Mǎkè 1

1Kàan tuposà ɛ̈ boɛɛ lee Nyesoaa Tentǎn Jǔ Jùsuu tè kɛn Ɔ̈ moo Nyesoaa Jǔ ɛɛ wlò tùtuɛ nɛ̀à 2wòje keǒ Nyesoa dɛ̌aa Jùsu je klě Ɔɔ wnɔsàɔ Aesaeǎ mǒ ɔ̈ chlěa lɛɛ ɛ̈ moo, “Poǒ nɔkǔ jebo, Ě miǎě Ně tuposà kpa nyu klěè nya dboba ɔ miǎ nyopò mɔ̀le wɔ̀ keǒò mɔ̀. 3Nyuǒ ɔ miǎ sàe poba klě kpatekpǎ blǒ kɛn, kě ɔ miǎ dǎba, ‘Ba wɔ̀ aa chɛ̀ mɔ̀le keǒ Koɔn mɔ̀ wòje keà nyu pee fɛ snǔ ɛ slɛɛ̌ mǒo keǒ nyefòɛɛ didiɛ mɔ̀.’ ” 4Ii tè kě Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n nua tàmo wowoɛ̌ klě kpatekpǎ blǒ kɛn ɔ̌ pea sàe ɔ̌ tmɛɛ̌a nyopò ɔ je, “Ba bitǐ aa wlè bo Ě mǐ a ně dlǒ po, Nyesoa mǐ aa kpni kukwǐi tè wlò le poo lo.” 5Nyopò fòfoa sɔnaě Jùdǐa wakǎ kɛn mǒ klee klě Jlǔsnɛ dǐa mǒ ǔ mia lě ɔ mɔ̀ klě kpatekpǎ blǒ kɛn ɔ̌ pea u ně dlǒ le klě Jɔ̀ɔ̌dɛn ně mɔ̀ ǔ wɛɛn'a uu kpni kukwǐ je le. 6Jɔ̀ɔ̌n'ɔ mǒ po dale nua bùkɛn sòkwee pìnpni ɔ̌ pea koɔ wlo mɔ̀. Ɔɔ digbaǐ ɔ diaa nì mooa tànynakpaǐ klee dochnɔ. 7È Nyesoaa win Jɔ̀ɔ̌n boɛa uu je nìà ɔ je, “Nyu Tɔ̀ɔ Ɔ̈ kɔn tè kun'u chɔɔ ï sìn'ǒ něe tè mǒ Nɔ̀ neǒǒ demǒ Ɔ̈ diě. Ě seǒ je blɛɛ lee chɛ̀ keǒ boǒ di bo chlì keǒ Ɔ jemǒ boǒ di Ɔɔ nyɔkòɛbě dbǐ kɛne wlà. 8Ě pe a ně dlǒ, kɛɛ Nɔ̀ miě a Ngmà Je Ne Sùsu ja poba.” 9Tà ɛ peěaa wě gbei kɛn, Jùsu sɔnaě Nǎsòwɛ̌ dǐa mǒ klě Jàlalǐi wakǎ kɛn Ɔ̌ muaě Jɔ̀ɔ̌n mɔ̀, Jɔ̀ɔ̌n poa Ɔ ně dlǒ klě Jɔ̀ɔ̌dɛn mɔ̀. 10Tà Jùsu sonwɛa lěe ně wlòmo, è tǐi doo tǐ jleě Ɔ jěa jɔkɛn ɛ̌ knana je, è Ngmà Je Ne Sùsu Ɛ̈ neaěe plabaee tǔn wlòmo Nɛ̀ sɔnaě jɔkɛn mǒ Ɛ̈ tèeaě Ɔ ja. 11È Nyesoaa Win sɔnaě jɔkɛn mǒ kě I dɛ̌a I je, “Mòà Mò moo Ně Jǔ Ě noɛɛ nee mǒ, Ně plɔ bloo loò kɛn chɔɔ.” 12Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, tǐi doo tǐ jleě Ngmà Je Ne Sùsu kpalaě Jùsu kpatekpǎ blǒ kɛn. 13Chnɛ̀ jlǒ wěe wlèe sɔ̌n nì Setɛ̀n ɔ̈ moo kǔ sìsii klɔ̀ba ɔ kpala ɔ̌ tɛ̀naě Jùsu měne klě kpatekpǎ blǒ kɛn, tàà soa kukwǐ nea lěe. Tà ɛ sìn'aa, è Nyesoaa najiǒpò nù dia lě