Lǔkù 4

1È Jùsu sɔnaě Jɔ̀ɔ̌dɛn wien mǒ Ngmà Je Ne Sùsu jǐa Lɔ je Ɛ̌ kpalaě Ɔ kpatekpǎ blǒ kɛn. 2Klě kǔ tɛ̀naě Ɔ měne klě chnɛ̀ jlǒ wěe wlèe sɔ̌n wlòmo. Jùsu sea dɛɛ̌dɛ̀ɛ chɛ̀ di klě tǐǒ wlòmo, ii tè tà chnɛ̀ jlǒ wěe wlèe sɔ̌n'ǒ i keaa dlǒ chlɛ̀, è sàno nia Ɔno chɔɔ. 3Ii tè kě kǔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Bɛ̌ nu sɛje Bò dae dìe Nyesoaa Jǔ, è Bò tmɔɔ̌ seɔ̌à bɛ ponpnɔɔ flɔ̌ɔ Mì di.” 4Kɛɛ Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ɛ chleě le klě Nyesoaa win wlòmo i je, ‘Tùonyugbe bɔɔ̌ nee didi dɛɛ do kmɔ̌.’ ” 5È kǔ dǔa Ɔ mǒ de ɔ̌ kpalaě Ɔ ja tmɔ tà ɔ̌ tea Lɔ kmɔ̌ɔ deplě wùɛɛ win kwa konkɔn je le klě jǐi kapǒa wlòmo. 6È kě kǔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Kmɔ̌ɔ kbě klee tè jǐ boaboǎ wùɛà mǒ i nyee ne, ii tè nyu wùɛ ně plɔ mii kɛn blooba nɔ̀ Ě mi i nyema. 7Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu Bò sà ně wɛ̀, ii wùɛà Ě mi niì nyema.” 8È Jùsu tùa lɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ɛ chleě le klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, ‘Ɔmo Koɔn Nyesoaa doǒ Nɔ̀ kɔn wɛ̀ nyu wùɛ bɔ sà plě Nɔ̀ bɔ neeě bobo.’ ” 9È kǔ dǔa Ɔ mǒ ɔ̌ kpalaě Ɔ Jlǔsnɛ ɔ̌ jaěa lě Ɔ Nyesoaa kǎ fòɛ ɛ̈ tmɔaa ja chɔɔ ɛɛ kǎ gbèe mǒ, è kě kǔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Bɛ̌ nu sɛjesɛ Bò moo Nyesoaa Jǔ, wan nɔ koǔɔ dlǒ bè wɔ̀ɔn. 10Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo ɛ chleě le klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, ‘Ɔ mi Ɔɔ najiǒpò dboba u mǐì jǐ mɔ̀ tù tɛɛ tɛɛ u mǐì nae ne, 11u miěè jɔ mǒ saě lě ɛ̈ di ɛɛ numa Nè bo ně di seɔ̌ je gbèe chɛ̀.’ ” 12È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyesoaa win nì boɔ lɛ ke i je, ‘Nè tɛ̀n'ě nè Koɔn měne Ɔ̈ moo nèe Nyesoa.’ ” 13Tà kǔ wɔ̀laě Ɔɔ měne tèntɛn wùɛǒ mɔ̀, è nɔ̀ǒ sɔnaǒ Jùsu mɔ̀ mǒ klě tǐ gbei wlòmo. 14È Jùsu mua de klě Jàlalǐi wakǎ kɛn, è Ngmà Je Ne Sùsuu kbě nì jǐa Ɔ je. È Ɔɔ nynɛ̌ wɔ̀la wakě wùɛǒ dlǒ ï tbɛɛaǒo tàǒ dǐ. 15Ɔ teea nyopò klě Jùwɛ nyoo Nyesoa keǐ bo ble le uu wùɛ ǔ bɛɛa Lɔ. 16È Ɔ mua de klě Nǎsòwɛ̌ dǐa tà Ɔ kuun'a lěe. È klě Sɛ̌ɛ̀de wlòmo ɛ̈ moo Nyesoaa de fɛ waě, Ɔ muaě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo wòje ke Ɔ ni pnɔɔ Ɔ̌ nynana bo Ɔ mǐa Nyesoaa win slè. 17È chněedɛ̌ǒ Nyesoaa wnɔsàɔ Aesaeǎ chlěaa nɛ̀ chněenoǎ jǐ mɔ̀ tùɔ̌ nyea Nɔ. È tà Ɔ knana lɛɛ je, ɛɛ wakǎǒ dɛ̌a bòo nɛ̀ Ɔ jěa ɛ̈ moo, 18“Koɔn'ɔ Sùsu Nɛ̀ neěě ja. