Lǔkù 24

1Ɛ nua Sɔ̌ndee kènta gbìi nynoǒ ǔ mua lě sɛklɛ bǐtìe wien ǔ kpalaě sonsnǒ noǎǒ u wɔ̀laa mɔ̀le. 2Tà u nyniaǒo, ù jěa seɔ̌ǒ u kaen'aa sɛklɛ bǐtìeǒ je ɛ̌ sàeaǒ ɛ wien, 3kɛɛ tà u palaěe bǐtìeǒ wan, u sea Koɔn Jùsuu fǒǒ jě. 4Tà u nynanaǒo bǐtìeǒ wien bo feanfeǒ kea uu ni, è keà nyu kɛpǒo jǐ u jěa jbɛjluu sɔ̌n ü nynanaǒ uu wakǎ mǒ bo, uu daleà u peaa fǒ měne i plɛ̌a pɔpɔ wòje tɛ̀n'ɛ pepě. 5È kètekee bea u wan bo ǔ poa dlě wlò le keǒ blǒ mɔ̀. È tàii sɔ̌n'ǒ ù gbɛ̀a nynoǒ wan u je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a pɛ̀ɛ̌n kɛ Nyuà nee kmɔ̌ le klě kokǒ nyo slè? 6Ɔ seà tùɔn'à kɛn ne, Nyesoa dǔ Ɔ mǒ je. È bi beě aa wlòmo tà Ɔ nea lěe Jàlalǐi wakǎ kɛn Ɔ tmɔɔ̌a a le, kě Ɔ dǎla Ɔ je, 7‘Jbɛjuu Jǔà u kɔn bu poě Ɔ kpni kukwǐ nyo kwete mǒ, u miǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě kɔ, kɛɛ klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan nenɛ wlòmo Nyesoa miě Ɔ kǒla mǒ sàba.’ ” 8Ì beaě u mǒ wlò tèǒ Jùsu boɔa uu je. 9Ii tè u sɔnaě sɛklɛ bǐtìeǒ wien mǒ ǔ mua ǔ tmɔɔ̌a noǎ wùɛǒ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo doǒ klee nyopò wùɛ u jěaa. 10Nynoǒ mua lěe nù moo Mɛwlě Mɛkɛniì klee Joanǎ klee Mɛwlě ɔ̈ mooa Jìmǐsee naǎ plě klee uu bǐì tùu nù tmɔɔ̌a Ɔɔ tuposà kpa nyo noǎ wùɛǒ. 11Kɛɛ Ɔɔ tuposà kpa nyo jěa lɛ ɛ̈ moo tèǒ nynoǒ u boɔlaa tɔ̀n seaě i wlòmo ne, ii tè u sea uu win kàan tè po. 12Kɛɛ Pitɛ̌ dǔa jemǒ ɔ̌ kpalaě sɛklɛ bǐtìe wien plùplɛ. Tà ɔ wǒaǒo, ɔ teblea je bo, è ɔ jěa kǔu bo tù dalee do, ɔ sea kɛ̀ dɛ tɛ̀ɛ jě, è i kàea ɔ bo wan keǒ dɛǒ kpalaa tùɔn mɔ̀. 13Ɛmo chnɛ̀ jlǒ waěe doǒ mɔ̀ Jùsuu mɔ̀ na nyoo tài sɔ̌n nù sonwɛa Jlǔsnɛ mǒ ü mia diěǒ u dɛɛ Imɛɛ̀ kɛn. È ɛmo snǔ tìeǒ ɛ poa de bo keǒ Jlǔsnɛ mɔ̀. 14Tà u keaa snǔǒ mɔ̀ nɛ, tè uu sɔ̌n'ǒ u tmɛ̌a mǒo nì moo noǎ wùɛ ï kpalaa tùɔn keǒ Jùsu jleě mǒ. 15Tà u keaa tmɛ̌ u keaě ii měne pepeɛ le, è Jùsu Nɔ̀ǒ dia lě u klee Ɔ̀ naea snǔ mǒ. 16U jěa Ɔlo, kɛɛ Nyesoa nua nɛ uǔ jboa Lɔ. 17È Jùsu gbàla u wan Ɔ je, “Mi a boɛɛ̌ kɛ?” È nùǒ nynana bo u pea wɔle je le. 18È u nyuu do ɔ̈ mooa Kliòpa nɔ̀ gbàla Ɔ wan ɔ je, “Nè doà Mò moo kɛ nyu ɔ̈ neɔ Jlǔsnɛ ɔ̈ sěɛ kɛ noǎ wùɛà kpaa tùɔn klě mòngmɛ chnɛ̀ jlǒ wěà wlòmo ii tè wɛ̌n le?” 19È Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “È ke ɛ neě kɛ nynɛ̌?” U tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Noǎà