Lǔkù 5

1Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu nynanaǒ jbǒǒ u dɛɛ Kɛnislà wien bo, è diblɛ̌ wɛ̀a de ǔ tuntuwǐia u mǐa Nyesoaa win wɔ̌n. 2Ɔ jěa blǎgbèa chěnchaǐi sɔ̌n ï neaǒo jbǒǒ wien, smì pǎ nyoǒ kɔna ii u sɔnaě i wan mǒ ǔ mua uu tata jlaba. 3Ii tè Ɔ̌ bea lě blǎgbèaǒ ii dɛɛ do wan ɛ̈ mooaa Saemɔ̌ nenɛ Ɔ̌ tmɔɔ̌a Saemɔ̌ bɔ tǔn'a blǎgbèǒ klě jbǒ kɛn doɛɛ gbe, è Nɔ̀ǒ nea bo klě blǎgbèǒ wlòmo Ɔ teea nyopòǒ. 4Tà Ɔ wɔ̀la uu teea mɔ̀, Ɔ̀ tmɔɔ̌a Pitɛ̌ Ɔ je, “Mò klee bìì smì pǎ nyo a muě něà ɛɛ wulǒ mǒ a mǐ aa tata ně mǒ po keǒ smìi tìe mɔ̀.” 5Saemɔ̌ tùa Lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Chì Kpa Ämo, tǒn jlǒ waě gblèeà mɔ̀ ä po tata ä se dɛɛ̌dɛ̀ɛ sà, kɛɛ ke ɛ toon jleě mǒ bo È boɔ lii ä mi tataà ně mǒ poba.” 6Tà u nuaa dɛǒ Ɔ boɔla uu je, u sàla smì fòfoa, uu tataa dbǐ tùngmaea bebɛ̌. 7Ii tè u blɛɛa u bǐì tùuǒ nea lěe blǎgbè tɛ̀ɛǒ wlòmo kwete mɔ̀le bu dia lě u mǐa u mǒ sɛ̀. Tà u dia lěe, u jieěaě uu blǎgbèaa sɔ̌n wùɛǒ smì je kpankpa, ii tè i jlɛ̌ bi pala. 8Tà Saemɔ̌ Pitɛ̌ jěaa dɛǒ, è nɔ̀ǒ kɔla kwne bo keǒ Jùsu jemǒ, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Koɔn, blɛ̀ɛ je Bò poǒ kpa debo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě moo dɛ kukǔ nuɔ.” 9È tè kɔn tè ɔ dɛ̌a bòo nɛ̀ moo nyopò wùɛǒ klee ɔɔ sɔ̌n neaǒo tàǒ i kaen'a u le wlò keǒ smì fòfoa taeǒ u sàlaa mɔ̀. 10Saemɔ̌ɔ bǐì tùuà mǎna ɔɔ debo ü mooaa Sɛbɛ̀dii jlǔ Jìmǐse klee Jɔ̀ɔ̌n i kaen'a u le wlò ke. È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Bɔ̌ fano pepeɛ, sɔɔn'ě kɛ̀à tǐà jleě mǒ mìɔɔ̌ tùonyopo mɔ̀ jaba wòje dɛɛ doǒ nìi è sɛ̀ɛ smì.” 11Ii tè ǔ jaěa uu blǎgbèaǒ kponkpǒ, è noǎ wùɛ nìǒ u siaǒ bo ǔ nana Ɔ de. 12Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu nea lě diěǒ kɔn wlòmo bale kwɛ̌ nyu nea lěe. Tà jbɛjuǒ ɔ jěaa Jùsu, ɔ chlìaǒ Ɔ jemǒ bo ɔ̌ bɛ̀tea Ɔ le ɔ je, “Koɔn, bɛ̌ nu Bò wɔɔn ɛ kɛn, nu mǒ boǒ wɛ̀ sìnɛ.” 13È Jùsu pnɛ̌a Ɔɔ son mǒ Ɔ̌ gbèa jbɛjuǒ mɔ̀ Ɔ je, “Ě wɔɔn ɛ kɛn, wɛ̀ sìnɛ.” Tǐi doo tǐ jleě è bale nìǒ tɛa jbɛjuǒ bo. 14È Jùsu tmɔɔ̌a nɔ Ɔ je, “Nè tmɛɛ̌ nyu wùɛ keǒ dɛà kpaa tùɔn keǒò jleě mǒ ɛɛ tè, kɛɛ mu dìe Nyesoaa kpatòapoi je te ɔ mǐì fǒ měne tan, è bò pi chɔ̀no keǒ Nyesoa mɔ̀ wòje keǒ teteǎà Nyesoa nyeaa Mɔ̀sě i dǎa ɛ mǐ ɛ nyopò wùɛ tee le ɛ̈ moo wɛ̀ sìnɛ.” 15Ii tè jbɛjuǒ ɔ̌ piea chɔ̀noǒ, kɛɛ ɔ sea kpee po ɔ̌ gbɛ̀tɛɛa Jùsuu nynɛ̌ le. Dɛǒ nɛ̀ nua nɛ nyopò fòfoa dia lě u mǐa Jùsuu Nyesoa win wɔ̌n ï Ɔ boɛaa klee uu kweǎ mǐa dɛ bɔ̌. 