Lǔkù 15

1Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ dlǒ wlě tɛ̌n nyo wùɛ klee kpni kukwǐ nyo tùu nù diaě Jùsu mɔ̀ ù pea Ɔɔ win nɔkǔ jebo. 2È Fɛlesǐi wǎn klee teteǎ tee nyo boboɛɛa wan le u je, “Nyuà Ɔ kme kpni kukwǐ nyo jebo u klee Ɔ diiǒ dɛ tàa do.” 3Ii tè Jùsu poa u dǎtèkpaà je 4Ɔ je, “Bɛ̌ nu aa nyu bɔ̌ kɔn blableǎa wlèe m̀m bo do bɔ̌ mǎ, ɔ se kɛǒ blableǎa wlèe hɛ̀n tùo pù pù tùo siědoǒ keǒ wan le dila mǒ siba mu, ɔ mǐ mu ɔ mǐ blablɛ̌ɛ doǒ mǎa le pɔ̀n ɛ mǐ ɛ kpa kpa ɔ mǐ ɔ jě le? 5Bɛ̌ nu bɔ̌ jě ɔ, ɔɔ plɔ ble ɔ̌ pe ɔ wlèmo bo ɔ̌ kpɛě ɔ koǔ bo. 6Bɛ̌ nu bɔ̌ nyniě koǔ bo, ɔ dɛ ɔɔ bǐì klee je tintǐi nyo ɔ̌ tmɛɛ̌ u bu be ɔ kɛn bu nu chǒn le, ɔ jě ɔɔ blablɛ̌ mǎ pnɔɔ no. 7È Bo tmɔɔ̌ amo, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, bo kpni kukwǐ nyuu do bɔ̌ bitǐ ɔɔ wlò bo, chǒn fòfoa nɛ̀ neě jɔkɛn ɛ̌ sìn'ǒ jebo siǐn nyoo tà wlèe hɛ̀n tùo pù pù tùo siědo mǒ ü jě lɛɛ ɛ̈ moo u se kɔn bu bitǐ uu wlè bo.” 8Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Bɛ̌ nu bo nynɔ bɔ̌ kɔn kɛ sěbla wlěe pù plě bo do bɛ̌ mǎ, ɔɔ̌ bɛɛ̌ kɛ nǎpe ɔɔ̌ sà wɔ̀te wùɛǒ neě koǔǒ bo ɔɔ̌ mǎ lě sèn bo doɛɛ doɛɛ ɔɔ̌ pɔ̀n kɛ ɛ le ɛɛ̌ kpa lɛ kpa plě ɔɔ̌ jě kɛ lɛ le? 9È bɛ̌ nu bɔ̌ jě ɛ, ɔ mi ɔɔ bǐì le daba klee ɔɔ je tintǐi nyo ɔ mǐ u tmɔɔ̌ no bu be ɔ kɛn bu nu chǒn le ɔɔ wlejoɛ̌ɛ mǎ pnɔɔ ɔ jě ɛle. 10Bo tmɔɔ̌ amo, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, Nyesoaa najiǒpòo plɔ blo lo keǒ kpni kukwǐ nyuu doo tè mɔ̀ ɔ̈ bitǐ ɔɔ wlò bo.” 11È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔnaa jbɛjujluu sɔ̌n. 12Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ kě nyuǒ mooa jǔ chěnchaěǒ ɔ dɛ̌a ɔɔ gbeǐ je ɔ je, ‘Ně gbeǐ, konkɔn noǎà kɔ̀n'ɔ nye blěe wakǎ mǒ klě tǐà wlòmo ɛ̈ bò kǒo Ě mii je chlìba.’ Ii tè ɔɔ gbeǐ plooa uu sɔ̌n'ǒ ɔɔ konkɔn noǎ wùɛ měne. 13Tà mòngmɛ chnɛ̀ jlǒ wě sìn'aa, è jǔ chěnchaěǒ ɔ ploa ɔɔ konkɔn noǎ wùɛ ɔ̌ dǔa wlěǒ mǒ ɔ̌ mua tmɔtmɔ dakpǎ mǒ klě ɔ nymiiaě wlěǒ jǐ le, ɔ seaě ɛ mɔ̀ kɔn. 14Tà ɔ wɔ̀laa wlě wùɛǒ jǐlenymia mɔ̀, è dodopà nɛ̀ bea blǒ mǒ klě blǒǒ wlòmo, è dɛ wùɛ nɛ seaě ɔ kwete mǒ si. 15Ii tè ɔ̌ mua nyu tɔ̀ɔ konkwa mɔ̀ nuuma ɔ̈ nea lěe blǒǒ wlòmo, nyuǒ ɔ̌ dboa lɔ klě ɔɔ chè mǒ ɔ mǐa ɔɔ boche didi noǎ nye. 16Ɔ chlàla ɛ klě wlò jleě keǒ bɔ dia bochee