Lǔkù 18

1È Jùsu poa u dǎtèkpa je ɛ mǐa u tee le ɛ̈ moo tǐ wùɛ mɔ̀ bu boɔ lě Nyesoa mɔ̀ uǔ kwɛn seasea. 2È kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ɛ kɔna tè tùɔ̌ tɔ̀ɔ ɔ̈ nea lěe diě tɛ̀ɛ kɛn ɔ̈ seaa Nyesoaa fano kɔn plě ɔɔ̌ tùaǒo nyu wùɛ. 3È klě diěe doǒ wlòmo ɛ kɔna koti nynɔ nea lěe ɔ̈ diaě ɔɔ mɔ̀ tǐ pɛpɛ mɔ̀ ɔ̈ bɛ̀tea ɔɔ le ɔ̈ dɛ̌a bòo, ‘Sɛ̀ɛ̌ mǒ keǒ ně jlae nyuà mɔ̀.’ 4Ɛ kpala tǐ pɛ̀ti tè tùɔ̌ǒ ɔɔ̌ jlǎ bɔ sɛ̀ɛa nynɔǒ mǒ, kɛɛ klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo kě ɔ dɛ̌a klě wlò jleě ɔ je, ‘Kàan tè Ě se Nyesoaa fano kɔn plě Ě seǒ nyu wùɛ tùtuɛ kɔn, 5kɛɛ Ě mi koti nynɔà ɔ blěe wakǎ jěba keǒ dɛ wɛɛn'ǒ le keǒ ɔ mɔ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ niniǐ feanfeǒ tǐ wùɛ mɔ̀. È bɛ̌ nu bo se ɛ nu, ɔ miě diba tǐi pɛpɛ mɔ̀ ɔ miǐ kèjle tù.’ ” 6È kě Koɔn Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “A po nɔkǔ bo dɛǒ dɛ kukǔ nyuǒ moo tè tùɔ̌ ɔ boɔɔ. 7Nyopòà Nyesoaa chɛ̀ sà lěe bǔ ke win nya pe bǔ ke Ɔ dɛ tǒn klee chnɛ̀ keǒ mǒ sèsɛ mɔ̀, aa wlò je Ɔ se kɛ u mǒ slɛɛ̌ dɛ mǒ numa mu le? Ɔ chlìi kɛ le mɔ̀ keǒ aa mǒ sèsɛ mɔ̀le? 8Bo tmɔɔ̌ amo, Ɔ mi ɛ jěba Ɔ mǐ mǒ slɛɛ̌ dɛ nu keǒ u mɔ̀ kekǎ kekǎ. Kɛɛ bɛ̌ nu bo Jbɛjuu Jǔà Bɔ̌ diǎ lě, Ɔ miǎ kɛɔ nyu wùɛ kmɔ̌ɔ mɔ̀ jɛɛba ɔ̈ kɔn'ɔ tè wlò popoɛ klě Ɔ mǒe?” 9È Jùsu poa dǎtèkpa keǒ nyopòà mɔ̀ ü jɛɛě uu chɛ̀ keǒ uu jebo siǐan'a tè mɔ̀ ü see nyopò tùu dɛ mǒ jě. 10È kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ɛ kɔna jbɛjluu sɔ̌n ü muaěe Nyesoa mɔ̀ boɔba klě Ɔɔ kǎ fòɛ bo, do mooa Fɛlesǐi wǎnpòi, è do tɔ̀ɔ mooa dlǒ wlě tɛ̌n nyu. 11Fɛlesǐi wǎnpòiǒ ɔɔ do nynaea tà bo ɔ̌ boɛaě Nyesoa mɔ̀ ɔ je, ‘Nyesoa Ě peè tàto, Ě se je wǒ nyopò tùu ü moo jlǐ nyo klee dɛ kukǔ nu nyo klee gblà nyo plě Ě se je wǒo chɛ̀ wòje keà dlǒ wlě tɛ̌n nyuà ɔɔ ka nee je. 12Ě chìn wěe sɔ̌n klě wǐki waě wlòmo bo keěè mɔ̀ boɛ plě dɛ wùɛà Ě kɔn'ɔ ɛɛ pù dɛ neǒ ɛɛ kɛn Ě nye ɛ Mò.’ 13Kɛɛ dlǒ wlě tɛ̌n nyuǒ ɔ poa nyuǒ kpa debo, ɔɔ̌ dǔa jǐ jemǒ ɔɔ̌ tanaě jɔ měnee chɛ̀. Dɛɛ do ɔ niaa nɛ̀ moo ɔ bea ɔɔ kekeě ɛ̈ teea lɛɛ ɛ̈ moo ɔɔ kpni kukwǐ niia ɔ wɔle, ɔ̌ dɛ̌a bò ɛ̈ moo, ‘Nyesoa, Ě moo dɛ kukǔ nuɔ, jboǒ wɔle je.’ 14È Bo tmɔɔ̌ amo, dlǒ wlě tɛ̌n nyuǒ ɔ keaě koǔ bo mi ɔɔ tè pooa le wlò klě Nyesoa jǐ kɛn, kɛɛ Fɛlesǐi wǎnpòiǒ ɔɔ tè sea wlò le poo lo. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nyu wùɛ ɔ̈ mi ɔɔ chɛ̀ɛ tè kuɛnma chɔɔ nɔ̀ Nyesoa mi ja tìeba, è nyu wùɛ ɔ̈ mi ɔɔ chɛ̀ ja tìeba nɔ̀ kɔn tè mi kunma chɔɔ.” 15Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ nyopò tùu jɛaě uu jijlǎi klě Jùsu mɔ̀ keǒ Bɔ poaǒ u son jleě mǒ bo Bɔ poa u ngmna mɔ̀. Tà Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo jěa luu, ù pnɛɛ̌a nyopòǒ jǐ měne. 16Kɛɛ Jùsu dala jlǔǒ Ɔ je, “A sɔn'ǒ jlǔǒ mɔ̀ mǒ bu diɔɔ̌ mɔ̀, a bɔ̌ u je le kenkaea. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo u wǒ je nyopò Nyesoaa win kwa konkɔn kɔn'ǒo mɔ̀. 17Kàan tè nìà Ě tmɛɛ̌ amo, nyu wùɛ ɔ̈ se ɔɔ chɛ̀ ja tìeba mu plě ɔ̈ se ɛɛ kɛn wɔɔnma mu keǒ Nyesoa Bɔ kɔn nɔɔ win kwa wòje keà jlǔ klɔkwlěà uu ka nee je, ɔ seǎě jɔkɛn mu kpe.” 18Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùwɛ nyoo nyefòɛ tɔ̀ɔ diaě Jùsu mɔ̀ ɔ̌ gbàla Ɔ wan ɔ je, “Kàan Tee Nyu, mɛ bo nuǔ kɛ plě Ě miǐ kmɔ̌ sie fònfno kɔn?” 19È Jùsu gbàla ɔ wan Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè dɛɛ leě kɛ Mǒ kàan Nyu? Nyu wùɛ nɔ̀ se kàan ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoaa do. 20Jì dɛ monoo Nyesoaa teteǎ le, i je, ‘Nè ni wlawle, nè pe mnùngma, nè jlǐ, nè tmɛ̌ sen, tùǒ nàǎ klee gbèǐi.’ ” 21È jbɛjuǒ ɔ tùa Lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Sɔɔn'ě ně jǔ dɛ jleě mǒ, Ě dǔaǒ teteǎ wùɛǒ ble tùtuɛ mǒ seea.” 22Tà Jùsu wɔ̌naa tèǒ ɔ boɔaa, Ɔ je, “Dɛɛ doǒ siǒ sè ɛ ni. Mu, nè konkɔn noǎ wùɛǒ plo li, mì ii wlěǒ sònwɛ nyo nye ɛ̈ di ɛɛ numa mì mǒ tèe dɛ kɔn klě jɔkɛn, mìě di mìǐ de na.” 23Kɛɛ nyefòɛǒ ɔ kɔna pònpan noǎ fòfoa ï ɔɔ̌ jlǎ bɔ tɛaa bo, ii tè tà ɔ wɔ̌naa tèǒ, è ɔɔ wlò bea wɔ̀ɔn chɔɔ. 24Tà Jùsu jěa lɛɛ ɛ̈ moo ɛ poa ɔɔ wlò wɔ̀ɔn, è kě Ɔ dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Ɛ moo wan jakǎ dɛ keǒ pònpan nyu bɔ sɔn'ǒ Nyesoa mɔ̀ mǒ Bɔ kɔn ɔ win kwa! 25È tèe jleě nìà Ě tmɛɛ̌ amo, ɛ nu dɛ jɔpǒ keǒ bùkɛn sòko bɔ bɛɛ̌ě diěe wɔn wan tìe ɛ̌ sìn'ǒ pònpan nyu bɔ beě Nyesoaa win kwa konkɔn bobo.” 26È nyopòǒ wɔ̌naa tèǒ Ɔ boɔlaa, ù gbàla Ɔ wan u je, “À nyu tae wɔ̀le je bɔ kɔɔ̌n kɛ wowa dɛ de?” 27È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyesoa wɔ̀le je Bɔ nu dɛ ɛ̈ tùonyu slěe nunuɛ wɔ̀.” 