě tìi. Tǐǒ jleě ɔ miě ɔɔ naǎ wlòmo bo kɛ̀nma, Ngmà Je Ne Sùsu mi ɔ je jǐba. 16Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn dɛ fòfoa nù ɔ mi de jaba kělɔ uu Koɔn Nyesoa mɔ̀. 17È nɔ̀ miě Koɔn nya kɛnma klě kpě kɛne sùsu mǒ wòje Ilaejɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ miǒ jlǔ klee gbeǐpò tàa do po, è nɔ̀ mi seǒ nyu bo tùtuɛ kɔn nyopò tɔ̀n teeba wòje ɛ̈ǒ jebo siǐn nyo kɔn'ɔ, dɛǒ nɛ̀ ɔ mi numa ɔ mǐ u mɔ̀le wɔ̀ keǒ Koɔn'ɔ didiɛ mɔ̀.” 18È Sɛkɛwlaeɔ̌ gbàla najiǒpòiǒ wan ɔ je, “È ke Ě miǐ kɛ ɛmo dɛǒ jijiɛ numa ɛ̈ǒ jè mii tùɔn kpaba? Ě wɛ̀ě le plě ně nynɔ wɛ̀ě le ke.” 19È najiǒpòiǒ ɔ̀ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Mǒà mǒ moo Keblɛ̀, Ě nynaǒ Nyesoa jemǒ bo Ɔ̌ dbo mǒ keǒ kàan tuposàà bo po ɛɛ̀ je. 20Kɛɛ dɛǒ Ě boɔɔ bo ɛɛ tɛɛ tǐ bǐ nyniǒ ɛ mi tùɔn kpaba kaǒ, ke ɛ toon jleě mǒ bo è see tuposàà Ě ja lěe ɛɛ tè kàan tè po, slè wɔ̀ bò boɔ wien ɛ mǐ ɛ kpa kpa noǎ wùɛ i miǎ tùɔn kpa.” 21È klě tǐǒ wlòmo nyopòǒ nea lěe plomǒ ü feaa Sɛkɛwlaeɔ̌ ì kɛɛn'a u le wlò keǒ bɔ dia lě tǐ pɛ̀ti taeǒ klě Nyesoaa kǎ fòɛǒ bo sìn. 22Tà ɔ pěa lɔɔ plomǒ, ɔ slě wɔ̀ bɔ boɔlaě u mɔ̀. Tèǒ nì kɔn tè u jia lɛ ɛ̈ moo ɔ jěa Nyesoaa slèe klě kǎ fòɛǒ bo. Ii tè ɔɔ̌ boɔa tè, kɛɛ ɔ pea kwete le keǒ bɔ tmɔɔ̌a nu. 23Tà ɔɔ konkwa ɔ kɔnaa nunuɛ klě kǎ fòɛǒ bo ɛ wɛ̀aa mɔ̀, è nɔ̀ǒ muaě koǔ bo. 24Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, ɔɔ nynɔ Lesebɛ̌ nea kwlě mǒ ɔ̌ wɛ̌a ɔɔ chɛ̀ klě sòbaii m̀m wlòmo, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, 25“Klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo ně Koɔn Nɔ̀ nu dɛà keǒǒ mɔ̀. Nɔ̀ mǎǒǒ mɔ̀ Ɔ̈ sà lěě kmɔ̌ɔ tònwe slè.” 26Tà Lesebɛ̌ɛ kwlě kɔnaa sòbaii m̀mɔdo, Nyesoa dboa najiǒpòi Keblɛ̀ɛ doǒ klě diěǒ moo Nǎsòwɛ̌ kɛn ɛ̈ neěe Jàlalǐi wakǎ kɛn. 27Ɔ dboa lɔ klě nynejuǒ seea jbɛju tè ji mɔ̀ ɔ̈ kɔn jbee nynɛ̌ mooa Jòsɛ̌fo ɔ̈ kɔna lěe klɔ̀ba Dèběsee tùgba slè ɔ kmeaa je. Nynejuǒ ɔɔ nynɛ̌ mooa Mɛwlě. 28Tà Nyesoaa najiǒpòiǒ ɔ palaě ɔɔ mɔ̀ koǔ bo, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ě jɛɛ leè kɛn, Koɔn jěè mǒ nyu chɔɔ, Ɔ neeǒò mɔ̀.” 