Lǔkù 6

1Ɛ kɔna Sɛ̌ɛ̀de waě tɛ̀ɛ mɔ̀ ɛ̈ monoo Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waě, Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo nɛa chònu snǔ mɔ̀ ǔ sìin'a lě chèa mǒ. È tà u keaa chèaǒ mǒ nɛ, Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo kpnɛa jɔ̌ noǎa dlǒ le ǔ sunsuɛɛaě i kwete mǒ ǔ dia ii jɔ̌ǒ. 2È tà Fɛlesǐi wǎn'a tìe jěaa dɛǒ, kě u dɛ̌a u je, “Mɛ kɔɔ̌n kɛ konkwa a nii ɛ̈ a see je blɛɛ le ba nuu keǒ Nyesoaa defɛ waěà mɔ̀?” 3È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “A sěɛlǎ kɛ ɛ slè klě Nyesoaa win wlòmo dɛǒ klɔ̀ba Dèběse nuaa seeaa tǐ jleě tà sàno kea lɔɔ klee ɔɔ nyopò ni le? 4Ɔ muaě Nyesoaa koǔ bo ɔ̌ dǔa ngmà je ne flɔ̌ɔǒ nea lěe mǒ ɔ̌ dia lɛ ɔ̌ nyea nɛ ɔɔ nyopò ke ǔ dia lɛ, ɛ̈à nyu wùɛ see je blɛɛ le bɔ dii ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoaa kpatòapoo do.” 5È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Sɔ̌noka, Mǒ Jbɛjuu Jǔà Mǒ kɔn Nyesoaa defɛ waěǒ win kwa.” 6Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu mua lě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo Ɔ̌ teea nyopò, klě jbɛju tɔ̀ɔ nea lě ɔ̈ kɔn dilǎ kwamo neaea. 7È teteǎ tee nyo klee Fɛlesǐi wǎn pɛ̀ɛn'a Jùsu tè le, nɛ̀ kɔn tè u gbɛ̀ɛa Lɔ bɛ̌ nu Bɔ̌ dia jbɛjuǒ peanma keǒ Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waěǒ mɔ̀. 8Kɛɛ Ɔ jia dɛ u sìɛn'aa dlǒ mɔ̀le ne, ii tè Ɔ dala jbɛjuǒ kɔn kwamo neaea kě Ɔ dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Sɔn mǒ, nyna bo kěà nyopòà slè.” È nɔ̀ǒ sɔna mǒ ɔ̈ nynana bo. 9È Jùsu gbɛ̀a u wan Ɔ je, “A tmɔɔ̌ Mǒ, mɛ Nyesoaa teteǎà Ɔ nyea kɛɛ Mɔ̀sě i jlɛ̌ bä nuǔ keǒ Nyesoaa defɛ waě mɔ̀? Bä nu kɛ kàan dɛ le, deě bä nu dɛ kukǔ? Bä gblà kɛ tùonyuu fònfno le, deě bä sùe nyu gbè?” 10Tà Ɔ tanaě uu mɔ̀le tan tan, è kě Ɔ dɛ̌a jbɛjuǒ je Ɔ je, “Pnɛ̌ nè son'ǒ mǒ.” Ii tè ɔ̌ nua nɛ, è nɛ̀ǒ bɔ̌a dɛ. 11Tà teteǎ tee nyo klee Fɛlesǐi wǎn jěaa dɛǒ, è nùǒ bea jlo měne ǔ peaě ɛ le dɛ u miaa Jùsu mǒ numa. 12Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu sɔnaě dǐa mǒ Ɔ̌ muaě togbee dlǒ Ɔ mǐaě Nyesoa mɔ̀ boɔ, klě Ɔ sìn'a lě tǒn jlǒ waěe gblèe Ɔ̌ boɛaě Nyesoa mɔ̀. 13Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, Ɔ dala Ɔɔ mɔ̀ na nyo wùɛǒ Ɔ̌ sàlaě u tàii pù tùo sɔ̌n slè ü Ɔ dɛɛa Nyesoaa tuposà kpa nyo. 14È uu nyneǎ nìà, Saemɔ̌ ɔ̈ Ɔ dɛɛa Pitɛ̌ ke klee Andlǔ ɔ̈ mooa Pitɛ̌ɛ mamǔ jbɛju klee Jìmǐse klee Jɔ̀ɔ̌n klee Felɔ̌ klee Batalòmi klee 15Matiɔ̌n klee Tɔmɔ̌se klee Jìmǐse ɔ̈ moo Afiasèe jǔ plě Saemɔ̌ ɔ̈ klee nyopò tùu neaa kpě kɛn keǒ bü sàlaa Wlǔmɔ kòngmna Jùwɛ nyo dlǒ klee 16Jùdǎse ɔ̈ moo Jìmǐsee jǔ plě klee Jùdǎse Esekalìa ɔ̈ klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo ɔ̈ sàlaěe Jùsu bo demǒ. 17U sɔnaě togbee dlǒ mǒ ǔ dia lɔ wɔ̀ɔn, è Jùsu nynanaǒ tàà dě pɛtɛaǒo le bo, è diblɛ̌ ü mooa Ɔɔ mɔ̀ na nyo ù wɛ̀a de, è diblɛ̌à ü sɔnaa Jùdǐa wakǎ kɛn mǒ klee deěà ï monoo Jlǔsnɛ klee Taè plě klee Saedɛ̀n kɛn mǒ ù wɛ̀a de. 18U dia lě keǒ bu poa Ɔɔ win nɔkǔ jebo klee Bɔ mǐa uu kweǎ pean. Nyopòà kǔ sìsi tùiaa sònwɛ Ɔ peana u nu. 19Diblɛ̌ wùɛ u jlɛ̌ bu tǒa Ɔ le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo kpě sonwɛaě Ɔ ja mǒ ï peɛna nyopò wùɛ. 20È Ɔ chèa Ɔɔ mɔ̀ na nyoǒ ja Ɔ je, “Amoà sònwɛ nii ɛ moo ngmna keǒ a mɔ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa Nɔ̀ kɔn aa kmɔ̌ neneɛ win kwa. 21Amoà sàno nii klě tǐà wlòmo a kɔn ngmna. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa mi aa plɔ blooba. Amoà fìin klě tǐà wlòmo a kɔn ngmna. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo a mi cheǎba. 22Bɛ̌ nu bo nyopò bǔ faen amo klee bǔ ke a jleě mɔ̀ sɛ̀ klee bǔ ke aa tè je bɛtɛ̌ɛ le klee bǔ nu wiěn a moo nye kukwǐ keǒ Jbɛjuu Jǔà Ɔɔ tè mɔ̀, a kɔn ngmna. 23Bɛ̌ nu dɛǒ bɛ̌ kpa tùɔn keǒ a jleě mǒ, aa plɔ bɛ blo, a nu chǒn le a je. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo a kɔn snǒ sàe dɛ fòɛ ɛ̈ neěe jɔkɛn. Dɛɛ doǒ uu gbeǐpò nu ɛ Nyesoaa wnɔsàɔpo mǒ no. 24Chlǒ keǒ amo pònpan nyoà see Tentǎn Jǔu tè kàan tè po mɔ̀. Plɔɔ bloblɛɛ do sosǒ a kɔn'ɔ nɛ̀ǒ. 25Chlǒ keǒ amoà mɔ̀ ü jěe kàan digbaǐ ü di lii klě tǐà wlòmo ü see Tentǎn Jǔu tè kàan tè po. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo sàno miǎ a numa. Chlǒ keǒ amoà mɔ̀ ü cheɛ̌ klě tǐà wlòmo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo a miǎ fìnma a mǐǎ wɔle le nu. 26Chlǒ keǒ a mɔ̀ bo nyopò wùɛ bǔ ke a kàan nynɛ̌ boɛ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo dɛǒ nɛ̀ uu gbeǐpò nia nyopòà moo sen le tmɔ̌ wnɔsàɔpo mǒ ke.” 27È Jùsu kpɛɛa Ɔ win nya kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Bo tmɔɔ̌ amoà pe Něe win nɔkǔ jebo, a noɛɛ aa jlae nyo mǒ, a nu nyopòà faen amoo kàan dɛ mǒ. 28A po nyopòà ngmna mɔ̀ ü pe amoo chlǒ mɔ̀, è a bàteeǒ nyopòà ni amoo noǎ kukwǐ mǒ uu tà. 29Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ pooěè kpǎ nyěkà mǒ, è bò teǒ nyěkà tɛ̀ɛǒ ke. Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ sà nè wlawlǒ fòɛ mò kwa, è bò nye ɔ nè wlawlǒ chěnchaěǒ ke. 30Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ sòaà dɛ, nye ɛ nɔ̀. Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ sà nè konkɔn dɛ mò kwa, nè neǒ ɔ demǒ keǒ bɔ ja ɛ de. 31A nu nyopò tùu kàan dɛ mǒ, ɛɛ doǒ a jlɛ̌ bu nu amoo mǒ. 32Bɛ̌ nu bǎ noɛɛ nyopòo doǒ ü noɛɛ amoo mǒ, è mɛ kɔɔ̌n tè Nyesoa Bɔ poǒ kɛ amo ngmna mɔ̀? Nyopòo chɛ̀ǒ monoo kpni kukwǐ nyo u noɛɛ uu mǒ noɛɛ nyo mǒ no ke. 33È bɛ̌ nu bǎ ke nyopòǒ ni amoo kàan dɛ mǒo do kàan dɛ mǒ ni, è mɛ kɔɔ̌n tè Nyesoa miǐ kɛ amo ngmna mɔ̀ poba? Kpni kukwǐ nyoo chɛ̀ ni ɛmo dɛǒ lo ke. 34Bɛ̌ nu bǎ ke nyopòà dɛ nye ü a kuun ɛɛ wlò je ü mi amoo dɛ nyema ke, è mɛ kɔɔ̌n tè Nyesoa miǐ kɛ amo ngmna mɔ̀ poba? Kpni kukwǐ nyoo chɛ̀ ni ɛmo dɛɛ doǒ lo ɛ̈ di ɛɛ numa ɛmo dɛǒ ɛ mǐ de di klě u mɔ̀. 35A bɔ̌ ɛ nunuɛ, a noɛɛ aa jlae nyo mǒ, a nu u kàan dɛ mǒ plě a nye u noǎ aǎ pɛ̀n bu ja i de le kělɔ a mɔ̀, è a mi snǒ sàe dɛ fòɛ kɔnma klee a mǐ Ja Tmɔ Nyesoaa jlǔ tù. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa ni kàan dɛ keǒ nyopòà mɔ̀ üǔ pe Ɔɔ tàto klee dɛ kukǔ nu nyo. 36Tèǒ nì kɔn tè ba kɔn wɔle je jbojbɛ keǒ nyopò wùɛ mɔ̀ wòje keǒ aa jɔkɛn Gbeǐ nii Ɔ̌ kɔn'ɔ wɔle je jbojbɛ keǒ nyopò wùɛ mɔ̀.” 