Lǔkù 10

1Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Koɔn Jùsu tbala mɔ̀ na nyoo tà wlèe tan tùo pù pù tùo sɔ̌n tùu. Ɔ nua uu sɔ̌n'ɔ sɔ̌n Ɔ̌ dboa u nya klě deě klee tùnwɛǒ kɔn kɛn Ɔ wɛ̀aa mɔ̀le Ɔ mǐa lěe mu. 2Ɔ tmɔɔ̌a nu Ɔ je, “Nyopòà u fò lo wòje bebɛ̌ kou, kɛɛ ɛɛ bebɛ̌ nyo se fò. Tèǒ nì kɔn tè ba gbà chèǒ ɛɛ konkɔn Nyu wan Ɔ̈ moo Nyesoa Ɔ mǐ nyopò fòfoa dbo u mǐ Ɔɔ kouǒ bɛ̌. 3A mu, dbodbɛà Ě dbe amoo a mǐ Nyesoaa win boɔ, a miě jǐlenymi noǎ slè wòje keà blajlǔ ï miěe chìa slè. 4Bǎ ke mi, alě kpɛ wlě klee mǒ tee blɔ̌ plě alě mɛ̌ nyɔkòɛběǒ a pee ii bǐì debo. Bǎ ke mi nyopòǒ klee amoo sɔ̌n mii mɔɔma keǒ snǔ mɔ̀, aǎ pe u tàto le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo a se tǐ fòfoa kɔn, kɛɛ a nu jǐ měne a mu. 5Bɛ̌ nu bǎ mu bǎ pa lě koǔ bo, nyane dɛ ba boɔɔ nɛ̀ moo, ‘Ně bo wnawna keǒ koǔ bo kwɛɛn'à mɔ̀.’ 6Bɛ̌ nu jbɛjuǒ kɔn'ɔ koǔǒ ɔɔ wlò bɛ̌ nmɔ jǐ le, è aa ně bo wnawna kɛn jɛɛaǒ ɛ miǒ ɔ mɔ̀ nema. Bɛ̌ nu bɔ̌ se ɛ nu, è aa ně bo wnawnaǒ ɛ mi je tbaeba klě a mɔ̀. 7È bǎ paeě koǔ bo didi dɛ klee nenǎ něǒ u mi amoo nyema a kme i bo. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo konkwa nuɔ blɛɛ snǒ sèsa je ɛ̈ nyopòǒ ɔ ninii konkwa mɔ̀ u mi ɔɔ nyema. Aǎ ngmì keǐ je le. 8Bɛ̌ nu bǎ pa lě diě wlòmo bǔ kme a jebo, didi dɛǒ u mi amoo nyema nɛ̀ ba di. 9A pean kmakma nyoǒ neěe, a tmɔɔ̌ u ɛ̈ moo, ‘Nyesoa ne kɛn tùɔn Ɔ mǐ a win kwa kɔn.’ 10Kɛɛ bɛ̌ nu diěǒ a miěe wlòmo paba ɛɛ nyopò bǔ se a jebo kme, a beǒ ɛɛ blɛblě mɔ̀ kě ba dǎ, 11‘Ä gbàpo äa be le ä sà diěǒ ɛɛ pǔpu be le ɛ mǐ ɛ tee le ɛ̈ moo Nyesoaa plɔ se a kɛn bloo lo. Kɛɛ bi beě a wlò jleě ɛ̈ moo Nyesoa diě le Ɔ mǐ a win kwa kɔn!’ 12Tèe jleě nìà Ě tmɛɛ̌ amo, klě blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo kpni kukwǐ nyoǒ kɔn lěe Sedɔ̀n uu dɛ kukǔu tè jɛɛa miǎǒ le tɛ̀nma ɛ miǎǒ diě kwɛɛn'ǒ uu tè mǒ sìn.” 13Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Chlǒ keǒ nyopòà mɔ̀ ü neěe Kowlasèn diě wlòmo, chlǒ keǒ nyopòà mɔ̀ ü neěe Bɛsedà diě wlòmo. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo bɛ̌ nu wlòlekaen noǎà ïà Ě nuɔ amoo slè Boǒ nuu ni klě kpni kukwǐ nyoǒ neěe deěǒ moo Taè klee Saedɛ̀n slè, u miia uu wlè bo bitǐba klee u miǐa blɛ̌ wlawlě měne po u miǐa pòpo dlǒ le po seela keǒ bɛ teea lɛ ɛ̈ moo uu wlè bitǐa bo. 14Tèǒ nì kɔn tè klě blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo deěe sɔ̌n'ǒ monoo