Lǔkù 23

1È uu wùɛ u dǔa jemǒ ǔ kpala Jùsu klě Wlǔmɔ nyoo kòngmna nyefòɛ mɔ̀ u dɛɛa Pàlɛ̌te. 2È u tùngmaea Ɔ tè dlǒ le popoɛ, kě u dɛ̌a u je, “Nyuà Ɔ jlɛ̌ Bɔ sàǒ äa nyopòo dlě snǔ mɔ̀ bu wɔ̀n Wlǔmɔ nyoo kòngmna je, Ɔ tmɛɛ̌ u bu bɔ̌ dlǒ wlě sèsa klě klɔ̀ba mɔ̀, plě Ɔ̌ je Ɔ̌ moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ Ɔ̌ moo Klɔ̀ba.” 3Ii tè Pàlɛ̌te gbàla Jùsu wan ɔ je, “Deě Mò moo kɛ Jùwɛ nyoo Klɔ̀ba?” È Jùsu tùa lɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ii teěn nìǒ bòɔ.” 4È kě Pàlɛ̌te dɛ̌a Nyesoaa kpatòapoo fòe klee diblɛ̌ǒ je ɔ je, “Ě se dɛ jě ɛ̈ moo kenkan dɛ Jbɛjuà Ɔ nuu.” 5Kɛɛ u neaǒ ɛ demǒ doo u je, “Ɔɔ teea jɛě jale jejǎea kělɔ äa Jùdǐa wakǎɔ kɛn. Klě Jàlalǐi Ɔ tùaě ɛ wlò, è nɛ̀à Ɔ ja lɔ tàɔ.” 6Tà Pàlɛ̌te wɔ̌naa dɛǒ, ɔ̀ gbàla u wan ɔ je, “Jbɛjuà Ɔ moo kɛ Jàlalǐipoi le?” 7Tà ɔ jboa lɛɛ le ɛ̈ moo Jùsu sɔnaě mǒ wakǎǒ kɛn ɛ̈ kɔn kòngmna nyefòɛ dɛ Hɛwlǒ niaa, ɔ dboa Lɔ klě Hɛwlǒ mɔ̀ ɔ̈ klě tǐǒ wlòmo ɔ muaa dakpǎ mǒ klě Jlǔsnɛ dǐa. 8Tà Hɛwlǒ jěaa Jùsu, ɔɔ plɔ wɔ̌na bloblo tè chɔɔ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ dǔa Ɔɔ nynɛ̌ wonwɔ̌n mǒ seea, plě ɔ̌ pɛ̀n pnɔ Ɔ jejeɛ̌ le, è ɔ pɛ̀na le Jùsu Bɔ nua wlòlekaen dɛ. 9Tèǒ nì kɔn tè Hɛwlǒ gbàla Ɔ chlachlǎ be fòfoa wan, kɛɛ Ɔɔ̌ boɔla wien. 10Keǒ Nyesoaa kpatòapoo fòe klee teteǎ tee nyo nynanaǒ tàǒ bo ǔ pea Jùsu tè jakě dlǒ le. 11È tà dɛǒ ɛ sìn'aa, Hɛwlǒ klee ɔɔ tabɔ̀ bɛtɛ̌ɛa Ɔ je ǔ pea Ɔ pà kɛn ǔ poa Ɔ jǐlenmɔ wlawlǒ mǒ wòje klɔ̀ba ǔ dboa Ɔ de klě Pàlɛ̌te mɔ̀. 12Plě ɛmo dɛǒ ɛ mǐa tùɔn kpa, Pàlɛ̌te klee Hɛwlǒ mooa jejlae nyo, kɛɛ tà ɛ sìn'aa ù mooa kɛ̀ nenawa nyo. 13È Pàlɛ̌te dala Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Jùwɛ nyoo blǒo nae nyo ɔ̌ bòa u le, 14è kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “Amo ja lě Jbɛjuà kělɔɔ̌ mɔ̀, è a je Ɔ nyenynɛ̌ɛ nyopò ɛ̈ di ɛɛ numa u miǒ kòngmnaa win sà, kɛɛ Ě chechlǎ Ɔ kěà aa