Lǔkù 16

1È kě Jùsu dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, “Ɛ kɔna pònpan jbɛju tɔ̀ɔ c̈ kɔnaa noǎ win kwa kɔn nyu. Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ pònpan nyuǒ ɔ wɔ̌na ni ɛ̈ moo ɔɔ noǎ win kwa kɔn nyuǒ ɔ nymiia ɔɔ konkɔn noǎ le jǐ. 2Ii tè ɔ dala ɔ ɔ̌ gbàla ɔ wan ɔ je, ‘Tèà Ě wɛ̌n kɛǒ mòo jleě mǒ i moo kàan tè le? Noǎ wùɛà Ě poaě mòo kwete mǒ kpokpae i mɔ̀le mì i chlě mì iǐ nye. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo sèe kɛ̀ ně noǎa jǐ mɔ̀ tùɔ̌.’ 3È kě noǎ jǐ mɔ̀ tùɔ̌ǒ ɔ dɛ̌a klě ɔɔ chɛ̀ wlò jleě ɔ je, ‘Mɛ Ě miǐ kɛ numa joo? Ně chì kpa ämo sɛ̀ ɔɔ konkwaà mǒ kwa plě Ě se kbě blě keǒ bo nu jlǒ keǒ ně chɛ̀ mɔ̀, è ɛ moo tònwe dɛ keǒ boǒ na dǐa le boǒ sòa le. 4Ě ji dɛ Ě mii numa ne ɛ̈ di ɛɛ numa bo mǎ ně konkwaà nyopò miǐ jebo kme klě uu chɛ̀ɛ tà.’ 5Ii tè ɔ̌ dala nyopò wùɛ ü blěa ɔɔ chì kpa ämo tùgbe kwa le. Ɔ gbàla nyane nyuǒ wan ɔ je, ‘Mɛ blèě kɛ ně chì kpa ämo kwa?’ 6È ɔ tùa lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, ‘Ě blě ɔ kwa chnɔ̌ɔ nokpěii pù tùo m̀mɔdo.’ È kě noǎ jǐ mɔ̀ tùɔ̌ dɛ̌a ɔ je ɔ je, dɛ blèe kwa nɛ̀à, chlè nokpěii nnyɛɛ̀ kèkeà.’ 7È ɔ gbàla ɔɔ bě tɔ̀ɔǒ wan ɔ je, ‘Mɛ blèě kɛ ně chì kpa ämo kwa?’ Ɔ je, ‘Ě blě ɔ kwa kou blɛ̌ɛ taslěwae.’ È noǎ jǐ mɔ̀ tùɔ̌ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, ‘Ne bo, dɛ blèe kwa nɛ̀ǒ, chlè hɔ̀ndlowɛɛ nnyɛɛ̀.’ 8È tà ɔɔ chì kpa ämo jěaa dɛǒ ɔ nuaa, ɔ̀ poa ɔɔ nynɛ̌ le keǒ ɔɔ dlǒ bɛ dia bò le tentan nu. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, nyopòà moo se Nyesoa ji nyo uu dlě tɛn le dɔ̌ keǒ uu dɛ wùɛ mɔ̀ ɛ̌ sìn'ǒ Nyesoaa nyopò mǒ. 9Ě tmɛɛ̌ ane, a nu konkɔn noǎà nyopò tùu ninii noǎ kukwǐ mǒ a kme mɔ̀niapo je le ɛ̈ di ɛɛ numa bo tǐ bǐ diǎ lě tà imo noǎǒ i miǎa le wɛ̀ba, Nyesoa miǎ a jebo kme klě jɔkɛn. 10Nyu wùɛ ɔ̈ mǎ lěe sèn bo keǒ noǎ klɔkwlěe tè mɔ̀, nɔ̀ miě sèn bo mǎma ke keǒ noǎ fòfoaa tè mɔ̀. Nyu wùɛ ɔ̈ slě sèn bo mǎ keǒ noǎ klɔkwlěe tè mɔ̀, ɔ slě sèn bo mǎma mu ke keǒ noǎ fòfoaa tè mɔ̀. 11Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu bǎ se pnɔ lě sèn bo mǎ keǒ kmɔ̌à ɛɛ pònpan noǎ mɔ̀, mɛ kɔɔ̌n tè Nyesoa miǐ kɛě amo Ɔɔ kàan noǎà kwete mǒ po? 12È bɛ̌ nu bǔ slě wɔ̀ bu kuun a wlò je keǒ nyopò tùu konkɔn noǎ mɔ̀, è mɛ kɔɔ̌n tè Nyesoa miǐ kɛ amo konkɔn noǎ nyema? 13Nyebajloo do slě wɔ̀ bɔ neeě chì kpa ämopòo sɔ̌n bobo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ mi do faenma ɔ mǐ do mǒ noɛɛ ne ɔ̀ɔ̌ ɔ miǒ do tùtuɛ nyema ɔ miǒ doo tè le sàe le. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, a slě wɔ̀ ba neě Nyesoa bobo plě ba neě kmɔ̌ɔ noǎ bobo.” 14Fɛlesǐi wǎn noɛɛa mǒ wlě, ii tè tà u wɔ̌naa tèǒ, è Jùsu Nɔ̀ǒ u tbɛɛa wan měne. 15È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “A tɛ̀n ɛ mǒ keǒ ba moo kàan nyo keǒ nyopò tùu jǐ kɛn, kɛɛ Nyesoa ji dɛ neě amoo wlò jleě le. Noǎà kɔn tè kmaa keǒ tùonyopo mɔ̀ i se dɛ nynɛ̌ sɛ̀n klě Nyesoa jǐ kɛn. 16A wɔ̌n dɛ Nyesoaa teteǎ Ɔ nyeaa Mɔ̀sě boɔ amoo je plě klee Nyesoaa wnɔsàɔpo, jà Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n'ɔ chɛ̀. Sɔɔn'ě u tǐ wlòmo bò jɛ tǐà Nyesoaa kàan tuposàà kwɛɛǒ Ɔɔ win kwa konkɔn jleě mǒ bo ï dǔaa boɔɔa mǒ nì a wɛ̀ɛ̌n jè je. 17Ɛ se mǒ kma keǒ jɔkɛn klee kmɔ̌à bi fǎn, kɛɛ ɛ kma mǒ no keǒ Nyesoaa teteǎa win boo do bɛ sìnsiɛɛ mɔ̀. 18Nyesoaa win bi nynaǎ jèǒ bo kaǒ ɛɛ tee dɛ nɛ̀à, nyu wùɛ ɔ̈ mi ɔɔ nynɔ bɔ̌ba plě ɔ̈ mii nynɔ tɔ̀ɔ koǔ bo paeba, è wlawleǒ u ni, è nyu wùɛ ɔ̈ mii nynɔǒ nyu tɔ̀ɔ bɔ̌ɔ koǔ bo paeba, è wlawleǒ u ni.” 19È win'à nì Jùsu boɛa klě Fɛlesǐi wǎn mɔ̀ Ɔ je, “Ɛ kɔna pònpan jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ peaa jǐlenmɔ wlawlěà pee wlě fòfoa měne ɔ̈ kwɛn'aa kàan noǎa plɔ bloblɛ chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀. 