Lǔkù 20

1Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu nea lě Nyesoaa kǎ fòɛ bo Ɔ̌ teea nyopò Ɔ̌ pea Nyesoaa kàan tuposà. È Nyesoaa kpatòapoo klee teteǎ tee nyo klee Jùwɛ nyoo bòlibo nù diaě Ɔ mɔ̀, 2è kě u dɛ̌a u je, “Tmɔɔ̌ ämo, mɔ kɔɔ̌n kɛ kpě wlòmo nìiěe noǎà plě mɔ nyeě kɛ Mò kpě do taeǒ?” 3Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Klekle Boǒ gbà a wan, è ba tùǔ kɛ̀ɛn. 4È tà Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n sɛ̀ɛ̌a kɛ ɔɔ kpě ɔ̌ peěa nyopò ně dlǒ le? Ɔ sɛ̀a kɛě i Nyesoa mɔ̀le, deě ɔ sɛ̀aě i tùonyopo mɔ̀?” 5U popooaě ɛmo dɛǒ měne klě uu chɛ̀ slè u je, “Bɛ̌ nu bä nu wiěn i sɔn'ě mǒ Nyesoa mɔ̀, è Ɔ mi ä wan gbàba ɛ̈ moo, ‘Mɛ kɔɔ̌n tè aǎ poǒa Jɔ̀ɔ̌n'ɔ tè kàan tè?’ 6Kɛɛ bɛ̌ nu bä nu wiěn, ‘Ɔ sàlaě i tùonyopo mɔ̀,’ è tùonyopo wùɛ u mi ä seɛ̌ dbaěba. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u po Jɔ̀ɔ̌n'ɔ tè kàan tè ɛ̈ moo ɔ mooa Nyesoaa wnɔsàɔ.” 7Ii tè u tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Ä se ɛ ji.” 8È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ně chɛ̀à Ě se a wlòmo sèsaeba mu nyu tae nye Mǒo kpěà Ě nii noǎ wùɛà.” 9È Jùsu poa u dǎtèkpa je, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ dɔ̌aa kou klě chè mǒ. Ɔ dǔa chèǒ mǒ ɔ̌ nyea ɛ jlě nu nyopò tùu u mǐa ɛ konkwa dlǒ mɔ̀ kpa, è nɔ̀ǒ mua dakpǎ mǒ klě tǐ pɛ̀ti wlòmo. 10Tà kou bɛ̌ tǐ nyniaǒo, ɔ dboa ɔɔ nyebajloo do klě jlě nu nyoǒ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ blěe wakǎ ɔ kɔnaǒo u mǐa nɛ ɔ̀ nye, kɛɛ u bea nyebajloǒ ɔ̌ poa kwete fle ɔ̌ mua de. 11È ɔ dboa nyebajlo tɔ̀ɔ, kɛɛ u bea lɔ ǔ nua ɔ tònwe kpni je le plě ě tɛa ɔ bo ɔ̌ poa kwete fle ɔ̌ mua de ke. 12Ii tè ɔ dboa tan nonɔ nyebajlo, kɛɛ u tbala ɔ dɛ ǔ fùun'aě ɔ chè wien. 13È jbɛjuǒ kɔnaa chèǒ kě ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘Mɛ bo nuǔ kɛ joo? Ě mi ně chɛ̀ɛ wlòmo sà jǔ dboba ɔ̈à Ě noɛɛ mǒ. Ɛɛ wlɛ̀ǒ uǔ nyeǒ ɔ tùtuɛ.’ 14Kɛɛ tà jlě nu nyoǒ u jeěa lěe jǔǒ nya ɔ kea lěe di, u je, ‘A jè nyu miǎ noǎ wùɛà win kwa kɔnma nɔ̀ǒ diě, a nɛ bä dbǎ lɔ ä mǐ ɔɔ blǒà je chlì.’ 15Ii tè u sàlaǒ ɔ chè kɛn ǔ dbǎla ɔ. È mɛ a je jbɛjuǒ kɔn'ɔ chèǒ ɔ miǐ kɛ nyopò taeǒ mǒ numa? 16Ɔ miě u mɔ̀ muma ɔ mǐ u dbǎ, ɔ mǐǒ ɔɔ chèǒ sà ɔ mǐ ɛ nyopò tùu nye.” Tà nyopòǒ u wɔ̌naa dǎtèkpaǒ, è kě u dɛ̌a u je, “Ɛmo dɛ taeǒ bɛɛ̌ kpɛǎ tùɔn kpe!” 17È Jùsu tanaǒ u mɔ̀le Ɔ̀ gbàla u wan Ɔ je, “Mɛ Nyesoaa win sɛ̀ɛ̌n kɛ nynɛ̌ ï dɛ̌ bòo, ‘Tiblěà kǎ poɔ bɛtɛ̌ɛ lee je Nɛ̀ kɔn tè kma klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo.’ 18Nyuà ɔ̈ mii wɔ̀ɔn beba keǒ Tiblěà kɛn Ɛ mi ɔ le waeba, è nyuà ɔ̈ Tiblěà Ɛ mii kɛn beba Ɛ mi ɔ le changmnaema.” 