Lǔkù 9

1È Jùsu dala Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo sɔ̌n keǒ tàa do Ɔ̌ nyea u kpě bu sàlaě nyopò kǔ sìsi ja le klee bu peana kweǎ. 2Ɔ̌ dboa u blě kɛne bu boɔa Nyesoaa win kwa konkɔn tè klee bu peana nyopò ü kmɛaa. 3È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Balě kpɛ dɛ wùɛ bǎ ke topodìeǒ mǒ mi. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nyopòǒ a mii mǒ sɛ̀ɛba nù mi dɛ wùɛ a sòɛ tàmo sàba. Alě kpɛ nae tu klee blɔ̌ klee didi dɛ klee wlě plě alě mɛ̌ wlawlǒǒ a pee wlawlǒ tɛ̀ɛ debo. 4Bɛ̌ nu bǎ paeě nyuu tà bɔ̌ kme a jebo klě ba neě bo ɛ mǐ ɛ kpa kpa a miě diěǒ wlòmo sɔn. 5Bɛ̌ nu diě kwɛɛn'ǒ bǔ se a jebo kme, è ba sà pǔpu be le a miě diěǒ wlòmo sɔn, nɛ̀ mi ɛ teeba ɛ̈ moo Nyesoaa plɔ se u kɛn bloo lo.” 6Ii tè Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo mua klìgbeǒ kɛn le ǔ pea Nyesoaa kàan tuposà ɛ̈ kwɛɛǒo Nyesoaa win kwa konkɔn tè jleě mǒ bo. Tà wùɛ u miaǒo u peana nyopò wùɛ. 7Tà Hɛwlǒ ɔ̈ moo Wlǔmɔ nyoo kòngmna nyefòɛ ɔ̈ kɔnaa Jàlalǐi wakǎ win kwa ɔ wɔ̌naa noǎ wùɛ ï kpɛaa tùɔn, è ɔɔ wlò sakaea měne jǐ. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nyopò tùu tmɛɛ̌a nɔ ɛ̈ moo, “Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n kǒaa nɔ̀ǒ dǔa jemǒ.” 8Nyopò tùu je ɛ mooa Nyesoaa wnɔsàɔ Ilaejɔ̀ ɔ̌ dia de kělɔ kmɔ̌ mɔ̀ wòje keǒ Nyesoaa win je ɔ miaa numa. È nyopò tùu je ɛ mooa Nyesoaa wnɔsàɔpo tùu ü neaa kmɔ̌ seeaa tǐ jleě u nyuu do nɔ̀ǒ sɔnaě kǒla mǒ ɔ dia de. 9È Hɛwlǒ je, “Ě bɛ̌a Jɔ̀ɔ̌n'ɔ dlǒ je. È tà Nyuà Ɔ sɔɔ̌n kɛ mǒ Ɔ̌ niǐ noǎà ï kɔn tèà Ě wɛ̌n'ɛ?” Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Hɛwlǒo chɛ̀ pɛ̀n'a Jùsu jejeɛ̌ le. 10Tà Nyesoaa tuposà kpa nyoǒ u tbaeaa je klě Jùsu mɔ̀, u tmɔɔ̌a Nɔ noǎ wùɛ u nuaa, è Ɔ dǔa u mǒ u klee Ɔɔ sɔ̌n sosǒ ǔ muaě diěǒ moo Bɛsedà kɛn. 11Tà diblɛ̌ jěa lɛɛ ɛ̈ moo tàě klě Ɔ muěò, è Nɔ̀ǒ u beaě demǒ u nana de. È tà Jùsu jěa luu, Ɔ̀ kmea u jebo Ɔ̌ tmɛɛ̌a u Nyesoaa win kwa konkɔn tè Ɔ̌ peana uu nyopòà ü sòɛaa peanpean. 