20È ɛ kɔna de sòa nyu ke ɔ nea lěe, ɔɔ nynɛ̌ mooa Làesɔ̌ ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Nyesoaa Mǒ Sèsɛ, nɔ̀ u jɛa pnɔǒ keǒ pònpan nyuǒ ɔɔ koǔu ngmìi pae wànwu jleě. Ɔɔ fǒ wùɛ ɛ nua chìi sosǒ plě 21ɔɔ plɔ blea le keǒ noǎ kɔfleǒ bleaa pònpan nyu kwa le keǒ ɔɔ dɛ di fuo kɛn mɔ̀ ï Làesɔ̌ diaa. È gbùo nì dia lě i bɛa ɔ chìiǒ jleě le. 22Ɛ kpala ɛ kpa sònwɛ nyuǒ ɔ̌ kǒa, Nyesoaa najiǒpò kpala ɔ keǒ Eblɛ̌hɛ̀mo wakǎ mǒ klě jɔkɛn. È pònpan nyuǒ ɔ̀ kǒa le ke ǔ tùa ɔ bo. 23Tà pònpan nyuǒ ɔ nea lěe naǒ slè ɔ keaa sònwɛ jě, ɔ dǔa jǐ jemǒ ɔ̀ jěa Eblɛ̌hɛ̀mo ɔ̌ tmɔaě mɔ̀ klee Làesɔ̌ ɔ̈ nynanaǒo Eblɛ̌hɛ̀mo wakǎ mǒ bo. 24Ii tè ɔ pnǎna dɛ jleě kě ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘Ně gbeǐ Eblɛ̌hɛ̀mo, kělɔ naɔ slè Ě neɔɔ Ě jě sònwɛ! Jboǒ wɔle je, dbo Làesɔ̌ bɔ kɔ ɔɔ chìjoɛɛ ngmnǎ ně je ɔ mǐ ně mɛà pepɛ le.’ 25Kɛɛ kě Eblɛ̌hɛ̀mo dɛ̌a ɔ je ɔ je, ‘Ně jǔ, bi beěè wlòmo tǐǒ jleě nea lěe kmɔ̌ǒ mɔ̀ jèa kàan noǎ wùɛ, è Làesɔ̌ jěa tǐ jakě, kɛɛ klě tǐà wlòmo ɔɔ wlò wlòmo ble tù tǐà, è jě blèe sònwɛǒ klě tàě. 26È dɛ tɛ̀ɛ neǒo de nɛ̀ moo kěà äa kplěe sɔ̌n'à pǎnpe bǐtìe fòɛ ɛ̈ boǎa měne plě ɛ̈ tmɔ mǒo nɛ̀ neà. Ii tè nyopòà jlɛ̌ bu sɔn nɔ ämoo mɔ̀ mǒ bu muě amoo mɔ̀ ɛ slě ɛ wɔ̀, è nyopòǒ jlɛ̌ bu sɔn'ě amoo mɔ̀ mǒ bu diɔ ämoo mɔ̀ ɛ slě ɛ wɔ̀.’ 27È kě pònpan nyuǒ ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘Ě bɛ̀teè le ně gbeǐ, dbo Làesɔ̌ klě ně gbeǐi koǔ bo 28klě ně mamǔpòo m̀mǒ mɔ̀ ɔ mǐě u chìjoɛɛ nɔkǔ mǒ bo maě ne u mǐ uu wlè bo bitǐ ɛ̈ di ɛɛ numa uu kmɔ̌ɔ dlǒ chlɛ̀chlɛ ɛɛ̌ seɔ tàa doɔ sònwɛ jejeɛ̌ neɔɔ tù ke.’ 29Kɛɛ kě Eblɛ̌hɛ̀mo dɛ̌a ɔ je ɔ je, ‘U kɔn Mɔ̀sě klee Nyesoaa wnɔsàɔpoo chněenoǎ, bu po imo win'ǒ nɔkǔ jebo.’ 30È ɔ tùa lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, ‘Òooǒn, ně gbeǐ Eblɛ̌hɛ̀mo, u se win'ǒ nɔkǔ jebo poba mu, kɛɛ bɛ̌ nu nyu bɔ̌ sɔn nɔ kǒla mǒ bɔ̌ mu de klě u mɔ̀, uu wlè mi bo bitǐba.’ 31È Eblɛ̌hɛ̀mo tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, ‘Bɛ̌ nu bǔ se Mɔ̀sě klee Nyesoaa wnɔsàɔpoo win'ǒ nɔkǔ jebo po, baǎje nyu sɔn nɔ kǒla mǒ kě uu dlě se bo bitǐ u se imo win'ǒ bo kme.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\