Lǔkù 7

1Tà Jùsu wɔ̀laa noǎ wùɛǒ boɔboɔ mɔ̀ klě nyopòǒ mɔ̀, è Nɔ̀ǒ mua Kapanìa dǐa. 2È Wlǔmɔ nyoo tabɔ̀ɔ jǐgbàdiɔ ɔ̈ nea lěe nɔ̀ kɔn nyebajlo kmɛa, ɔ neaǒ kokǒ snǔ mɔ̀, ɔ mooa ɔɔ mǒ noɛɛ nyebajlo chɔɔ. 3Tà jǐgbàdiɔǒ ɔ wɔ̌naa Jùsuu nynɛ̌, ɔ dboa Jùwɛ nyoo bòliboo tìe bu mua Lɔ da Bɔ dia lě Ɔ miǎ ɔɔ nyebajloǒ pean. 4Tà u dia lěe Jùsu mɔ̀, u bɛ̀tea Ɔ le kàan wɛ̀, kě u dɛ̌a u je, “Jbɛjuà, ɛ blɛɛ ɛ je Bò sɛ̀ɛ ɔ mǒ. 5Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ noɛɛ äa nyopò mǒ no plě ɔ̌ po Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ keǒ ä mɔ̀.” 6Ii tè Jùsu sɔna mǒ Ɔ̌ nana u de. Ɔ sea koǔ mɔ̀ tmɔɔ noo chɛ̀ è jǐgbàdiɔǒ ɔ̀ dboa ɔɔ nenawa klě Ɔ mɔ̀ ü ɔ poaa win wan ï dɛ̌a bòo ɛ̈ moo, “Koɔn, Bɔ̌ Dìe feanfeǒ tùtuɛ keǒ Bò diě ně koǔ bo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo mǒà Ě seǒ je blɛɛ le keǒ Bò diě ně tà. 7Mǒà Ě slě ně chɛ̀ kàan dɛ mǒ jě ɛ̈ kɔn tè Ě miǒ Mòo jemǒ di. Kɛɛ boɔ wien sosǒ ně nyebajloǒ ɔɔ kwɛ̌ mi dɛ bɔ̌ba. 8Mǒà Ě neeě nyopò tùu kpě bobo plě tabɔ̀ neeɔɔ̌ bobo ke. Bo tmɔɔ̌ u nyuu do mu ɔ̀ mu nu, bo da do tɔ̀ɔ diě ɔ̀ diě le, bo tmɔɔ̌ ně nyebajlo nu dɛà ɔ̀ nu ɛ ne. Tèǒ nì kɔn tè Ě ji ɛle Bò boɔ wien ně nyebajloo dɛǒ ɛ mi dɛ bɔ̌ba.” 9Tà Jùsu wɔ̌naa win'ǒ, ì kaen'a Ɔ le wlò, è Ɔ chèa diblɛ̌ǒ nɛa Ɔɔ de ja Ɔ je, “Ě tmɛɛ̌ ane, Ě sěɛlǎ ɛ nyu jě bɔ̈ kɔn'ɔ tè wlò popoɛ taeà klě tà wùɛ klee kělɔ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn slèe chɛ̀.” 10Tà nyopòǒ jǐgbàdiɔ dboaa u tbaeaa je klě ɔ mɔ̀, ù jɛɛaě nyebajloǒ ɔɔ kwɛ̌ bɔ̌a dɛ. 11Tà dɛǒ ɛ sìǐn'a bòo, Jùsu muaě diěǒ moo Neàa kɛn, Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo klee diblɛ̌ fòfoa nù nana Ɔ de. 12Tà Ɔ keaa diěǒ ɛɛ wlɔ̀ dɔwun le konwɛɛ̌ ne, è kokǒ kǔ nɔ̀ u sɛ̀aě dǐa u mia bo tùba. Ɔ nea do ɔ̌ sɔnaě ɔɔ naǎ tògba nynɔǒ wlòmo, è diblɛ̌ fòfoa sɔnaě dǐa mǒ ke ǔ nɛna nynɔǒ de. 13Tà Koɔn jěaa nynɔǒ, ɔ̀ɔ wɔle beaě Ɔ mǒ no, kě Ɔ dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Bɔ̌ fìnfiɛn.” 