12Tà wɛn blěaa pandlǒ, Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo diaě Ɔ mɔ̀, kě u dɛ̌a Ɔ je u je, “Tà ä neɔɔ dě tmɔɔ no, ii tè sɔn'ǒ nyopòà mɔ̀ mǒ bu mu klìgbe gbeià tbɛɛ ämoo dǐ kɛn le klee chèa měne u mǐ didi dɛ klee pɛna le pɔ̀n keǒ uu chɛ̀ mɔ̀.” 13Kɛɛ kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “A nye u dɛ bu di.” Kɛɛ u je, “Ä kɔn flɔ̌ɔ kwlee m̀m klee smì klɔkwlěe sɔ̌n sosǒ, ɛ̀ sìn'ǒ bä mu bä tɔ̀n digbaǐ keǒ uu wùɛà mɔ̀.” 14È nyopòǒ neaa tùɔn kɛn u blɛɛa mɔ̀ jbɛjluu taslěwɛɛ m̀m. È kě Ɔ dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, “A nu nyopòǒ bu ne ble, bu nee ɛ tàkpɛ̌ ble ɛ̈ blɛɛ lee wlèe sɔ̌n tùo pù mɔ̀ keǒ tàkpɔ̌ mɔ̀.” 15È u nua dɛǒ Ɔ boɔla uu je, nyopò wùɛ ǔ nea ble. 16È Jùsu dǔa flɔ̌ɔ kwlee m̀m klee smì klɔkwlěe sɔ̌n'ǒ mǒ Ɔ̌ wlǎla jǐ jɔ mǒ Ɔ̌ pea i ngmna mɔ̀ Ɔ̌ klǎla i wan le Ɔ̌ nyea i Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo ǔ plooa i nyopòǒ měne. 17Nyopò wùɛ ü neaa tùɔn kɛn u dia dɛ uu kwliǎ jǐa lě. È ɛɛ dɛǒ u seaea mɔ̀ cheěn nyo bòaa le ɛ jiěaě plɛǎa pù tùo sɔ̌n. 18Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ tà Jùsu kea lěe Nyesoa mɔ̀ boɛ, Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo nea kɛn tùɔn, è Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “Mɛ diblɛ̌ wùɛà u je Ě monoǒ kɛ?” 19U tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Tìe je Mòo Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n, è tìe je Mòo Ilaejɔ̀, è tìe je Mòo Nyesoaa wnɔsàɔ tɔ̀ɔ ɔ̈ neaa kmɔ̌ seeaa tǐ jleě ɔ̈ sɔn lěe kǒla mǒ.” 20È Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “È aa chɛ̀à, mɔ a je Ě monoǒ kɛ?” È Pitɛ̌ tùa Lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Mòà Mò moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ.” 21È Ɔ tlikaeaě u chìjoɛɛ nɔkǔ mǒ buǔ tmɛɛ̌a nyu wùɛ ɛ̈ moo Ɔ mooa Nyesoaa Tentǎn Jǔ. 22È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Jbɛjuu Jǔà Ɔ kɔn Bɔ jě sònwɛ fòfoa. Jùwɛ nyoo bòlibo klee Nyesoaa kpatòapoo fòe klee teteǎ tee nyo mi Ɔ jleě mɔ̀ sàba u miǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě kɔ. Kɛɛ bɛ̌ sìn, klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan nenɛ wlòmo Nyesoa