chɛ̀ jemǒ, ně jě kenkan dɛ Ɔ nuu keǒ noǎ wùɛà a boɛ kɛn. 15Hɛwlǒ sea kenkan dɛ jě ke klě Ɔ mǒ. Ii tè ɔ dboa Ɔ de kělɔɔ̌ mɔ̀. È ke aa chɛ̀ a ni ɛɛ jejeɛ̌ Jbɛjuà Ɔ se dɛ nu ɛ̈ kɔn tè Ɔ blɛɛ je Bɔ kǒo. 16Tèǒ nì kɔn tè Ě mi Ɔ fǎe kɛn sàba, Ě mi Ɔ bo tɛ Ɔ mǐ mu.” 17Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ tǐ bǐ nyniǒ Pàlɛ̌te kɔn bɔ tɛ nyuu do bo ɔ̈ Jùwɛ nyo jlɛ̌ bɔ sàa wùlo. 18È diblɛ̌ǒ u sàla slɛ̀, kě u dɛ̌a u je, “Dbǎ Lɔ! È Balabɔ̀ nɔ̀ bò tɛ bo keǒ ä mɔ̀ bɔ mu!” 19Tè poa pnɔɔ Balabɔ̀ wùlo nì moo ɔ bea nyopò tùu slè ǔ jlɛ̌ bu sàlaǒ kòngmna klě Jlǔsnɛ plě ɔ̌ pooa nyopò tùu mnùngma. 20Pàlɛ̌te jlɛ̌ bɔ tɛa Jùsu bo kaǒ, ii tè ɔ̌ dala nyopòǒ de, 21kɛɛ u pnɛ̌a dɛ jleě le dɛɛ doǒ nɛ̀ u boɛa ɛ̈ moo, “Kɔǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě! Kɔǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě!” 22Klě kpɛɛ tan nenɛ wlòmo Pàlɛ̌te gbàla u wan ɔ je, “Mɛ̌oǒ? Mɛ Ɔ nuǔ kɛ ɛ̈ nymii jǐ le? Mǒà Ě slě Ɔ jǐlenymi dɛ mǒ jě ɛ̈ kɔn tè Ɔ blɛɛ je Bɔ kǒo! Tèǒ nì kɔn tè Ě mi Ɔ fǎe kɛn sàba sosǒ Ě mi Ɔ bo tɛ!” 23Kɛɛ u pnɛ̌a dɛ jleě le ǔ jɛɛ̌a lě win u je, “Kɔǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě! Kɔǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě!” Tà u peaa slɛ̀ nɛ̀ kɔn tè Pàlɛ̌tee win iǐ beaě u nɔkǔ mǒ. 24Tà ɛ kpala ɛɛ kpa, è Pàlɛ̌te nua dɛ u jlɛ̌aa. 25Ɔ̌ tɛa nyuǒ u jlɛ̌aa bo ɔ̈ pooaa wùlo keǒ kòngmnaa sèsa tè mɔ̀ klee mnùngma popoɛ, è ɔ dǔa Jùsu mǒ ɔ̌ poaě Ɔ tabɔ̀ kwete mǒ u mǐa Ɔ dɛ nyopòǒ u jlɛ̌aa mǒ nu. 26Tà Wlǔmɔ nyoo tabɔ̀ǒ u keaa Jùsu dbǎba kpɛ, u klee jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ mooa Sawlinì nyu u dɛɛ Saemɔ̌ nù mɔɔa, ɔ sonwɛa mǒ ɔɔ blě ɔ̌ mia Jlǔsnɛ, nɔ̀ u kpaea kbě ɔ̈ blěa Jùsuu pète bɛ̌ tu. 27Diblɛ̌ fòfoa nù nɛa Jùsu de, è nyno fòfoa nù pea uu chɛ̀ kpě wùlee le ü fìn'a Ɔɔ tè. 28È Jùsu bitǐa bo, kě Ɔ dɛ̌a nynoǒ je Ɔ je, “Jlǔsnɛ nyno ane, a bɔ̌ Ně tè fìnfiɛn, bǎ ke fìn è ba fìn aa chɛ̀ klee aa jlǔu tè. 29Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo chnɛ̀ jlǒ wě miǎě diba nyopò miǎ bo dǎ ɛ̈ moo, ‘Nynoà see kwlě mǒ neneɛ ji klee nynoà see jlǔ blě u kɔn ngmna.’ 