Lǔkù 22

1Ně Jǎ Flɔ̌ɔ de ngmnengmnɛ̌ɛ tǐ nyniaǒ no ɛ̈ u dɛɛ Dlǒ mǒ Sìin Didi Dɛ. 2È Nyesoaa kpatòapoo fòe klee teteǎ tee nyo pea nyopòo fano keǒ ke klɔ̀ nuaa Jùsu jijiɛ ɛɛ tè mɔ̀, ii tè u pɛ̀n'a fɔ̌ le u mǐa Ɔ dbǎ klě je wɛ̌ tǔn wlòmo. 3È Setɛ̀n ɔ̈ moo kǔ sìsii klɔ̀ba nɔ̀ palaě Jùsuu mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo sɔ̌n'ǒ u nyuu do mǒ ü dɛɛ Jùdǎse plě ü dɛɛ Esekalìa ke. 4Ii tè Jùdǎse muaě Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Nyesoaa kǎ fòɛɛ jǐ mɔ̀ tù tabɔ̀ɔ jǐgbàdiɔpo mɔ̀ u klee ɔɔ sɔ̌n poaě ɛ le ke ɔ mia lěe Jùsu bo demǒ sèsa numa klě u kwete mǒ. 5Uu plɔ wɔ̌na bloblo tè ǔ wɔɔn'a ɛ kɛn keǒ bu nyea ɔ wlě keǒ bɔ nua nɛ. 6Tà Jùdǎse klee nyopòǒ u chlàla lii, ɔ̀ pɛ̀n'aa kɛ̀ kàan fɔ̌ le ke ɔ mǐaa nu ɔ mǐaě Ɔɔ bo demǒ sà klě nyopòǒ kwete mǒ, nyu wùɛ ně diaǒ ɛɛ dɛ kɛn ji. 7È Ně Jǎ Flɔ̌ɔ de ngmnengmnɛ̌ɛ chnɛ̀ jlǒ waě nyniaǒ no ɛ̈ kɔn wlòmo u jɛɛěe blajlǔ keǒ Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛ mɔ̀ ǔ dbɛ̌ lii. 8Chnɛ̀ jlǒ waěǒ mɔ̀ Jùsu dboa Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n Ɔ je, “A mu, a wɔ̀ Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛǒ mɔ̀le keǒ ä mɔ̀ ä mǐ di.” 9Ii tè u gbàla Ɔ wan u je, “È tà tae jlɛ̀ bä wɔ̀ɔ loǒ kɛ ɛmo didi dɛǒ mɔ̀le?” 10È Ɔ tùia u kɛ̀ɛn Ɔ je, “A po nɔkǔ bo, bɛ̌ nu bǎ ke Jlǔsnɛ dǐa pɛ, a mi jbɛju tɔ̀ɔ kɛn jɛɛba ɔ̈ blěe ně jagbee, a na ɔ de klě ɔɔ koǔ bo. 11Bǎ nyniě, a tmɔɔ̌ koǔ kɔn nyuǒ ɛ̈ moo, ‘Tee Nyu je, tà dakpě blò neě kɛ, tà Ɔ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo miěe Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛ diiba?’ 12Ɔ mi a blò fòɛ teeba ɛ̈ neěe koǔ ja ɛ̈ kɔn wlòmo noǎ wùɛ wɛ̀ɛ mɔ̀le i neěe, klě ba wɔ̀ɔě didi dɛǒ mɔ̀le.” 13Tà u muaa, ke Ɔ nua nɛ ùu tmɔɔ̌a teěn kě dɛ wùɛ u jěaa ɛ nua tùɔn kpokpa. È Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛ nɛ̀ǒ u wɔ̀a mɔ̀le. 14Tà dɛ di tǐ nyniaǒo, è Jùsuu tà dbo nyo klee Ɔɔ sɔ̌n nea bo keǒ di fuo kɛn. 15È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Ě dǔa ɛ le pònpɔn mǒ chɔɔ dɔ̌ keǒ a klee Mǒo sɔ̌n bä di Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛà