Lǔkù 14

1Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu mua lě Fɛlesǐi wǎnpòi fòɛ tɔ̀ɔ koǔ bo dɛ diba, è tà Ɔ nea lěe, nyopò maěa Ɔ jleě kɛn bo ǔ gbɛ̀ɛa Lɔ keǒ bu pɔ̀ɔn'a Ɔ tè le. 2È jbɛju tɔ̀ɔ nɔ̀ neaǒ Ɔ nya bo ɔ̈ kɔn be klee sonwe jiǐaě le. 3Ii tè Jùsu gbàla Fɛlesǐi wǎn klee teteǎ tee nyoǒ wan Ɔ je, “Ɛ wɛɛn kɛǒ le keǒ nyu bɔ pean nyu keǒ Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waě mɔ̀le, deě bɔɔ̌ peɛn nɔ?” 4Kɛɛ uǔ tùa Ɔ kɛ̀ɛn, ii tè Ɔ kmeaǒ jbɛjuǒ fǒ mǒ bo Ɔ̌ peana nɔ Ɔ̌ tmɔɔ̌a nɔ bɔ mua. 5È Ɔ gbàla u wan de Ɔ je, “Bɛ̌ nu a nyuu jǔ ɔ̀ɔ̌ blǐ bɔ̌ be kɛ lě ně bǐtìe wan keǒ ɛmo de fɛ waěǒ wlòmo, ɔ se kɛ muma mu tǐi doo tǐ jleě ɔ slě ɔ bǐtìeǒ wan sàba mu tà ɛ tùu Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waě tè le?” 6Kɛɛ uǔ jěa dɛ bu tùua Lɔɔ kɛ̀ɛn. 7È tà Jùsu jěaa nyopòo tìe ü diaa dɛ diba u pɛ̀n'aa bu neaǒo kàan tà bo le, è Ɔ poa u dǎtèkpa je Ɔ je, 8“Bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ daà tǐnma mu digbaǐ kɛn, bɔ̌ǒ kàan kɛn bo ne dɛà ɛ̈ kɔn tè kmaa sèsa, ɛɛ̌ wlɛ̀ǒ ɔɔ̌ da nyuà kɔn tè kmaa ï sìn'ǒ mòo mǒ ke. 9È bɛ̌ nu nyuǒ kɔn tè kmaa bɔ̌ diě, è nyuǒ da aa sɔ̌n'ǒ dɛ diba ɔ miǒò gbàa muma ɔ mǐì tmɔɔ̌ no ɛ̈ moo, ‘Sɔn kɛn bo ne dɛà kɛn mǒ nye ɛ nyuà kɔn tè kmaa,’ è tònwe kɔn bi beǒò je mìě tàà nyeflabutupò neǒo bo ne. 10Kɛɛ bo nyu bɔ̌ daà dɛ diba, dɛ blɛ̀ɛ je bò nuu nɛ̀ moo klě nyeflabutupòo tàǒ keǒ bò neǒ bo klekle, è nyuǒ da mòo dɛ diba nɔ̀ bɔ̈ diě nɔ̀ mi bò dǎba ɛ̈ moo, ‘Ně nenawai, dià tàa kɔn tè kmaa bo ne,’ è ɛ miì kǔ kɛn poba klě bìì slè. 11Nyu wùɛ ɔ̈ mi ɔɔ chɛ̀ɛ tè kuɛnma chɔɔ nɔ̀ Nyesoa mi ja tìeba, è nyu wùɛ ɔ̈ mi ɔɔ chɛ̀ ja tìeba nɔ̀ kɔn tè mi kunma chɔɔ.” 12È kě Jùsu dɛ̌a nyuǒ dala Ɔɔ dɛ diba je Ɔ je, “Bɛ̌ nu bò ke nyopò dɛ diba dɛ klě nè koǔ bo ɔ̀ɔ̌ klě de ngmnengmnɛ̌ digbaǐ dila mǒ, nè dɛ nenawa klee màmǔpòo klee nè kmɔ̌ wǒ nyo klee bììà klee mò neǒo tàa do ü pàn'a. Bɛ̌ tù bò da lu, u miǎà dɛ diba daba ke, è ɛ moo nè snǒ sèsa keǒ dɛǒ nùa u mǒo mɔ̀. 13Kɛɛ dɛɛ do bò nuu nɛ̀ moo bò pi de ngmně digbaǐ, da sònwɛ nyo klee nyopòà kɔ̌ɔ klee nyopòà see nena ji plě klee dodɔ nyo. 14È Nyesoa miǎà ngmna mɔ̀ poba. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo umoǒ nù slě wɔ̀ bu sàà snǒ. Tǐǒ jleě Nyesoa miǎa jebo siǐn nyo jeměne dǔba klě kǒla mǒ, Ɔ miǎà snǒ sàba.” 15Tà jbɛjluǒ ü klee Jùsu neaǒo dɛ di fuo kɛn u nyuu do wɔ̌naa tèǒ, è kě ɔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Ngmna keǒ nyuǒ mɔ̀ ɔ̈ miǎ lěe Nyesoaa deplě ɛɛ de ngmnengmnɛ̌ɛ digbaǐǒ ii dila mǒ nema!” 16È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ piaa de ngmnengmnɛ̌ɛ digbaǐ ɔ̈ dalaa nyopò fòfoa. 17È tà digbaǐ jliaa i wɛ̀aa mɔ̀le, ɔ dboa nyebajlo klě nyopòǒ ɔ dalaa bu diaa digbaǐǒ di mɔ̀. 