Lǔkù 19

1Tà Jùsu pala Jɛ̀lekǒo dǐa, Ɔ bɛɛ̌aě ɛ wlòmo tìe. 2Ɛ kɔna pònpan jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ nea lěe diěǒ wlòmo u dɛɛa Sɛ̀kiǎ ɔ̈ mooa dlǒ wlě tɛ̌n nyoo nyefòɛ. 3Tà Jùsu kea lěe diěǒ wlòmo tìe bɛɛ̌ le, ɔ pɛ̀n'a fɔ̌ le ɔ mǐa Jùsu jě Nyu tae Ɔ mooa, kɛɛ ɔ konwǎna ja, ii tè ɔ slě wɔ̀ bɔ jaea diblɛ̌ǒ jleě dlǒ měne bɔ jěa Lɔ. 4Ii tè ɔ kpala plùplɛ klě diblɛ̌ǒ nya ɔ̌ jǎlaě Sekmɔ̀ tu ja ɛ̈ di ɛɛ numa Jùsu Bɔ̌ keaǒ tàǒ sìin ni ɔ mǐa Ɔ jě. 5È tà Jùsu wǒaǒo tùɔn'ǒ kɛn, Ɔ tanaě jɔ měne, è kě Ɔ dɛ̌a Sɛ̀kiǎ je Ɔ je, “Sɛ̀kiǎ, nu jǐ měne di tè. Kekɛɛà klě nè tà klě Ě miě paeba.” 6È tǐi doo tǐ jleě è nɔ̀ǒ nua jǐ měne ɔ̈ tèa ɔ̌ kmea Jùsu jebo klě plɔ bloo tǔn mǒ ɔ̌ kpalaě Ɔ koǔ bo. 7Tà nyopò wùɛ u jěaa dɛǒ, è nùǒ boboɛɛa wan le u je, “Kpni kukwǐ nyuà nɔ̀ kɔn tà Ɔ paeě.” 8È Sɛ̀kiǎ nynana bo kě ɔ dɛ̌a Koɔn je ɔ je, “Koɔn, tanàle, Ě mi ně konkɔn noǎ wùɛ ii bɔ̀tie sònwɛ nyo nyema plě bo jlǐaǒ nyu kɛn, Ě mi ɔ noǎa hɛ̀n kplěe sɔ̌n nyema.” 9È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Kekɛɛà wowa dɛ pa lɔɔ mɔ̀ koǔ bo. Jbɛjuà tàa ɔ kɔn lě Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu jlǔ slè ke. 10Mǒ Jbɛjuu Jǔà Ě diě keǒ Bo mǐ nyopòà kpni kukwǐ kɔn'ɔ win kwa gblà.” 11Tà nyopòǒ u keaa Jùsu nɔkǔ jebo pe, Ɔ̀ poa u dǎtèkpa je. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Ɔ konwaěa kɛ̀ Jlǔsnɛ diě le, è nyopò jěa lɛ ɛ̈ moo Bɔ̌ paǎla bò Jlǔsnɛ dǐa, è Nyesoaa win kwa konkɔn nɛ̀ǒ tùa wlò le. 12Ii tè kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ɛ kɔna selǐju tɔ̀ɔ ɔ̈ wɛ̀aa mɔ̀ bɔ muaa tmɔtmɔ dakpǎ mǒ u mǐa ɔ klɔ̀ba dɛ mǒ po plě ɔ mǐa de di. 13Plě ɔ mǐa dakpǎǒ mǒ mu, ɔ dala ɔɔ nyebajlee pù ɔ̌ nyea uu wùɛǒ wlě blɛ̌ɛ do do, è kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, ‘A poo wlěà kɔseɛ̌ ɛ mǐ ɛ kpa kpa Ě mǐ de di.’ 14È nɔ̀ǒ mua. Kɛɛ ɔɔ chɛ̀ɛ blětà nyo faen'a nɔ ǔ naea ɔ nyopò de, kě u dɛ̌a u je, ‘Ä se jbɛjuà jlǎ keǒ bɔ moo äa klɔ̀ba.’ 15Kaǒ ɛmo dɛǒ ɛ sea ɛ je kan ǔ nua ɔ klɔ̀ba mǒ. È tà ɔ diaa de, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘A da ně nyebajleà üà Ě nyea něe wlěe tìe. Kɔseɛ̌à u poo dɛ ɛ poě uu bo Ě mǐ ɛ ji.’ 16È nyane nyebajloǒ ɔ dia lě ɔ je, ‘Chì kpa ämo, nè wlě blɔ̌à nyèa mǒo ɛ poǒ wlě blɛ̌ɛ pù de.’ 17Ɔɔ chì kpa ämo tùa lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, ‘Pòě le kpě chɔɔ, mòo kàan nyebajlo. Ke ɛ toon jleě mǒ bo è mǎ lěe sèn bo keǒ dɛ chěnchaě mɔ̀, Ě miì deěe pù nyema mì i win kwa kɔn.’ 18È sɔ̌n nonɔ nyebajlo diaě le ɔ je, ‘Chì kpa ämo, nè wlě blɔ̌à nyèa mǒo ɛ poǒ wlě blɛ̌ɛ m̀m de.’ 19Ɔ tùa lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, ‘Ě miì deěe m̀m nyema mì i win kwa kɔn.’ 20È ɔɔ nyebajlo tɔ̀ɔ diaě le, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘Kàan selǐju, jè nè wlě blɔ̌ nɛ̀à. Ě dbaěaě ɛ sɛ̌plɛ̀ɛ wlòmo je. 21Ě pea nè fano. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nè dɛ kma wan chɔɔ. Tàà nè poǒ dɛ bo keǒ sɛ̀ǒ ɛ, tàà nè dɔ̌ǒo dɛ keǒ chɛ̌n'ǒ ɛ.’ 22Ɔɔ chì kpa ämo tùa lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, ‘Mò kpnii jǐlenymi nyebajloà! Nè chɛ̀ɛ boɔboɔ win nì Ě mi kɛn bo nynama Ě mǐ nè tè tù. Jì ɛle ɛ̈ moo ně dɛ kma wan, tàà ně poǒ dɛ bo keǒ Ě sɛ̀ǒ ɛ, è tàà ně dɔ̌ǒo dɛ keǒ Ě chɛ̌n'ǒ ɛ. 23È mɛ kɔɔ̌n tè see kɛɛ ně wlěà klě wlěe bo tùla mǒ kpa see li bo tù? È boǒ dii de, i kɔn bi bee dɛ dlǒ mǒ keǒǒ mɔ̀.’ 24È kě ɔ dɛ̌a nyopòǒ nynanaǒo bo je ɔ je, ‘A sà ɔɔ wlě blɔ̌ǒ kwa, a nye ɛ nyuǒ kɔn'ɔ wlě blɛ̌ɛ pù!’ 25U tùa lɔ kɛ̀ɛn u je, ‘Nyefòɛ, kɛɛ ɔ kɔn wlě blɛ̌ɛ pù ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le.’ 26Ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, ‘Ě tmɛɛ̌ ane, nyuà kɔn'ɔ fòfoa nɔ̀ fòfoa mi nyeema, kɛɛ nyuà see dɛ kɔn, dɛ chěnchaě gbee chɛ̀ǒ ɔ kɔn'ɔ ɛ mi ɔ kwa sàeba. 27È keǒ nyopòà moo něe jlae nyo mɔ̀ ü see jlǎ boǒ monoo klɔ̀ba, a jaě u kěàǎ jemǒ a mǐ u dbǎ.’ ” 28Tà Jùsu boɔlaa dɛǒ ɛ sìn'aa, è nùǒ klee Ɔ mia Jlǔsnɛ. 29Tà u keaa deěǒ monoo Bɛfèji klee Bɛtnè le konwɛɛ̌ ne keǒ togbeeǒ moo Ɔlè dlǒ, Ɔ̀ dboa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo sɔ̌n nya. 30È win'à nì Ɔ poa u wan Ɔ je, “A muě klě diěǒ neě amoo nya kɛn, bǎ paǎ bò dǐa, a mi jakǎsè bòto jěba ɔ̈ moaa bo, nyu wùɛ sěɛlǎ ɔ kɛn nɛɛ ne. A jle ɔ bo, a ja ɔ Mǒ. 31Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ gbà a wan ɛ̈ moo, ‘Mɛ kɔɔ̌n tè a jleě kɛ ɔ bo,’ a tmɔɔ̌ ɔ ɛ̈ moo, ‘Koɔn jlɛ̌ ɔlo.’ ” 32È nùǒ mua. È ke Ɔ nuaa noǎ wùɛǒ tu měne popoɛ teěn teěn nɛ̀ ɛ mooa. 33Tà u keaa jakǎsè bòtoǒ bo jle, è nyopòǒ kɔna nɔɔ ù gbàla u wan u je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a jleě kɛ jakǎsè bòtoǒ bo?” 34U sèsaea u wlòmo u je, “Koɔn sòɛ ɔlo.” È ɔɔ konkɔn nyoǒ ù wɔna ne. 35Ii tè ǔ jalaě ɔ Jùsu mɔ̀ ǔ jloa uu wlawlě pɛ̀ti keǒ ɔ kɛn ǔ tùaǒ Jùsu bo. 36È tà Jùsu kea ɔɔ kɛn nɛɛ ne, nyopò fòfoa jlea uu wlawlě snǔ mɔ̀ ble. 37È tà Jùsu nyniaǒo Ɔlè togbee tàa u bleeǒ ɛɛ, è diblɛ̌ǒ ü nɛa Lɔɔ de uu plɛ bloa chɔɔ ǔ tùngmaea plɔ blo slɛ̀ le popoɛ ǔ pea Nyesoaa nynɛ̌ le keǒ wlòlekaen noǎǒ u jěaa Jùsu nuaa mɔ̀. 38Kě u dɛ̌a wòje keǒ Nyesoaa win dɛ̌ɛ u je, “Baea keǒ Klɔ̀ba mɔ̀ Ɔ̈ diiěe Koɔn'ɔ nynɛ̌ wlòmo! Nɛ bo ně bo wnawna bɛ neě jɔkɛn, è nyopò bu nye Ja Tmɔ Nyesoa tè jǐ boaboǎ!” 39Kɛɛ Fɛlesǐi wǎn'a tìeǒ nea lěe diblɛ̌ǒ slè kě u dɛ̌a Jùsu je u je, “Tee Nyu, tmɔɔ̌ Nè mɔ̀ na nyoǒ bu po kpee!” 40Ɔ̀ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Bo tmɔɔ̌ amo, bɛ̌ nu bǔ po kpee, seɛ̌à i mi plɔ bloo slɛ̀ le popoɛ tùngmaema.” 41Tà Jùsu konwaěaa Jlǔsnɛ diě le Ɔ jěa lɛɛ, è Nɔ̀ǒ fìn'a ɛɛ tè, 42è kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Kekɛɛà amo Jlǔsnɛ nyo bɛ̌ nu bǎ jii wakǎ ba bee kɛn a mǐi ně bo wnawna kɔn keǒ a klee Nyesoa slè, ɛ mii tɛɛ numa keǒ a mɔ̀, kɛɛ ɛ wɛɛ̌ lee kɛ̀ a kɛn jǐ. 43Ɛ kɔn tǐ miǎ lěe diba aa jlae nyo miǎ amoo dǐ tbɛɛ le kpǎkpǎ. U miǎ noǎ wùɛ je le kanma u miǎ a ja jǎ. 44U miǎ a klee aa diě jǐ le nymiima kpǎkpǎ. U miǎ aa seɛ̌ keǐǒ blǒ měne wlǎba, seɔ̌ɔ doo chɛ̀ seǎǒ ɛɛ bě dlǒ siba mu. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo a se tǐà jbo ï Nyesoa ja lěe Ɔ̌ di amoo waba.” 45È Jùsu muaě Nyesoaa kǎ fòɛ bo Ɔ̌ tùngmaea nyopòǒ nea lěe ü pleaa noǎ ploměne popoɛ. 46È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Ɛ chleě le klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, ‘Ně koǔ ɛ moo koǔà nyopò bu muěe bobo u miě Mǒo mɔ̀ boɔ,’ kɛɛ nɛ̀ a ni jlǐ nyoo bobo ne koǔ mǒ!” 47Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀ Ɔ teea nyopò klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo. Nyesoaa kpatòapoo fòe klee teteǎ tee nyo klee blǒo nae nyo pɛ̀na le wakǎ u mǐa Ɔ dbǎ, 48kɛɛ tà nyopò wùɛ u noɛɛa mǒ bu poa Ɔɔ win nɔkǔ jebo, ii tè uǔ jěa wakǎ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\