plě Ě mǐ kǒ. 16Ě tmɛɛ̌ ane, didi dɛà Ě see kɛ̀ ɛ diba mu de, ɛ mǐ ɛ kpa kpa a klee Mǒ ä miǎ ɛ di keǒ tàa do klě Nyesoaa deplě slè.” 17È Ɔ dǔa kàeǒ jǐa lěe mǒ Ɔ̌ pea Nyesoa tàto Ɔ je, “A dǔ ɛ mǒ, aa wùɛ a sèsae ɛ kwete měne a mǐ ɛ nǎ. 18Ě tmɛɛ̌ ane, sɔɔn'a tǐà jleě mǒ Ě see kɛ̀ kwlepò dbǔu nmɔ nǎma mu de ɛ mǐ ɛ kpa kpa Nyesoa miǎě di Ɔ miǎ a win kwa kɔn.” 19È Jùsu dǔa flɔ̌ɔ tìe mǒ Ɔ̌ pea Nyesoa tàto Ɔ̌ klǎla ɛ wan le Ɔ̌ nyea nɛ Ɔ̀ɔ mɔ̀ cheěn nyo Ɔ je, “Dɛà nɛ̀ moo Ně fǒ ɛ̈ nyee amo, dɛǒ nɛ̀ ba nu ɛ̈ di ɛɛ numa Ně tè miě aa wlò jleě be.” 20Tà u wɔ̀aa wìti didi dɛǒ le, klě ɛmo tǔn'u doǒ wlòmo Ɔ dǔa kàe waě mǒ, è kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Dɛà nɛ̀ moo Ně nymɔ ɛ̈ wlɛ̀ bo keǒ a mɔ̀, dɛǒ nɛ̀ poo kuo win jajle kòo kɛn ï neǒo a klee Nyesoa pǎnpe. 21Kɛɛ a tanàle, nyuà miě Mǒo bo demǒ sàba ɔ klee Mǒ ä pɛɛn'ě son fuo wan. 22Jbɛjuu Jǔà Ɔ mi kǒba ke Nyesoaa chɛ̀ nu ɛɛ ble popoɛ, kɛɛ chlǒ keǒ nyuà mɔ̀ ɔ̈ miě Ɔɔ bo demǒ sàba.” 23È nìǒ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo pepeeaě měne uu nyu tae miaě Ɔɔ bo demǒ sàba. 24Tà tǐ gbei sìn'aa, è Jùsuu mɔ̀ cheěn nyo tùngmaea chɛtlǐia klě uu chɛ̀ slè keǒ uu nyu tae ɔ̈ kɔn tè kmanaa chɔɔ dɔ̌ mɔ̀. 25È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Klɔ̀bapoo ü ne kekɛɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ u kɔn kpě pɛpɛ keǒ uu nyopò dlǒ, u dɛɛ uu chɛ̀ nenawa nyo keǒ uu nyopò mɔ̀. 26Kɛɛ aa ka bɛɛ̌ ne bo je. Dɛɛ do ba nuu nɛ̀ moo nyu bɔ̌ jlɛ̌ ɔɔ tè bi kma chɔɔ klě a slè, bɔ tìe ɔɔ chɛ̀ ja wòje keà jǔ chěnchaě gbe. Nyu bɔ moo nyopò nae nyu klě a slè bɔ tìe ɔɔ chɛ̀ ja wòje na wien po nyebajlo. 27Mɔ kɔɔ̌n kɛ tè kmaǎ chɔɔ dɔ̌? Nyuǒ ne kɛɛ bo ɔ̈ dii dɛ le, deě nyuǒ jɛ lɔɔ didi dɛ? Ɛ se kɛ nyuǒ nee bo le? Kɛɛ Mǒà neɔ amoo slè Ě wǒ je na wien po nyebajlo keǒ a mɔ̀. 