Lǔkù 12

1Tà nyopòo taslěwɛ fòfoa wɛ̀aa de u keaa kɛn ble sisǐi li, klekle Jùsu tùngmaeaě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo mɔ̀ boɔboɔ Ɔ je, “Ba gbɛ̀ɛ le keǒ Fɛlesǐi wǎn'a kmɔ̌ kukǔǒ mɔ̀, u moo ä jěè kɛn ä daà kàan chènyo. 2Dɛà Nyesoa wɛ̌ɛ Ɔ mi ɛ pepě mǒ poba, è dɛà Ɔ kan'a kɛn ɛ mi jiiba. 3Dɛà a boɔɔ klě kwijlě slè ɛ mi wɔɔ̌nma klě pepě mǒ, è dɛà kɔn tè a poaǒo chnu a neaěe blò mǒ a jojoalaa, ɛɛ sàe mi pooba klě keǐ dlǒ. 4Kɛɛ Ně mɔ̀niapo ale, Ě tmɛɛ̌ ane, aǎ pe nyopòà ü dbɛ̌ɛ blǒ fǒ uu fano, kɛɛ ü see kɛ̀ lěe wɔ̀ bü nuu dɛ tɛ̀ɛ keǒ ɛ jleě mǒ. 5Ě mi a tmɔɔ̌ma, Nyu kɔn fano ba pee Nɔ̀ moo Nyuà Ɔ̈ kɔn'ɔ kpě keǒ Bɔ dbǎ aa blǒ fǒ plě Bɔ poě aa sìsi na slè. Kòo, Nyuǒ Nɔ̀ kɔn fano ba pe. 6Deě aǎ poo kɛ dbadaǐi m̀m kapǎjɔɔ sɔ̌n le? Nyesoa ně snù i dɛɛ doo chɛ̀ɛ tè kaǒ. 7È dujɔ̌ǒ neǒ amoo dlǒ Ɔ ji ke i jɔ̌ɔ do do tìin nii chɛ̀. Tèǒ nì kɔn tè aǎ pe nyopòo fano. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo amoǒ aa tè kma ne keǒ Nyesoa mɔ̀ ɛ̌ sìn'ǒ dbadaǐ fòfoa mǒ. 8Ě tmɛɛ̌ ane, nyu wùɛ ɔ̈ mii nyopò tùu tmɔɔ̌ma keǒ Ně tè mɔ̀ ɛ̈ moo ɔ po Ně tè kàan tè, ɔmoǒ nɔ̀ kɔn tè Jbɛjuu Jǔà Ɔ miǎ Nyesoaa najiǒpò je boɔba ɛ̈ moo Ɔ ji ɔlo ke. 9Kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ mi Něe tè mǒ chnɛ̀ma keǒ nyopò tùu jemǒ, ɔmo nyuǒ nɔ̀ kɔn tè Jbɛjuu Jǔà Ɔ miǎ Nyesoaa najiǒpò tmɔɔ̌ma ɛ̈ moo Ɔ se ɔ ji ke. 10Nyu wùɛ ɔ̈ boɛɛ win kukwǐ keǒ Jbɛjuu Jǔà jleě mǒ Nyesoa mi ɔɔ tè wlò le pooba, kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ mii win kukwǐ boɔba keǒ Ngmà Je Ne Sùsu jleě mǒ, ɔɔ tè se wlò le pooba mu. 11Bɛ̌ nu bǔ kpaě a Jùwɛ nyoo Nyesoa keǐ bo ble le keǒ bu tù aa blilǐ klee bǔ kpaǒ a klɔ̀bapoo klee blǒo je si nyo jemǒ keǒ ba naǎ de ɛɛ tè mɔ̀, kèjle bɛɛ̌ ni amo keǒ ke a mi aa chɛ̀ɛ tè kɛn wɔ̀ɔan numa klee keǒ dɛ ba boɔ uu je mɔ̀. 12Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo klě tǐi doǒ wlòmo Ngmà Je Ne Sùsu Nɛ̀ mi a teeba dɛ ba boɔɔ.” 13Ɛ kɔna nyu tɔ̀ɔ ɔ̈ nea lěe diblɛ̌ǒ slè, kě ɔ dɛ̌a Jùsu je ɔ je, “Tee Nyu, tmɔɔ̌ ně mamǔ konkɔn noǎà äa gbeǐ sie ämoo ɔ mǐ nini mǒ nye.” 14Kɛɛ kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Ně nenawai, mɔ sàǎ kɛ Mǒ Bo monoǒ tè tùɔ̌ ɔ̀ɔ̌ Bo monoǒ aa dɛ ploɔ?” 15È kě Jùsu dɛ̌a nyopòǒ je Ɔ je, “A tùě jǐ bo, a gbɛ̀ɛ le keǒ noǎ wùɛɛ wlò boabuǔ mɔ̀. Baǎje a kɔn noǎ fòfoa, i se a kmɔ̌ sie fònfno nyema mu.” 16È Ɔ poa u dǎtèkpa je Ɔ je, “Ɛ kɔna pònpan jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn chè nyea nɔɔ digbaǐ fòfoa. 17Ii tè dɛà nɛ̀ ɔ sìɛn'aa dlǒ mɔ̀le ɔ je, ‘Tùɔn'à Ě kɔn'ɔ ɛ chɛɛ̌n mǒ no keǒ digbaǐ fòfoa mɔ̀. Mɛ Ě blɛɛ je bo nuǔ kɛ?’ 18Klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo ɔ je, ‘Ě ji dɛ Ě mii numa ne. Ě mi ně keǐ blǒ mǒ wlǎba, Ě mǐ keǐ fòe po ï kɔn bobo Ě miě něe digbaǐ klee konkɔn noǎ wùɛ bòoba. 19È bɛ̌ nu boǒ wɔ̀ i mɔ̀, kě Ě miǎ ně chɛ̀ je dǎba ɛ̈ moo, “Ě kɔn kàan noǎ fòfoa ï jǐi keǐ je le keǒ jlě fòfoa mɔ̀, ii tè Ě miě wlò bo wlǎba, Ě mǐ dɛ di, Ě mǐ nmɔ nǎ, Ě mǐ plɔɔ bloblɛ kɔn.” ’ ’ 20Kɛɛ kě Nyesoa dɛ̌a ɔ je Ɔ je, ‘Nè plɔ kǒ lo, tǒn jlǒ waěà mɔ̀ nè fònfnoǒ Ě miě ɛɛ̀ mǒ sàba. È noǎ wùɛǒ wɛ̀ɛ mɔ̀le keǒ nè chɛ̀ mɔ̀, mɔ miǐ i kɔnma?’ ” 21È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Kě ɛɛ ka kɔn bɛ ne je keǒ nyopò wùɛà mɔ̀ ü tùii noǎ fòfoa ble keǒ uu chɛ̀ mɔ̀, kɛɛ üǔ nuu Nyesoaa konkwa.” 22È kě Jùsu dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, “Tèǒ nì kɔn tè Ě tmɛɛ̌ amo, aǎ tùi aa chɛ̀ kèjle keǒ dɛ a mii diba klee dale a mii mǒ peba mɔ̀. 