30Klě ɛmo tǐǒ wlòmo nyopò miǎ togbei fòe tmɔɔ̌ma keǒ bi wlɛ̀ǎ u kɛn, è u miǎ togbei klɔkwlě tmɔɔ̌ma keǒ bi wɛǎ lu wòje keǒ Nyesoaa win dɛ̌ɛ. 31Tè kɔn tè ba fìn aa chɛ̀ɛ fìɛn nɛ̀ moo Mǒà see tè wlǎ bǔ ke bòǒ ka kukǔà nunuɛ ni, è mɛ a je Nyesoa miǎaǎ kɛ nyopòà moo dɛ kukǔ nu nyo mǒ numa?” 32È u mǎna Ɔ kpni kukwǐ nyoo sɔ̌n tùu kɛn bo ke ü u miaa dbǎba. 33Tà u nyniaǒo tàǒ u dɛɛǒo Dlǒ Kankǒ kɛn, è Nɔ̀ǒ u kɔaǒ pète bɛ̌ tu jleě Ɔ klee kpni kukwǐ nu nyoo sɔ̌n'ǒ, do neea Ɔɔ dilǎ son mɔ̀, è do neea Ɔɔ gbàpe son mɔ̀ ǔ neaǒ uu pète bɛ̌ ti jleě. 34È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Ně Gbeǐ, dɛǒ nyopòǒ u nii u se ɛ ji, poo uu tè wlò le!” È tabɔ̀ pea nòkpo keǒ Ɔɔ wlawlěe tè mɔ̀. 35Nyopò nynanaǒ bo ü jěa tà, è Jùwɛ nyoo nyefòapo pea Lɔ pà kɛn, kě u dɛ̌a u je, “Ɔ gblɛ̀ nyopò tùu, bɛ̌ nu sɛje Bɔ̌ moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ Ɔ̈ Ɔ sàǒo Ɔ dboo kělɔ ä mɔ̀, nɛ Bɔ gblà Ɔɔ chɛ̀!” 36È tabɔ̀ɔ chɛ̀ǒ u dia lě ǔ pea Ɔ pà kɛn ǔ nyea Lɔ wan nonǒ noǎa Bɔ nǎna, 37è kě u dɛ̌a u je, “Bɛ̌ nu Bò moo Jùwɛ nyoo Klɔ̀ba, è Bò gblà dìe!” 38U chlěa dɛ u bǎlaǒ Ɔɔ dlǒ mǒ bo, è kě è dɛ̌a ɛ je, “NYUÀ NƆ̀ MOO JÙWƐ NYOO KLƆ̀BA.” 39È kpni kukwǐ nyoǒ ü neaǒo pète bɛ̌ ti jleě ke nù kɔn nyuu do pnǎna ɔ̈ bɛtɛ̌ɛa Jùsu je, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Dɛ̌ Mò moo kɛ Nyesoaa Tentǎn Jǔò? Gblà dìe Mò ä wa!” 40Kɛɛ kpni kukwǐ nuɔ tɔ̀ɔǒ neaǒo ɔ pnaěa ɔ jǐ mǒ ɔ je, “Nè pe kɛ Nyesoaa fano le, sɛje tà äa wùɛà u bɛ̌ ämoo kokǒ wun kɛn? 41Mǒ klee mò kokoɛ̌ blɛɛ ämoo je nɛ̀à ä kwěà. Ä chɛ̀ɛ de nu kmɔ̌ɔ tèǒ, kɛɛ Ɔmoà Ɔ se dɛ kukǔ nu!” 42È kě ɔmoǒ ɔ dɛ̌a Jùsu je ɔ je, “Jùsu, Bò diǎ klɔ̀ba dɛ mɔ̀, ně tè bi beǎ lěè wlò jleě.” 43È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ mò, kekɛɛà Mǒ klee mò ä miě jɔkɛn nema.” 44Tà ɛ blɛɛa wɛn'ɛ blǒ mǒ wuleeaa je, è wɛn bɔ̌a fonfɔn no, kmɔ̌ wùɛà ɛ̌ bea kwijlě kɛn, ɛ kpala ɛ kpa ɛ̌ nua àwɛɛ tan nenɛ klě wanpno wlòmo. 