digbaǐ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ sea didi dɛ kɔn ɔ mǐa di plě nyu wùɛ nɔ̀ ɔɔ̌ nyea ɔ didi dɛ. 17È ɔ dia ɔɔ chɛ̀ mɔ̀, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘Ně gbeǐi konkwa nu nyo ü nii ɔɔ konkwa mɔ̀ u di digbaǐ ǔ seseɛ i měne, è mǒà neɔ tàɔ sàno jlɛ̌ bɛ dbǎ. 18Ě mi de muma klě ně gbeǐ mɔ̀, è kě Ě mi ɔ je dǎba ɛ̈ moo, “Ně gbeǐ, Ě wlǎǒ Nyesoa tè jemǒ plě Ě wlǎǒò tè jemǒ. 19Ě see kɛ̀ je blɛɛ le keǒ bò diǐ nè jǔ dae le de. Nu mǒ wòje nè konkwa mɔ̀ nuu nyu.” ’ 20È nɔ̀ǒ tùngmaea de mumuɛ klě ɔɔ gbeǐ mɔ̀. È tà ɔ kɛ̀ɛn'a lěe nya bo ɔɔ gbeǐ jěa lɔɔ, ɔ̀ɔ wɔle beaě ɔ mǒ no ɔ̌ kpala plùplɛ ɔ̌ wlɛɛaě ɔ ja ɔ̌ nyǒa ɔɔ wun. 21È kě jǔǒ ɔ dɛ̌a ɔɔ gbeǐ je ɔ je, ‘Ně gbeǐ, Ě wlǎǒ Nyesoa tè jemǒ plě Ě wlǎǒò tè jemǒ. Ě see kɛ̀ je blɛɛ le keǒ bò diǐ nè jǔ dae le de.’ 22Kɛɛ kě ɔɔ gbeǐ dɛ̌a ɔɔ nyebajleǒ je ɔ je, ‘A nu jǐ měne, a pɔ̀n jǐlenmɔ wlawlǒ le, a po ɛ ɔ mǒ. A po ɔ bɔjoɛ̌ɛ chìi mǒ, a mǐ ɔ nyɔkòɛbě be měne po. 23È ba kme blǐ bòtoà nee fǒ le ba dbǎ lɔ ä mǐ dɛ di ä mǐ de ngmnengmnɛ̌ kɔn. 24Ně jǔà ɔ̈ kǒaa ɔ ne kmɔ̌! Ɔ mǎ pnɔ no, kɛɛ ä jě ɔlo!’ Ii tè u tùngmaea de ngmnengmnɛ̌. 25Tǐǒ jleě jǔǒ mooa fòɛ ɔ neaě chè mǒ. Tà ɔ keaa dǐa di ɔ keaa koǔ le konwɛɛ̌ ně, ɔ̀ wɛ̌n'a bebe noǎ klee jejeɛ. 26Ii tè ɔ̌ dala nyebajloo do ɔ̌ gbàla ɔ wan keǒ dɛ kpɛaa tùɔn mɔ̀. 27È nyebajloǒ ɔ tùa lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, ‘Màmǔ jbɛjuǒ diě, nɛ̀ kɔn tè gbèǐ dbǎ blǐ bòto ɔ̈ nee fǒ le keǒ tà ɔɔ jǔ dii de kělɔ ɔ mɔ̀ tɛɛ tɛɛ.’ 28Dɛǒ nɛ̀ poa jbɛjuju fòɛǒ jlo mǒ ɔ̌ je ɔ̌ sea koǔ bo pa. È ɔɔ gbeǐ muaě ɔ mɔ̀ ɔ̌ bɛ̀tea ɔ le keǒ bɔ pala koǔ bo. 29Kɛɛ ɔ tùia ɔɔ gbeǐ kɛ̀ɛn ɔ je, ‘Tanàle, jlě wùɛà nì Ě dǔaà konkwa mɔ̀ nuua mǒ wòje kèi. Ě sěɛlǎǒ nè win sɛ̀ plě kaǒ sèɛlǎ ɛ mǒ tɛ̀n keǒ bò nyeě wli bòto gbee chɛ̀ keǒ mǒ klee ně bǐì bä ngmně le. 30Kɛɛ tà jèeě bò nèe jǔ ɔ̈ klě gblà kmɔ̌ wlòmo ɔ̈ nymii nèe konkɔn noǎ jǐ le, è dbaě ɔ mǒ blǐ bòto ɔ̈ nee fǒ le.’ 31È ɔɔ gbeǐ tùia lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, ‘Ně jǔ, tǐ wùɛ mɔ̀ kě nèàǎ gbàa, konkɔn noǎ wùɛà Ě kɔn'ɔ mò kɔn ni. 32Ä kɔn bä nu chǒn le ä mǐ je. Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo màmǔà ɛ wǒ je ke ɔ kǒaa, kɛɛ ɔ ne kekɛɛ kmɔ̌. Ɔ mǎ pnɔ no, kɛɛ ä jěe kɛ̀ ɔlo.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\