Lǔkù 11

1Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu neaǒ tà tɔ̀ɔ Ɔ̌ boɛaě Nyesoa mɔ̀. Tà Ɔ wɔ̀a lɛɛ mɔ̀, Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyuu do tmɔɔ̌a Nɔ ɔ je, “Koɔn, dɛɛ doǒ Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n nuaa ɔ̌ teea ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo Nyesoa mɔ̀ boɔboɔ nɛ̀ Bò nu, tee ɛ ämo.” 2È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Bɛ̌ nu bǎ keě Nyesoa mɔ̀ boɛ kě ba dǎ, ‘Äa Gbeǐ Nyesoa, nɛ bo nyopò bu nyeǒò tùtuɛ wòje Ngmà Je Ne Nyesoa. Nu Nè win kwa konkɔn bɛ kɔn äa kmɔ̌ neneɛ win kwa. È keǒ Nè kɛn wɔɔn dɛ nii klě jɔkɛn kě bɛ nu kělɔ kmɔ̌ mɔ̀. 3Nye ä didi dɛ ɛ̈ ä jlɛ̌ɛ keǒ chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀. 4Poo äa dɛ kukǔ ä nii ɛɛ tè wlò le keǒ ä nii nyu wùɛ bɔ̌ nu ämoo dɛ kukǔ mǒ ä pee ɔɔ tè wlò le, è Nè kpɛě ä měne tèntɛn slè.’ ” 5È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Bɛ̌ nu kɛ aa nyu bɔ̌ kɔn'ɔ nenawai bɔ̌ muě ɔ mɔ̀ klě tòtoo kɛn mǒ wuleea mǒ bɔ̌ dǎ bò ɔ je ɛ̈ moo, ‘Bě nenawaiò, Ě jlɛ̌ bò nyeě flɔ̌ɔ kwlee tan. 6Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě kɔn ně nenawai ɔ̈ miěe tà tɔ̀ɔ nɔ̀ paeě ně tà, kɛɛ Ě se didi dɛ wùɛ blě Ě mǐ ɔɔ nye.’ 7È bɛ̌ nu nè nenawaiǒ bɔ̌ pooě koǔ bo kɛn bɔ̌ ke bòo je dɛ̌ ɛ̈ moo, ‘Bɔɔ̌ wlò le popaea, Ě gbà ně chnu nu ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le, mǒ klee ně jlǔ ä pɛn bo, ii tè Ě slě wɔ̀ bo dǔ jemǒ, Ě seè dɛ wùɛ nyema mu,’ 8Bo tmɔɔ̌ amo, kàan tè ɔ moo nè nenawai, kɛɛ tǐ tìi tà ɔ see mǒ sɔnma mu ɔ see mò dɛ nyema mu, kɛɛ keǒ mìě ɔɔ demǒ neneɛ numa nɛ̀ kɔn tè ɔ mi mǒ sɔnma ɔ mǐì dɛ wùɛ sòɛɛ nye. 9Ii tè dɛ Ě tmɛɛ̌ amoo nɛ̀à, a gbà Nyesoa wan dɛɛ tè, Ɔ mi ɛ a nyema, ba pɔ̀n dɛ le klě Ɔ mɔ̀, a mi ɛ jěba, ba be chnu, Ɔ mi a je knama. 10Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nyu wùɛ ɔ̈ gbɛ̀ɛ lee Nyesoa dɛ wan, Ɔ nye nɛ ɔ̀ no, nyu wùɛ ɔ̈ pɛ̀ɛn dɛ le klě Ɔ mɔ̀, ɔ mi ɛ jěba. Nyu wùɛ bɔ̈ be chnu, Ɔ mi ɔ je knama. 11Amoà moo jlǔ gbeǐpò, bɛ̌ nu a nyuu jǔ bɔ̌ sòa kɛ lɔ smìi, ɔ mi ɔ smɛ nyema ɛ̀ sìn'ǒ bɔ nye ɔ smìiǒ le? 12Bɛ̌ nu bɔ̌ sòa kɛ soǎn kèin, mì ɔ kèaǐkèa nyema ɛ̀ sìn'ǒ bò nye ɔ kèin'ǒ le? 13Tèǒ nì kɔn tè amoà monoo dɛ kukǔ nu nyo bǎ ji kàan dɛ tae ba nye aa jlǔ, è aa Gbeǐǒ neěe jɔkɛn bǎ gbà Ɔ wan dɛɛ tè, Ɔ ji kàan dɛ Bɔ̈ nye amoo no ɛ̌ sìn'ǒ a mǒ. È nyopòà gbà Lɔɔ wan keǒ Ɔɔ Ngmà Je Ne Sùsuu tè mɔ̀ Ɔ mi Ɛ ù nyema.” 14Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu sàlaě kǔ sùsuà nii nyu ɔ̌ see wien boɔboɔ ji klě jbɛju tɔ̀ɔ ja. Tà sùsuǒ ɛ sɔnaěe jbɛjuǒ ja mǒ, è nɔ̀ǒ tùngmaea wien le boɔboɔ, ì kaen'a nyopò wùɛǒ le wlò. 15Kɛɛ kě nyopòo tìe dɛ̌a u je, “Biɛsìboà moo kǔ sìsii je siɔ nɔ̀ǒ nye Ɔ kpěǒ Ɔ̌ sɛ̀ě nyopò kǔ sìsi ja le.” 16Uu tìe tùu tɛ̀naě Ɔ měne ǔ gbɛ̀a Lɔ wan Bɔ tea u jboo dɛ je ɛ mǐa ɛ tee le ɛ̈ moo Ɔ sɔnaě mǒ Nyesoa mɔ̀. 17Kɛɛ Ɔ jia dɛ u sìɛn'aa dlǒ mɔ̀le le, kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Dakɔ̌ wùɛà ü mi ɛɛ wakě plooba klě blǒ wlòmo u mǐi je wònwɔɔ no, dakɔ̌ǒ u slě wɔ̀ bu nyna bo. È koǔ bo kwɛɛn wùɛ ü mi ɛɛ wakě plooba u mǐi je wònwɔɔ no uu koǔǒ ɛ mi ja gbɛ̀ba. 18Bɛ̌ nu Setɛ̀n ɔ̈ moo kǔ sìsii je siɔ ɔɔ deplě bɛ̌ ploo ɛ wakě bǐ ke je wènwɛɛ ne, è ke ɔɔ deplěǒ ɛ miǐ kɛ bo nynanyna numa? È tè kɔn tè Ě boɛɛ tèà nɛ̀ moo a je Biɛsìboo kpě nì Ě ni Ě sɛ̀ě kǔ sìsi nyopò ja le. 19È bɛ̌ nu bo Biɛsìbo bɔ̌ keě kpě nye keǒ Bo sàě nyopò kǔ sìsi ja le, è aa mɔ̀ na nyoà tà u sɛ̀ɛ̌ kɛ u blěe kpě ǔ niǐ dɛɛ doǒ? Bu chechlǎ lɛ bɛ̌ nu dɛǒ a boɛɛ bɛ̌ moo kàan tè. 20Kɛɛ bɛ̌ nu bɛ̌ moo Nyesoa Bɔ̌ keě kpěà nye, è ba ji ɛ ɛ̈ moo Nyesoaa win kwa konkɔn kě ɛ neɔ a slè. 21Bɛ̌ nu kbě mǒ ne jbɛju bɔ̌ blě ɔɔ wɔ̀ɔn noǎ kwa keǒ bɔ tù ɔɔ koǔ klee konkɔn noǎ jǐ mɔ̀, dɛ se i le tǒba mu. 22Kɛɛ bo nyuà nee kbě mǒ ɔ̈ sìn'ǒ ɔɔ mǒ bɔ̌ diě bɔ̌ jǎ ɔ mǒ bɔ̌ du ɔ wan, ɔ mi ɔ wònwɔn noǎǒ ɔ kpa lee wlò kwa sàba ɔ mǐ i kpa klee ɔɔ konkɔn noǎǒ. 23È nyopòà ü seě Něe wakǎ kɛn nee ne u wɛ̀n'ɛ̌ je, nyopòà ü klee Mǒ äǎ bòo nyopò le, u gbɛ̀ u ja.” 24È kě Jùsu dɛ̌a de Ɔ je, “Bɛ̌ nu kǔ sùsu bɛ̌ sɔn'ě nyu ja mǒ, ɛ mi ɛ̌ nɛě kpatekpǎ blǒ kɛn le ɛ̌ pɛ̀n tùɔn le ɛ miǒ kɛn fɛɛ le. Bɛ̌ nu bɛ̌ se tùɔn jě, è kě ɛ mi dǎba, ‘Ě mi de muma klě koǔà Ě nea pnɔ lěe bobo.’ 25È bɛ̌ nu bɛ̌ di de bɛ̌ jě koǔǒ bɛ̌ snǎ lě bo ble le bǔ kpně ɛ keǒ ɛmo sùsuǒ ɛɛ jebo kmekmɛ mɔ̀, 26ɛ mi de ɛ̌ pɛ̀n kǔ sìsii nyiɛta tìi le ï kɔn kpni nymii jǐ le ï sìn'ǒ ɛɛ mǒ i miě koǔǒ bo di. Ii tè nyuǒ i miěe ja tǐnma ɔɔ kmɔ̌ mi jǐ le nymima ɛ miě kmɔ̌ǒ ɔ nea pnɔɔ mǒ sìn.” 27Tà Jùsu boɔlaa tèǒ, è nynɔ tɔ̀ɔ neaǒ diblɛ̌ǒ slè nɔ̀ pnǎna dɛ jleě ɔ je, “Ngmna keǒ nàǎ mɔ̀ ɔ̈ kɔn Mòo plě ɔ̈ nye Mòo nyii!” 28È kě Jùsu dǎla ɔ je Ɔ je, “Sɛjesɛ nyopòà wɛ̌n'ɛ Nyesoaa win plě ü tùiě ii bo ɛ moo ngmna kpɛntɛɛ̌ fòɛ keǒ u mɔ̀.” 