23Aa fònfnoo tè kma chɔɔ ɛ̌ sìn'ǒ digbaǐ mǒ plě aa fǒo tè kma ɛ̌ sìn'ǒ dale mǒ. 24A tan'ǒ mǒmaǐ mɔ̀le, iǐ dɔ̌ dɛ plě iǐ chɛ̌n dɛ. I se wùle klee digbaǐ keǐ kɔn bi tùě digbaǐ bo, kɛɛ Nyesoa sɛ̀ ii didi dɛ tàmo kaǒ. Aa nyuu doo tè kma chɔɔ ɛ̌ sìn'ǒ noe fòfoaa tè mǒ klě Nyesoa jǐ kɛn. 25È aa nyu tae wɔ̀le je kokoɛ̌ɛ kèjle bɛ keě kɛ ni bɔ̈ poǒo chnɛ̀ jlǒ waěe do keǒ ɔɔ kmɔ̌ neneɛ dlǒ mǒ? 26È bɛ̌ nu bǎ slě wɔ̀ ba nu dɛ chěnchaě gbeǒ wòje ɛmo dɛǒ, è mɛ kɔɔ̌n tè kèjle niǐ kɛ amo keǒ dɛ wùɛɛ tè mɔ̀? 27A tan'ě tichɛble mɔ̀le, iǐ nu konkwa plě i se ii chɛ̀ dba. È Bo tmɔɔ̌ amo, kàan tè klɔ̀ba Sanemɔ̌ pàna ne, kɛɛ kaǒ ɔɔ dalee jǐ le nmɔnmɔ sea tichɛbleǒ ii jǐ le nmɔnmɔ kɛn jɛɛ le. 28Bɛ̌ nu bo Nyesoa Bɔ̌ ke bò kwlǎ kpnekpnɛ̌ ni ɛ̈ ne kekɛɛ kmɔ̌ plě ɛ̈ mi kàn'a kǒba, è aa wlè je Ɔ se kɛě aa tè mɔ̀ kɔn le? Aa tè wlò popoɛ chɛɛ̌n mǒ no! 29Ii tè baǎ sìɛn dɛ a mii diba klee a mii nǎma ɛ doo tè dlǒ mɔ̀le, ɛɛ kèjle bɛɛ̌ ni amo. 30Noǎǒ nì nyopòà neěe kmɔ̌ wlòmo ü see Nyesoa ji nì kɔn kèjle ni nu. È sɔ̌noka, aa jɔkɛn Gbeǐ ji noǎ a sòɛɛ ii tè le. 31A paeě aa chɛ̀ Nyesoa bobo, è dɛ wùɛ a mii sòaba Ɔ mi ɛ tàmo sàba keǒ a mɔ̀. 32Aǎ pe fano wòje blajlǔ chěnchaǐ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo aa jɔkɛn Gbeǐ jlɛ̌ Bɔ kɔn a win kwa. 33Tèǒ nì kɔn tè a plo aa konkɔn noǎ ii wlěǒ a mǐ i sònwɛ nyo nye. Klě ɛmo dɛǒ ɛɛ nunuɛ wlòmo a mi aa wlěe kètekwin numa i seǎ flo nu kpe. Imo wlěe mǒ tèe noǎǒ i mi kmɔ̌ siee noǎ mooma klě jɔkɛn, tàà bǐ neěe jlǐ nyo ně konwaě ii le plě bɔ̀gbe ně nymii ii jǐ le. 34È tè kɔn tè Ě boɛ amoo tèà je nɛ̀ moo tàà nè mǒ tèe dɛ neǒo keǒ nè wlò wùɛ pɛn'ǒ bo.” 35È kě Jùsu dɛ̌a de Ɔ je, “Ba fiɛɛn'ě le a mǐ mɔ̀le wɛ̀ keǒ dɛ nunuɛ mɔ̀. Aa nǎpea bi wne 36wòje keà nyopò fe uu chì kpa ämo kɛn mǒ bɔ̌ sɔn'ɔ tǐnma mumuɛ de ngmnengmnɛ̌ kɛn mǒ bɔ̌ dii de, bɔ̌ bee chnu, tǐi doo tǐ jleě ǔ knɛ nɔɔ je. 37Bɛ̌ nu uu chì kpa ämo bɔ̌ di de bɔ̌ jɛɛě u jǐ mɔ̀ tùtuɛ wlòmo, ɛ mi kàan dɛ numa keǒ u mɔ̀, è kàan tè nìà Ě tmɛɛ̌ amo, ɔɔ plɔ mi bloba chɔɔ ɔ mǐ ɔɔ chɛ̀ na wien po nyebajlee dale měne po, ɔ mǐ u nu u mǐ ble ne ɔ miǒ u didi dɛ jemǒ kpa u mǐ dɛ di. 38Baǎje bɔ̌ diě klě tòtoo kɛn mǒ wuleea mǒ klee klě chnɛ̀ wlawlee tǐ wlòmo, bɔ̌ jɛɛě u jǐ mɔ̀ tùtuɛ wlòmo, ɛ mi kàan dɛ mooma keǒ u mɔ̀. 39Aa chɛ̀ a ji ɛle, bɛ̌ nu bo koǔ kɔn nyu bɔ̌ jii tǐ jliɔ̌ jɛ lěe, ɔ seeǒ ɔ mɔ̀ mǒ sɔnma mu bɔ waa ɔɔ koǔǒ. 40È a wɛ̀ mɔ̀le tǐ wùɛ mɔ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo tǐà a see Jbɛjuu Jǔà wlò tɔɔnma mu nì Ɔ miǎě jaba.” 41È Pitɛ̌ gbàla Ɔ wan ɔ je, “Koɔn, dǎtèkpaǒ pò kɛɛ, ämo pò ɛ je le, deě pò ɛ nyopò wùɛ je?” 42È Koɔn tùa lɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Mɔ kɔɔ̌n kɛ ka miǐ sèn bo mǎ tɔ̀n kɔn nyebajlo je wǒba ɔ̈à ɔɔ chì kpa ämo poě ɔɔ nyebajle tùu kwete mǒ bɔ̈ tù uu jǐ mɔ̀ bɔ̈ nye uu didi dɛ tǐǒ jleě ɔ see tùɔn kɛn nema mu? 43Tǐǒ jleě ɔɔ chì kpa ämo mii de diba bɔ̌ jɛɛ ɔ kàan dɛ nunuɛ kwete mǒ, ɔ mi ngmna kɔnma. 44È kàan tè nìà Ě boɛ a je, ɔmo nyebajloǒ nɔ̀ ɔɔ chì kpa ämo miě ɔɔ konkɔn noǎ wùɛ kwete mǒ poba. 45Kɛɛ bɛ̌ nu nyebajloǒ bɔ̌ dǎ bò klě ɔɔ chɛ̀ wlò jleě ɛ̈ moo, ‘Ně chì kpa ämoǒ tǐ ɔ kpaa i tmɔ mǒ bo jleě, ii tè Ě se ně chɛ̀ feanfeǒ tùba mu.’ È ɔ tùngmae ɔɔ nynejlu klee nyebajle bebeɛ ɔ̌ di digbaǐ ɔ̌ nɛ̌ nmɔ ɛ̌ ni ɔ. 46È chnɛ̀ jlǒ waěǒ nyebajloǒ ɔ se ɔɔ chì kpa ämo wlò tɔɔn no klee tǐǒ ɔ see ji nì ɔ ja lě. È ɔ mi nyebajloǒ ɔ klee nyopòà see tè wlò popoɛ kɔn kɛn ble momǎema ɔ miǒ uu plɔ tu kɛn bo maě ne. 47Nyebajloà ɔ̈ jii ɔɔ chì kpa ämoo kɛn wɔɔn dɛ, kɛɛ ɔ̈ see mɔ̀le wɛ̀ keǒ ɛ mɔ̀ plě ɔ̈ see dɛ ɔ jlɛ̌ɛ nu, ɔ miǎ ɔ beba chɔɔ dɔ̌. 48Kɛɛ nyebajloà ɔ̈ se ɔɔ chì kpa ämoo kɛn wɔɔn dɛ ji plě ɔ̈ nuu dɛ ɛ̈ blɛɛ lee plɔɔ tu kɛn bo maěa je, ɔ miǎ ɔ fènfɛɛ beeba ɛ̈ kɔn wan kmakma seǒo le sìn. Nyu wùɛ Nyesoa nyee noǎ fòfoa nɔ̀ Ɔ miǎě noǎ fòfoa jale pɔ̀ɔnma. Nyopòà Ɔ poě noǎ fòfoa kwete mǒ nù Ɔ miǎě noǎ fòfoa jale pɔ̀ɔnma.” 49È dɛ tɛ̀ɛ Jùsu boɛa uu je de nɛ̀à Ɔ je, “Ě diě keǒ kmɔ̌à Bo po ɛ na kɛn. Ně wlò jlɛ̌ bɛ wne klě tǐà wlòmo! 