29Tà Mɛwlě wɔ̌naa win'ǒ, ɔ̀ɔ wlò sakaea měne jǐ ǐ kɛɛn'a ɔ wlò le tè kɔn tè ɔ nia bo ɔɔ kɛn jɛɛa. 30Kɛɛ kě najiǒpòiǒ ɔ dɛ̌a lɔ je ɔ je, “Mɛwlě, bɔ̌ fano pepeɛ, Nyesoaa plɔ bloo loò kɛn. 31Tanàle, mì kwlě mǒ nema mì Jbɛjuju kɔn, è bò tùe Ɔ nynɛ̌ ɛ̈ moo Jùsu. 32Ɔ miǎ Nyefòɛ mooma, u miǎ Ɔ Ja Tmɔ Nyesoaa Jǔ daeba, Koɔn Nyesoa mi Ɔ Ɔ̀ɔ gbeǐ klɔ̀ba Dèběsee gbèsɛɛ nyema. 33Nɔ̀ miǎ Jèkɔ̌poo jlǔu jlǔ win kwa kɔnma tǐ wùɛ mɔ̀, è Ɔɔ deplěe win kwa konkɔn se dlǒ chlɛ̀chlɛ kɔn.” 34Mɛwlě gbàla najiǒpòiǒ wan ɔ je, “Tà Ě monoǒ jèe nyneju Ě sěɛ jbɛju tè ji, è ke ɛmo dɛ taeà ɛ miǐ kɛ tùɔn kpokpa numa?” 35È najiǒpòiǒ ɔ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Ngmà Je Ne Sùsu Nɛ̀ miěè mǒ diba, Ja Tmɔ Nyesoaa kbě miěè mǒ be. Tèǒ nì kɔn tè ngmà je ne Jijlǎeǒ mìi kɔnma u mi Ɔ Nyesoaa Jǔ daeba. 36Tanàle, nè kmɔ̌ wǒ nyuà ɔ̈ moo Lesebɛ̌ ɔ mi jbɛjuju kɔnma ke klě ɔɔ dě wɛ̀ tǐ wlòmo. Kàan tè u dɛɛ pnɔ ɔ se jǔ kɔn nynɔ, kɛɛ kwlěǒ ɔ ne mǒo ɛ nu sòbaii m̀mɔdo klě tǐà wlòmo. 37Tè kɔn tè ɔɔ kwlě mǒ neneɛǒ ɛ wɔ̀le ɛɛ nɛ̀ moo ɛ se dɛ kɔn ɛ̈ Nyesoa slě wɔ̀ Bɔ nuu.” 38È kě Mɛwlě dɛ̌a ɔ je, “Mǒà Ě moo Koɔn na wien po nyneju, ii tè Ě wɔɔn ɛ kɛn, dɛǒ kɔn tè bòɔ mǒo je bɛ kpa tùɔn kěàǎ jleě mǒ.” È najiǒpòi nɔ̀ǒ sɔnaǒ ɔ mɔ̀ mǒ. 39Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, tǐi doo tǐ jleě Mɛwlě tɛ̌n'a le ɔ̌ nua jǐ měne ɔ̌ muaě togbei diěǒ wlòmo ɛ̈ nea lěe Jùdǎ dakɔ̌ɔ blǒ wakǎ kɛn. 40Tà ɔ nyniaa, ɔ palaě Sɛkɛwlaeɔ̌ɔ koǔ bo ɔ̌ jɛɛa Lesebɛ̌ kɛn. 41Tà Lesebɛ̌ wɔɔ̌na bòo kɛn jɛɛaǒ sosǒ, è jijlǎeǒ neaě ɔɔ wlòmo è nɔ̀ǒ ngmìa le, è Ngmà Je Ne Sùsu jǐa Lesebɛ̌ je, 42è nɔ̀ǒ pnɛ̌a dɛ jleě le ɔ je, “Mɛwlě, Nyesoa poò mɔ̀ ngmna ɛ̌ sìn'ǒ nyno wùɛ mǒ, Jǔǒ mìi kɔnma Nyesoa po Ɔ mɔ̀ ngmna. 43Mɛ kɔɔ̌n tè ɛmo dɛà ɛ kpɛɛ̌ kɛ tùɔn kěàǎ mɔ̀ ně Koɔn'ɔ naǎ ɔ̌ di mǒo jebo chèba? 44Tǐi doo tǐ jleě tà Ě wɔɔ̌n bò nèe kɛn jɛɛaǒ, è jijlǎeà neɔ mǒo wlòmo è nɔ̀ǒ ngmì le keǒ chǒn sosǒ mɔ̀. 