Taè klee Saedɛ̀n ii nyopòo dɛ kukǔu tè jɛɛa miǎǒ le tɛ̀nma ɛ miǎǒ nyopòǒ uu tè mǒ sìn. 15È amo Kapanìa nyo, Nyesoa miǎ kɛě a jɔkɛn kpaba le? Òooǒn, Ɔ miǎě a na slè poba.” 16È kě Jùsu dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ na nyo je Ɔ je, “Nyu wùɛ ɔ̈ mi aa win nɔkǔ jebo poba ɛ̈ sɛ̀n nynɛ̌ Mǒǒ ɔ po nɔkǔ jebo. Nyu wùɛ ɔ̈ mi amoo jleě mɔ̀ sàba ɛ̈ sɛ̀n nynɛ̌ Mǒǒ ɔ sà jleě mɔ̀. È nyu wùɛ ɔ̈ mi Mǒo jleě mɔ̀ sàba ɛ̈ sɛ̀n nynɛ̌ Nyuà dbo Mǒo Nɔ̀ǒ ɔ sà jleě mɔ̀.” 17Ii tè nyopòo wlèe tan tùo pù pù tùo sɔ̌n'ǒ kě u nua blě kɛn bebeɛ. Tà u tbaeaa je, uu plɛ wɔ̌na bloblo tè u je, “Koɔn, Nè nynɛ̌ nɛ̀ ä ni kǔ sìsii chɛ̀ ǐ tùǒ äa win bo ǐ sonwɛě nyopò ja měne.” 18È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Ě jěa Setɛ̀n ɔ̈ moo kǔ ɔ̌ duua wan ɔ̌ sɔnaě jɔkɛn mǒ wòje keà tɛ̀n'ɛ pepě bee bo. 19A po nɔkǔ bo, Ě nye a kpě keǒ ba na smea kɛn plě klee kèaǐkèe plě Ě nye a kpě ï neǒ aa jlae nyu kǔu kpě wùɛ dlǒ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa dɛ wùɛ ɛɛ̌ di a mɔ̀ gbè. 20Kɛɛ a bɔ̌ chǒn le nunuɛ keǒ kǔ sìsi bi tùǒ aa win bo mɔ̀, dɛ aa wlò bɛ bloo lo kɛn nɛ̀ moo aa nyneǎ chleě le klě jɔkɛn.” 21Klě tǐǒ wlòmo Ngmà Je Ne Sùsu nua Jùsuu plɔ ɛ̌ bloa, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ně Gbeǐ Ɔ̈ kɔn'ɔ jɔkɛn klee kmɔ̌ win kwa, Ě peè tàto keǒ noǎǒ Bò di li kmɔ̌ɔ tɔ̀n kɔn nyo klee de ji nyo jǐ kɛn wɛ̌ɛ le plě Bò dì li pepě mǒ po keǒ nyopòà see dɛ ji mɔ̀. Kòo, Ně Gbeǐ, ɛmo dɛǒ nɛ̀ moo Nè kɛn wɔɔn dɛ.” 22È Jùsu chèa Ɔɔ mɔ̀ na nyoǒ ja Ɔ̌ kpleaǒ je Ɔ̌ tmɔɔ̌a nu, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ně Gbeǐ nyeě noǎ wùɛ, ii tè nyu wùɛ nɔ̀ seě ji ɛ̀ sìn'ǒ Gbeǐi do. È nyu wùɛ nɔ̀ se Gbeǐ ji ɛ̀ sìn'ǒ Ně do klee nyopòà Ě jlɛ̌ Bo sàe Něe Gbeǐ kwlǎ mǒ. 23A kɔn ngmna keǒ ba di noǎà a jěe jě. 24Bo tmɔɔ̌ amo, Nyesoaa wnɔsàɔpo fòfoa klee klɔ̀bapoo jlɛ̌ bu jěa noǎà a jěe, kɛɛ u se i jě plě u jlɛ̌ bu wɔ̌na noǎà a wɛ̌n'ɛ, kɛɛ u se i wɔ̌n.” 25Ɛ kɔna tǐ tìi tà teteǎ tee nyu tɔ̀ɔ diaě Jùsu měne tɛ̀nma, kě ɔ nia Ɔ wan gbògba ɔ je, “Tee Nyu, mɛ bo nuǔ kɛ Ě mǐi kmɔ̌ siee fònfno kɔn?” 26È Jùsu gbàla ɔ wan Ɔ je, “È ke Nyesoaa teteǎ chněedɛ̌ dɛ̌ɛɛ̌ kɛ? È ke a niǐ i kɛn le sèsaea?” 27È jbɛjuǒ ɔ tùa Lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Ɛ je, ‘Nè wlò wùɛ nɛ̀ bò sàǒ mì Koɔn mǒ noɛɛ ne klee nè sùsu wùɛ klee nè dlǒ le sìɛnsiɛn wùɛ klee klě nè kbě wùɛ kɔ̀n'ɔ mǒ, è bò noɛɛ tùonyopo tùu mǒ keǒ nù nèe chɛ̀ mǒ noɛɛa.’ ” 28È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ii teěn nìǒ bòɔ. Dɛǒ nɛ̀ bò nu mò kmɔ̌ siee fònfno kɔn.” 29È teteǎ tee nyuǒ ɔ jlɛ̌ bɔ teea lɛ ɛ̈ moo tèǒ ɔ gbàlaa wan i neaǒ mɔ̀ snǔ. Ii tè kě ɔ nia Jùsu wan gbògba de ɔ je, “Nyopò tùu tae boǒ noɛɛ neě kɛ mǒ?” 30È Jùsu tùa lɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ɛ kɔna Jùwɛpoi tɔ̀ɔ nɔ̀ nɛa topodìe snǔ mɔ̀ ɔ̈ sonwɛa Jlǔsnɛ mǒ ɔ̈ tèea je ɔ̈ mia Jɛ̀lekǒ dǐa, nɔ̀ jlǐ nyo jǎla mǒ u bɛ̌a wle le ǔ bea lɔ kokǒ kǎ. 31Tà tǐ gbei sìn'aa, è Nyesoaa kpatòa fòɛ nɔ̀ nɛa snǔu doǒ mɔ̀ ɔ̈ dia lě, kɛɛ tà ɔ jěaa jbɛjuǒ, ɔ naeaě snǔ wakǎ tɛ̀ɛ mɔ̀ ɔ̌ pleea ɔ le. 32Dɛɛ doǒ nɛ̀ Lifàe nyuǒ ɔ nua ɔ̈ mooaa Nyesoaa kpatòapoo mǒ sɛ̀ɛ nyu. Tà ɔ jěaa jbɛjuǒ, ɔ naeaě snǔ wakǎ tɛ̀ɛ mɔ̀ ɔ̌ pleea ɔ le. 33È demǒ bɔɔ̌ nyu dia lěe nɔ̀ mooa Sìmɛ̌lia nyu. Tà ɔ nyniaǒo tùɔn'ǒ kɛn ɔ jěaa jbɛjuǒ, ɔ̀ɔ wɔle beaě ɔ mǒ no. 34Kàan tè Sìmɛ̌lia nyo klee Jùwɛ nyo fonfae ne, kɛɛ ɔ kèklaeaǒ jbɛjuǒ gbàa, noǎ wùɛ tbaea ɔɔ le ɔ̌ poa i chnɔ̌ klee nmɔ jleě le ɔ̌ pìin'a i je le ɔ̌ dǔa ɔ mǒ ɔ̌ tùaǒ ɔɔ chɛ̀ɛ jakǎsè kɛn bo ɔ̌ kpala ɔ dǐa klě dakpě koǔ bo ɔ̌ kɔnaě ɔɔ tè mɔ̀. 35Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, ɔ sàlaǒ wlejoɛ̌ɛ nɛ̀ ɔ nyea jbɛjuǒ kɔnaa koǔǒ, kě ɔ dɛ̌a ɔ je ɔ je, ‘Ně nyuà Ě siàa kɔn'ě ɔɔ tè mɔ̀, wlejoɛ̌ɛà Ě sie mòo bɛ̌ nu bɛ̌ wɛ̀ le bò poě wlejoɛ̌ɛ tɛ̀ɛ, boǒ di de Ě mi ɛɛ̀ nyema.’ 36Ii tè klě u tàii tan'ǒ slè nyu tae noɛɛ kɛ jbɛjuǒ mǒ ɔ̈ jlǐ nyoǒ u beaa?” 37È jbɛjuǒ ɔ̀ tùa Lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Nyuǒ jbo ɔɔ wɔle je nɔ̀ noɛɛ ɔ mǒ.” È Jùsu je, “Mu, dɛɛ doǒ nɛ̀ bò nu, nòɛɛ nyopò tùu mǒ.” 38Tà Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo keaa topodìe snǔ mɔ̀ nɛ, u pala klìgbaǒ kɔn kɛn Matǎ nea lěe ɛɛ dǐa, nɔ̀ kpalaě u koǔ bo u mǐa dɛ di. 39Matǎ kɔna mamǔ nyneju ɔ̈ moo Mɛwlě nɔ̀ neaǒ Koɔn be wɔ̀ɔn bo ɔ̈ pea tèǒ Ɔ boɛaa nɔkǔ jebo. 40Ɛmo dɛǒ ɛ pea Matǎ mǒ jlo keǒ ɔɔ mamǔ bɔ sia ɔ konkwa wùɛǒ kwete mǒ. Ii tè ɔ̌ mua Koɔn wan gbàba ɔ je, “Sè kɛ le ɛ mɔ̀ kɔn keǒ ně mamǔ bɔ siǐ konkwa wùɛà kwete mǒ le? Tmɔɔ̌ ɔ bɔ diǐ le mǎ.” 41È Koɔn tùa lɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Matǎ, Matǎ, noǎ fòfoa nì kɔn jlo klee kèjle ni mò, 42kɛɛ dɛɛ do ɛ̈ kɔn kèjle bɛ nu mòo nɛ̀à Mɛwlě sàǒ ɛ̈ moo mǒ slɛɛ̌ dɛ. Nyu wùɛ nɔ̀ se lɛ ɔ kwa sàba mu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\