Lǔkù 8

1Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Jùsu nɛa deě fòfoa klee klìgbe kɛn le Ɔ̌ boɛa Nyesoaa kàan win'à ï kwɛɛǒo Nyesoaa win kwa konkɔn jleě mǒ bo. È Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo sɔ̌n'ǒ nù klee Ɔ̀ mua 2plě klee nynoo tìeǒ Ɔ sàlaa kǔ sìsi ja le plě ü kɔn kweǎ Ɔ peanaa, jà Mɛwlě ɔ̈ u dɛɛaa Mɛkɛniì ɔ̈ Ɔ sàla lěe kǔ sìsii nyiɛta ja 3klee Joanǎ ɔ̈ mooaa Chusàa nynɔ, Chusàǒ ɔ̈ tùiaa Klɔ̀ba Hɛwlǒo koǔ jǐ mɔ̀ klee Susanà plě klee nyno fòfoa tùu ü nia uu chɛ̀ɛ wlě ü mɛ̌aǒo Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo mɔ̀. 4Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ tà diblɛ̌ fòfoa wɛ̀aa de plě klee nyopò ü sonwɛaa deě wùɛ kɛn měne, Jùsu poa u dǎtèkpa tɛ̀ɛ je, kě Ɔ dǎla 5Ɔ je, “Ɛ kɔna jlǒ nu nyu tɔ̀ɔ nɔ̀ mua dodɔ̌ jɔ̌ gblàba klě chè mǒ, è tà ɔ kea lɔɔ dodɔ̌ jɔ̌ǒ le gblɛ̀, ii tìe beaǒ snǔ mɔ̀, tùonyopo nɛa i kɛn plě noe dia li. 6Ii tìe beaě seɛ̌ blǒ kɛn ǐ kwin'a è nìǒ blɔ̀a. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo blǒǒ i neaǒo kɛn ɛ mana mǒ tɔ̀n. 7Ii tìe beaě wiǎ slè. Tà i keaa kwin, è wiǎ nÌǒ kwin'a ke I nynǎna jɔ̌ǒ měne. 8Kɛɛ ɛ kɔna jɔ̌ tìi beaǒo kàan blǒ kɛn ï kun'aa tɛɛ tɛɛ. Ii dɛɛ do toea wlèe m̀m m̀m.” Tà Jùsu wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Nyu wùɛ bɔ̈ kɔn nɔkǔ, è bɔ poǒ nɔkǔ jebo tɛɛ tɛɛ.” 9Tà tǐ gbei sìn'aa, è Jùsuu mɔ̀ cheěn nyo gbàla Ɔ wan dɛ dǎtèkpaǒ ɛ sɛ̀n'aa nynɛ̌. 10È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Nyesoa nu ɛ ɛ̌ wɔ̀le ɛ keǒ ba jbo Ɔɔ win kwa konkɔn'à ɛɛ tè le ɛ̈ wɛ̌ pnɔɔ je, kɛɛ umoǒ nù Ě pe dǎtèkpeà je. Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ bǔ ke le tɛn, uǔ jě le plě bǔ po nɔkǔ bo uǔ jbo tè le wòje keǒ Nyesoaa win dɛ̌ɛ. 11È dɛ dǎtèkpaà ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌à, dodɔ̌ jɔ̌ǒ i nynaǒ pènmo bo Nyesoaa win. 12È ti jɔ̌ǒ beǒo snǔ mɔ̀ i nynaǒ pènmo bo nyopòà ü wɔ̌n'ɔ Nyesoaa