Lǔkù 2

1Klě tǐǒ wlòmo Klɔ̀ba Akɔsɔ̀ nɔ̀ poa tetě ɔ je nyopò wùɛ ü nea lɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ bu poa uu nyneǎ. 2Dɛǒ nɛ̀ mooa ɛɛ nyane dɛ. È ɛmoǒ ɛ kpala tùɔn tǐǒ jleě Kwawlinìɔ kɔnaa Siwlìa wakǎ win kwa. 3Ii tè nyopò wùɛ mua uu chɛ̀ɛ deě kɛn le u mǐa uu nyneǎ po. 4Nɛ̀ kɔn tè Jòsɛ̌fo sɔnaě Nǎsòwɛ̌ dǐa mǒ ɛ̈ neěe Jàlalǐi wakǎ kɛn ke ɔ̌ muaě Jùdǐa wakǎ kɛn klě diěǒ moo Bɛ̀tlehɛ̌ɛn kɛn ɛ̈ moo klɔ̀ba Dèběsee diě. Tè kɔn tè ɔ mua lěe nɛ̀ moo ɔ kɔnaě Dèběsee tùgba slè. 5Ɔ mua lě ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ mǐa ɔ klee Mɛwlěe nyneǎ po ɔ̈ ɔ kmeaa je ɔ̈ neaa kwlě mǒ. 6Klě u kɛ̀naě bo è tǐ nyniaǒ no keǒ Mɛwlě bɔ kmàea. 7Ɔ kɔna ɔɔ Nyǐsaju Ɔ̈ mooa Jbɛjuju ɔ̌ finfiɛ̌ɛa Ɔ juplǔ dalo ɔ̌ peanaě Ɔ wnùnoaa mǒ dii blɔ̀kun wan bo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo blò tɛ̀ɛ sea kɛ̀ tà ne klě uu dakpě keǐ bo ble le. 8Ɛ kɔna blableǎ jǐ mɔ̀ tù nyo ü nea lěe fle mǒ ü seaa diě mɔ̀ tmɔɔ no ü peaǒ ɛɛ le ü tùia uu blableǎ jǐ mɔ̀ klě tǒn jlǒ waěǒ mɔ̀. 9È Koɔn'ɔ najiǒpòi nɔ̀ woǒa u je, è Nyesoaa tè jǐ boaboǎ fɛɛn'a u dlǒ, ii tè kètekee bea u wan bo. 10Kɛɛ kě najiǒpòiǒ ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “A bɔ̌ fano pepeɛ, a po nɔkǔ bo, Ě ja lě kàan tuposà ɛ̈ mii nyopò wùɛɛ plɔ blooba. 11Kekɛɛà aa Gblàgbla Nyu Ɔ̈ moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ Koɔn Ɔ kɔɔn no klě klɔ̀ba Dèběsee dǐa. 12È bǎ mu, dɛ a mi Ɔmoo Juplǔǒ jbooba nɛ̀ moo u pean'ě Ɔ wnùnoaa mǒ dii blɔ̀kun wan bo ǔ finfiɛ̌ɛ Ɔ juplǔ dale.” 13Klě jǐ kapǒa wlòmo, è najiǒpò fòfoa nù wǒa tàmo ü sɔnaě jɔkɛn mǒ keǒ najiǒpòiǒ gbàa ǔ pea Nyesoaa nynɛ̌ le klě bleble win wlòmo, kě u dɛ̌a u je, 14“Tè jǐ boaboǎ keǒ Ja Tmɔ Nyesoa mɔ̀! Ně bo wnawna keǒ kmɔ̌ ne tùonyopo mɔ̀ ü Ɔɔ plɔ bloo loo kɛn!” 15Tà najiǒpòǒ u sɔnaǒ uu mɔ̀ mǒ u muaa jɔkɛn de, è kě blableǎ jǐ mɔ̀ tù nyoǒ u dɛ̌a u je, “A nɛ bä muě Bɛ̀tlehɛ̌ɛn dǐa dɛà kpaa tùɔn ɛ̈ kɔn tè Koɔn di ämoo tmɔɔ̌ma ä mǐ ɛ jě!” 16Ii tè ǔ nua jǐ měne ǔ mua lě Bɛ̀tlehɛ̌ɛn dǐa ǔ pɛ̀na Jǔǒ le ɛ̌ kpala ɛ kpa kpa ǔ jěa Ɔɔ naǎ Mɛwlě klee Jòsɛ̌fo ǔ jěa Juplǔǒ Ɔ̌ pɛnaě wnùnoaa mǒ dii blɔ̀kun wan bo. 17Tà u jěaa Jǔǒ, u tmɔɔ̌a nyopò wùɛ noǎ wùɛ najiǒpòiǒ ɔ tmɔɔ̌a nuu kpǎkpǎ ï kwɛɛaǒo Jǔǒ jleě mǒ bo. 18Tà nyopò wùɛ wɔ̌na nii ì kɛɛn'a u le wlò. 19Kɛɛ Mɛwlě tùaǒ tè wùɛǒ wlò jleě bo ɔ̌ nɛɛa i wlò kɛne. 20È blableǎ jǐ mɔ̀ tù nyo nùǒ tbaea je klě uu blableǎ mɔ̀ ǔ nyea Nyesoaa nynɛ̌ tè jǐ boaboǎ ǔ pea Ɔɔ nynɛ̌ le keǒ noǎ wùɛ mɔ̀ ï u wɔ̌naa plě u jěaa. Noǎ wùɛ ï kɔn tè najiǒpòiǒ ɔ tmɔɔ̌a nuu nì u jěa teěn teěn. 21Tà Jijlǎeǒ Ɔɔ chnɛ̀ jlǒ wěe nnyɛɛ̀ wɛ̀a lěe je, è Nɔ̀ǒ u bɛ̌a foeě klě waěe nnyɛɛ̀ nenɛǒ wlòmo ǔ tùea Ɔ nynɛ̌ ɛ̈ moo Jùsu, nynɛ̌ɛ doǒ najiǒpòi tmɔɔ̌aa Mɛwlě plě ɔ̌ kea Lɔɔ kwlě mǒ ne nɛ̀ u tùea Lɔ. 22Tà tǐ nyniaǒo keǒ bu pieaa chɔ̀no keǒ Mɛwlě mɔ̀ ɛ̈ moo ɔɔ sìnɛ wèwɛ klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo wòje keǒ Nyesoaa teteǎ Ɔ nyeaa Mɔ̀sě i dǎlaa keǒ kmàe nyno mɔ̀, Mɛwlě klee Jòsɛ̌fo dǔa Jùsu mǒ ǔ kpalaě Ɔ Jlǔsnɛ dǐa u mǐaě Ɔ Nyesoa kwete mǒ tù 23wòje ke ɛ nuaa chleěa klě Koɔn'ɔ tetě wlòmo ɛ̈ dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, “Nyane jbɛjuju wùɛ u mii kɔnma bu tùě ɔ Koɔn kwete mǒ.” 24Ǔ mua ǔ nyea Nyesoaa kpatòa plabai bòtee sɔ̌n ï mooaa chɔ̀no keǒ Jǔǒ Koɔn kwete mǒ tùtuɛ mɔ̀ wòje keǒ Koɔn'ɔ tetě dǎlaa. 25È klě tǐǒ wlòmo ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ mooaa Semìɔ ɔ̈ nea lěe Jlǔsnɛ. Ɔ mooa jebo siǐn nyu ɔ̌ tùiaǒ Nyesoaa win, nɔ̀ fea Nyesoa kɛn mǒ keǒ Bɔ gblàla Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn. Ngmà Je Ne Sùsu Nɛ̀ neaě ɔ ja, 26Nɛ̀ poaě ɛ ɔ̀ mǒ ɛ̈ moo ɔ sea kǒba mu ɛ mǐa ɛ kpa kpa ɔ mǐaǒ Nyesoaa Tentǎn Jǔ jleě mɔ̀ kpa Ɔ̈ Koɔn miaa dboba. 