miěě kǒla mǒ sàba de Ě mǐ kmɔ̌ ne.” 23È kě Jùsu dɛ̌a uu wùɛǒ je Ɔ je, “Bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ jlɛ̌ bɔ naǎ de, è ɔ kɔn bɔ poo ɔɔ chɛ̀ɛ fònfno kla kɛn ɔ mǐ ɔɔ sònwɛ jejeɛ̌ɛ pète bɛ̌ tu mǒ dǔ chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀ ɔ miǐ de na. 24È bɛ̌ nu nyu wùɛ ɔ̈ɔ̌ jlǎ bɔ na Mǒo de ɛ̈ di ɛɛ numa ɔɔ̌ di ɔɔ fònfno mǎ, ɔ mi kmɔ̌ sie fònfno mǎma, kɛɛ nyuà mi ɔɔ fònfno mǎma keǒ Ně tè mɔ̀, ɔ mi kmɔ̌ sie fònfno kɔnma. 25Bɛ̌ nu kmɔ̌ wùɛà bo tùonyugbe bɔ̌ kɔn nɛ, kɛɛ bɔ̌ nymii ɔɔ chɛ̀ jǐ le, mɛ ɛ miǐ kɛǒ ɔ bo poba? 26Nyu wùɛ ɔ̈ mi Mǒo tònwe mɔ̀ peeba klee Ně teeaà, tà Jbɛjuu Jǔà Ɔ mii de diba klě Ɔɔ tè jǐ boaboǎ klee Ɔɔ Gbeǐ Nyesoa klee ngmà je ne najiǒpòo tè jǐ boaboǎ wlòmo, Ɔ miǎ ɔɔ tònwe peba. 27È tèe jleě nìà Ě tmɛɛ̌ amo, tà ä nynanàa bo ɛ kɔn nyopò tùu neàa ü see kǒba mu u miǎ Nyesoaa win kwa konkɔn jě.” 28Ɛ blɛɛa mɔ̀ chnɛ̀ jlǒ wěe nnyɛɛ̀, nì sìn'a tà Jùsu boɔlaa tèǒ, Ɔ̌ dǔa Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n klee Jìmǐse mǒ ǔ jǎlaě togbee dlǒ u mǐaě Nyesoa mɔ̀ boɔ. 29Tà Ɔ kea lěe Nyesoa mɔ̀ boɛ, è Ɔɔ jigbà klee dale sàea le, ii plɛplɛ̌ fenfnɛ̌a jǐ wòje keà nyu jěe tɛ̀n'ɛ pepě. 30È keà nyu kɛpǒo jǐ tàii sɔ̌n nù neaǒ ü sɔna lěe jɔkɛn mǒ ǔ boɛaě Ɔ mɔ̀, u mooa Mɔ̀sě klee Ilaejɔ̀. 31Uu fěe plɛplɛ̌ sìn'aǒ le dɔ̌ keǒ nyu bɔ chèaě u mɔ̀ bo. Nù boɛaě Jùsu mɔ̀ ɛ̈ kwɛɛaǒo ke tǐ nuaa mɔ̀ konwakonwǎ keǒ Bɔ jiěa lěe Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ ɛ̈ mooa Ɔɔ kokoɛ̌ klě Jlǔsnɛ. 32Pitɛ̌ klee ɔɔ bǐìǒ u bea mǒ momnɔ. È tà u wlěa lěe, ù jěa Jùsu Ɔ̌ wnea pɔpɔ klee tàii sɔ̌n'ǒ ǔ nynanaǒ Jùsu gbàa bo. 33Tà tàii sɔ̌n'ǒ u sonwɛaǒ Ɔɔ gbàa mǒ, è kě Pitɛ̌ dɛ̌a Jùsu je ɔ je, “Chì Kpa Ämo, ɛ nu tɛɛ ä neà tùɔn'à kɛn. Sɔn'ǒ ä mɔ̀ mǒ bä po bleaa tan, do keǒò mɔ̀, do keǒ Mɔ̀sě mɔ̀, è do keǒ Ilaejɔ̀ mɔ̀.” Pitɛ̌ sea dɛ ɔ boɛaa ji. 34Tà win'ǒ i kɛ̀naě Pitɛ̌ wan bo, è nukpǎ nɛ̀ chlìa u dlǒ. Tà u neaěe nukpǎǒ slè, ù pea fano. 35È Nyesoaa win sɔnaě nukpǎǒ wlòmo, kě I dɛ̌a I je, “Ně Jǔ Ně wlò sàǒo Nɔ̀à, a po Ɔɔ win nɔkǔ jebo!” 36Tà Win'ǒ I poaa kpee, è Jùsuu do