win, kɛɛ kǔ bɔ̌ diě ɔ sɛ̀ lě i u wlò jleě le, ii tè u se win'ǒ ii tè kàan tè po u mǐi gblàe le klě uu kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo. 13Ii tìeǒ beě seɛ̌ blǒ kɛn i nynaǒ pènmo bo nyopòà wɔ̌n'ɔ win'à tǐi doo tǐ jleě ii chǒn beě wlò jleě ü kme nii bo, kɛɛ uu tè wlò popoɛ chɛɛ̌n mǒ no. Ii tè bǔ po i kàan tè klě tǐ gbei wlòmo plě bo měne tèntɛn bɛ̌ diě, è nùǒ muu de. 14È jɔ̌ɔ tìeǒ beě wiǎ slè i nynaǒ pènmo bo nyopòà wɔ̌n'ɔ Nyesoaa win, kɛɛ klě uu kmɔ̌ neneɛ mǒ bǔ ke nya mii ni kmɔ̌ɔ konkɔn noǎ klee pònpan klee ii kèjle nì kpɛ uu tǐ wùɛ u kɔn'ɔ, ii tè uǔ nu Nyesoaa konkwa tɛɛ. 15Kɛɛ jɔ̌ǒ beǒo kàan blǒ kɛn i nynaǒ pènmo bo nyopòà wɔ̌n'ɔ Nyesoaa win klě uu kàan klee sèn bo mǎ wlò jleě plě ü tùiǒ ii bo klee ü nee ii kmɔ̌ klě wlò kpae tǔn mǒ.” 16È dɛà nɛ̀ Jùsu boɛa de Ɔ je, “Ɛ se nyu kɔn bɔ̈ bɛɛ̌ lɛ̌e nǎpe plě bɔ̈ chlì ɛɛ plɛ̌ dlǒ klee bɔ̈ paeě ɛɛ kɛn bo pɛn gbàgbɔ bobo. Dɛɛ do ɔ mii numa nɛ̀ moo ɔ miǒ ɛ kǎ slè bo tùba ɛ̈ di ɛɛ numa nyopòǒ mii koǔ bo paba u mǐ ɛɛ pepě jě. 17Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, noǎà wɛ̌aa Nyesoa mi i tàmo sàba. Je wɛ̌ noǎà kwɛɛǒo Nyesoaa win kwa konkɔn tè jleě mǒ bo i mi pepě mǒ beba, nyopò mǐ i jě. 18Nyuà mii tè le jbojbɛ kɔnma keǒ Nyesoaa win kwa konkɔn jleě mǒ, Nyesoa mi ɔ ngmna mɔ̀ poba, Ɔ mǐ ɔ tè le jbojbɛ fòfoa nye, tèǒ nì kɔn tè ba gbɛ̀ɛ le ke a mii nɔkǔ bo popoɛ numa. Kɛɛ nyuǒ se ɛɛ tè le jbojbɛ kɔn, tè le jbojbɛ chěnchaě gbee chɛ̀ǒ ɔɔ wlò je ɔ kɔn'ɔ Nyesoa mi ɛ ɔ̀ kwa sàba.” 19Tà Jùsu nea lěe diblɛ̌ slè, Ɔ̀ɔ naǎ klee mamǔ jbɛjlu dia lě u jlɛ̌ bu jěa Lɔ, kɛɛ diblɛ̌ǒ u tbɛɛa Ɔ dǐ, ii tè u seaě ɛ wɔ̀ bu nyniaǒ Ɔ mɔ̀. 20Ii tè nyu tɔ̀ɔ nɔ̀ kpala tuposàǒ klě Ɔ mɔ̀ ɔ je, “Nàǎ klee màmǔ jbɛjlu nùǒ nynaǒ plomǒ bo u jlɛ̌ bu boɔ lěè mɔ̀.” 