kpaa tùɔn keǒ Jùsu jleě mǒ Ɔ̈ kɔn lěe Nǎsòwɛ̌ dǐa nìà ä boɛ. Ɔ mooa kpě kɛne Nyesoaa Wnɔsàɔ plě Ɔ̌ po ɛ pepě mǒ keǒ Ɔɔ noǎ Ɔ nuu mɔ̀ keǒ Nyesoa jemǒ klee keǒ nyopò wùɛ jemǒ. 20Plě ɛ se ii wùɛ, ämo Jùwɛ nyoo Nyesoaa kpatòapoo fòe klee je si nyo dǔ Ɔ mǒ ǔ poě Ɔ Wlǔmɔ nyoo kòngmna kwete mǒ ǔ bɛ̌a Ɔ kokǒ wun kɛn ǔ kɔǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě. 21Äa wlò je kunkuɛn wùɛ nɛ̀ moo Ɔ dia lě Ɔ mǐa Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn gblà klě Wlǔmɔ nyo kwete mǒ. È plě Ɔ̌ kǒ, ɛmo dɛà ɛ kpalaa tùɔn kpa ɔɔ chnɛ̀ jlǒ wěe tan nenɛà. 22Nyno tùu ü neɔ ämoo slè nù kènta gbìi ü muě sɛklɛ bǐtìe wien, è u boɔ dɛ ɛ̈ kɛɛn ämoo wlò le ɛ̈ moo 23u se Ɔɔ kokǒ fǒ jě. Ii tè u di de ǔ tmɔɔ̌ma ämo ɛ̈ moo u jě Nyesoaa najiǒpò klě slèe wlòmo ü tmɔɔ̌ uu ɛ̈ moo Jùsu ne kmɔ̌. 24È äa jbɛjluu tìe kpaě sɛklɛ bǐtìe wan plùplɛ ǔ jě dɛɛ teěn'ǒ kɔn tè nynoǒ u tmɔɔ̌ ämoo, kɛɛ u se Jùsu jě.” 25È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Aa plɔ kǒ lo plě aa wlè jakǎ, nɛ̀ kɔn tè aǎ po noǎ wùɛǒ kɔn tè Nyesoaa wnɔsàɔpo boɔlaa seela tǐ jleě ii tè kàan tè. 26A je ɛ se kɛǒ je blɛɛ le keǒ Nyesoaa Tentǎn Jǔ Bɔ jě sònwɛ taeǒ plě Ɔ miǎě Ɔɔ tè jǐ boaboǎ wlòmo bee?” 27È Ɔ tùngmaea u wlòmo sèsaea dɛǒ Mɔ̀sěe chněenoǎ boɛaa kɛn Ɔ̌ mua mu mu Ɔ̌ jɛɛa Nyesoaa wnɔsàɔpoo chněenoǎ dɛ i boɔaa kɛn ï sèsaeaa noǎ wùɛ ï miaa tùɔn kpaba keǒ Ɔ jleě mǒ kɛn le. 28Tà u nynia lěe diěǒ kɔn kɛn u mia lěe, è Jùsu nia dɛ wòje keà nyu mii sìnma. 29Kɛɛ Ɔɔ mɔ̀ na nyoo sɔ̌n'ǒ u tmɔɔ̌a Nɔ u je, “Tǐ sìn ni, pɛn'à ä mɔ̀.” Ii tè Ɔ̌ mua lě uu koǔ bo. 30Tà u klee Ɔ muaǒo di fuo kɛn, Ɔ dǔa flɔ̌ɔ tìe mǒ Ɔ̌ poa ɛ ngmna mɔ̀ Ɔ̌ bɛ̌a ɛ je le Ɔ̌ nyea nɛ nu. 31È nùǒ kɔn jǐ bɛ̌a ǔ jboa Lɔ, tǐi doo tǐ jleě è Nɔ̀ǒ fǎna keǒ u slè. 32È kě u dedɛ̌ɛa je le u je, “Äa plɔ blo lo chɔɔ tà Ɔ boɛɛ lě ämoo mɔ̀ keǒ snǔ mɔ̀ Ɔ̈ sèsɛɛ lee Nyesoaa win kɛn le keǒ ä mɔ̀!” 33Tǐi doo tǐ jleě è nùǒ tbaea je ü mua Jlǔsnɛ klě u jɛɛaě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo doǒ klee nyopò tùu ǔ bòa le. 34È kě mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo doǒ u dɛ̌a tàii sɔ̌n'ǒ je u je, “I moo kàan tè äa Koɔn dǔ mǒ je Ɔ woǒa Saemɔ̌ je!” 35È Ɔɔ mɔ̀ na nyoo sɔ̌n'ǒ sɔnaa Imɛɛ̀ mǒ ù tmɔɔ̌a u ke dɛ kpalaa tùɔn keǒ snǔ mɔ̀ plě tà Ɔ bɛ̌aa flɔ̌ɔ je ke u nua Lɔɔ jbojbɛ. 