27Tèǒ nì kɔn tè Ngmà Je Ne Sùsu kpalaě ɔ Nyesoaa kǎ fòɛ bo. È tà Jijlǎeǒ Ɔ̈ monoo Jùsu Ɔɔ naǎ klee gbeǐ jalaě Ɔɔ keǒ bu nua dɛǒ Nyesoaa tetě poaa ble keǒ Ɔ mɔ̀, 28Semìɔ dǔa Jijlǎeǒ mǒ ɔ̌ blěa ɔ kwa ɔ̌ bìsea Nyesoa le ɔ je, 29“Ně Koɔn, sɔn'ǒ Nè nyebajlo mɔ̀ mǒ bɔ po son bo klě ně bo wnawna mǒ wòje ke nùaě ɛɛ pooa. 30Ě wɛ̀ le mɔ̀ keǒ bo kǒ kèkeà. Ně chɛ̀ Ě jě Nè Gblàgbla Nyu nu 31Ɔ̈à wɔ̀ɔ mɔ̀le keǒ nyopò wùɛ bu jěe. 32Nɔ̀ moo Pepě Ɔ̈ mi Nè kɛn wɔɔn dɛ tàmo sàba keǒ kuodakwɛ̌ mɔ̀ plě Nɔ̀ miě tè jǐ boaboǎ jaba keǒ Nè nyopò Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn mɔ̀.” 33Tà Jùsuu naǎ klee gbeǐ wɔ̌naa dɛǒ Semìɔ boɛaa keǒ Jǔǒ jleě mǒ, ì kaen'a u le wlò. 34È Semìɔ poa u ngmna mɔ̀, kě ɔ dɛ̌a Jùsu naǎ Mɛwlě je ɔ je, “Jǔà Nyesoa sà Lɔ keǒ gbè sùesuɛ klee wowa dɛ mɔ̀ keǒ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn fòfoa mɔ̀. Nɔ̀ moo Jboo Dɛ Ɔ sɔn'ě Nyesoa mɔ̀ mǒ, nyopò fòfoa mi Ɔ win fǒ měne boɔba 35ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐ uu je wɛ̌ dlǒ le sìɛnsiɛn pepě mǒ po. Chnechně noǎa wòje wonwɛ̌n pan nì mi mò Mɛwlě mǒ bo sǐba ke.” 36È ɛ kɔna Nyesoaa wnɔsàɔ nynɔ tɔ̀ɔ ke ɔ̈ mooa Anǎ ɔ̈ nea lěe Nyesoaa kǎ fòɛǒ bo, ɔ mooa jbɛjuǒ mooa Fɛnìɔ ɔɔ nynejuju ɔ̈ kɔn lěe Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn dakɔ̌ǒ u dɛɛ Asɔ̀ slè. Ɔ mooa nynekpaklǎ, jlěe nyiɛta nì ɔ sìn'aě ɔɔ tǐn koǔ bo sosǒ 37ɔ̌ bea tògba nynɔ dɛ mǒ ɛ̌ kpala ɛ kpa ɔ̌ kɔna jlě wlèe hɛ̀n tùo hɛ̀n. È ɔɔ̌ tmɔɔa Nyesoaa kǎ fòɛǒ mɔ̀, ɔɔ Nyesoaa wɛ̀ sèsa mooa chìnchiɛn klee bɔ boɔě Nyesoa mɔ̀ tǐ wùɛ mɔ̀. 