21È kě Jùsu dɛ̌a uu wùɛǒ je Ɔ je, “Ně naǎ klee Ně mamǔ jbɛjlu nù moo nyopòà ü wɛ̌n'ɛ Nyesoaa win ü tùiǒ ii bo.” 22Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ kě Jùsu dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, “A nɛ bä bɛ̌ jbǒà tìe bä muuě ɛɛ wakǎ tɛ̀ɛǒ mɔ̀.” Ii tè ǔ beaě blǎgbè chěnchaě wan ǔ tùngmaea mumuɛ. 23Tà fèflɛ kea uu kpɛ, è Jùsu Nɔ̀ǒ bea momnɔ mǒ, è pìpia dia le klě ně kɛn, ně beaě blǎgbèǒ wan le ǔ neaě jǐlenymi dɛ fòɛ slè. 24Ii tè Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo muaě Ɔ mɔ̀ ǔ sàla Ɔ momnɔ mǒ, è kě u dɛ̌a u je, “Chì Kpa Ämo, Chì Kpa Ämo, ä kwě leàò!” È Nɔ̀ǒ dǔa jemǒ Ɔ̌ tmɔɔ̌a pìpia klee jbodoěǒ bi poa kpee, è nìǒ tbala bo. 25È Ɔ gbɛ̀a u wan Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a seě kɛ tè wlò popoɛ kɔn?” Tà i kaen'a uu wlò le plě u peaa fano, è kě u dɛ̌a klě uu chɛ̀ slè u je, “À Nyu taeà kɛ pìpia klee jbodoěe chɛ̀ ǐ tùiǒo Ɔɔ win bo?” 26È Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo nyniaě Kedawlà diě kwɛɛn'ɛ fle mǒ ɛ̈ nea lěe jbǒǒ demǒ ɛ̈ bɛɛ̌ěe Jàlalǐi wakǎ kɛn tìe. 27Tà Jùsu sàǎla bòě blǎgbè wan bo Ɔ tùaě ɛɛ kponkpǒ bo, è jbɛjuǒ kǔ sùsu nea lěe ja nɔ̀ sɔnaě dǐa mǒ ɔ̈ dia Ɔ nya bɛ̌ba. Jbɛjuǒ ɔ dǔa gblàgblo popoɛ mǒ seea plě ɔ seaě nyopò mɔ̀ dǐa ne, ɔ tǐn'a lě sɛklɛ bǐtìi wan. 28Tà ɔ jěaa Jùsu, ɔ pɛnaǒ Ɔ jemǒ bo ɔ̌ pnɛ̌a le ke ɔ nuaě ɛɛ wòwɔ ɔ je, “Jùsu! Ja Tmɔ Nyesoaa Jǔ! Mɛ jlɛ̀ Bò nuǔ kɛɛ̌ mǒ? Ě bɛ̀teè le, Nè tùiǐ sònwɛ!” 29È tè kɔn tè kǔ sùsuǒ ɛ dɛ̌a bòo nɛ̀ moo Jùsu tmɔɔ̌a nɛ bɛ sɔnaě jbɛjuǒ ja mǒ. Klě tǐ fòfoa wlòmo kǔ sùsuǒ bɛ̌ jɛɛ jbɛjuǒ, nyopò tùi ɔ jǐ mɔ̀ ǔ pe ɔ chěen sonwe le klee be le, kɛɛ ɔ bɛ̌ chěen'ǒ kǔ sùsuǒ ɛ̌ duǐ ɔ mǒ ɛ̌ kpɛě ɔ kpatekpǎ blǒ kɛn. 30È Jùsu gbɛ̀a ɔ wan Ɔ je, “È ke neě kɛ nynɛ̌?” È ɔ tùa Lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Ämo tabɔ̀àò.” Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo kǔ sìsiǒ ï neaěe jbɛjuǒ ja i fòa le. 31È kǔ sìsiǒ i bɛ̀tea Jùsu Bɔɔ̌ dbeaě i bǐtìeà see mɔ̀ kɔn wan. 32Ɛ kɔna bochee gbò fòɛ ɛ̈ konwaěa uu le keǒ togbee wakǎ mǒ ɛ̈ diaa wan le. Ii tè kǔ sìsiǒ i bɛ̀tea Ɔ le i je, “Sɔn'ǒ ä mɔ̀ mǒ bä muaě bocheǒ mǒ.” Ɔ̌ sɔnaǒ i mɔ̀ mǒ bi mua lě. 33Ɛ̀ kǔ sìsi nìǒ sɔnaě jbɛjuǒ mǒ ï beaě bocheǒ mǒ, è bogbò nɛ̀ǒ kpala plùplɛ ɛ̈ tèeaǒ jbǒo kponkpǒo dɛǒ pɛ̀slɛɛaa je ii wùɛ ǐ wɛ̀ɛaě jbǒ mɔ̀ de ɛ̌ kpala i. 34Tà jbɛjluǒ tùiaa bocheǒ jǐ mɔ̀ u jěaa dɛǒ kpalaa tùɔn, è nùǒ kpala dǐa plùplɛ klee klě chèaǒ tbɛɛaǒo dǐ kɛn ǔ tmɔɔ̌a nyopò le dɛ kpalaa tùɔn. 35È nyopò nùǒ kpala dǐa plùplɛ klě Jùsu mɔ̀ u mǐa dɛǒ kpalaa tùɔn jě. È tà u nyniaǒo, u jɛɛaǒ jbɛjuǒ kǔ sìsiǒ i sɔnaěe ja mǒ ɔ̌ nea bo keǒ Jùsuu be wakǎ mǒ ɔ̌ poa wlawlě měne ɔɔ dlǒ beaǒ snǔ mɔ̀. È tà u jěaa dɛǒ, u pea Jùsuu fano. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo u sea dɛǒ kpalaa tùɔn le jbo. 36È nyopòǒ jěaa dɛǒ kpalaa tùɔn u tmɛɛ̌a nyopò tùu ke jbɛjuǒ ɔ nuaa gblàgbla klě kǔ sìsi kwete mǒ. 37Ii tè nyopò wùɛǒ sɔna lěe blěǒ kɛn mǒ ï tbɛɛaa diěǒ moo Kedawlà dǐ, u tmɔɔ̌a Jùsu u je, “Mu de.” Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɛ poa u wan bo kètekee. Ii tè è Nɔ̀ǒ beaě blǎgbè chěnchaě wan de Ɔ mǐa mu. 38È jbɛjuǒ kǔ sìsiǒ i sɔna lěe ja mǒ nɔ̀ tmɛɛ̌a Jùsu ɔ je, “Ě jlɛ̌ bo naà de.” Kɛɛ Jùsu dboa ɔ de, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, 39“Mu, muě nè chɛ̀ɛ tà mò nè nyopò wùɛ le tmɔɔ̌ no dɛ fòɛǒ Nyesoa nu mòo mǒ ɛɛ tè.” Ii tè ɔ̌ mua de ɔ̌ bea diě wùɛǒ kɛn ɔ̌ tmɛɛ̌a nyopò le dɛ Jùsu nuaa keǒ ɔ mɔ̀. 40Tà Jùsu tbaeaa je Ɔ bɛ̌aa jbǒǒ tìe de, diblɛ̌ fòfoa nù dia Ɔ tàto peba. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo uu wùe u pɛ̀na Ɔ mɔ̀le snǔ. 41È Nyesoa koǔu nyefòɛ tɔ̀ɔ ü dɛɛ Jaelɔ̀ nɔ̀ diaě Jùsu mɔ̀ ɔ̈ kɔlaǒ Ɔ kwne jemǒ bo ɔ̈ bɛ̀tea Lɔ Bɔ diaě ɔɔ tà. 42Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔɔ nynejujuu do sosǒ ɔ̈ kɔnaa jlěe pù tùo sɔ̌n nɔ̀ neaǒ kokǒ snǔ mɔ̀. Tà Jùsu keaa mi, nyopò fòfoa pinpniia kɛn ǔ tbɛɛa Ɔ dǐ. 43Klě u slè nynɔ tɔ̀ɔ nea lě ɔ̈ nymɔ kwɛ̌ niaa chɔɔ klě jlěe pù tùo sɔ̌n wlòmo. Ɔ blěe wlě wùɛ ɔ kɔnaa ɔ nyea i dɛjǐɔpò kpǎkpǎ, kɛɛ u nyuu doo chɛ̀ nɔ̀ slě wɔ̀ bɔ̈ nua dɛ ɛ mǐa ɔ mǒ sɛ̀. 