Lǔkù 13

1È klě tǐǒ wlòmo ɛ kɔna nyopò tùu neaǒo nù tmɛɛ̌a Jùsu ke kòngmna nyefòɛ Pàlɛ̌te nuaa nyopòà sɔnaa Jàlalǐi wakǎ kɛn mǒ dbadbǎ tà u keaa Nyesoaa chɔ̀no pie. 2È Jùsu gbàla u wan Ɔ je, “Aa wlò je tà dɛǒ ɛ kpala kɛɛ tùɔn keǒ u mɔ̀ ɛ tee ɛ ɛ̈ moo uu kpni kukwǐ sìn'aǒ Jàlalǐi nyopò tùuǒ mǒ no le? 3Ɛ se bò nu, kɛɛ Ě tmɛɛ̌ ane, bǎ se aa wlè bo bitǐ, aa wùɛà kě a mi kokoɛ̌ numa ke. 4È tàii pù tùo nnyɛɛ̀ǒ nea lěe Saloòn diě wlòmo ü ja tmɔ kǎ fòɛǒ nea lěe ɛ tòaea dlǒ ü kǒaa, aa wlò je ɛmo dɛǒ ɛ sɛ̀n'a kɛ nynɛ̌ uu kpni kukwǐ sìn'aǒ nyopò tùuǒ nea lěe Jlǔsnɛ mǒ no le? 5Ɛ se bò nu, kɛɛ Ě tmɛɛ̌ ane, bǎ se aa wlè bo bitǐ, aa wùɛà kě a mi kokoɛ̌ numa ke.” 6È dǎtèkpaà nɛ̀ Jùsu poa u je Ɔ je, “Ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ nɔ̀ dɔ̌a bueě tu klě ɔɔ bò mǒ. Tǐ wùɛ mɔ̀ ɔ miě bueěǒ ja ɔ̌ pɛ̀n buo le, kɛɛ ɔ sěɛlǎě ɛ buo ja jɛɛ le. 7Ii tè nyuǒ tùia lɔɔ bòǒ jǐ mɔ̀, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘Tanàle, klě jlěe tan'à wlòmo ke Ě diěe Ě dii bui le pɔ̀nma kělɔ bueě tuɔ ja ně jɛɛɔ dɛ, ii tè dba lɛ. Mɛ kɔɔ̌n tè ɛ kènkae neě kɛ fɔ̌à kɛn ble putu mǒ?’ 8È bò jǐ mɔ̀ tùɔ̌ tùa lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, ‘Nyefòɛ, sɔn'ǒ ɛ mɔ̀ mǒ bɛ kun klě jlǒo doà wlòmo, Ě mi ɛ kwlǎ le sàba Ě mǐ ɛ wɔ̀te wɔ̀ɔn le po. 9Ɛɛ̌ wlɛ̀ǒ jlǒǒ miěe diba ɛɛ̌ toǎ. È bɛ̌ nu bɛ̌ seǎ to Ě miǎ ɛ dbaba.’ ” 10Ɛ kɔna Sɛ̌ɛ̀de waě tɛ̀ɛ mɔ̀ ɛ̈ moo Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waě Jùsu teea nyopò klě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ tɛ̀ɛ bo, 11è klě nynɔ tɔ̀ɔ nea lě ɔ̈ kǔ sùsu kɔɔ̌a klě jleě pù tùo nnyɛɛ̀ wlòmo, ii tè ɛ nua nɔ ɔ̌ klǐa, ɔ seaě mǒ slɛɛ̌a wɔ̀. 12Tà Jùsu jěa lɔɔ, Ɔ dala ɔ bɔ diaǒ slè Ɔ je, “Nynɔ, wàn mǒ dbǐ, nè kwɛ̌ wɛ̀ le.” 13È Ɔ poaǒ ɔ son jleě mǒ bo, è tǐi doo tǐ jleě è nɔ̀ǒ slɛɛ̌a mǒ ɔ̈ pea Nyesoaa nynɛ̌ le. 14Kɛɛ Nyesoa koǔu je siɔ beea Jùsu jlo měne keǒ Bɔ dia nyu pean keǒ Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waěǒ mɔ̀. Ii tè kě ɔ dɛ̌a nyopòǒ je ɔ je, “Ä kɔn wěe m̀mɔdo klě wǐki wlòmo nyu bɔ nunuu konkwa mǒ, nì kɔn mǒ ba diě a mǐ pean, kɛɛ ɛ̈ see Nyesoaa de fɛ waě mɔ̀.” 