28A neaǒǒ gbàa klě Ně tǐ jakě wùɛ slè. 29Tèǒ nì kɔn tè keà Ně Gbeǐ nuu Ɔ̌ sà Mǒo Bo monoo Klɔ̀ba, kě Ě nu Ě sà amo, 30a klee Mǒ ä miǎ dɛ di ä miǎǒ tàa do naě ne keǒ dɛ di fuo kɛn klě Ně Gbeǐi deplě slè, a miǎǒ klɔ̀ba gbèsɛi kɛn ble ne, a mǐa Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn dakwɛ̌ dlěe pù tùo sɔ̌n win kwa kɔn.” 31È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Saemɔ̌, Saemɔ̌, po nɔkǔ bo, Setɛ̀n ɔ̈ moo kǔ ɔ gbà wan fɔ̌ keǒ bɔ tɛ̀n'ě aa wùɛ měne ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ mǐ kàan klee kukǔ mɔ̀ sèsae le. 32Kɛɛ Saemɔ̌ò, Ě bàte Nyesoa nè tè ɛ̈ di ɛɛ numa nè tè wlò popoɛ ɛɛ̌ diǒ kplɛɛ le, plě bɛ̌ nu bò di de kělɔɔ̌ mɔ̀, mì bìì tùu ü moo Něe mɔ̀ cheěn nyo kpě ja le po.” 33È kě Pitɛ̌ dɛ̌a Jùsu je ɔ je, “Koɔn, Ě wɛ̀ le mɔ̀ keǒ mǒ klee Mò bu po ä wùlo plě bä koǒǒ tàa do.” 34Kɛɛ Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Bo tmɔɔ̌ mò Pitɛ̌, kekɛɛà mìǐ mɔ̀ chnɛ̀ma ɛ̈ moo sèě ji klě wěe tan wlòmo plě kokɔ̌ mǐma slò.” 35È kě Jùsu nia Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoǒ wan gbògba Ɔ je, “Tǐǒ jleě Ě dboa kɛ amoo ba muaa Nyesoa win boɔ plě Ě tmɔɔ̌a amoo baǎ kpɛaa wlejoɛ̌ɛ klee snǔ mɔ̀ nae blɔ̌ klee nyɔkòɛbě, ɛ kɔn dɛ tɛ̀ɛ a sea kɛ blě le?” Ù tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Òooǒn, ɛ sea dɛ kɔn.” 36È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Kɛɛ klě tǐà wlòmo bɛ̌ nu aa nyu bɔ̌ kɔn wlěe kètekun klee snǔ mɔ̀ nae blɔ̌, bɔ jaě i bä mu. È bɛ̌ nu aa nyu bɔ̌ se pan kɔn, bɔ plo ɔɔ wlawlǒ ɔ mǐ ɛɛ do tɔ̀n. 37Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Nyesoaa win boɔ noǎ wùɛà ii tè le ï mii tùɔn kpaba kěàǎ jleě mǒ, è kě i dɛ̌ i je, ‘U miǎ Ɔ numa wòje keà kpni kukwǐ nyu.’ Noǎà u chlěaa kěàǎ jleě mǒ seela nìà kpɛ tùɔn kèkeà.” 38È kě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo dɛ̌a Ɔ je u je, “Tanàle Koɔn, jè pen'e sɔ̌n ä blěe nìà.” È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “I nu tɛɛ.” Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo tèǒ Ɔ boɛaa uǔ jboa i le. 39Tà tǐ gbei sìn'aa, è Jùsu sɔnaě dě fòɛ wlòmo Ɔ̌ muaě togbeeǒ moo Ɔlè dlǒ Ɔ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo wòje ke Ɔ ni pnɔɔ le. 40Tà u nynia lěe, è kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “A bàte Nyesoa ɛ̈ di ɛɛ numa aǎ diě měne tèntɛn slè be.” 41È Ɔ jejǎeaǒ nya bo