14È Nɔ̀ǒ kèklaeaǒ kǔ gbàtiǒ gbàa Ɔ̌ gbèa i mɔ̀, è nyopòǒ blěa ii è nùǒ nynana bo, è kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Nyemò, Ě tmɛɛ̌ neè ne, dǔ jemǒ!” 15Tǐi doo tǐ jleě è nyemòǒ kǒaa è nɔ̀ǒ sɔna mǒ ɔ̈ nea bo ɔ̈ tùngmaea wien le boɔboɔ. È Jùsu dǔa lɔ mǒ Ɔ̌ nyea nɔɔ̀ naǎ. 16È nyopò wùɛǒ u pea fano ǔ pea Nyesoaa nynɛ̌ le u je, “Nyesoaa Wnɔsàɔ fòɛ Nɔ̀ neɔ ä slè!” È kě u dɛ̌a ke u je, “Nyesoaà diě Ɔ̈ mǐ Ɔɔ nyopò mǒ sɛ̀ɛ le!” 17Dɛǒ ɛ nua Jùsuu nynɛ̌ ɛ̌ gbɛ̀tɛɛa Jùdǐa wakǎǒ kɛn le klee blě tìiǒ tbɛɛaǒo dǐ. 18Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n'ɔ mɔ̀ cheěn nyo tmɛɛ̌a Jɔ̀ɔ̌n noǎ wùɛɛ tè ɛ̈ moo Jùsu duǐa kokǒ nyo je měne. È Jɔ̀ɔ̌n dala u tàii sɔ̌n 19ɔ̌ dboa lu klě Koɔn Jùsu mɔ̀ bu gbàla Ɔ wan ɛ̈ moo, “Deě Mò moo kɛ Nyesoaa Tentǎn Jǔ Ɔ peea lěe Bɔ dboaa Ɔ̈ mǐa ämoo gblà? Deě ɛ kɔn nyu tɔ̀ɔ bä pɔ̀ɔ̌n jèe snǔ mɔ̀le?” 20Tà nyopòǒ u nynia lěe Jùsu mɔ̀, è kě u dɛ̌a Ɔ je u je, “Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n'à dbo ämo kělɔɔ̀ mɔ̀ ɔ je bä gbàà wan ɛ̈ moo, ‘Deě Mò moo kɛ Nyesoaa Tentǎn Jǔ Ɔ peea lěe Bɔ dboaa Ɔ̈ mǐa ämoo gblà? Deě ɛ kɔn nyu tɔ̀ɔ bä pɔ̀ɔ̌n jèe snǔ mɔ̀le?’ ” 21È klě tǐi doǒ wlòmo Jùsu peana nyopò fòfoa ü kmɛaa ü kɔn tìe kweǎ nea lěe mǒ klee tìe tùu kǔ sìsi nea lěe ja, è nyopò tùu ü dɔaa Ɔ̌ knɛa uu jǐ. 22È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “A mu, a tmɔɔ̌ Jɔ̀ɔ̌n noǎ a wɔ̌n'ɔ klee a kpaǒo jleě mɔ̀ ii tè. Dodɔ nyo jě le plě bo klɔ̀ɔ nyo nɛ ne, è bale nyoo kweǎ wɛ̀ le, nyopòà sǔn'u u wɛ̌n le klee kokǒ nyo duǐ měne je plě Nyesoaa win boɛɛ sònwɛ nyo je. 23A tmɔɔ̌ ɔ, nyopòà ü see kplɛ kɔn keǒ nyu tae Ě monoo mɔ̀ ɛ moo ngmna keǒ u mɔ̀.” 24Tà Jɔ̀ɔ̌n'ɔ nyopòǒ u muaa, è Jùsu gbàla diblɛ̌ǒ wan ɛ̈ kwɛɛaǒo Jɔ̀ɔ̌n'ɔ tè jleě mǒ bo Ɔ je, “Mɛ a muǔa kɛ lě kpatekpǎ blǒ kɛn a muǔa jěba? Ɛ mooa kɛ fèflɛ bɛ sèke kwlǎ wɔ̀nfi le nɛ̀ a mua jěba le? 25È bɛ̌ sea ɛɛ tè, mɛ kɔɔ̌n tè a muǔa kɛ lě kpatekpǎ blǒǒ kɛn a muǔa jěba? Ɛ mooa kɛ nyu nea lě ɔ̈ pea kɛ jǐlenmɔ wlawlě měne nɔ̀ a mua jěba le? Nyopòà pàn'a u pe měne