15È Koɔn tùia lɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Amo ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ nyopò nae nyoà, klě Nyesoaa de fɛ waě wlòmo a nyuu blǐ klee jakǎsè nenǎ to bɛ̌ ke ii dɛ ni, a sɛ̀ě ɛ blò wan ǎ kpɛě ɛ plomǒ ǎ nye ɛ ně. 16Kɛɛ nynɔà monoo Eblɛ̌hɛ̀moo jǔ ɔ̈à Setɛ̀n ɔ̈ moo kǔ sìsii klɔ̀ba poo dbǐ mǒ bo klě jlěe pù tùo nnyɛɛ̀ wlòmo nɔ̀ aǎ jlǎ ba sɛ̀ɛ mǒ. Ɔ se kɛ je blɛɛ le bɔ wan dbǐ mǒ keǒ Nyesoaa de fɛ waěà mɔ̀le?” 17È dɛǒ Ɔ boɔlaa ɛ poa Ɔɔ jlae nyo tònwe je, kɛɛ nyopò tùu wùɛǒ neaǒo uu plɛ bloa le keǒ wlòlekaen noǎ wùɛ Ɔ niaa mɔ̀. 18È Jùsu gbɛ̀a u wan Ɔ je, “Nyesoaa win kwa konkɔn'à mɛ ɛ wǒoǒ kɛ je? Mɛ Bo poǒ kɛ ɛ je joo? 19Ɛ wǒ je mɔsà joɛ̌ɛ chěnchaě ɛ̈à nyu dǔ mǒo ɔ kpa lěe chè mǒ ɔ dɔ̌ɔ bɛ̈ kuun ɛ̈ nii tu fòɛ noe peeěe dlě ja.” 20È kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Mɛ Bo poǒ kɛ Nyesoaa win kwa konkɔn'à je de? 21Ɛ wǒ je keà nynɔ duǐ ǐsi chěnchaǐ gbei mǒ, ɔ peě ii flɔ̌ɔɔ pǔpu fòfoa slè, ɔ duduɛ lɛɛ ɛ̌ pɛ lɛɛ jǐ měne ɛ̌ ni ɛɛ ɛ̌ fìi.” 22È tà Jùsu keaa Jlǔsnɛ dǐa mi, Ɔ̀ bɛɛ̌aě deě klee klìgbe tìi kɛn tìe Ɔ̌ teea u. 23Klě deěǒ i dɛɛ do kɛn nyu tɔ̀ɔ gbàla Ɔ wan ɔ je, “Koɔn, mòngmɛ nyo sosǒ nù Nyesoa mi kɛ waba klě uu kpni kukwǐ slè le?” È Ɔ poa u dǎtèkpa je Ɔ je, 24“Bo tmɔɔ̌ mò, bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ ke kmɔ̌ neneɛɛ snǔ le pɛ̀n, è bɔ poě kbě bɔ chenchean ɔ miǒ chnu chěnchaě jleě pae le. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nyopò fòfoa mi ɛ mǒ tɛ̀nma keǒ bu paeǒ ɛ jleě, kɛɛ u slě ɛ wɔ̀ba mu. 25È bɛ̌ nu Nyuǒ kɔn'ɔ koǔ Bɔ̌ sɔn'ǎ mǒ Bɔ̌ poǎǒ chnu, è a miǎǒ plomǒ ble nynama a mǐǎ bò dǎ ɛ̈ moo, ‘Ä bɛ̀teè le Koɔn, kna ä je!’ Kɛɛ Ɔ miǎ a kɛ̀ɛn tùba ɛ̈ moo, ‘Ě se a ji. Ě se tà a sɔn mǒo jii chɛ̀?’ 26È kě a miǎ dǎba ɛ̈ moo, ‘Ä klee Mò ä diiaǒ dɛ tàa do ä nɛ̌a plě È teea klě äa dǐa.’ 27È kě Ɔ miǎ a je dǎba de ɛ̈ moo, ‘Ě se a ji, è tà a sɔɔ̌n kɛ mǒ. A sɔn'ǒǒ jemǒ, amo dɛ kukǔ nu nyoà!’ 28Bǎ jěǎ Eblɛ̌hɛ̀mo klee Aesěè klee Jèkɔ̌po klee Nyesoaa wnɔsàɔpo wùɛ klě jɔkɛn deplě slè, a miǎ wɔle fìɛn fìnma a miǎ nyě di. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa miǎǒ a plomǒ poba. 29È nyopò miǎě togbea blě kɛn mǒ sɔnma, tìe miǎě batle blě kɛn mǒ sɔn, tìe miǎě wɛn'ɛ kwlǎ mǒ wǒla mǒ sɔn plě tìe miǎě wɛn'ɛ pala mǒ sɔn u mǐǎ uu kɛn bo ne noǎ kɛn ble ne keǒ Nyesoaa deplě de ngmnengmnɛ̌ɛ digbaǐ mɔ̀. 30È nyopòà monoo demǒ bɔɔ̌ nyo nù miǎě nya nema, è nyopòà monoo nyane nyo nù miǎě demǒ bɔɔ̌ba.” 31È klě tǐǒ wlòmo Fɛlesǐi wǎn'a tìe diaě Jùsu mɔ̀, kě u dɛ̌a Ɔ je u je, “Blɛ̀ɛ je Bò sɔn'à tùɔn'à kɛn mǒ kèkeà Bò muě tà tɔ̀ɔ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo kòngmna nyefòɛ Hɛwlǒ jlɛ̌ bɔ dbǎ Mò.” 32Ɔ tùa lu kɛ̀ɛn Ɔ je, “A mu a tmɔɔ̌ kplakplǒ nyuǒ ɛ̈ moo kekɛɛà Ě miě nyopò kǔ sìsi ja le sàba, Ě mǐ uu kweǎ pean, dɛɛ doǒ nɛ̀ Ě mi kàn numa. È chnɛ̀ɛa Ně konkwa miǎ mɔ̀ wɛ̀ba. 33È dɛ bɛ jě bɛ kpa tùɔn, Ě sòɛ Bo be snǔ mɔ̀ kekɛɛ Ě mǐ kàn na Ě mǐǎ na chnɛ̀ɛa. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo ɛ seǒ le wɛɛn ne nyuà monoo Nyesoaa wnɔsàɔ bu dbaěě ɔ tà tɔ̀ɔ, ɛ̀ sìn'ǒ klě Jlǔsnɛ diǎa do. 34Jlǔsnɛ nyo ane, Jlǔsnɛ nyo ane, amoà dbɛ̌ɛ Nyesoaa wnɔsàɔpo plě ü dbɛɛ̌ lěe nyopòà Nyesoa dboɔ amoo mɔ̀ seɛ̌, klě tǐ fòfoa wlòmo Ě jlɛ̌ Boǒ bòo a le kělɔ Ně chɛ̀ mɔ̀ wòje keǒ soǎn naǎ nii ɔ̌ gbè ɔɔ jlǔ le klě ɔ chɛ̀ɛ kpakpea bobo, kɛɛ aǎ nyeě fɔ̌! 35A tanàle, a Nyesoaa kǎ fòɛǒ ɛ miǎ kǎflà mooma plě Ě tmɛɛ̌ ane, a see kɛɛ̌ jejeɛ̌ kɔn de ɛ mǐ ɛ kpa kpa tǐǒ i miǎǒ nyni ï kɔn mǒ a miǎ bòo dǎba ɛ̈ moo, ‘Baea keǒ Nyuǒ mɔ̀ Ɔ̈ diiěe Koɔn Nyesoaa nynɛ̌ wlòmo!’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\