38Nɔ̀ klě tǐi doǒ wlòmo ɔ̈ diaě Nyesoaa kǎ fòɛǒ bo klě u mɔ̀ ɔ̌ pea Nyesoa tàto ɔ̌ tmɛɛ̌a nyopò wùɛ Jǔǒ Ɔɔ tè ü nea lěe ü dǔaa Jlǔsnɛ diěe gblàgbla snǔ mɔ̀le pònpɔn mǒ. 39Tà Jòsɛ̌fo klee Mɛwlě wɔ̀laa noǎ wùɛ Nyesoaa teteǎ poaa ble nunuɛ mɔ̀, è nùǒ tbaea je ü muaě Jàlalǐi wakǎ kɛn klě Nǎsòwɛ̌ dǐa klě uu chɛ̀ɛ tà. 40È Jǔǒ Ɔ kun'a Ɔ̌ nea kbě kɛn, Ɔ kɔna tɔ̀n fòfoa. Nyesoa poa Ɔ mɔ̀ ngmna. 41Klě jlǒ wùɛ wlòmo Ɔɔ naǎ klee gbeǐ miě Jlǔsnɛ ǔ mi Nyesoaa Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmnengmnɛ̌ kɛn. 42Tà Jùsu kɔnaa jlěe pù tùo sɔ̌n u klee Ɔ mua Jlǔsnɛ ǔ mua ɛmo de ngmnengmnɛ̌ǒ kɛn. 43Tà wěǒ u kɔn bu sìn'a lěe i wɛ̀a lěe je, è nyopò wùɛ nùǒ mimiia le klě uu chɛ̀ɛ blě, è Jùsu sia bo klě Jlǔsnɛ, kɛɛ Ɔɔ naǎ klee gbeǐ seaǒ ɛ dɛ fǒ mǒ ji. 44Uu wlò jěa lɛ ɛ̈ moo Ɔ neaě nyopò tùuǒ slè ü mia uu blě. Ii tè u nana chnɛ̀ jlǒ waě gblèe snǔ mɔ̀, è Nɔ̀ǒ u tùngmaea le pònpɔn klě uu mɔ̀niapo klee kmɔ̌ wǒ nyo slè. 45Tà uǔ jěa Lɔɔ, è nùǒ tbaea je klě Jlǔsnɛ ǔ pɛ̀na Ɔ le. 46Chnɛ̀ jlǒ wěe tan nì sìn'a plě ǔ jěa Lɔ klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo Ɔ̌ nea lě Nyesoaa teteǎ tee nyo slè bo Ɔ̌ pea u nɔkǔ jebo plě Ɔ̌ gbɛ̀a u wan le. 47Nyopò wùɛ ü wɛ̌na Ɔɔ win i kɛɛn'a u le wlò keǒ ke Ɔ nuaa de jijiɛ mɔ̀ plě klee ke Ɔ niaa noǎ wùɛ u gbɛ̀a Ɔɔ wan le kɛ̀ɛn tùtuɛ. 48Tà Ɔɔ naǎ klee gbeǐ jěa lě Ɔɔ nyopòǒ slè, ì kàea u bo wan. È kě Ɔɔ naǎ nia Ɔ wan gbògba ɔ je, “Ně Jǔ, mɛ kɔɔ̌n kɛ dɛà nùǔ ämo mǒ? Gbèǐ klee mǒ kèjle dǔa ä nunuɛ mǒ ä pɛ̀n'ɛ̀ le!” 49È Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a pɛ̀ɛ̌n kɛ Mǒ le? A see kɛ i ji ɛ̈ moo Ě kɔn Boǒ neeɔ Ně Gbeǐi koǔ bo keǒ Bo nu Ɔɔ konkwa le?” 50Kɛɛ u sea ɛ le jbo dɛ Ɔ boɛaa klě u mɔ̀. 51È Jùsu nana u de ǔ mua de klě Nǎsòwɛ̌ dǐa. Ɔ tùiaǒ uu win bo. Ɔɔ naǎ bleěaǒ noǎ wùɛǒ wlò jleě. 52Ɔɔ tɔ̀n konkɔn ɛ̌ bebea kɛne Ɔ̌ kwin'a klě Ɔɔ tùonyugbe tǔn mǒ. Nyesoa klee tùonyopo jěa Ɔ mǒ nyu chɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\