16Jùsu Bɔ̌ neaǒ bo ne Ɔ̀ muaě tàa dě poěe kpee Ɔ̌ boɛaě Nyesoa mɔ̀. 17Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu kea tee le, è Nyesoaa kpě neaě Ɔ ja, ii tè Ɔ̌ peana nyopò ü kweǎ niaa. Fɛlesǐi wǎn klee teteǎ tee nyo ü sɔnaa Jlǔsnɛ mǒ klee deě wùɛǒ nea lěe Jàlalǐi wakǎ klee Jùdǐa wakǎ kɛn u nea kɛn tùɔn. 18Jbɛjluu tìe tùu nù jalaě uu bě ɔ̈ bo klɔ̀ɔ kwɛ̌ niaa. U jlɛ̌ bu paea ɔ koǔ bo u mǐaǒ ɔ Jùsu jemǒ bo pean. 19Kɛɛ nyopòo fòfo tè uǔ jěa fɔ̌ u mǐa pa, ii tè u jǎlaě koǔ dlǒ ǔ sàlaǒ kǎgbèe wakǎ peǎn ǔ nua dbetětei ǔ tìeeaǒ ɔ keǒ ɔɔ kɛn bo pɛn chèen kɛn keǒ Jùsu jemǒ klě diblɛ̌ǒ slè. 20Tà Jùsu jěa uu tè wlò popoɛ taeǒ, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ně nenawai, Ě poo nè kpni kukwǐi tè le wlò.” 21È teteǎ tee nyo klee Fɛlesǐi wǎn nùǒ tùngmaea dlǒ le sìɛnsiɛn u je, “À Nyu taeà kɛ Ɔ̈ peě Nyesoa fla wan? Nyu tae wɔ̀le je bɔ̈ poo loǒ kɛ tùonyuu kpni kukwǐi tè wlò le? Ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoaa do!” 22Jùsu jia dɛ u sìɛn'aa dlǒ mɔ̀le le, ii tè kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a sìɛn neě kɛ dɛ taeǒ dlǒ mɔ̀le? 23Ii sɔ̌n'à Bo jě dɛ tae se kɛ mǒo kma nyu bɔ boɔɔ bɛ̈ kpaa tùɔn? Deě Bo nu kɛ Ě poo nè kpni kukwǐi tè le wlòe? Deě Bo nu sɔn mǒ mi na? 24Ě jlɛ̌ ba ji ɛ ɛ̈ moo Jbɛjuu Jǔà Ɔ kɔn kpě keǒ Bɔ poo kpni kukwǐi tè wlò le kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀.” Tèǒ nì kɔn tè kě Ɔ dɛ̌a bo klɔ̀ɔ jbɛjuǒ je Ɔ je, “Ě tmɛ̌ neè ne, sɔn mǒ, dǔ nè chèen'ǒ mǒ, muě koǔ bo!” 25Tǐi doo tǐ jleě è klùba, è nɔ̀ǒ sɔna mǒ keǒ nyopòǒ jemǒ ɔ̌ dǔa ɔɔ chèen mǒ ɔ̌ mia lě koǔ bo ɔ̌ pea Nyesoaa nynɛ̌ le. 26I kàea nyopò wùɛ le wan ǔ pea Nyesoaa nynɛ̌ le, fano jǐa u je, kě u dɛ̌a u je, “Ä jě wlòlekaen noǎ fòfoa kekɛɛà!” 27Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, Jùsu kea le nɛ Ɔ̌ jěa dlǒ wlě tɛ̌n nyu ɔ̈ mooaa Lifàe ɔ̌ neaě wlě tɛ̌n koǔ bo, è kě Ɔ dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Naǎ de.” 28È nɔ̀ǒ sɔna mǒ ɔ̌ siaǒ noǎ wùɛǒ ɔ̌ nana Ɔ de. 29Tà tǐ gbei sìn'aa, Lifàe piea Jùsu klě ɔɔ chɛ̀ɛ tà. È dlǒ wlě tɛ̌n nyo fòfoa klee kpni kukwǐ nu nyo fòfoa tùu nù klee uu sɔ̌n diiaǒ dɛ tàa do. 30Fɛlesǐi wǎn'a tìe klee teteǎ tee nyoo tìe ü mooaa Fɛlesǐi wǎn ke nù boboɛɛa wan le ü gbɛ̀a Jùsuu mɔ̀ cheěn nyo wan u je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a klee dlǒ wlě tɛ̌n nyo klee kpni kukwǐ nyo tùu a dii liǐ kɛǒ dɛ tàa do?” 31È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyopòà üǔ kmaa u se dɛjǐɔ sòa, kɛɛ nyopòà kmɛɛ nù sòɛ dɛjǐɔ. 32Ě seɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ di keǒ Bo da jebo siǐn nyo u mǐ uu wlè bo bitǐ, kɛɛ Ě diě keǒ Bo da kpni kukwǐ nyo u mǐ uu wlè bo bitǐ.” 33È kě Fɛlesǐi wǎn'ǒ u dɛ̌a Jùsu je u je, “Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n'ɔ mɔ̀ cheěn nyo klee Fɛlesǐi wǎn'a mɔ̀ cheěn nyo u chìn ni ǔ boɛě Nyesoa mɔ̀, kɛɛ Nè mɔ̀ cheěn nyo di digbaǐ ǔ nɛ̌ nenǎ noǎa tǐ wùɛ mɔ̀.” 34È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “A wɔ̀ kɛě je ba nu tǐnma nynɔɔ jbe klee ɔɔ mɔ̀niapo bu chìn ni le, tà u klee ɔɔ sɔ̌n neě jè lě uu de ngmnengmnɛ̌ wlòmo? A ji ɛle ɛ̈ moo ɛ slě ɛ wɔ̀. 35Kɛɛ ɛ kɔn tǐ miǎ lěe diba tǐnma nynɔɔ jbeǒ ɔ miǎě uu slè sàe le plě u miǎa kɛ wɔle le nu u miǎ chìn.” 36È Ɔ poa u dǎtèkpa tɛ̀ɛ je ɛ̈ moo, “Ɛ se nyu kɔn ɔ̈ bɛ̌ɛ dalo jajloo peǎn je ɔ̈ pɛɛ̌ ɛɛ dalo dakǎ. Bɔ̌ nu ɛ, ɔ mi dalo jajloǒ jǐ le nymiima, è sɔ̌noka, dalo jajloǒ ɛ klee dalo dakǎǒ i se wòwɔɔba mu. 37Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, nyu wùɛ nɔ̀ slě wɔ̀ bɔ̈ dǔ nmɔ jajlo mǒ ɛ̈à plǐi bɔ̈ poě ɛ tapɛ̌ gbà wan. Bɛ̌ nu bɔ̌ nu ɛ bo nmɔǒ bɛ̌ ke plǐ bɛ̌ jaě ɛ blěe funfǔ, ɛ mi tapɛ̌ǒ waba, è nmɔǒ ɛ mi bo wlɛba, è tapɛ̌ǒ ɛ mi ja gbɛ̀ba ke. 38Ɛ se bò numa mu, nyu slě wɔ̀ bɔ ke blětà noǎ le ni plě bɔ nu Nyesoaa teea jajloà ɛɛ noǎ. 39È doo de, ɛ kma mǒ no keǒ nyu bɔ tɛ blětà noǎ bo bɔ be Nyesoaa teea jajloà kɛn. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ je blětà noǎǒ nì nu tɛɛ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\