45È ɛ moo plɔɔ bloo dɛ keǒ mò Mɛwlě mɔ̀ keǒ dɛà Nyesoa peeě mòo bò di ɛɛ tè kàan tè po.” 46È kě Mɛwlě dɛ̌a ɔ je, 47“Ně wlò wùɛ bìse le Nyesoa, Ě ni chǒn le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa moo ně Wowa Nyu 48plě Nɔ̀ kɔn'ě ně tè mɔ̀, mǒà moo Ɔɔ na wien po nyneju ɔ̈ɔ̌ jaeě něe chɛ̀ le, è tèe jleě nìà Ě tmɛɛ̌ amo, sɔɔn'à tǐà jleě mǒ bò muu nya nyopò wùɛ miǐ ngmna kɔn nynɔ daeba. 49Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo kpě kɛne Nyesoa nu noǎ fòe keǒǒ mɔ̀, Ɔɔ nynɛ̌ moo Ngmà Je Neɔ. 50È Ɔ kɔn wɔle je jbojbɛ keǒ nyopòà mɔ̀ ü tùiǒ Ɔɔ bo. 51Ɔɔ kpě nì Ɔ̌ ni Ɔ̌ ni noǎ fòe le Ɛɛ jboo noǎ nì moo Ɔ gbɛ̀ nyopòà ja ü jɛɛ̌ě uu chɛ̀ le ü jě lɛɛ ɛ̈ moo uu tè boǎ jǐ 52klee Ɔ flɛ̌ kbě kɛne win kwa kɔn nyo gbèsɛɛ bobo, kɛɛ Ɔ duǐ nyopòà tìeǒ uu chɛ̀ ja jemǒ 53klee nyopòà sàno nii Ɔ blee uu plɛ keǒ kàan noǎ mɔ̀, kɛɛ nyopòà moo pònpan nyo Ɔ gbɛ̀po u chìa le plě Ɔ̌ tɛ u bo 54plě Ɔ diě Ɔ mǐ Ɔɔ na wien po nyebajle Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn mǒ sɛ̀. Tǐ wùɛ mɔ̀ Ɔɔ wɔle je jbojbɛɛ tè beě Ɔ wlò jleě 55keǒ Eblɛ̌hɛ̀mo klee ɔɔ jlǔu jlǔ mɔ̀ wòje ke Ɔ nuaě ɛɛ peea keǒ äa gbeǐpò mɔ̀.” 56È Mɛwlě sìn'aě Lesebɛ̌ mɔ̀ sòbaii tan plě ɔ̌ mua de klě ɔɔ chɛ̀ɛ tà. 57Tà tǐ nyniaǒo keǒ Lesebɛ̌ bɔ kmàeaa, ɔ kɔna jbɛjuju. 58Nyopòǒ klee ɔɔ sɔ̌n neaǒo tàa do klee ɔɔ kmɔ̌ wǒ nyo u wɔ̌na ni ɛ̈ moo Nyesoa kɔna wɔle je jbojbɛ keǒ ɔ mɔ̀, è u bea ɔ kɛn u klee ɔ ǔ nia chǒn le. 59Tà jijlǎeǒ ɔ kɔnaa chnɛ̀ jlǒ wěe nnyɛɛ̀, u diaě u mǐa ɔ foeě bɛ̌, è ɔɔ gbeǐ Sɛkɛwlaeɔ̌ɔ nynɛ̌ nɛ̀ u jlɛ̌ bu tùea lɔ. 60Kɛɛ ɔɔ naǎ je, “Òooǒn, ɔɔ nynɛ̌ moo Jɔ̀ɔ̌n.” 61È kě u dɛ̌a ɔ je u je, “Kɛɛ ɛmo nynɛ̌ taeǒ ɛ seɔ äa tùgba slè neò.” 62Tà ɔɔ gbeǐ kanaa wan plě ɔ sǔn'aa, ii tè u pea kwete le ǔ nia jboo dɛ ǔ gbɛ̀a ɔ wan u je, “À nynɛ̌ tae bä dae leě kɛ nè jǔà?” 63È Sɛkɛwlaeɔ̌ nia kwete ɔ̌ tmɛɛ̌a u bu nyea ɔ kɛn chleě dɛ, è kě ɔ nia ɛ chlechlɛ̌ ɔ je, “Ɔɔ nynɛ̌ moo Jɔ̀ɔ̌n.” Tà nyopò wùɛ jěaa dɛǒ ɔ chlěaa, ì kaen'a u le wlò. 64Tǐi doo tǐ jleě è Sɛkɛwlaeɔ̌ɔ mɛɛ tùn jlea bo ɔ̌ boɛa wien le de ɔ̌ tùngmaea Nyesoaa nynɛ̌ le popoɛ. 65È nyopò wùɛ klee ɔɔ sɔ̌n neaǒo tàa do è fano beaě u mǒ no, nyopò wùɛǒ ü nea lěe togbei blě kɛn klě Jùdǐa wakǎ kɛn è nì mooa kɛ̀ uu mǒ tmɔ̌ tè. 66Nyu wùɛ jia ɛle ɛ̈ moo Koɔn'ɔ kpě nì neeaǒ jǔǒ mɔ̀, ii tè uu wùɛǒ ü wɔ̌na nii u nɛɛa i wlò kɛne bɛ̌ nu bɔ̌ kun'a nyu tae ɔ miaa mooma. 