Ɔ̌ kɔa kwne wlò Ɔ̌ bɛ̀tea Nyesoa, 42è kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ně Gbeǐ, bɛ̌ nu bɛ̌ moo Nè kɛn wɔɔn dɛ, è sònwɛ jejeɛ̌ɛ mǒ nae kàeà è Bò sà lɛɛ̌ je, kɛɛ bɛ̌ nu bɛ̌ se Nè kɛn wɔɔn dɛ, è Nè ni dɛà Ě jlɛ̌ɛ, kɛɛ nu dɛǒ jlɛ̀ɛ.” 43È Nyesoaa najiǒpòi nɔ̀ sɔnaě jɔkɛn mǒ ɔ̈ wǒaǒ Ɔ gbàa ɔ̈ poa Ɔ kbě ja le. 44Tà Jùsu nea lěe wlò le popalaǒ slè, Ɔ mɛ̌naě sèn bo Ɔ̌ bɛ̀tea Ɔɔ Gbeǐ chɔɔ ɛ̌ sìn'aǒ le. Chɛchoà bleaě Ɔɔ mǒ keǒ blǒ mɔ̀ ɛ wǒa mǒ kpoklǒ nymɔ kpěn. 45Tà Ɔ dǔaa jemǒ Ɔ tbaeaa je klě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo mɔ̀, Ɔ̀ jɛɛa u mǒ momnɔ. Dɛǒ dia lěe ɛ̈ miaa tùɔn kpaba ɛ wɔ̀aě uu kbě le ɛ̌ niia u wɔle. 46Ii tè tà Ɔ sàla uu momnɔ mǒ, è kě Ɔ nia u wan gbògba Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a mɛɛ̌ kɛ? A wlě le, a bàte Nyesoa ɛ̈ di ɛɛ numa aǎ diě měne tèntɛn slè be.” 47Tà win kɛ̀naěe Jùsu wan bo, è Jùdǎse nɔ̀ǒ nyniaǒ ɔ klee nyopò ü kɔn nya dlǒ ɔ poaa. È nɔ̀ǒ nyniaǒ Jùsu gbàa ɔ̌ nyǒ Ɔɔ wun. 48È Jùsu gbɛ̀a ɔ wan Ɔ je, “Jùdǎse, Jbɛjuu Jǔà Nɔ̀à sɛ̀ kɛ lě bo demǒ klě wun nyonyoɛ̌ wlòmo le?” 49Tà nyopòǒ nynanaǒo Jùsu gbàa bo u jěaa dɛǒ kpɛaa tùɔn, ù gbàla Ɔ wan u je, “Koɔn, bä po kɛ pen'à ä blěe le?” 50È u nyuu do poa ɔɔ pan ɔ̌ sàla Nyesoaa bodiɔɔ nyebajloo do dilǎ nɔkǔ dlǒ. 51Kɛɛ kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Bɔ̌ dɛǒ!” È Ɔ dǔa jbɛjuǒ ɔɔ nɔkǔǒ mǒ Ɔ̌ peana nɔ. 52È kě Ɔ nia Nyesoaa kpatòapoo fòe klee tabɔ̀ɔ jǐgbàdiɔpo ü tùii Nyesoaa kǎ fòɛ jǐ mɔ̀ klee Jùwɛ nyoo bòlibo ü dia Lɔɔ mɔ̀ wan gbògba Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a keě kɛɔ Mǒ mɔ̀ di a jɛ lěe pen klee kpangbia wòje keà nyu mii jliɔ̌ le pɔ̀nma? 53Tǐ wùɛ mɔ̀ klě Ě neě Nyesoaa kǎ fòɛǒ bo, kě a sěɛlaǒǒ son jleě mǒ pe, kɛɛ tǐà nì moo aa tǐ plě nì moo tǐ keǒ kwijlě bɛ kɔn win kwa.” 54È Jùsu Nɔ̀ǒ u jǎla mǒ ǔ kpalaě Ɔ Nyesoaa bodiɔɔ tà. Pitɛ̌ poa u kpa debo ɔ̌ nɛa u de. 55È u tiɛ̌n'a na keǒ bodiɔɔ koǔu pànto mǒ. È Pitɛ̌ beaě nyopòǒ slè ɔ̌ nea bo ɔ̌ wɛ̌n'a na. 56Klě ɔ siǐaě nyopòǒ slè, è na wien po nyneju tɔ̀ɔ jěa ɔlo tà naǒ ɛ keaa wne, ɔ tanaǒ ɔ mɔ̀le tan tan, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Nyuà ɔ nɛa Jùsu mɔ̀!” 