sosǒ nɔ̀ u jěa. È Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo nua kpee, klě tǐǒ wlòmo noǎ wùɛ u jěaa klee u wɔ̌naa u sea ii tè nyu wùɛ tmɔɔ̌ no. 37Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo tan'ǒ u sonwɛa lěe togbee dlǒ mǒ, è diblɛ̌ fòfoa dia Ɔ nya bɛ̌ba. 38È jbɛju tɔ̀ɔ neaě diblɛ̌ǒ slè nɔ̀ pnɛ̌a le ɔ je, “Tee Nyu, Ě bɛ̀teè le, tan'ǒ ně jǔà mɔ̀le, ně jǔu do sosǒ Ě kɔn'ɔ nɔ̀à. 39Klě tǐ fòfoa wlòmo kǔ sùsuǒ ɛ kme ɔ ɛ̌ ni ɔ ɔ̌ pe tùe le ɛ̌ tɛkɛ̌ ɔ le, fenfeɔ plǔ diiǒ ɔ wien, ɛɛ̌ jlǎ bɛ tɛ ɔ bo. Ɛ dbɛ̌ ɔ loà. 40Ě bàte Nè mɔ̀ cheěn nyoà le keǒ bu sàě ɔ kǔ sùsuà ja, kɛɛ u slě ɛ nunuɛ wɔ̀.” 41È kě Jùsu dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, “Tùonyopoà ne kekɛɛ kmɔ̌ u se tè wlò popoɛ kɔn plě dɛ kukǔ nɛ̀ jiě u měne! È tǐ tae Bo sìǐn kɛɔ a slè plě a mǐǐ kàan tè popoɛ kɔn plě wlò dbadbǎà Ě kɔn'ɔ ke bɛ toǒn kɛ jleě mǒ bo keǒ a mɔ̀?” È kě Ɔ dɛ̌a jbɛjuǒ je Ɔ je, “Jaǎ nè jǔǒ.” 42Tà jǔǒ ɔ keaě Ɔɔ mɔ̀ mi, è kǔ sùsuǒ ɛ poa ɔ wɔ̀ɔn ɛ̌ takǎea ɔ le, kɛɛ Jùsu tmɔɔ̌a sùsuǒ bɛ sɔnaě ɔ ja mǒ, ɔ̀ɔ kwɛ̌ nɛ̀ǒ bɔ̌a dɛ, Jùsu sàlaǒ ɔ Ɔ̌ nyea nɔ ɔ̀ɔ gbeǐ. 43Tà nyopò wùɛ u jěaa dɛǒ, ɛ̀ kàea u bo wan keǒ Nyesoaa wlòlekaen kpěǒ mɔ̀. Tà i kaen'aa nyopò wùɛ wlò le keǒ noǎ wùɛ Jùsu niaa mɔ̀, è kě Ɔ dǎla Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, 44“A po nɔkǔ bo tɛɛ tɛɛ keǒ dɛà Ě tmɛɛ̌ amoo mɔ̀. Jbɛjuu Jǔà Ɔ miě bo demǒ sàeba Ɔ miě nyopò kwete mǒ poo lo.” 45Kɛɛ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo sea dɛ Ɔ sɛ̀n'aa nynɛ̌ ji. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa wɛɛ̌a lɛ u jǐ kɛn. Dɛǒ nɛ̀ nua nɛ uǔ jboa dɛǒ Ɔ sɛ̀n'aa nynɛ̌ le plě u pea fano keǒ bu gbàla ɔ wan. 46È Jùsuu mɔ̀ cheěn nyo tùngmaea chɛtlǐia klě uu chɛ̀ slè keǒ uu nyu tae kɔn tè kmanaa chɔɔ dɔ̌ mɔ̀. 47Ɔ jia dɛ u sìɛn'aa dlǒ mɔ̀le ne, ii tè Ɔ dǔa jǔ gbe mǒ nɔ̀ Ɔ nynaeaǒ Ɔɔ chɛ̀ wakǎ mǒ bo, 48è kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Nyu wùɛ ɔ̈ mii jǔ gbeà kuun Mǒo wlò je jebo kmema wòje keà jǔà ɔɔ ka nee je, è Ně chɛ̀à ɔ kmeě jebo. È nyu wùɛ ɔ̈ mi Mǒo jebo kmema, è Nyuà dbo Mǒo Nɔ̀ǒ ɔ kmeě