67È Jɔ̀ɔ̌n'ɔ gbeǐ Sɛkɛwlaeɔ̌ Ngmà Je Ne Sùsu jǐa lɔ je ɔ̌ sɛ̀a Nyesoaa win wan, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, 68“Bìsea keǒ Koɔn'ɔ nynɛ̌ mɔ̀ Ɔ̈ moo Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn Nyesoa. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ɔ diě Ɔɔ nyopò mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐ u gblǎ. 69Klě Ɔɔ nyebajlo klɔ̀ba Dèběsee tùgba slè klě Ɔ dǔě kbě kɛne Wowa Nyu jemǒ keǒ ä mɔ̀ 70wòje ke Ɔ nuaě ɛɛ peea ɛ̈ Ɔ poa Ɔɔ wnɔsàɔpo wan seeaa tǐ jleě 71ɛ̈ moo nyopòà ü faen ämoo plě ü jlae ämoo Ɔ mi ä gblàba klě u kwete mǒ. 72È Ɔ peeaě ɛ äa gbeǐpò ke ɛ̈ moo Ɔ mia wɔle je jbojbɛ kɔnma keǒ u mɔ̀, è Ɔɔ ngmà je ne kuo win Ɔ peeaě uu Ɔ sea ii tè snùma mu. 73Ii tè Ɔ̌ poa Ɔɔ chɛ̀ win kɛne keǒ äa gbeǐ Eblɛ̌hɛ̀mo jemǒ ɛ̈ moo 74Ɔ mi ä gblàba klě äa jlae nyo kwete mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa äǎ di fano pe ä mǐ Ɔɔ konkwa nu, 75ä mǐ ngmà je ne, äa kmɔ̌ mǐ mǒ slɛɛ̌ le klě Ɔ jǐ kɛn ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma ä mǐi kmɔ̌ ne. 76È keǒ mòà moo něe jǔ mɔ̀, u miì Ja Tmɔ Nyesoaa wnɔsàɔ daeba. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo mòà mò miě Koɔn nya kɛnma ɔ̈ mi nyopò mɔ̀le wɔ̀ba keǒ Ɔ mɔ̀. 77Mò miǎ Ɔɔ nyopò tmɔɔ̌ma bǔ poǎ Ɔɔ tè kàan tè, uu kpni kukwǐi tè miǎ wlò le poo lo, u miǎ gblàe le klě plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo. 78Äa Nyesoa moo Wɔle Je Jbo Nyu Ɔ̌ nu kàan. Tèǒ nì kɔn tè Ɔ nu wowa dɛ ɛ̌ wɔ̀le ɛ keǒ tùonyugbe mɔ̀ Ɔ̌ nu Pepě Bɛ sɔn lě jɔkɛn mǒ Bɛ diɔ ä mɔ̀ 79Bɛ fɔɔn nyopòà dlǒ ü neěe kwijlě slè plě ü neěe kokoɛ̌ɛ sùsu bobo. Pepěǒ nɛ̀ mi ä fɛ snǔǒ mɔ̀ naama ɛ̈ miěe ně bo wnawnaa tùɔn kɛn.” 80Tà jǔǒ ɔ keaa kwin, ɔɔ sùsu nea kɛn kbě, ɔ tǐn'aě kpatekpǎ blǒ kɛn ɛ̌ kpala ɛ kpa ɔ̌ tùngmaea Nyesoaa win boɔboɔ klě klɔ̀ slè klě Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn mɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\