29Tà diblɛ̌ keaa kɛne bebee le, è kě Jùsu dɛ̌a nyopòǒ je Ɔ je, “Nyopòà ü neɔɔ kmɔ̌ mɔ̀ u moo kpni kukwǐ nyo klee se tè wlò popoɛ kɔn nyo, u pɛ̀n le jboo dɛ, kɛɛ jboo dɛ wùɛ nɛ̀ u se jěba mu, ɛ̀ sìn'ǒ dɛɛ doǒ kpalaa tùɔn keǒ Nyesoaa wnɔsàɔ Jònǎ jleě mǒ nɛ̀ moo jboo dɛ. 30Ke kɔn doǒ Jònǎ nuaa ɔ̌ mooa diěǒ monoo Ninìfae ɛɛ nyopò saěn tba nyu, kě kɔn do Jbɛjuu Jǔà Ɔ ni Ɔ̌ tbɛ kmɔ̌ ne tùonyopo saěn. 31Klě blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo blǒǒ monoo Sibà ɛɛ bɔ̀nynɔǒ kɔn'ɔ blǒ win kwa ɔ miǎ jemǒ dǔba ɔ klee dɛ kukǔ nyoà ne kekɛɛ kmɔ̌, ɔ miǎ u tè jɛɛ le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ nana dɛ pɛ̀tu kɛn ɔ̌ mua lě klɔ̀ba Sanemɔ̌ mɔ̀ ɔ̌ pea ɔɔ tɔ̀n win nɔkǔ jebo, kɛɛ Nyuà Ɔ̈ kɔn tè boǎa jǐ ï sìn'ǒo Sanemɔ̌ mǒ Ɔ diě Ɔ̌ neɔ u slè, uǔ po Ɔɔ win nɔkǔ jebo. 32Klě blilǐ tù waěǒ wlòmo Nyesoa nyopòǒ nea lěe Ninìfae dǐa u miǎ jemǒ dǔba u miǎ dɛ kukǔ nyoà tè jɛɛ le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo tà Nyesoaa wnɔsàɔ Jònǎ boɔla u Nyesoaa win je, u bitǐa uu wlè bo, kɛɛ Nyuà Ɔ̈ kɔn tè boǎa jǐ ï sìn'ǒo Jònǎ mǒ Ɔ ke umo dɛ kukǔ nyoà Nyesoaa tè je boɛɛ chɛ̀ uǔ jlǎ bu bitǐ uu wlè bo.” 33È dɛ tɛɛ Jùsu boɛa uu je de nɛ̀à Ɔ je, “Ɛ se nyu kɔn bɔ̈ tùu nǎpe jleě plě bɔ̈ wɛ̌ lɛɛ ɔ̀ɔ̌ bɔ̈ chlì ɛɛ plɛ̌ dlǒ, kɛɛ ɔ kɔn bɔ tùǒ ɛ kǎ slè bo ɛ̈ di ɛɛ numa nyopòǒ mii koǔ bo paba u mǐ ɛɛ pepě jě. 34Nè jleě nɛ̀ moo nè fǒà ɛɛ nǎpe, ii tè bɛ̌ nu nè jleě bɛɛ̌ kma, è kɔ̀n bo jě le tɛɛ. Kɛɛ bɛ̌ nu nè jleě bɛ̌ ke kmɛ, è slè wɔ̀ bò jě le tɛɛ. 35Tèǒ nì kɔn tè jě ɛ nè wlòǒ neě mòo mǒ bɛɛ̌ be kwijlě kɛn. 36Bɛ̌ nu nè fǒ wùɛ bɛ̌ kɔn pepě, ɛɛ wakǎ tɛ̀ɛ bɛ̌ slě kwijlě slè ne, è noǎ wùɛ ì neě pepě slè wòje keà pepě fòɛ fɛɛn mòo kɛn.” 37Tà Jùsu wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, Fɛlesǐi wǎnpòi nɔ̀ dala Ɔ dɛ diba klě ɔɔ chɛ̀ɛ tà. Ii tè Ɔ̌ mua Ɔ̌ nea bo keǒ di fuo kɛn. 38Tà Fɛlesǐi wǎnpòiǒ ɔ jěaa Jùsu Ɔ seaa chìa jla Ɔ miaa dɛ diba, ì kaen'a ɔ le wlò. 39È kě Koɔn dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Amo Fɛlesǐi wǎn, aa mǒ naě kàe klee chělea nì a jlɛ kɛn le, kɛɛ klě aa chɛ̀ wlòmo dě paě mnǒ wòje aa wlò boabuǔ klee noǎ kukwǐ nì jǐ a je le. 40A moo plɔɔ kokǒ nyo. Ɛ se Nyesoaa doà nu kɛɛ kɛn dɛ Ɔ se wlòmo dɛ nu le? 41Kɛɛ ba sɛ̀ɛ sònwɛ nyo mǒ, è aa wlè wùɛ ì snǎě le kɛn. 42Chlǒ keǒ amo Fɛlesǐi wǎn mɔ̀. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo a tùiě jǐ bo dɛ chěnchaěe tè wòje ii pù nenɛ nyenyeɛ keǒ aa sonsnǒ noǎa a pee didi dɛ mɔ̀ kɛn, kɛɛ a kplɛɛǒ keǒ ba nu kàan dɛ keǒ nyopò tùu mɔ̀ klee Nyesoaa mǒ noɛnoɛ. A blɛɛ je ba nu noǎǒ kɔn tè kun'u klee noǎǒ kɔn tè see kun ke. 43Chlǒ keǒ amo Fɛlesǐi wǎn mɔ̀. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo bǎ muě Nyesoaa koǔ bo, a noɛɛ mǒ ba neě kpǎte fòe wan ble plě ǎ noɛɛ nyopò bu kɔ a bìse nàkne kɛn ble klě pɛlě plooa mǒ. 44Chlǒ keǒ a mɔ̀. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo a wǒ je tnèà see jbooa kɔn nyopò see ji u nɛɛ kɛn, è uǔ jě dɛ kukǔǒ neě ii wlòmo.” 45È teteǎ tee nyuu do tùa Jùsu kɛ̀ɛn ɔ je, “Tee Nyu, win'ǒ bòɛɛ Fɛlesǐi wǎn jleě měne ɛ wǒ je ämoǒ tbɛ̀ɛ wan měne ke.” 46È Ɔ tùa lu kɛ̀ɛn Ɔ je, “Chlǒ keǒ amo teteǎ tee nyo mɔ̀ ke. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo a tè gbɛ̀ɛ fòɛ keǒ nyopò tùu mɔ̀ bu kpaa, kɛɛ aǎ nu dɛ bɛ̈ sɛ̀ɛ uu mǒ. 47Chlǒ keǒ a mɔ̀. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo a pe wlèeà keǒ Nyesoaa wnɔsàɔpo mɔ̀ ü aa gbeǐpò pooaa mnùngma. 48È bǎ ke ɛ niǒ, è aa chɛ̀ a wɔɔn dɛǒ aa gbeǐpò niaa kɛn ǔ dbǎlaa Nyesoaa wnɔsàɔpo, nɛ̀ kɔn tè a pe wlèeà keǒ u mɔ̀. 49Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Nyesoaà kɔn'ɔ tɔ̀n kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, ‘Ě mi Ně wnɔsàɔpo klee Ně tuposà kpa nyo dboba. U miǎ uu tìe dbǎba, u miǎ uu tìee tè mɔ̀ tè.’ ” 50È Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Ii tè nyopòà ne kekɛɛ kmɔ̌ u mi tè jɛɛa kɔnma keǒ Nyesoaa wnɔsàɔpo u pooa mnùngma sɔɔn'ě kmɔ̌à ɛɛ wlò tùla mǒ. 51Sɔɔn'ě Ebòo mnùngma pooa jleě mǒ bò jɛ Sɛkɛwlaeɔ̌ ɔ̈ u dbǎlaa keǒ Nyesoaa kǎ fòɛ klee chɔ̀no kǒngmà pǎnpe. Kòo, Bo tmɔɔ̌ amo, u mi tè jɛɛa kɔnma keǒ ɛ kɛn. 52Chlǒ keǒ amo teteǎ tee nyo mɔ̀. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Nyesoaa tè le jbojbɛɛ gbàadɛ̌ nɛ̀ a sà nyopò tùu kwa. È aa chɛ̀ a se paba mu plě ǎ kenkɛɛ nyopò tùu je le ü jlɛ̌ bu paa.” 53Tà Jùsu pěaǒo plomǒ, teteǎ tee nyo klee Fɛlesǐi wǎn tùngmaea Ɔ mɛ le popoɛ klě win jakě wlòmo ǔ gbɛ̀a Ɔ tè fòfoa wan le. 54U maěa Ɔ jleě kɛn bo ǔ gbɛ̀ɛa Lɔ Bɔ̌ boɔla dɛ bɛ̌ seaǒ snǔ mɔ̀ ne u mǐa Ɔ kme.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\