jebo. Klě a slè nyuà tìeǒ ɔɔ chɛ̀ ja nɔ̀ kɔn tè kma chɔɔ klě Nyesoa jǐ kɛn.” 49È kě Jɔ̀ɔ̌n dɛ̌a Jùsu je ɔ je, “Chì Kpa Ämo, ä jě nyu tɔ̀ɔ ɔ̌ sɛ̀ lě nyopò kǔ sìsi ja le ɔ̌ ni Nè nynɛ̌ plě ɔɔ̌ na ä mɔ̀, ii tè ä kan ɔ je.” 50Kɛɛ kě Ɔ dǎla Jɔ̀ɔ̌n je Ɔ je, “Nyu wùɛ ɔ̈ɔ̌ wɔ̀n amoo je ɔ neeě aa wakǎ kɛn, ii tè aǎ kɛn ɔ je.” 51Tà tǐ konwaěaa le keǒ Nyesoa Bɔ kpalaa Jùsu jɔkɛn, è Jùsu poa ɛ ble Bɔ mua Jlǔsnɛ Ɔ̌ tùngmaea mumuɛ. 52Ɔ dboa nyopò nya bu mua lě Sìmɛ̌lia nyoo dǐa u mǐa noǎ mɔ̀le wɔ̀ keǒ Ɔ mɔ̀. 53Kɛɛ Ɔ mia Jlǔsnɛ, tèǒ nì kɔn tè nyopòǒ nea lěe klìgbaǒ kɛn u sea Ɔ jebo kme. 54Tà Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo sɔ̌n'ǒ moo Jìmǐse klee Jɔ̀ɔ̌n u jěaa dɛǒ, è kě u dɛ̌a u je, “Koɔn, jlɛ̀ bä po kɛě win jɔkɛn bo na bɛ sɔn'ě mǒ ɛ mǐ nyopòà gbè sùe wòje dɛɛ doà Ilaejɔ̀ nuaa seela tǐ le?” 55Kɛɛ Ɔ bitǐa bo Ɔ̌ pnaěa u jǐ mǒ Ɔ je, “Nyesoaa Sùsuà a kɔn'ǒo mɔ̀ a se Ɛɛ kmɔ̌ ji. 56Jbɛjuu Jǔà Ɔ slě di Ɔ mǐ tùonyopoo fònfno gbè sùe, kɛɛ keǒ Bɔ mǐ uu fònfno gblà.” È nùǒ muaě diě tɛ̀ɛ kɛn. 57È tà Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo keaa snǔǒ mɔ̀ nɛ, è kě nyu tɔ̀ɔ dɛ̌a Jùsu je ɔ je, “Ě miì de nama tà wùɛ mìi muma.” 58È Jùsu tɛ̀na ɔ mǒ Ɔ mǐa ɛ jě bɛ̌ nu bɔ̌ sɛ̀n'a dɛ nynɛ̌, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Totǒgbea kɔn bǐtìi i tǐn'ěe wan plě noeà neěe jɔ mǒ i kɔn dlě, kɛɛ Jbɛjuu Jǔà Ɔ se pɛna kɔn.” 59È kě Jùsu dɛ̌a nyu tɔ̀ɔ je Ɔ je, “Naǎ de.” Kɛɛ kě nyuǒ ɔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Ně Koɔn, nyane dɛ nɛ̀ moo sɔn'ǒǒ mɔ̀ mǒ bo mu ně gbeǐ bo tù.” 60Kɛɛ kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Nɛ bo nyopòǒ kokǒ kmɔ̌ neě ja bu tù uu kokǒ nyo bo, kɛɛ mu mò Nyesoaa win kwa konkɔn tè boɔ.” 61È kě nyu tɔ̀ɔ dɛ̌a Lɔ je ɔ je, “Ně Koɔn, Ě miì de nama, kɛɛ nyane dɛ nɛ̀ moo sɔn'ǒǒ mɔ̀ mǒ bo mu ně tùgba wlu kpa.” 62Jùsu tùa lɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyu wùɛ ɔ̈ po Něe tè kàan tè plě ɔ̈ jlɛ̌ bɔ̈ muu de klě ɔɔ kmɔ̌ kukǔ dakǎǒ ɔ neaa mɔ̀, ɔ seǒ je blɛɛ le bo Nyesoa Bɔ kɔn ɔ win kwa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\