Lǔkù 21

1Ɛ kɔna chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu neaě Nyesoaa kǎ fòɛ bo Ɔ̌ jěa pònpan nyo ǔ jɛaě wlě le klě Nyesoaa mǒ tee blɔ̀kun wan. 2Ɔ jěa sònwɛ koti nynɔ ke ɔ̈ poaěe wlejɔ̌ɔ gbeii sɔ̌n. 3È kě Jùsu dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, “Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, sònwɛ koti nynɔǒ nɔ̀ poě wlě fòfoa kělɔ mǒ tèe blɔ̀kun'à wan ɛ̌ sìn'ǒ uu wùɛǒ mǒ. 4Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo pònpan nyoǒ u poě uu wlěe tìe, kɛɛ nynɔà ɔ blěe wlejoɛ̌ɛ wùɛ ɔ kɔn'ɔ ɔ̌ neɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ nɛ̀ ɔ poě.” 5Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è kě Jùsuu mɔ̀ cheěn nyoo tìe dɛ̌a Ɔ je u je, “Nyesoaa kǎ fòɛà u nuua ɛ jǐlenmɔ seɛ̌ plě klee noǎ tìi nyopò tùu nyeea Nyesoa.” Kɛɛ kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, 6“Ɛ kɔn tǐ miǎ lěe diba, seɛ̌à a jěe ii wùɛà i miǎ blǒ mǒ wlɛ̀ba, seɔ̌ɔ do seǎǒ ɛɛ bě dlǒ siba mu.” 7È u gbàla Ɔ wan u je, “Tee Nyu, à tǐ tae ɛmo dɛǒ ɛ miǎa kɛ tùɔn kpaeba plě mɛ miǎa kɛɛ ämo teeba ɛ̈ moo ɛ konwaě le bɛ kpa tùɔn?” 8Ɔ̀ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ba tù aa chɛ̀ jǐ mɔ̀ nyu tɔ̀ɔ ně di a mǒ boo lo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nyopò fòfoa nù miǎě Ně nynɛ̌ wlòmo diiba, kě u miǎ dǎba ɛ̈ moo, ‘Mǒà mǒ moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ, demǒ bɔɔ̌ tǐ nìà,’ kɛɛ aǎ nɛ u de. 9Bɛ̌ nu bǎ ke toe klee nyopòà uu tè wɛ̌n ü wɛ̀ɛn nee kàan dɛ kɛn keǒ bɛ diě blǒ wlòmo, è balě pe fano. Noǎǒ nì kɔn bi kpa tùɔn klekle, kɛɛ è tǐ sěɛɛ̌aǒ jèǒ nyni keǒ kmɔ̌à ɛɛ dlǒ chlɛ̀chlɛ mɔ̀.” 10È kě Ɔ dɛ̌a de Ɔ je, “Dakwɛ̌ miǎ mɔ̀ wònwɔɔma, deplě miǎ mɔ̀ wònwɔɔ no. 11Blǒ bɛ sèke sèke bɛ beě bo ii noǎ fòe nì miǎ tùɔn kpaba klě tà wùɛ, è dodopà klee jǐlenymi kweǎ miǎ kmɔ̌à kɛn bo wlɛ̀ba. Wan bo kàe dɔ̌ noǎa klee mǒ bo kètee noǎ miǎě jɔ měne sɔnma. 12Plě imo noǎ wùɛǒ i miǎ tùɔn kpa, nyopò miǎ a kmema u miǎ aa tè mɔ̀ tè. U miǎě a Nyesoa keǐi nyefòapo mɔ̀ kpaba u miǎ a tè mɔ̀ tù, u miǎ a wùlo le po plě u miǎǒ a klɔ̀bapoo klee blǒo je si nyo jemǒ kpa keǒ tà a nɛ Mǒo de ɛɛ tè mɔ̀. 13Dɛǒ nɛ̀ kɔn bɛ moo aa fɔ̌ keǒ ba sà Ně tè mɔ̀ keǒ umo nyopòǒ jemǒ. 14Ii tè bǔ kpa lě a tè tùla mǒ, è bi beě a wlòmo bo kèjle bɛɛ̌ ni amo keǒ ke a mi aa chɛ̀ɛ tè kɛn boɔɔa numa. 15Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo klě tǐi doǒ wlòmo Ě miǎ a tɔ̀n klee win wan poba ba boɔlǎa ï aa jlae nyo slě wɔ̀ bu sàǒo snǔ mɔ̀ plě bu chnɛ̀ mǒo. 16Aa chɛ̀ɛ naǎpò klee gbeǐpò klee aa mamǔ jbɛjlu klee aa kmɔ̌ wǒ nyo klee aa bǐì nù miǎě a bo demǒ sàba plě u miǎ aa tìe dbǎa chɛ̀. 17Nyopò wùɛ mi a faenma keǒ ba po Ně tè kàan tè. 18Kɛɛ aa dujoɛ̌ɛ doo chɛ̀ se mǎma mu. 19Bɛ̌ nu bǎ nyna bo kpankpa klě aa tè wlò popoɛ mǒ, a mi kmɔ̌ sie fònfno kɔnma.” 20È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Bɛ̌ nu bǎ jěǎ tabɔ̀ bǔ tbɛɛǎ Jlǔsnɛ dǐ, è a miǎ ɛ jiba ɛ̈ moo ɛ mi gbè sùeba pase. 21È nyopòǒ neěe Jùdǐa wakǎ kɛn bu kpa plùplɛ klě togbei dlǒ u mǐ wa. Nyopòǒ neěe Jlǔsnɛ wlòmo bu sɔn'ě mǒ, è nyopòǒ tbɛɛ ɛɛ dǐ buǔ miě ɛ wlòmo. 22Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo dɛǒ nɛ̀ mooǎ chnɛ̀ jlǒ waě keǒ Nyesoa Bɔ maěǒ Jùwɛ nyoo plɔ tu kɛn bo. È klě ɛ wlòmo dɛǒ Nyesoaa win je ɛ̈ miǎ tùɔn kpaba ɛ miǎǒ jaěba. 23Klě tǐǒ wlòmo ɛ miǎ jǐlenymi dɛ tùba keǒ nynoà miǎa kwliǎ měne nema klee nynoà miǎa jlǔ nyǎma mɔ̀! U seǎě ɛ wɔ̀ba mu keǒ bu plùǎ. Ɛ miǎ wlèe wɔ̀ɔn bebeɛ fòɛ mooma keǒ nyopòà neɔɔ blǒɔ wlòmo mɔ̀. Nyesoa miǎǒ umo dakɔ̌ǒ uu plɔ tu kɛn bo maěma. 24U miǎ uu tìe dbǎba klě to kɛn, è uu tìe miǎ kèdɛ̌ mǒ kpaeba klě blě wùɛ kɛne. È kuodakwɛ̌ miǎ amo Jlǔsnɛ nyo bo dlǒ bo tùba ɛ miǎ ɛ kpa kpa uu tǐ miǎǒ le wɛ̀.” 25Jùsu kpɛɛa win nya Ɔ je, “Wan bo kàe noǎa nì miǎ tùɔn kpaba keǒ wɛn klee sòbae klee jɔtnè jleě mǒ. Dakwɛ̌ wùɛà neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ fano miǎ u numa. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u seǎ tà u miǎǒo jbodoěe klukwlɛ je plùua kɔnma mu. 26Bǔ keǎ dɛ mii tùɔn kpaba kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ kɛn mǒ fe, fano sosǒ miǎ nyopò dbǎba. È noǎǒ kɔn'ɔ kpě klě jɔ mǒ i miǎ tùɔn měne wǒba. 27È nyopò wùɛ miǎ Jbɛjuu Jǔà jěba Ɔ miǎě nukpě kɛn dii li klee klě Ɔɔ kpě fòe klee tè jǐ boaboǎ wlòmo keǒ Nyesoaa win dɛ̌ɛ. 28Bɛ̌ nu noǎ wùɛǒ bǐ keǎ tùɔn kpokpa wlò le tùi, è ba nyna bo klě mɔ̀le wɛ̀ tǔn wlòmo plě klee klě wlò je kuuan mǒ. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo aa wowa dɛ konwaě le.” 29È dǎtèkpaà nɛ̀ Jùsu poa u je Ɔ je, “A chèǒ bueě tu mɔ̀ bo ɔ̀ɔ̌ dodɔ̌ tu tɛ̀ɛ. 30Bɛ̌ nu bǐ keǒ ii wɔ̀nfi le tùi, aa chɛ̀ a jě ɛ plě ǎ ji ɛ ɛ̈ moo jlǒpàa tǐ nyniǒ no. 31Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, bɛ̌ nu bǎ jěǎ noǎ wùɛǒ bǐ keǎ tùɔn kpɛ, è ba ji ɛ ɛ̈ moo Nyesoaa win kwa konkɔn'à ɛɛ tǐ konwaě le. 32È Ě tmɛɛ̌ ane de, kmɔ̌à ɛ se bo wɛ̀ba mu ɛ mǐ ɛ kpa kpa noǎ wùɛà Ě tmɛɛ̌ amoo i miǎ tùɔn kpa. 33Jɔ klee blǒà i miǎ bo wɛ̀ba, kɛɛ Ně win'à i seǎ bo wɛ̀ba mu kpe.” 34È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Ba tù aa chɛ̀ jǐ mɔ̀, aa kmɔ̌ neneɛ wùɛ bɛɛ̌ moo digbaǐ didiɛ klee nmɔ nenǎ plě kmɔ̌ɔ konkɔn noǎ ii kèjle bɛɛ̌ ni amo. Noǎǒ nì bǎ kɛ̀n'ě nunuɛ wlòmo bo, è Nyesoaa blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waě miǎ a mǒ kèenma 35keà nmi see tutuu tè ji ɛ kme ɔɔ. Ɛ miǎ tùonyopo wùɛ ü neɔɔ kmɔ̌ mɔ̀ kmema. 36Tèǒ nì kɔn tè tǐ pɛpɛ mɔ̀ ba tù aa de nu kmɔ̌ jǐ mɔ̀, ba bàte Nyesoa Ɔ mǐ a kbě nye noǎ wùɛǒ bǐ keǎ tùɔn kpɛ a miǎ i jebo kwli, plě klee Jbɛjuu Jǔà Bɔ̌ keǎ blilǐ tùi, a miǎ kbě kɔn ba nynanǎ Ɔ jebo.” 37Chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀ Jùsu mia lě Nyesoaa kǎ fòɛ bo Ɔ̌ teea nyopò, è bo tǒn bɛ̌ wɔ̀, Ɔ sonwɛě dǐa mǒ Ɔ̌ miě togbeeǒ moo Ɔlè dlǒ klě Ɔ sìn'ě tǒn jlǒ waěǒ. 38Kènta gbìi nyopò wùɛ bǔ sɔn měne u miě Nyesoaa kǎ fòɛ bo ǔ pe Ɔɔ win nɔkǔ jebo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\