28È kě Pitɛ̌ dɛ̌a ɔ je, “Tanàle, ä siǒ äa konkɔn noǎ bo ä nɛɛ̀ de. Mɛ ä miǐ kɛě ɛ wlòmo sàba?” 29È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Kòo, kàan tèà Ě boɛ a je, nyu wùɛ ɔ̈ miǒ ɔɔ koǔ bo siba klee ɔɔ nynɔ klee ɔɔ mamǔ jbɛjlu klee ɔɔ naǎ klee gbeǐ plě ɔɔ jlǔ keǒ Nyesoa Bɔ kɔn ɔ win kwa ɛɛ tè mɔ̀ 30ɔ mi noǎ fòfoa jěba kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ i miǒ noǎǒ mǒ sìn plě ɔ miǎ kmɔ̌ sie fònfno jěba klě kmɔ̌ǒ miǎěe diba wlòmo.” 31È Jùsu dǔa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo tàii pù tùo sɔ̌n'ǒ mǒ Ɔ̌ kpaeaǒ u wakǎ mǒ Ɔ̌ tmɛɛ̌a nu Ɔ je, “A po nɔkǔ bo, ä jɛɛ̌ je ä mi Jlǔsnɛ, tàà noǎ wùɛà Nyesoaa wnɔsàɔpo chlěaa keǒ Jbɛjuu Jǔà jleě mǒ bo i miě le jieěba. 32U miě Ɔ kuodakwɛ̌ kwete mǒ poba u mǐ Ɔ pà kɛn po, u mǐ Ɔ je bɛtɛ̌ɛ le u mǐ Ɔ tontmɔ wna, 33u mǐ Ɔ fǎe jakǎ bee le, plě u mǐ Ɔ dbǎ, kɛɛ bɛ̌ sìn, chnɛ̀ jlǒ wěe tan nenɛ mɔ̀ Nyesoa miǎ Ɔ jemǒ dǔba de.” 34Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo ně jboaǒ dɛ je keǒ dɛǒ Ɔ boɛaa mɔ̀. Dɛǒ ɛ sɛ̀n'aa nynɛ̌ u sea ɛ ji plě dɛǒ Ɔ boɛɛaa kɛn u sea ɛ ji. 35È tà jùsu keaa diěǒ moo Jɛ̀lekǒ le konwɛɛ̌ ne, dodɔ nyu tɔ̀ɔ nɔ̀ neaǒ snǔ wakǎ mǒ bo ɔ sòɛa le. 36Tà ɔ wɔ̌naa diblɛ̌ɛ bee chìnchin u kea lɔɔ le sìn, ɔ̀ gbàla i wan ɔ je, “Mɛ kpɛɛ̌ kɛ tùɔn?” 37U tmɔɔ̌a nɔ u je, “Nǎsòwɛ̌ kɔn Jǔ Jùsuà sìn'ò.” 38Tà ɔ wɔ̌naa tèǒ, ɔ pnǎna dɛ jleě ɔ je, “Jùsuò, klɔ̀ba Dèběsee jlǔu Jǔ, jboǒ wɔle je!” 39È nyopòǒ kɛna lěe Jùsu nya u pnɛɛ̌a ɔ jǐ měne ǔ tmɛɛ̌a nɔ bɔ poa kpee, kɛɛ ɔ jɛɛ̌aě win ɔ̌ pnɛ̌a le ɔ je, “Dèběsee jlǔu Jǔ, jboǒ wɔle je!” 40È Jùsu Nɔ̀ǒ nynana bo plě Ɔ̌ tmɔɔ̌a nyopòo tìe bu jalaě ɔ Ɔ̀ mɔ̀. Tà u jalaě ɔɔ, Ɔ̀ gbàla ɔ wan Ɔ je, 41“Mɛ jlɛ̀ Bo nuǔ kɛɛ̀ mǒ?” Ɔ̀ tùa Lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Koɔn'ǒ, Ě jlɛ̌ boǒ jě le.” 42È Jùsu tùa lɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Jě le, nè tè wlò popoɛǒ kɔ̀n'ɔ klěě mǒ nɛ̀ǒ pean mò.” 43Tǐi doo tǐ jleě è nɔ̀ǒ jěa le ɔ̌ beaǒ Jùsu demǒ ɔ̌ nɛa Ɔ de ɔ̌ pea Nyesoaa nynɛ̌ le. Nyopò wùɛǒ jěa lɔɔ u pea Nyesoaa nynɛ̌ le ke.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\