Lǔkù 3

1Tà Klɔ̀ba Tabewlìɔ kɔnaa Wlǔmɔ nyo win kwa klě jlěe pù tùo m̀m wlòmo, ɔɔ kòngmna nyefòapo nùà, Pɔntìɔ Pàlɛ̌te nɔ̀ kɔna Jùdǐa wakǎ win kwa, è Hɛwlǒ nɔ̀ kɔna Jàlalǐi wakǎ win kwa. Hɛwlǒo mamǔ Felɔ̌ nɔ̀ kɔna Ituwlìa klee Tlakonatè wakě win kwa, è Lasanià nɔ̀ kɔna Abalinì wakǎ win kwa, 2è Anǎse klee Keafɛ̀ nù mooa Nyesoaa bodiɔpò. È klě tǐǒ wlòmo Nyesoaa win boɛa lě Jɔ̀ɔ̌n mɔ̀ klě kpatekpǎ blǒ kɛn ɔ̈ mooa Sɛkɛwlaeɔ̌ɔ jǔ. 3Ii tè Jɔ̀ɔ̌n nɛa blě wùɛǒ kɛne ï nea lěe Jɔ̀ɔ̌dɛn ně wien ɔ̌ boɛa Nyesoaa win ɔ je, “A bitǐ aa wlè bo a mǐ ně dlǒ poo lo ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoa mǐ aa kpni kukwǐi tè wlò le poo lo.” 4È dɛǒ nɛ̀ moo win Nyesoaa wnɔsàɔ Aesaeǎ boɔla seela klě ɔɔ chněedɛ̌ ɔ chlěaa wlòmo ɔ je ɛ̈ mia tùɔn kpaba ɔ je, “Ɛ miǎ nyu tɔ̀ɔ kɔnma ɔ̈ miǎa sàe poba klě kpatekpǎ blǒ kɛn, kě ɔ miǎ dǎba, ‘Ba wɔ̀ aa chɛ̀ mɔ̀le keǒ Koɔn mɔ̀ wòje keà nyu pee fɛ snǔ ɛ slɛɛ̌ mǒo keǒ nyefòɛɛ didiɛ mɔ̀. 5Ba jieě wùlowli wùɛ le, a mǐ togbei pɛ̀ti wa i mi mǒ tontnoo no, snǐà ngmàkaa měne a mǐ i měne slɛɛ̌ le, snǐà nyakǎa mɔ̀le a mǐ i nu i mǐ mɔ̀le pepɛ. 6È nyopò wùɛ miǎ Nyuǒ jěba Ɔ̈ Nyesoa dboo keǒ Bɔ̈ gblà luu.’ ” 7È Jɔ̀ɔ̌n tmɛɛ̌a diblɛ̌ǒ ü diaě ɔɔ mɔ̀ klě kpatekpǎ blǒ kɛn ɔ mǐaa ně dlǒ po, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Amo chì nyee ngmɛ̀ɛ smeaa jlǔà, mɔ tmɔɔ̌ nǒoǒ kɛ amo keǒ ba plùu lǔuǔ Nyesoaa jloǒ diěe je keǒ bɛ̈ bee nyopòà see Tentǎn Jǔu tè kàan tè po kɛn? 8A bitǐ aa wlè bo, è ba nu dɛ ɛ mǐ ɛ tee le ɛ̈ moo aa wlè bitǐ bo kàan tè. Aǎ boɛ dɛà ɛ̈ moo, ‘Ämoo Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔ, tèǒ nì kɔn tè Nyesoa seǒ äa plɔ tu kɛn bo maěma mu.’ È bo tmɔɔ̌ amo, Nyesoa wɔ̀le je Bɔ nu seɛ̌à Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔ mǒ no. 9Kèkeà Nyesoaa tòwɛà ɛ wɛ̀ le mɔ̀ keǒ bɛ bɛɛ̌ě ti wùɛɛ be wlò je le. Ii tè tuà ɛ̈ see kàan buo toba mu Ɔ mi ɛ dbaba, Ɔ mǐ ɛ tǎn po.” 10Tà diblɛ̌ǒ u wɔ̌naa tèǒ, ù gbàla ɔ wan u je, “È mɛ bä nuǔ de?” 11È Jɔ̀ɔ̌n tùia u kɛ̀ɛn ɔ je, “Nyu wùɛ bɔ̈ kɔn wlawlěe sɔ̌n bɔ sàǒ do bɔ nye ɔɔ běǒ see dɛ kɔn. Nyu wùɛ bɔ̈ kɔn didi dɛ bɔ nu dɛɛ doǒ ke.” 12Tà dlǒ wlě tɛ̌n nyo dia lě Jɔ̀ɔ̌n mɔ̀ ɔ mǐa uu ně dlǒ po, u gbàla ɔ wan u je, “Tee nyu, mɛ bä nuǔ kɛ?” 13È kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “Bǎ mu dlǒ wlě tɛ̌nma, baǎ tɛ̌n wlě iǐ sìn dɛǒ a blɛɛ lee je ba tɛ̌n'ɛ kɛn.” 14È tabɔ̀ɔ tìe gbàla Jɔ̀ɔ̌n wan u je, “È ämoà lee ke, mɛ bä nuǔ?” È ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Aǎ jɛ̌ nyopò kɛn le plě aǎ pe u sen kɛn le keǒ ba sà u wlě měne, è aa plɔ bɛ bloo aa snǒ sàe dɛ kɛn.” 15È nyopòǒ u tɔɔn'a ɛ wlò ɛ̈ moo dɛ mia tùɔn kpaba plě nyu wùɛ sìɛn'a dɛà dlǒ mɔ̀le klě wlò kɛn ɛ̈ moo tǐ tìi tà Jɔ̀ɔ̌n mooa Nyesoaa Tentǎn Jǔ Ɔ peea lěe Bɔ dboaa Ɔ̈ mǐa uu gblà. 16È kě Jɔ̀ɔ̌n dɛ̌a u je ɔ je, “Mǒà Ě pe a ně dlǒ sosǒ, kɛɛ Nyu tɔ̀ɔ neǒǒ demǒ Ɔ̈ diěe Ɔ̈ kɔn tè kmaa chɔɔ ì sìn'ǒ mǒo mǒ, Ě seǒ je blɛɛ lee chɛ̀ boǒ di Ɔɔ nyɔkòɛbě dbǐ kɛne wlà. Nɔ̀ miě amoà po Ɔɔ tè kàan tè Ngmà Je Ne Sùsu ja poba klee Nɔ̀ miě nyopòǒ se Ɔɔ tè kàan tè po na ja poba. 17Ɔɔ nyaka neě Ɔ kwete mǒ Ɔ̌ wɛ̀ mɔ̀le keǒ Bɔ flo Ɔɔ kou měne. È kou sanpniǒ nì Ɔ mi bo tùba klě wùlo, kɛɛ ɛɛ fleǒ nì Ɔ mi tǎn poba klě naà see chlechlɛ kɔn slè.” 18Jɔ̀ɔ̌n boɛɛa kɛn noǎ fòfoa klě Nyesoaa kàan tuposà popoɛ wlòmo ï kwɛɛaǒo Nyesoaa Tentǎn Jǔu tè jleě mǒ bo bï poa uu kbě ja le u mǐa uu wlè bo bitǐ. 19Tà Jɔ̀ɔ̌n tmɔɔ̌aa kòngmna nyefòɛ Hɛwlǒ ɛ̈ moo dɛǒ ɔ niaa ɛ nymia le jǐ keǒ bɔ kɔna Hɛwlodìa ɔ̈ mooa ɔɔ mamǔu nynɔ klee noǎ fòfoa tìi ɔ niaa, 20è Hɛwlǒ peea ɔɔ kpni kukwǐi chɛ̀ǒ kɛn le ɔ̌ kmea Jɔ̀ɔ̌n ɔ̌ poa ɔ wùlo. 21Tà Jɔ̀ɔ̌n keaa nyopò wùɛ ně dlǒ le pe, è ɔ poa Jùsu ně dlǒ ke. È tà dɛǒ ɛ sìn'aa, Jùsu keaě Nyesoa mɔ̀ boɛ jɔkɛn knana je. 22È Ngmà Je Ne Sùsu sɔnaě jɔkɛn mǒ Ɛ̈ nea lěe plabaee tǔn wlòmo Nɛ̀ tèea lě Ɔ ja, è Nyesoaa Win sɔnaě jɔkɛn mǒ, kě I dɛ̌a I je, “Mòà Mò moo Ně Jǔ Ě noɛɛ nee mǒ, Ně plɔ bloo loò kɛn chɔɔ.” 23Tà Jùsu tùa Ɔɔ konkwa wlò Ɔɔ jlě Ɔ kɔnaa i blɛɛa mɔ̀ jlě wlò tùo pù. È u dɛɛa Ɔ Jòsɛ̌foo Jǔ ke uu wùɛ uu dlě nua lɛɛ jejeɛ̌. Jòsɛ̌fo mooa Hilìi jbɛjuju, 24Hilì mooa Matɛ̀ɛ jbɛjuju, Matɛ̀ mooa Lifàee jbɛjuju, Lifàe mooa Mɛkèe jbɛjuju, Mɛkè mooa Jǎnàa jbɛjuju, Jǎnà mooa Jòsɛ̌foo