50Ě kɔn Bo bɛɛ̌ lěeě jè lě jǐlenymi sònwɛ jejeɛ̌ slè tìe, è Ně wlò mi ti ja le jǎba ɛ mǐ ɛ kpa kpa ɛ mǐ dlǒ chlɛ̀. 51Aǎ jě lɛ ɛ̈ moo didiɛà Ě diěe Ě jaě ně bo wnawna kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀. Òooǒn, Bo tmɔɔ̌ amo, Ně didiɛ jaě jale jejǎea. 52È sɔɔn'à tǐà jleě mǒ koǔ bo kwɛɛn bǔ ne tàii m̀m, u mi ɛ wakě plooba, tàii tan mǐ tàii sɔ̌n je wɔ̀n plě tàii sɔn mǐ tàii tan je wɔ̀n. 53Jbɛjujlu klee uu gbeǐpò mi je wònwɔɔma, è nynejujlu klee uu naǎpò mi je wònwɔɔma. È nynenaǎpò klee uu jlǔu nyno mi je wònwɔɔma. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo uu tìe mi Ně tè kàan tè poba, è tìe se Ně tè kàan tè poba mu.” 54È kě Jùsu dɛ̌a diblɛ̌ǒ je Ɔ je, “Bɛ̌ nu bǎ jě nukpǎ bɛ̌ keě wɛn'ɛ pala mǒ sonwɛ, è tǐi doo tǐ jleě è kě a dɛ̌ ɛ̈ moo, ‘Nǔ mi dbaba,’ ɛ̀ dba le. 55Bɛ̌ nu bo fèflɛ bɛ̌ sɔn lě batle mǒ klě kpatekpǎ blǒ kɛn bɛ̌ ke le di, è kě a dɛ̌ ɛ̈ moo, ‘Susu mi le diba,’ è nɛ̀ ɛ nu. 56Amo ä jěè kɛn ä daà kàan chènyoà, bǎ chè lɔ blǒ mɔ̀ bo plě bǎ chèě jɔ mǒ bo, è a wɔ̀le ɛle keǒ ba jbo ɛ le dɛ i sɛ̀n nynɛ̌, kɛɛ mɛ kɔɔ̌n tè aǎ jboǒ noǎà kpɛ kekɛɛ tùɔn ii tè le? 57È mɛ kɔɔ̌n tè aǎ chlàǎ kɛ dɛǒ moo mǒ slɛɛ̌ dɛ klě aa chɛ̀ wlò jleě a mǐi ɛ nu? 58Bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ klě aa nyu blilǐ tùla mǒ kpɛ, bǎ ke mi keǒ snǔ mɔ̀, è bò poě kbě le a miǒ tèǒ snǔ mɔ̀ sà ɛ̈ di ɛɛ numa ɔɔ̌ diǒò tè tùɔ̌ jemǒ nynii ni, plě tè tùɔ̌ ně seè mǒ dǔ ɔɔ̌ seěè kɔsěblì kwete mǒ po. è plě kɔsěblì ně seè mǒ dǔ ɔɔ̌ seè wùlo po. 59Bo tmɔɔ̌ mò, sèǎ lě wùlo mǒ sɔn kpe ɛ mǐ ɛ kpa kpa wlě wùɛǒ u tba mòo mǒ mì i sà.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\