Lǔkù 17

1È kě Jùsu dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, “Ɛ se kplɛ, měne tèntɛn ɛ̈ nii nyopò ǔ beě kpni kukwǐ slè nɛ̀ miě nyu wùɛ mɔ̀ diba, kɛɛ chlǒ keǒ nyopòǒ mɔ̀ ü jɛ lěe měne tèntɛn. 2Ɛ mi tɛɛ numa keǒ bu pe u kèuseɔ dɔ u miě u jbǒo wulǒ mɔ̀ tuǔn nu, ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoa Bɔ maěǒ uu plɔ tu kɛn bo keǒ bu nu nyopòà ü sěɛɛ měne kunkwii ni klě uu tè wlò popoɛ mǒ bu nu kpni kukwǐ. 3Ii tè ba ji dɛ a mii numa. Bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ nu kpni kukwǐ, poǒ ɔ snǔ mɔ̀le. Bɛ̌ nu bɔ̌ bitǐ wlò bo, è bò poo ɔɔ tè wlò le. 4Baǎje bɔ̌ nuù dɛ kukǔ mǒ klě wěe nyiɛta wlòmo klě chnɛ̀ jlǒ waěe do wlòmo, bɔ̌ di de bɔ̌ nyeè kɛ̀ɛn, è bò poo ɔɔ tè wlò le.” 5È kě Nyesoaa tuposà kpa nyo dɛ̌a Koɔn je u je, “Poo äa tè wlò popoɛ kɛn le.” 6È Koɔn tùia lu kɛ̀ɛn Ɔ je, “Bɛ̌ nu bǎ kɔn tè wlò popoɛ ɛ klee mɔsà tuu joɛ̌ɛ bǐ boa le, è a wɔ̀le je ba tmɔɔ̌ Mɔbɛ̀le tuà ɛ̈ moo, ‘Sɔn wlò mǒ, tuǔn'ě dìe jbǒ mɔ̀,’ ɛ kɔn bɛ tùǒ aa win bo. 7Bɛ̌ nu a nyuu do bɔ̌ kɔn kèi bɔ̌ ke ɔ chèe blǒ wɛ plě bɔ̌ ke ɔɔ blableǎ jǐ mɔ̀ tùi, bɔ̌ sɔn chnu mǒ, wɔ̀le je bò tmɔɔ̌ kɛ lɔ ɛ̈ moo, ‘Kekǎ didi dɛǒ didiɛò le?’ 8Sè ɛ numa mu, dɛ mì ɔ tmɔɔ̌ma nɛ̀ moo, ‘Wɔ̀ didi dɛ mɔ̀le keǒǒ mɔ̀, è bò wɛ̀ mɔ̀le mìǒǒ didi dɛ jemǒ ja. Boǒ wɔ̀ dɛ didiɛ mɔ̀ plě mì nenɛ di.’ 9Sè kèiǒ tàto peba mu keǒ bɔ nu konkwaǒ ɛ̈ ɔ blɛɛ je bɔ nuu le. 10Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, bɛ̌ nu bǎ nu noǎ wùɛ Nyesoa tmɔɔ̌ amoo ba nuu, è kě ba dǎ ɛ̈ moo, ‘Ämoo kèiapo ü seǒo je blɛɛ le keǒ baea wùɛ mɔ̀. Ä ni dɛ ä blɛɛ je bä nuu sosǒ.’ ” 11È tà Jùsu keaa Jlǔsnɛ dǐa mi Ɔ bɛ̌aa Sìmɛ̌lia klee Jàlalǐi wakěe tnòa tìe, 12è Ɔ nyniaǒ klìgbaǒ kɔn kɛn tàii pù neaǒo ü bale kwɛ̌ niaa ǔ miaě Ɔ mɔ̀. Tà u tmɔɔ noǒa jè Ɔɔ mɔ̀, 13u pea win nya u je, “Jùsu, Chì Kpa Ämo, jbo ä wɔle je!” 14Tà Ɔ jěa luu Ɔ je, “A mu aa chɛ̀ Nyesoaa kpatòapoo je te bu tan ä fǒ měne ɛ̈ moo a wɛ̀ sìnɛ.” È tà u keaa mi, è nùǒ kɔn kwɛ̌ bɔ̌a dɛ keǒ snǔ mɔ̀ ü wɛ̀a sìnɛ. 15Tà u nyuu do jěa lɛɛ ɛ̈ moɔ ɔɔ kwɛ̌ wɛ̀a le, è nɔ̀ǒ tbaea je klě Jùsu mɔ̀ ɔ̌ pea plɔɔ bloo slɛ̀ le ɔ̌ pea Nyesoaa nynɛ̌ le. 16È nɔ̀ǒ kɔaǒ Jùsu kwne jemǒ bo ɔ̌ pea Ɔ tàto. Ɔmo jbɛjuǒ ɔ mooa Sìmɛ̌lia nyu, u klee Jùwɛ nyo fonfaea ne. 17È kě Jùsu nia ɔ wan gbògba Ɔ je, “A see kɛ tàii pù ne a see sìnɛ wɛ̀ le? Tàii siědo tùuǒ tà u neě kɛ? 18Mɛ kɔɔ̌n tè mò dakpǎià nè do sosǒ diǐa kɛ de dìǐ Nyesoa tàto peba?” 19È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Sɔn mǒ mu, nè tè wlò popoɛǒ kɔ̀n'ɔ klěě mǒ nɛ̀ǒ pean mò.” 20Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Fɛlesǐi wǎn'a tìe gbàla Jùsu wan u je, “À tǐ tae Nyesoa miǎǎ kɛě diiba Ɔ miǎa ämo win kwa kɔn?” Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyu wùɛ nɔ̀ se Nyesoa Bɔ diě Bɔ kɔn nɔ win kwa jěba mu. 21U se bò a je dǎba mu ɛ̈ moo, ‘Tanàle, jè Ɔǒ lo,’ ɔ̀ɔ̌ ɛ̈ moo, ‘Klě Ɔ neě tà lě.’ Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Nyesoaa win kwa konkɔn klě ɛ neě a wlò jleě.” 22È kě Ɔ dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, “Ɛ kɔn tǐ miěe diba a mǐi Jbɛjuu Jǔà Ɔɔ jejeɛ̌ le pɔ̀n keǒ waěe do sosǒ mɔ̀ɔ chɛ̀, kɛɛ klě tǐǒ wlòmo a seǎ Ɔ jěba mu. 23Nyopò miǎ bò dǎba ɛ̈ moo, ‘Tanàle, klě Ɔ neě tà lě!’ ɔ̀ɔ̌ ‘Jè Nɔ̀à neàa tàa le!’ Kɛɛ aǎ nɛ u de aǎ mi Ɔ jěba. 24Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nyu wùɛ nɔ̀ miǎ Jbɛjuu Jǔà jěba klě waěǒ Ɔ miǎ lěe diiba wlòmo wòje keà tɛ̀n ngmněe nyu wùɛ jě lɛɛ ɛ peɔɔ blǒ mɔ̀ pepě bo. 25Kɛɛ nyane dɛ nɛ̀ moo Jbɛjuu Jǔà Ɔ mi sònwɛ fòfoa jěba, kmɔ̌ɔ nyopò mi Ɔ jleě mɔ̀ sàba. 26Jbɛjuu Jǔà Ɔɔ de didiɛ miǎ je wǒba keǒ Nòwǎa tǐ nuaa. 27Nyopò wùɛ dia digbaǐ ǔ nɛ̌a nmɔ. Jbɛjlu kwɛn'a nyno plě nynejlu kpɛɛa tǐnma le, ɛ kpala ɛ kpa chnɛ̀ jlǒ waěǒ ɛ̌ nyniaǒ Nòwǎ palaě blǎgbè wan. È jijǐ něà u seaa wlò tnɔɔ no nɛ̀ dia lě ɛ̈ sùea nyopò wùɛ gbè. 28Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mooa klě Lǎtèe tǐ wlòmo, nyopò dia digbaǐ ǔ nɛ̌a nmɔ ǔ tònwɛa noǎ ǔ plea noǎ ǔ doɛ̌a digbaǐ ǔ pea keǐ. 29Kɛɛ chnɛ̀ jlǒ waěǒ Lǎtè sɔnaěe diěǒ moo Sedɔ̀n wlòmo, na klee seɛ̌à wnee u seaa wlò tɔɔn no nì sonwɛaě jɔ mǒ ï dbɛa ï sùea tùonyopo pɛpɛ gbè. 30Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ miǎ mooma chnɛ̀ jlǒ waěǒ Jbɛjuu Jǔà Ɔ miǎ tàmo wǒba. 31Klě ɛmo waěǒ wlòmo bɛ̌ nu nyu bɔ̌ neǎě ɔ chɛ̀ɛ koǔ dlǒ, ɔɔ konkɔn noǎ wùɛ bǐ neǎě koǔ bo ɔɔ̌ miǎ de klě koǔ bo ɔɔ̌ blɛǎ li. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ miǎ mooma, nyopòǒ miǎ lěe chèa mǒ nema, uu nyu ɔɔ̌ miǎ de klě koǔ bo ɔɔ̌ blɛǎ dɛ wùɛ. 32Lǎtèe nynɔɔ tè bi beě a wlòmo tà ɔ chèaa de ke ɔ nuaa kokoɛ̌. 33Bɛ̌ nu bo nyu wùɛ bɔ̌ tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bɔ gblà ɔɔ chɛ̀ɛ fònfno, ɔ mi ɛ mǎma, kɛɛ bɛ̌ nu bɔ̌ mǎ ɔɔ fònfno keǒ Ně tè mɔ̀, è ɔ mi ɛ gblàba. 34Bo tmɔɔ̌ amo, klě tǒn jlǒ waěǒ wlòmo tàii sɔ̌n miǎǒ kɛn bo pɛn dɛ kɛn bo pɛnma, Nyesoa miǎǒ do sà Ɔ miǎ ɔ jɔkɛn kpa, do miǎ bo si. 35Nynɔɔ sɔ̌n miǎǒ kou du tòu wɔ̀ɔn nema u miǎ kou du, Nyesoa miǎǒ do sà Ɔ miǎ ɔ jɔkɛn kpa, do miǎ bo si. 36Jbɛjluu sɔ̌n miǎě chè mǒ nema u miǎ konkwa nu, Nyesoa miǎǒ do sà, do miǎǒ si.” 37Tà Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo wɔ̌naa tèǒ, ù gbàla Ɔ wan u je, “Koɔn, è tà ɛ miǎa kɛ tùɔn kpaeba?” È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ jě noe fòe kukwǐà ï dii kokǒ dɛ bǐ keǒ tà le fǐn, ɔ̀ ji ɛle ɛ̈ moo kokǒ dɛà neà tùɔn'à kɛn.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\