jbɛjuju, 25Jòsɛ̌fo mooa Matatìaa jbɛjuju, Matatìa mooa Emɔ̌see jbɛjuju, Emɔ̌se mooa Nehɔ̀n'ɔ jbɛjuju, Nehɔ̀n mooa Ɛslèe jbɛjuju, Ɛslè mooa Nakàee jbɛjuju, 26Nakàe mooa Maàa jbɛjuju, Maà mooa Matatìaa jbɛjuju, Matatìa mooa Sɛmɛìi jbɛjuju, Sɛmɛì mooa Josekèe jbɛjuju, Josekè mooa Jodàa jbɛjuju, 27Jodà mooa Joananìi jbɛjuju, Joananì mooa Wlesàa jbɛjuju, Wlesà mooa Sewlubàbaa jbɛjuju, Sewlubàba mooa Salatiàa jbɛjuju, Salatià mooa Newlìi jbɛjuju, 28Newlì mooa Mɛkèe jbɛjuju, Mɛkè mooa Adìi jbɛjuju, Adì mooa Kosàn'a jbɛjuju, Kosàn mooa Ɛlɛmadàa jbɛjuju, Ɛlɛmadà mooa Ɛɛ̀ɛ jbɛjuju, 29Ɛɛ̀ mooa Jàsuwěe jbɛjuju, Jàsuwě mooa Iliesàa jbɛjuju, Iliesà mooa Jownɛ̀ɛ jbɛjuju, Jownɛ̀ mooa Matɛ̀ɛ jbɛjuju, Matɛ̀ mooa Lifàee jbɛjuju, 30Lifàe mooa Semìɔɔ jbɛjuju, Semìɔ mooa Jùdǎa jbɛjuju, Jùdǎ mooa Jòsɛ̌foo jbɛjuju, Jòsɛ̌fo mooa Jonamìi jbɛjuju, Jonamì mooa Ilaekèn'e jbɛjuju, 31Ilaekèn mooa Mɛleàa jbɛjuju, Mɛleà mooa Mɛnàa jbɛjuju, Mɛnà mooa Matatàa jbɛjuju, Matatà mooa Netɔ̀ɔ jbɛjuju, Netɔ̀ mooa Dèběsee jbɛjuju, 32Dèběse mooa Jɛ̀sěe jbɛjuju, Jɛ̀sě mooa Obɛ̀ɛ jbɛjuju, Obɛ̀ɛ mooa Boɛsìi jbɛjuju, Boɛsì mooa Samɔ̀ɔ jbɛjuju, Samɔ̀ mooa Nasɔ̀n'ɔ jbɛjuju, 33Nasɔ̀n mooa Amenàdaa jbɛjuju, Amenàda mooa Adamìi jbɛjuju, Adamì mooa Awlinìi jbɛjuju, Awlinì mooa Hɛsèlɔn'ɔ jbɛjuju, Hɛsèlɔn mooa Pɛwlěsee jbɛjuju, Pɛwlěse mooa Jùdǎa jbɛjuju, 34Jùdǎ mooa Jèkɔ̌poo jbɛjuju, Jèkɔ̌po mooa Aesěè jbɛjuju, Aesěè mooa Eblɛ̌hɛ̀moo jbɛjuju, Eblɛ̌hɛ̀mo mooa Tiwlàa jbɛjuju, Tiwlà mooa Neɔ̀ɔ jbɛjuju, 35Neɔ̀ɔ mooa Selujèe jbɛjuju, Selujè mooa Wlùuu jbɛjuju, Wlùu mooa Pɛlɛjèe jbɛjuju, Pɛlɛjè mooa Ibɔ̀ɔ jbɛjuju, Ibɔ̀ mooa Selàa jbɛjuju, 36Selà mooa Keanàa jbɛjuju, Keanà mooa Afasàa jbɛjuju, Afasà mooa Sɛɛ̀n jbɛjuju, Sɛɛ̀n mooa Nòwǎa jbɛjuju, Nòwǎ mooa Lemàa jbɛjuju, 37Lemà mooa Matuslàa jbɛjuju, Matuslà mooa Inɔ̌kee jbɛjuju, Inɔ̌ke mooa Jawlɛ̀ɛ jbɛjuju, Jawlɛ̀ mooa Mahalàlii jbɛjuju, Mahalàli mooa Keanàa jbɛjuju, 38Keanà mooa Inɔ̌see jbɛjuju, Inɔ̌se mooa Sɛɛ̀ɛ jbɛjuju, Sɛɛ̀ mooa Ɛdɛ̌moo jbɛjuju, è Ɛdɛ̌mo mooa Nyesoaa jbɛjuju.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\