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nɔ̀ tba Mǒ keǒ Bo po Ɔɔ kàan tuposàà sònwɛ nyo je. Ɔ dboǒ lo Bo boɔɔ nyopòà nee kpe be le uu gblàgbla tè kɛn, Ɔ̌ dbo Mǒ Bo boɔɔ nyopòà kɔn jǐ dɔɔ uu le jě tè kɛn. È Ɔ̌ dbo Mǒ Boǒ gblà nyopòà u mɛɛ̌ǒo bo, 19plě keǒ Bo tmɔɔ̌ u ɛ̈ moo tǐ nyniǒ no keǒ Koɔn Bɔ gblà lu.” 20È Jùsu kana chněedɛ̌ǒ je Ɔ̌ nyea ɛ nyuǒ nyea nɛ Ɔ̀ɔ de Ɔ̌ nea bo Ɔ mǐa u tee le. Nyopò wùɛ ü nea lěe Nyesoaa koǔǒ bo uu jǐ neaě Ɔ mɔ̀. 21È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Kekɛɛà Nyesoaa win'à a wɔ̌n'ɔ i jieě le.” 22Wlòlekaen noǎǒ Ɔ boɛaa i kmeea nyopò wùɛ kɛn ǔ pooa Ɔ kòo kɛn, kě u dɛ̌a u je, “Deě ɛ se kɛ Jòsɛ̌foo Jbɛjujuà le?” 23È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Tǐ tìi tà a miǐ ninɔ̌à je poba ɛ̈ moo, ‘Dɛjǐɔ pean Dìe’ plě a mǐ bò dǎ ɛ̈ moo, ‘Ä wɛ̌n noǎ fòfoa ï nùu klě Kapanìa dǐa, nu ii doà ke kělɔ Nè chɛ̀ɛ dǐa.’ ” 24È kě Jùsu dɛ̌a de Ɔ je, “I moo kàan tè ɛ̈ moo Nyesoaa wnɔsàɔ wùɛ seǒ bo tùtuɛ kɔn klě ɔɔ chɛ̀ɛ dǐa. 25È Ě jlɛ̌ Bo wa wèe Bo nye a konwě, tǐǒ jleě Nyesoaa wnɔsàɔ Ilaejɔ̀ neaa kmɔ̌ nǔ sea dba klě jlěe tan ne bɔ̀tie le wlòmo, dodopà beaě blǒ wùɛǒ wlòmo, è ɛ kɔna Jùwɛ nyo fòfoa ü mooa koti nyno ü nea lěe Ǐsòwɛ̌ kɔn blǒǒ wlòmo. 26Kɛɛ Nyesoa sea Ilaejɔ̀ dbo keǒ bɔ sɛ̀ɛa Jùwɛ nyoo kotia nyno wùɛǒ měne, kɛɛ ɔ sɛ̀ɛa mǒ kuadakɔ̌ koti nynɔǒ nea lěe Sawlità klě Saedɛ̀n wakǎ kɛn. 27Tǐǒ jleě Nyesoaa wnɔsàɔ Ilaesɔ̀ neaa kmɔ̌ ɛ kɔna Jùwɛ nyoo bale kwɛ̌ nyo fòfoa ke ü nea lěe Ǐsòwɛ̌ kɔn blǒ kɛn, ɔ sea u nyuu doo chɛ̀ pean, kɛɛ ɔ peana kuadakɔ̌ jbɛjuǒ mooa Nemǎ ɔ̈ sɔnaa Siwlìa blǒ kɛn mǒ.” 28Tà Jùwɛ nyo wùɛǒ nea lěe Nyesoa koǔǒ bo u wɔ̌naa tèǒ, ù bea měne jlo chɔɔ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo dɛ u sìɛn'aa dlǒ mɔ̀le nɛ̀ moo u je uu do nù Nyesoa kɔnaǒ mɔ̀. 29Ii tè u tbala Ɔ kwete kɛn ǔ poaě Ɔ chònu ǔ kpalaě Ɔ togbeeǒ u tǐn'aǒo dlǒ ɛɛ blǒ wlawlǒ nɔkǔ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐaě Ɔ blǒ wlawlǒǒ wan tuǔn nu. 30Kɛɛ Jùsu bɛɛ̌aě uu wùɛǒ slè tìe è Nɔ̀ǒ mua. 31È Jùsu tèea je Ɔ̌ mua de klě Kapanìa dǐa klě Jàlalǐi wakǎ kɛn. Klě Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ wlòmo Ɔ teea nyopò klě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo. 32Ɔɔ teea kaen'a u le wlò. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ɔɔ boɔboɔ neaě kpě wlòmo. 33Ɛ kɔna nyu tɔ̀ɔ ɔ̈ nea lěe Nyesoa koǔǒ bo kǔ sùsu nea lěe ja, ɔ pnɛ̌a dɛ jleě le ke ɔ nuaě ɛɛ wòwɔ, 34kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ǎ! Mɛ jlɛ̀ Bò nuǔ kɛ ä mǒ Jùsu Ɔ̈ kɔn lěe Nǎsòwɛ̌? Dì kɛ lě Bò mì ä gbè sùe le? Ä ji Nyu tae mònoo no, Mò moo Ngmà Je Ne Nyuà Nyesoa dboo!” 35È Jùsu tmɛɛ̌a nɛ Ɔ je, “Po kpee, sɔn'ě jbɛjuǒ ja mǒ!” È kǔ sùsuǒ ɛ poa jbɛjuǒ wɔ̀ɔn keǒ u jemǒ, è nɛ̀ǒ mua, ɛ sea ɔ dɛ tba. 36È nyopò wùɛǒ ù bea mǒ fano, kě u dedɛ̌ɛa je le u je, “À win taeà kɛ ï neě bò wan? Jbɛjuà Ɔ kɔn kpě keǒ Bɔ tmɔɔ̌ kǔ sìsi bi sɔn'ě nyu ja mǒ ǐ tùiǒ Ɔ bo!” 37È Ɔɔ nynɛ̌ wɔ̀la wakě wùɛǒ tbɛɛaǒo tàǒ dǐ dlǒ. 38Tà Jùsu sɔna lěe Nyesoaa koǔǒ bo mǒ, Ɔ mua lě Saemɔ̌ɔ tà klě Ɔ jɛɛaě Saemɔ̌ɔ nynenaǎ ɔ̈ fèflɛ bea lěe fǒ mǒ ǔ tmɔɔ̌a Jùsu nynɔǒ ɔɔ tè keǒ Bɔ sɛ̀ɛa ɔ mǒ. 39È Ɔ mua Ɔ̌ fun'aǒ nynɔǒ dlǒ mǒ bo Ɔ̌ tmɔɔ̌a fèflɛǒ neaě ɔɔ fǒ mǒ bɛ bɛ̌a klě ɔ ja. È nɛ̀ǒ bɛ̌a klě ɔ ja. È tǐi doo tǐ jleě nynɔ nɔ̀ǒ dǔa jemǒ ɔ̌ kpɛaǒ nyopòǒ didi dɛ jemǒ. 40Tà wɛn keaa pɛ, Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒà nyu ně nunuu konkwa mǒ ɛ sìn'aa, nyopò wùɛ jɛaě uu nenawa ü kmɛaa plě nyopò tùu kweǎa doědoe niaa klě Jùsu mɔ̀ Ɔ̌ peaǒ u son jleě mǒ bo Ɔ̌ peana u do do. 41Tà Ɔ keaa dɛǒ ni, è kǔ sìsi fòfoa sonwɛaě nyopò ja měne ǐ pnɛ̌a dɛ jleě le i je, “Mòà Mò moo Nyesoaa Jǔ!” Kɛɛ Ɔ tmɛɛ̌a ni bi poa kpee bi bɔ̌a Ɔɔ tè kɛne sèsaea. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo i jia ɛle ɛ̈ moo Nɔ̀ moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ. 42Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le ɛɛ kènta, Jùsu dǔa jemǒ Ɔ̌ mua lě tàa dě poa lěe kpee Ɔɔ do Ɔ̌ boɛaě Nyesoa mɔ̀. È diblɛ̌ pɔ̀na Ɔ le pɔ̀n pɔ̀n ǔ jěa Lɔ. È tà u jěa Lɔɔ, u memɛ̌ɛa kɛ̀ Ɔ de ble Ɔɔ̌ diaě u slè mǒ sɔn. 43Kɛɛ kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Ě kɔn Bo muě deě tìiǒ kɛn ke Ě mǐ u Nyesoaa kàan tuposàà je po ɛ̈ kwɛɛǒo Nyesoaa win kwa konkɔn jleě mǒ bo. Tèà nì kɔn tè Nyesoa dbo Mǒ.” 44Ii tè Ɔ̌ boɛa Nyesoaa win klě Jùwɛ nyoo Nyesoa keǐ bo ble le klě Jùdǐa wakǎ kɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\