jǐlenmɔ wlawlě ǔ neě klɔ̀ba koǔ ja. 26Ii tè mɛ kɔɔ̌n tè a muǔa kɛ lě kpatekpǎ blǒǒ kɛn? A mua kɛ Nyesoaa wnɔsàɔ jěba le? Kòo, Bo sèsae a wlòmo, Jɔ̀ɔ̌n'ǒ kɔn tè a mua lěe tàě ɔ se wnɔsàɔ sosǒ. 27Ɔmoǒ nɔ̀ kɔn tè boɔɔa tà Nyesoa dɛ̌a bòo klě Ɔɔ Jǔ mɔ̀ ɛ̈ moo, ‘Ba po nɔkǔ bo, Mǒ Nyesoa Ě mi Ně tà dbo nyu klěè nya dboba ɔ miǎ nyopò mɔ̀le wɔ̀ keǒò mɔ̀.’ ” 28È Jùsu kpɛa win dlǒ mɔ̀ Ɔ je, “Ě tmɛɛ̌ ane, klě kmàe nynoo jlǔ slè nyu tɔ̀ɔ tè se kun i seǒ Jɔ̀ɔ̌n'ɔ tè mǒ sìn, kɛɛ nyuà ɔ̈ tìeǒ ɔɔ chɛ̀ keǒ Nyesoaa win kwa konkɔn mɔ̀ nɔ̀ kɔn tè kun ï sìn'ǒ Jɔ̀ɔ̌n mǒ.” 29È nyopò wùɛ ü wɔ̌naa Jɔ̀ɔ̌n win, jà dlǒ wlě tɛ̌n nyo, u kmea Nyesoaa ble po dɛǒ bo ǔ sɔnaǒ Jɔ̀ɔ̌n mɔ̀ mǒ ɔ̌ poa u ně dlǒ. 30Kɛɛ Fɛlesǐi wǎn klee teteǎ tee nyo seaǒ Jɔ̀ɔ̌n mɔ̀ mǒ sɔn ɔ sea u ně dlǒ po. Dɛǒ nɛ̀ u nua ǔ sàla Nyesoaa ble po dɛ jleě mɔ̀. 31È dɛ tɛ̀ɛ Jùsu boɛaa de nɛ̀à Ɔ je, “Nyopòà ne kekɛɛ kmɔ̌, mɛ Ě miǐ kɛ u je poba? Mɛ u wǒoǒ kɛ je? 32U wǒ je keà jlǔ panpě ü neěe noǎ plooa mǒ bo ü dɛ uu bǐì le u dɛ̌ bòo, ‘Ä be plèi keǒ a mɔ̀, kɛɛ a sà i mǒ nɔkǔ aǎ jla ba je. Ä mu ä be kpǎn tùu bebe noǎ, kɛɛ a sàǒ ä jleě mɔ̀ a slě wɔ̀ ba be ä kɛn bä chìn sònwɛ.’ 33Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, tà Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n diěe, ɔ chìn'a ɔ̌ sea nmɔ nǎ, kɛɛ a sàla ɔ mɔ̀ nɔkǔ, è a je ɔ kɔna kǔ sùsu neě ɔɔ ja. 34È Tà Jbɛjuu Jǔà Ɔ diěe Ɔ di dɛ Ɔ̌ nǎ, è kě a dɛ̌a a je, ‘Nyuà tàa Ɔ kɔn knaknǒ Ɔ̌ moo nmɔ nǎ Nyu plě Ɔ̌ moo dlǒ wlě tɛ̌n nyo klee kpni kukwǐ nyo tùu mɔ̀nai.’ 35Kɛɛ Nyesoaa tɔ̀n win'à i boɛ kàan tè ɛ̌ tee ɛ keǒ dɛ i nii klě nyopòo kmɔ̌ nenɛ mǒ.” 36Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Fɛlesǐi wǎnpòi pia Jùsu dɛ le, ii tè Jùsu muaě ɔɔ tà Ɔ̌ mua dɛ diba keǒ dɛ di fuo kɛn. 37Ɛ kɔna gblà nynɔ tɔ̀ɔ nɔ̀ nea lě diěǒ wlòmo. Tà ɔ wɔ̌na nii ɛ̈ moo, “Jùsu di dɛ diba klě Fɛlesǐi wǎnpòii koǔ boò,” ɔ jalaě seɔ̌ sòtae ɛ̈ jǐaa sonsnǒ chnɔ̌ je. 38È ɔ nynanaǒ Jùsuu be wakǎ mǒ bo ɔ̌ fìn'a. Ɔɔ meǒ nì ɔ nia ɔ̌ jlɛa Jùsu be le, è ɔɔ moamoa dlǒ nɛ̀ ɔ nia ɔ̌ snɛ̌a Ɔɔ be le, è ɔ̌ nyoěa Ɔɔ beǒ ɔ̌ dǔa chnɔ̌ǒ mǒ nɛ̀ ɔ chniǐaǒ Ɔ̀ɔ be kɛn le. 39Tà Fɛlesǐi wǎnpòiǒ dalaa Jùsu dɛ diba ɔ jěaa dɛǒ, è kě ɔ dɛ̌a klě ɔɔ chɛ̀ wlò jleě ɔ je, “Bɛ̌ nu Nyuà sɛje Bɔ̌ monoo Nyesoaa Wnɔsàɔ Ɔ mii ɛ jiba nyu tae nynɔà ɔ monoo ɔ̌ toe Ɔɔ le, ɔ moo gblà nynɔ.” 40È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Saemɔ̌, Ě kɔn tè Bo tmɔɔ̌ mòo.” È ɔ tùa Jùsu kɛ̀ɛn ɔ je, “Tmɔɔ̌ mǒ ně Tee Nyu.” È Jùsu tùa lɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, 41“Ɛ kɔna jbɛjluu sɔ̌n ü blěaa jbɛju tɔ̀ɔ wlejoɛ̌ɛ kwa. Ɔ nyea do hɔ̀ndlowɛɛ m̀m, è ɔ nyea do tɔ̀ɔ pɛ̌in'i pù tùo sɔ̌n'ɔ sǐli pù. 42Uu sɔ̌n'ǒ u sea wlejoɛ̌ɛ sàla kɔn u mǐa jbɛjuǒ nye. Ii tè ɔ sàlaě u wun mɔ̀ ɔ je, ‘Wlejoɛ̌ɛǒ ɛɛ tè bi wɛ̀.’ Tèǒ nì kɔn tè Ě jlɛ̌ bò tmɔɔ̌ Mǒ, uu sɔ̌n'ǒ mɔ kɔn mǒ noɛnoɛ miǐ kɛǒ le sìnma keǒ jbɛjuǒ mɔ̀?” 43È Saemɔ̌ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Ně wlò je nyuǒ blě ɔɔ wlejoɛ̌ɛ fòfoa kwa nɔ̀ kɔn mǒ noɛnoɛ miě le sìnma.” È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “I teěn nìǒ bòɔ.” 44È Ɔ bitǐa bo Ɔ̌ chèa nynɔǒ ja, kě Ɔ dɛ̌a Saemɔ̌ je Ɔ je, “Jè kɛ nynɔà nee? Tà Ě diɔ nèe koǔɔ bo, sèě ně nye keǒ Boǒ jla be le, kɛɛ nynɔà ɔɔ chɛ̀ɛ me nì ɔ nu ɔ̌ jlaǎ be le ɔ̌ nu ɔɔ chɛ̀ɛ moamoa dlǒ ɔ̌ snǎǎ be le. 45Tà Ě kee koǔ bo pɛ sè Ně wun nyǒ, kɛɛ Ě paa koǔ bo papa nynɔà ɔ sěɛ Ně be nyonyoɛ̌ gbɛ̌. 46Sèě Ɔlè chnɔ̌ dlǒ le pne, kɛɛ nɔ̀ pneě sonsnǒ chnɔ̌ be le. 47È Bo tmɔɔ̌ mò, nynɔà ɔɔ mǒ noɛnoɛ fòɛà ɛ tee ɛle ɛ̈ moo ɔɔ kpni kukwǐ fòfoaǒ ii tè poo le wlò, kɛɛ nyopòà ü kɔn kpni kukwǐi noǎ gbeii tè poo loo wlò le uu mǒ noɛnoɛ chɛɛ̌n mǒ no.” 48È kě Jùsu dɛ̌a nynɔǒ je Ɔ je, “Nè kpni kukwǐi tè poo le wlò.” 49È nyopòǒ klee Ɔɔ sɔ̌n diaa dɛ, è nùǒ tùngmaea wan le gbògbaea u je, “È ke Nyu taeà Ɔ ka neě kɛ je Ɔ̌ pee lee kpni kukwǐi tè wlò lee chɛ̀?” 50È kě Jùsu dɛ̌a nynɔǒ je Ɔ je, “Nè tè wlò popoɛǒ kɔ̀n'ɔ klěě mǒ nɛ̀ gblà mò, ii tè mu, kpa plɔɔ bloblɛ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\