36Tà Jùsuu mɔ̀ cheěn nyo kea lěe tèǒ měne pepe le, è keà nyu kapǒo jǐ, Jùsu Nɔ̀ǒ nynana bo klě u slè, kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Ně bo wnawna keǒ a mɔ̀.” 37È nùǒ kètea ü pea fano. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo uu wlò je sùsuǒ u jěa. 38Ii tè kě Ɔ nia u wan gbògba Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè fano niǐ kɛ amo? Plě mɛ kɔɔ̌n tè a peě kɛ kplɛ keǒ Ně jemǒ dǔ tè mɔ̀? 39A tan nɔɔ̌ kwete měne, a tan'ɔ Ně be kɛne, a jě kponkpaǐi wɛn'à. Ně chɛ̀ mǒà, a tǒǒ le a mǐ ɛ ji. Sùsu se fǒ kɔn plě ɛ se kbǎ kɔn wòje keà a ni Mǒo jejeɛ̌.” 40Tà Ɔ dǎla bòo, Ɔ tea u be je Ɔ̌ tea u sonwe je. 41Tà i kɛɛn'a uu wlò le plě chǒn jǐa uu je, nɛ̀ kɔn tè uǔ poǒa jè Ɔɔ tè kàan tè. Ii tè Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “A kɔn kɛ didi dɛ ɛ̈ neàa nyu bɔ dii le?” 42È u nyea Ɔ smìi peǎn u piaa, 43è u keaǒ Ɔ mɔ̀le tɛn Ɔ̌ dia lɛ. 44È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Tà a klee Mǒ ä nɛɛ̌a jèe, noǎ wùɛ kɔn tè Ě tmɛɛ̌a amoo nìà kpa tùɔn ï kɔn tè Mɔ̀sě klee Nyesoaa wnɔsàɔpo chlěaa klee ï Dèběsee Bleble Chněedɛ̌ boɔaa keǒǒ jleě mǒ, ii wùɛ nìà jaěǒ teěn.” 45È Ɔ nua nu ǔ jboa Nyesoaa win le. 46È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Ɛ chleěa le klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, ‘Nyesoaa Tentǎn Jǔ kɔn Bɔ jě sònwɛ Ɔ mǐ kǒ, è bɛ̌ sìn, klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan nenɛ wlòmo Ɔ miǎě kǒla mǒ sɔnma Ɔ miǎ jemǒ dǔ.’ 47È kě imo win'ǒ i dɛ̌a ke ɛ̈ moo, ‘Ba boɔ Jùsuu tè dakɔ̌ wùɛ je, ba tmɔɔ̌ u bu bitǐ uu wlè bo, Nyesoa mǐ uu kpni kukwǐi tè wlò le poo lo.’ Ɛmo dɛǒ klě Jlǔsnɛ klě bǎ tùuě ɛ wlò. 48A sèsae nyopò wùɛ wlòmo keǒ noǎà ii tè mɔ̀. 49Ě mi a Ngmà Je Ne Sùsu mɔ̀ dboba Ɛ̈ Ně Gbeǐ peeěe Bɔ dboo kělɔ a mɔ̀. Ii tè klě ba neě Jlǔsnɛ bo a mǐ Ɛ kɛn mǒ fo, ɛ mǐ ɛ kpa kpa kpěǒ miěe jɔkɛn mǒ sɔnma i mǐ a je jǐ.” 50È Jùsu kpalaǒ u Bɛtnè diě wakǎ mǒ, Ɔ dǔa Ɔɔ sonwe jemǒ Ɔ̌ poa u ngmna mɔ̀. 51Tà Ɔ kea uu ngmnaǒ mɔ̀ pe, è Nɔ̀ǒ Nyesoa dǔa jemǒ Ɔ kpala jɔkɛn 52ǔ sàla Ɔɔ wɛ̀, è nùǒ mua de klě Jlǔsnɛ dǐa. Uu plɔ wɔ̌na bloblo tè chɔɔ. 53U sìn'aě tǐ fòfoa klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo ǔ pea Nyesoaa nynɛ̌ le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\