57Kɛɛ Pitɛ̌ chnɛ̀a i mǒ no, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Nynɔò, Nyuǒ kɔn tèǒ bòɛ Ě se Ɔ ji.” 58Tà ɛ kpalaǒo tǐ gbei nya, è jbɛju tɔ̀ɔ jěa ɔlo de ɔ je, “Mòo Jùsuu mɔ̀ cheěn nyoà u nyuu do ke.” Kɛɛ kě Pitɛ̌ dǎla ɔ je ɔ je, “Jbɛjuǒ, Ě se u nyuu do!” 59È tǐ gbei nì sìin'aǒ slèǒ de, ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ nɔ̀ neaǒ ɛ demǒ doo, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Nyuà tàà ɔ kɔn bɔ moo nyu ɔ̈ klee Jùsu nɛaa. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ sɔn mǒ Jàlalǐi wakǎ kɛn ke.” 60Kɛɛ kě Pitɛ̌ dɛ̌a ɔ je, “Jbɛjuǒ tèǒ bòɛɛ Ě seǒ i dɛ fǒ mǒ ji!” Tà win kɛ̀naěe Pitɛ̌ wan bo, è keà jǐ kɛpǒo è kokɔ̌ nɔ̀ǒ slòa. 61È Koɔn Nɔ̀ǒ dawlǎla bo Ɔ̈ chèeaě Pitɛ̌ mɔ̀ bo, Ɔ klee Pitɛ̌ɛ jǐ nua kpata, ì beaě Pitɛ̌ mǒ wlò dɛ Koɔn boɔa lɔɔ je ɛ̈ moo, “Kekɛɛà plě seaka kokɔ̌ mǐma slò kɔ̀n bo chnɛ̀ Ně tè mǒ ɛ̈ moo sèě ji klě wěe tan wlòmo.” 62È Pitɛ̌ nɔ̀ǒ kpalaě plomǒ plùplɛ ɔ fìn'a wɔle fìɛn. 63È jbɛjluǒ tùiaa Jùsu jǐ mɔ̀, u pea Ɔ pà kɛn ǔ bea Lɔ. 64U pìin'a Ɔ dalo jǐ kɛn, è kě u dɛ̌a u je, “Sèsae ä wlòmo, nyuǒ tba Mòo dɛ sàe ɔɔ nynɛ̌!” 65U boɛa Ɔ sadoě win fòfoa je le ke. 66Klě kènta wlòmo Jùwɛ nyoo bòlibo klee Nyesoaa kpatòapoo fòe klee teteǎ tee nyo nù bòa le ǔ pala snǎ ǔ jalaǒ Jùsu keǒ uu blilǐ tùla mǒ. 67È kě u dɛ̌a Ɔ je u je, “Tmɔɔ̌ ämo bɛ̌ nu Bò moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ.” Kɛɛ Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Bɛ̌ nu Bo tmɔɔ̌ amo, a se i kàan tè poba mu. 68È bɛ̌ nu Mǒà Boǒ gbà a wan ɛ̈ moo, ‘Mǒà Mǒ moo kɛ Nyesoaa Tentǎn Jǔe?’ A seě kɛ̀ɛn tùba mu. 69Kɛɛ sɔɔn'à tǐà jleě mǒ Jbɛjuu Jǔà Ɔ miě klě kpě kɛne Nyesoa fòɛɛ dilǎ son mɔ̀ bo neema wòje keǒ Nyesoaa win dɛ̌ɛ.” 70È uu wùɛ u gbɛ̀a Ɔ wan u je, “Ii tè Mòà Mò moo kɛ Nyesoaa Jǔ le?” Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nì a boɛ.” 71È kě uu wùɛ u dɛ̌a u je, “Mɛ kɔɔ̌n tè ä pɛ̀ɛ̌n jè kɛ sàsepo le de? Äa chɛ̀ nìà ä wɛ̌n klě Ɔ wan Ɔ̌ pe Nyesoa fla wan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\