19Teteǎ tee nyo klee Nyesoaa kpatòapoo fòe pɛ̀n'a le wakǎ u mǐa Lɔ kme keǒ tàa doǒ. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo u jěa lɛ ɛ̈ moo dǎtèkpaǒ Ɔ poaa nù ɛ sɛ̀n'a nynɛ̌, kɛɛ u pea nyopòo fano, nɛ̀ kɔn tè u sea Ɔ le tǒ ǔ mua. 20Ii tè teteǎ tee nyo klee Nyesoaa kpatòapoo fòe gbɛ̀ɛa Jùsu. U dboa wònwɛɛ nyo ü bò keaa jě u wǒaa sèn bo mǎ nyo. U pɛ̀na le bu kmea Ɔ win kukwǐ wan ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐa Ɔ mǒ dǔ u mǐaǒ Ɔ Wlǔmɔ kòngmna nyefòɛ kwete mǒ po. 21U gbàla Ɔ wan u je, “Tee Nyu, ä ji ɛle Nè noǎà bòɛɛ plě tèe lee i slɛɛ̌ mǒ no. Plě Nè wlò ɛɛ̌ sàǒ nyuu do ɛɛ̌ siǒ nyopò tùu, kɛɛ tèe dɛ monoo kàan ɛ̈ Nyesoa jlɛ̌ bo nyopò bu nuu. 22Tèǒ nì kɔn tè ä jlɛ̌ bä ji ɛ, ɛ wɛɛn kɛǒ le bä sà dlǒ wlě klě Wlǔmɔ nyoo klɔ̀ba mɔ̀le, deě bä bɔ̌ i sèsa?” U jěa lɛ ɛ̈ moo u kmea Ɔno. Bɔ̌ nua, “A sà li,” Ɔ̀ wala Jùwɛ nyoo tetě, Bɔ̌ nua, “Aǎ sɛ̀ li,” Ɔ̀ wala Wlǔmɔ nyoo tetě. 23Kɛɛ Jùsu jboa uu kplakplǒ win'ǒ no, kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, 24“A jaǎ wlejoɛ̌ɛǒ ɛ̈ a sɛ̀ɛ dlǒ wlě mǒ.” U jalaě ɛ Ɔ̌ jěa lɛ Ɔ je, “Mɔ kɔɔ̌n kɛ dlǒ klee dɛ son kɛn popoɛ neěà wlejoɛ̌ɛà kɛn?” Ù tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Wlǔmɔ nyoo klɔ̀baǒ.” 25È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Dɛǒ kɔn lěe klɔ̀ba mɔ̀ a nye ɛ nɔ̀, è dɛǒ kɔn lěe Nyesoa mɔ̀ a nye ɛ Nyesoa.” 26U slě wɔ̀ bu kmea Nɔ win kukwǐ wan keǒ nyopòǒ jemǒ. È sɔ̌noka, i kaen'a u le wlòo chɛ̀ keǒ Ɔ nia nuu kɛ̀ɛn tùtuɛ. Ii tè u sea kɛ̀ wien boɔ de. 27Ɛ kɔna Jùwɛ nyoo nyopò tùu ü dɛɛ Sadesǐi wǎn ü see kokǒ nyoo jeměne dǔ tè kàan tè po nù kɔn tìe diaě Jùsu mɔ̀, kě u dɛ̌a Ɔ je u je, 28“Tee Nyu, teteǎà Nyesoa nyeaa Mɔ̀sě ɔ chlěe kě i dɛ̌ ä je i je, ‘Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ kɔn nynɔ plě ɔ klee nynɔǒ bǔ se jlǔ kɔn ɔmo jbɛjuǒ bɔ̌ kǒ, è ɔɔ mamǔ bɔ kɔn ɔɔ tògba nynɔǒ ɔ mǐǒ ɔ jlǔ pènmo kɔn'ɔ no.’ 29Ɛ kɔna mamǔpòo nyiɛta, è nyuǒ mooa fòɛ ɔ kɔna nynɔ, ɔ seaǒ jǔ si ɔ̌ kǒa. 30È nyuǒ tbalaǒ ɔɔ mɔ̀ ɔ̀ kɔna tògba nynɔǒ no, ɔ seaǒ jǔ si ɔ̌ kǒa ke. 31È tan nonɔ nyuǒ ɔ̀ paea tògba nynɔǒ bo koǔ. Dɛɛ doǒ nɛ̀ uu nyiɛta wùɛ u nua ǔ kɔna nynɔɔ doǒ ǔ seaǒ jlǔ si ǔ kǒa. 32Klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo, è nynɔɔ chɛ̀ nɔ̀ǒ kǒa ke. 33È tà ɛ ne bòo je uu nyiɛta wùɛǒ u kɔnaa nynɔɔ doǒ, bɛ̌ nu bǔ duǎ jemǒ bǔ sɔnaě kǒla mǒ, mɔ kɔn nynɔ ɔ miǎa kɛ tùba?” 34È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ kělɔ jbɛjlu kwɛn'ɔ nyno, kělɔ naǎpò klee gbeǐpò kpɛɔ uu nynejlu tǐnma. 35Kɛɛ nyopòà Nyesoa sà lěe ɛ̈ moo nù blɛɛ ɛ je keǒ bü sɔnǎě kǒla mǒ bü neǎ kmɔ̌ klě kmɔ̌ǒ neěe nya wlòmo, u seǎ tǐnma mu. 36U seǎa kɛ̀ kǒba mu de. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo uu ka kɔn bɛ wǒǎ je Nyesoaa najiǒpò ü see kokoɛ̌ kɔn. Ke ɛ toon jleě mǒ bo Nyesoa miǎ uu jemǒ dǔba, u miǎ Ɔɔ jlǔ mooma. 37È sɔ̌noka, tà Mɔ̀sě dɛɛaa Koɔn Eblɛ̌hɛ̀moo Nyesoa klee Aesěè Nyesoa plě Jèkɔ̌poo Nyesoa, ɔ poa ɛ mǒ tǔn keǒ kokǒ nyo bu dǔ jemǒ keǒ wnewne naa dɛ jleě mǒ ɛ̈ nea lěe tu pòpotua ja. 38Ɔ se kokǒ nyoo Nyesoa, kɛɛ Ɔ moo kmɔ̌ ne tùonyopoo Nyesoa. Nyopò wùɛǒ ü neě Ɔɔ mɔ̀ u ne kekɛɛ kmɔ̌.” 39È kě teteǎ tee nyoo tìe dɛ̌a Ɔ je u je, “Tee Nyu, kàan tè nìǒ bòɔ!” 40Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, nyu tɔ̀ɔ seaa kɛ̀ wlò kun bɔ gbàla Ɔ wan de. 41È kě Jùsu nia u wan gbògba Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè nyopò dɛɛ leě kɛ Nyesoaa Tentǎn Jǔà klɔ̀ba Dèběsee jlǔu Jǔ? 42Kě Dèběsee chɛ̀ dǎ klě ɔɔ Bleble Chněedɛ̌ wlòmo ɛ̈ moo, ‘Kě Nyesoa dɛ̌ ně Koɔn je Ɔ je, “Neeàǎ dilǎ son mɔ̀ bo ɛ mǐ ɛ kpa kpa 43Ě mǐ Nè jlae nyo Nè bo kɛn bo tù dɛ mǒ nu.” ’ 44Tà Dèběse daea kɛɛ Tentǎn Jǔ ɔɔ Koɔn, è ke Ɔ nuǔ ɔɔ jlǔu Jǔ tùtuɛ sosǒ?” 45Tà nyopòǒ u poaa nɔkǔ bo, è kě Jùsu dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, 46“A gbɛ̀ɛ teteǎ tee nyoo tìe, u noɛɛ mǒ bu pe Nyesoa mɔ̀ boɔ wlawlě pɛ̀ti ɛ mǐ ɛ tee le ɛ̈ moo u moo nyefòapo plě ǔ noɛɛ mǒ nyopò bu kɔ u bìse nàkne kɛn ble klě pɛlě plooa mǒ. Bǔ muě Jùwɛ nyoo Nyesoaa keǐ bo klee de ngmněeà mǒ, u jlɛ̌ bu neě kpǎte fòeà kɔn tè kmaa wan ble. 47U jlǐ kotia nynoo keǐ plě ǔ tmɛɛ Nyesoa bàtea jleě mǒ bo keǒ bu kan dɛ u nuu kɛn. Ii tè Nyesoa miǎǒ uu plɔ tu kɛn bo maěma chɔɔ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\