44Nɔ̀ diiaě Jùsu demǒ ɔ̈ tǒa Ɔ wlawlǒo ngmnǎ le, è tǐi doo tǐ jleě ɔ̀ɔ nymɔ kwɛ̌ nɛ̀ǒ bɔ̌a dɛ. 45È kě Jùsu nia u wan gbògba Ɔ je, “Mɔ tǒǒ kɛ Mǒ le?” È nyopò wùɛ u chènchnɛaa měne, ii tè kě Pitɛ̌ dɛ̌a ɔ je, “Chì Kpa Ämo, nyopòà u tbɛɛ leè dǐ plě ǔ tuntuwǐi ni ǔ diěè jǐ mǒ.” 46Kɛɛ Jùsu je, “Nyu tɔ̀ɔà tǒǒ le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě ji ɛle kpě sɔn nɔɔ̌ mǒ ï pean nyu tɔ̀ɔ.” 47Tà nynɔǒ ɔ jěa lɛɛ ɛ̈ moo ɔ slě wɔ̀ bɔ wɛ̌a, è nɔ̀ǒ kɔn fě sèn'a le ɔ̌ kɔlaǒ Jùsu kwne jemǒ bo ɔ̌ sèsaea Ɔ wlòmo keǒ nyopò wùɛǒ jemǒ tè kɔn tè ɔ tǒa Lɔɔ le plě ke ɔɔ kwɛ̌ǒ ɛ nuaa dɛ bobɔ̌ klě tǐi doo tǐ wlòmo. 48È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Ně nynejuju, nè tè wlò popoɛǒ kɔ̀n'ɔ klěě mǒ nɛ̀ǒ pean mò, ii tè mu, kpa plɔɔ bloblɛ.” 49Tà win kɛ̀na lěe Jùsu wan bo, è nyuǒ u dboaa ɔ̈ sɔna lěe Jaelɔ̀ɔ koǔ bo mǒ nɔ̀ǒ nynia, kě ɔ dɛ̌a Jaelɔ̀ je ɔ je, “Nè nynejuǒ ɔ kǒ lo, tǐ sìn ni, bɔ̌ Tee Nyuà feanfeǒ nuua.” 50Tà Jùsu wɔ̌naa tèǒ, è kě Ɔ dɛ̌a Jaelɔ̀ je Ɔ je, “Bɔ̌ fano pepeɛ, kpae leě wlò sosǒ, ɔɔ dɛ mi dɛ bɔ̌ba.” 51Tà u nynia lěe Jaelɔ̀ɔ tà, Jùsu seaǒ nyu wùɛ mɔ̀ mǒ sɔn ɔ sea Ɔ de na ɔ sea koǔ bo pa, ɛ̀ sìn'aǒ Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n klee Jìmǐse klee jǔǒ ɔɔ gbeǐ klee naǎ nù klee Ɔ̀ pala. 52Nyopò wùɛ u fìn'a ne ǔ nia nynejuǒ ɔɔ wɔle le. È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “A bɔ̌ fìnfiɛn, nynejuà ɔ se kǒ, ɔ mɛ ne sosǒ.” 53Tà u jia lɛɛ ɛ̈ moo nynejuǒ ɔ kǒa le, ii tè u cheɛ̌a Jùsu mɔ̀. 54Kɛɛ Ɔ kmeea nynejuǒ son Ɔ̌ pnǎna dɛ jleě Ɔ je, “Jǔ, sɔn mǒ!” 55Tǐi doo tǐ jleě è nyneju nɔ̀ǒ jala fònfno de ɔ̈ dǔa jemǒ. È Jùsu tmɔɔ̌a nu bu nyea ɔ didi dɛ. 56È i kàea ɔɔ naǎ klee gbeǐ le wan, kɛɛ Jùsu tmɔɔ̌a nu buǔ tmɛɛ̌a nyu wùɛ keǒ dɛǒ ɛɛ tè mɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\