45È dalo kpoklǒ fòɛǒ nea lěe Nyesoaa kǎ fòɛ bo nɛ̀ǒ klǎla wan, ɛ nua peěn'e sɔ̌n ɛ̈ tee ɛɛ ɛ̈ moo nyu wùɛ kɔn fɔ̌ bɔ nyniǒ Nyesoa jemǒ ɛ̈ see Nyesoaa bodiɔpòo do. 46È Jùsu pnaěaě jɔ mǒ wòje ke Nyesoaa win dɛ̌ɛ Ɔ je, “Ně Gbeǐ, klěè kwete mǒ klě Ě poě Ně sùsu!” Tà Ɔ boɔlaa dɛǒ, è Nɔ̀ǒ ngmnana fònfno. 47Tà tabɔ̀ɔ jǐgbàdiɔ jěaa dɛǒ kpalaa tùɔn, ɔ pea Nyesoaa nynɛ̌ le ɔ je, “Kàan tè Nyuà sɛjesɛ Ɔ moo jebo siǐn Nyu!” 48Tà nyopò wùɛǒ neaǒo tùɔn'ǒ kɛn u jěaa noǎ wùɛǒ kpalaa tùɔn, è nùǒ miaě keǐ bo ble le ü pea uu chɛ̀ kpě wùlee le ɛ̈ mǐa ɛ tee le ɛ̈ moo u nia le wɔle. 49Jùsuu nenawa wùɛ, jà nyno ü nana Ɔɔ de ü sɔnaa Jàlalǐi mǒ, u nynanaě nya bo ǔ jěa noǎ wùɛ kpalaa tùɔn. 50Ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ mooa Jòsɛ̌fo ɔ̈ mooa Jùwɛ nyoo tè tù nyoo nyuu do, kɛɛ ɔ mooa kàan plě ɔ̌ mooa jebo siǐn nyu, 51nɔ̀ sea uu dɛǒ kòo kɛn po ɛ̈ u nuaa Jùsu mǒ. Ɔ sɔna mǒ Jùwɛ nyoo diěǒ u dɛɛ Alamatià kɛn. Ɔ dǔa Nyesoaa win kwa konkɔn snǔ mɔ̀le pònpɔn mǒ seela. 52Nɔ̀ mua lě Pàlɛ̌te mɔ̀ ɔ̈ sòala Jùsuu blǒ fǒǒ. 53Nɔ̀ sàlaǒ Ɔɔ kokǒ fǒǒ keǒ pète bɛ̌ tuǒ jleě ɔ̌ finfiɛ̌ɛa ɛ dalo ɔ̌ tùa Lɔ bo klě sɛklɛ bǐtìe wan ɛ̈ ɔ blǔaa klě seɔ̌ wlòmo ɛ̈ ɔ sěɛa lěe nyu wan bo tùi. 54Ɛ mooa Flǎàdee wìtika mɔ̀, è tǐ konwaěa le keǒ bu tùa Sɛ̌ɛ̀de waě wlò ɛ̈ moo Nyesoaa de fɛ waě. 55È nynoǒ nanaa Jùsu de ü sɔna lěe Jàlalǐi wakǎ kɛn mǒ u beaǒ Jòsɛ̌fo demǒ ǔ jěa sɛklɛ bǐtìeǒ plě ǔ jěa ke u nuaa Jùsu bo tùtuɛ. 56È nynoǒ u mua ǔ dbǎla chè klee ǔ wɔ̀a sonsnǒ chnɔ̌ mɔ̀le keǒ Ɔɔ kokǒ fǒ mɔ̀. Sɛ̌ɛ̀de waěǒ mɔ̀ u fɛa le wòje ke Nyesoaa tetě nua nuu tmɔɔ̌a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\