18Kɛɛ uu wùɛ tùngmaea kanfinǎ popoɛ. Nyane nyuǒ kě ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘Ě tɔ̀n chè, Ě sòɛ boǒ mu ɛ jě. Ii tè Ě bɛ̀te ɔlo, Ě se fɔ̌ kɔn keǒ bo diě.’ 19È kě nyu tɔ̀ɔǒ ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘Ě tɔ̀n bliǎa pù nìà Ě mi mǒ tɛ̀nma klě chè mǒ i mǐ ně chèe blǒ wa. Ii tè Ě bɛ̀te ɔlo, Ě se fɔ̌ kɔn bo diě.’ 20È kě nyu tɔ̀ɔǒ neaǒo ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘U ja ně nynɔ tǐnma. Ii tè Ě se fɔ̌ kɔn keǒ bo diě.’ 21Tà nyebajloǒ ɔ diaa de, ɔ tmɔɔ̌a ɔɔ chì kpa ämo kanfinǎ wùɛ u poaa, è nɔ̀ǒ bea jlo měne, kě ɔ dɛ̌a ɔɔ nyebajloǒ je ɔ je, ‘Nu jǐ měne, muě klě diěà ɛɛ sniǎ fòe klee ɛɛ blɛblě mɔ̀ mìě sònwɛ nyo ja klee nyopòà kɔ̌ɔ klee nyopòà dɔɔ klee bo klɔ̀ɔ nyo.’ 22Tà nyebajloǒ ɔ diaa de, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘Nyefòɛ, dɛ wùɛà jè bo nuu Ě nu ɛ ne, kɛɛ fɔ̌ neě jèà keǒ nyopò fòfoa mɔ̀.’ 23Ii tè kě chì kpa ämoǒ ɔ dɛ̌a ɔɔ nyebajloǒ je ɔ je, ‘Muě dakpǎ snǐ fòe mɔ̀ klee fɛ snǐ mɔ̀ mìě nyopò ja ɛ̈ di ɛɛ numa ně koǔà ɛ miě jǐ. 24Ě tmɛɛ̌ ane, nyopòà Ě daa klekle ü poo kanfinǎ, digbaǐ wùɛà Ě pii u nyuu do nɔ̀ se i wan tɛ̀nma mu.’ ” 25Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ diblɛ̌ fòfoa nɛa Jùsu de, è Ɔ chèa u ja Ɔ je, 26“Nyu wùɛ ɔ̈ miɔ Mǒo mɔ̀ diba ɔ slě wɔ̀ bɔ̈ moo Ně mɔ̀ cheěn nyu, ɛ̀ sìn'ǒ bɔ̌ noɛɛ neě mǒ bɛ̌ sìn'ǒ ɔɔ gbeǐ klee naǎ klee ɔɔ nynɔ klee jlǔ klee mamǔ jbɛjlu klee mamǔ nynejlu mǒ plě klee ɔɔ chɛ̀. 27È doo de, nyu wùɛ ɔ̈ se ɔɔ sònwɛ jejeɛ̌ɛ pète bɛ̌ tu mǒ dǔba mu keǒ bɔ na Mǒo de, ɔ slě wɔ̀ bɔ̈ moo Ně mɔ̀ cheěn nyu. 28Bɛ̌ nu aa nyu bɔ̌ jlɛ̌ bɔ po ja tmɔ koǔ, ɔ se kɛ bo nema mu klekle ɔ se wlejoɛ̌ɛǒ je ble gblèba mu bɛ̌ nu bɛ̌ wɔ̀le je bɛ wɔ̀ koǔǒ mɔ̀le? 29Bɛ̌ nu bò se ɛ nu, bò tùngmae koǔǒ popoɛ, bò po ɛɛ kǎngmà ble plě wlejoɛ̌ɛǒ bɛ̌ slě wɔ̀ bɛ wɔ̀ ɛ mɔ̀, nyopò wùɛǒ mi ɛɛ jěba u miì je le tbaba 30ɛ̈ moo, ‘Jbɛjuǒ ɔ tù ɔɔ koǔǒ ɛɛ popoɛ wlò, kɛɛ ɔ se ɛ mɔ̀ wɔ̀!’ 31Bɛ̌ nu bo klɔ̀ba bɔ̌ ke to kpɛba mi klě klɔ̀ba tɔ̀ɔ mɔ̀, ɔ se kɛ bo nema mu klekle ɔ mǐ ɛ jě bɛ̌ nu ɔɔ tabɔ̀ɔ taslěwɛɛ pùǒ bǔ ne kbě mǒ keǒ bu nyna klɔ̀baǒ kɔn'ɔ taslěwɛɛ wlò jebo le? 32È bɛ̌ nu bɔ̌ jě ɛ ɛ̈ moo u slě ɛ wɔ̀, tà klɔ̀baǒ ɔ tmɔɔ̌ jè lěe mɔ̀, ɔ mi nyu dboba u mǐ ɔ tòwɛ jebo po. 33Dɛɛ do nɛ̀ ɛ mono, a sìɛn ɛ dlǒ mɔ̀le dɛ ɛ kpɛɛ keǒ nyu bɔ moo Něe mɔ̀ cheěn nyu. Nyu wùɛ nɔ̀ se Ně mɔ̀ cheěn nyu tùba mu, ɛ̀ sìn'ǒ bɔ̌ tɛ noǎǒ ɔ blěe bo plě. 34Tmɔ̌ moo kàan, kɛɛ bɛ̌ nu ɛɛ tanǔ bɛ̌ mǎ, è mɛ miǐ kɛ ɛ tmɔ̌ mǒ numa de? 35Ɛmo tmɔ̌ǒ ɛ se kàan numa mu keǒ dɛ wùɛ mɔ̀, ii tè u mi ɛ kwa poba. Nyu wùɛ bɔ̈ kɔn nɔkǔ, è bɔ poǒ nɔkǔ jebo tɛɛ tɛɛ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\