37È dɛ tɛ̀ɛ Jùsu boɛa uu je de nɛ̀à Ɔ je, “Aǎ jɛɛ nyopò tùu tè, nɛ̀ bǎ se nu Nyesoa mi a tè jɛɛba. Aǎ bɛtɛ̌ɛ nyopò tùu tè je, nɛ̀ bǎ se nu Nyesoa mi a je bɛtɛ̌ɛba. A poo nyopò tùu tè wlò le Nyesoa mǐ aa tè wlò le poo lo ke. 38A nye nyopò tùu noǎ Nyesoa mǐ a noǎ nye. Nyesoa miě a kàan bo dbe noǎ Ɔ̈ nyiɛ̌ kɛn ble Ɔ̈ sùkuu kwete mǒ chniǐma a mǐ i kwlě gblɔ̀ɔ lo i mǐ wɔ̀ɔn le wlɛ̀, dɛǒ nɛ̀ ba tan'ǒ mɔ̀le a mǐ ke ba nuu nyopò tùu noǎ ble dbedbɛ ji, kě Nyesoa mi aa noǎ ble dbedbɛ numa Ɔ mǐ i a nye.” 39È dǎtèkpaà nɛ̀ Jùsu poa Ɔ je, “Deě dodɔ nyu naea kɛ ɔɔ bě dodɔ nyu wɛ̀ le? Bɛ̌ nu bɔ̌ nu ɛ, uu sɔ̌n wùɛǒ u miě bǐtìe wan beba. 40Chenchěn jlǔu dlě se wɛ̌n i seǒ nyuǒ tee uu mǒ sìn, kɛɛ nyuà cheěn tɛɛ ɔ mi tɔ̀n kɔnma wòje ɔɔ tee nyu. 41Mɛ kɔɔ̌n kɛ tè wɔtae gbeǒ ɛ̈ neěe nyu tɔ̀ɔ jǐ mǒ nè jleě neǒo ɛ mɔ̀, kɛɛ tu peǎn'ǒ ɛ̈ mǎǒ nèe chɛ̀ jleě kɛn bo nè jeě lɛ? 42È ke tae wɔ̀le je bò nuǔ kɛ nyuǒ deda ɛ̈ moo, ‘Diě boǒ sà lěè wɔtaeǒ jǐ mǒ,’ kɛɛ tu peǎn'ǒ mǎǒ nèe chɛ̀ jleě kɛn bo nɛ̀ nè jě. Mò ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ Nyesoa nyuà, nyane dɛ bò nuu nɛ̀ moo sàě dìe tu peǎn'ǒ jǐ mǒ, bò keě kɛ le jě tɛɛ plě mìǐ kɛ lě nyuǒ wɔtaeǒ jǐ mǒ sà.” 43È dɛ tɛ̀ɛ Jùsu boɛa uu je de nɛ̀à Ɔ je, “Ɛ se kàan tu kɔn ɛ̈ toee bui kukǔ, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, ɛ se tu kukǔ kɔn ɛ̈ toee kàan bui. 44Tu wùɛɛ buo nɛ̀ u jbee ɛ. Nyu ně muě wiǎ tu ja ɔɔ̌ sàě kàan buo plě nyu ně muě chì klǒkwnaě tu ja ɔɔ̌ sàě klèbobo jɔ̌. 45Nyuà moo kàan nyu ɔ boɛ kàan tè ï sonwɛě ɔɔ kàan wlò kɛn mǒ, kɛɛ nyuà moo dɛ kukǔ nuɔ ɔ boɛ tè kukwǐ ï sonwɛě ɔɔ wlò kukǔ kɛn mǒ. Sɛjesɛ dɛà tùonyu boɛɛ klě ɛ sonwɛě ɔɔ wlò jleě mǒ.” 46È kě Jùsu dɛ̌a de Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n kɛ tè a dɛɛ Mǒo, ‘Koɔn Koɔn,’ plě aǎ nuǔ dɛà Ě tmɛɛ̌ amoo? 47Nyu wùɛ ɔ̈ miɔ Mǒo mɔ̀ diba ɔ̈ mi Něe win nɔkǔ jebo poba ɔ̈ miǒ ii bo tùba, Ě mi a nyu tae ɔ wǒo je teeba. 48Ɔ wǒ je nyuà bɔ̈ ke ɔɔ koǔ pe ɔ̈ klèe bǐtìe ɛ̌ tmɛ mǒo plě ɔ̈ peeǒo ɔɔ kǎngmà seɔ̌ kɛn, è bɛ̌ wɛ̀ mɔ̀ bo jijǐ neǎ bǐ diě bǐ tǔn ɛmo koǔǒ, ɛ slě wɔ̀ bɛ wǒ tùɔn mǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ po ɛle tɛɛ. 49Kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ mi Něe win wɔ̌nma ɔ̈ seǒ ii bo tùba mu, ɔ wǒ je nyuà ɔ̈ po ɔɔ koǔ keǒ blǒ kɛn ɛ̈ see kǎngmà kɔn, tǐi doo tǐ jleě jijǐ neǎ bǐ diě bǐ tǔn koǔǒ, è nɛ̀ǒ wlɛ̀ blǒ mǒ ɛ̀ nymi jǐ le kpǎkpǎ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\