ü sɛ̀ɛa Jùsu mǒ. 14Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, u kmea Jɔ̀ɔ̌n ǔ poa ɔ wùlo, è Jùsu muaě Jàlalǐi wakǎ kɛn klě Ɔ peeaě Nyesoaa kàan tuposà nyopò je, 15kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Tǐ nyniǒ no, Nyesoa neɔ a slè Ɔ mǐ aa kmɔ̌ neneɛ win kwa kɔn. Tèǒ nì kɔn tè ba bitǐ aa wlè bo klee a po kàan tuposàà ɛɛ tè kàan tè.” 16Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ tà Jùsu keaa Jàlalǐi jbǒ wien nɛ, Ɔ jěa popǎ nyoo sɔ̌n ǔ pea tata ně měne, uu nyneǎ nìà, Saemɔ̌ klee ɔɔ mamǔ Andlǔ. 17È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “A naǎ de, Ě mǐ a tee le ke ba nuěe tùonyopo jeja kělɔɔ̌ mɔ̀ wòje keǒ a nii ǎ kmee smì.” 18Tǐi doo tǐ jleě u siaǒ uu tataǒ ǔ nana Ɔ de. 19Tà u keaa jbǒǒ wien nɛ kaǒ u jejɛ̌ɛaǒo nya bo, è Jùsu jěa Jìmǐse klee ɔɔ mamǔ Jɔ̀ɔ̌n ü mooa Sɛbɛ̀dii jbɛjujlu ǔ neaě blǎgbè chěnchaě wan bo ǔ pɛ̌a uu tata. 20Tà Ɔ jěa uu, tǐi doo tǐ jleě Ɔ̀ dala ulu Ɔ je, “A naǎ de.” È nùǒ siaǒ uu gbeǐ Sɛbɛ̀di klee ɔɔ konkwa nu nyo klě blǎgbèǒ wan ǔ nana Ɔ de. 21Tà u sɔnaǒo tàǒ mǒ ù muaě Kapanìa dǐa, è klě Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo Jùsu muaě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo Ɔ̌ teea. 22Ɔ teea lu wòje keà nyuu chɛ̀ blěe noǎa kpě, Ɔɔ̌ teea lu wòje keǒ uu teteǎ tee nyoo ka neaa je, ii tè i kaen'a nyopòǒ le wlò. 23È ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ kǔ sùsu nea lěe ja nɔ̀ nea lě Nyesoa koǔǒ bo ɔ̈ pnɛ̌a dɛ jleě le, 24kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Mɛ jlɛ̀ Bò nuǔ kɛ ä mǒ, Jùsu Ɔ̈ kɔn lěe Nǎsòwɛ̌ dǐa? Dì kɛɛ̌ le Bò mi ä gbè sùe le? Ä ji Nyu tae mòo no, Mòo Nyesoaa Ngmà Je Ne Nyu!” 25È Jùsu soa kǔ sùsuǒ lo, Ɔ je, “Sɔ̀, po kpee, sɔn'ě jbɛjuǒ ja mǒ!” 26È kǔ sùsuǒ ɛ kpɔtǐa jbɛjuǒ dlǒ je ɛ̌ pea tùe le, è nɛ̀ǒ sɔnaě ɔ ja mǒ. 27I kaen'a nyopò wùɛǒ le wlò chɔɔ, kě u dɛ̌a u je, “À teea jajlo taeà Ɔ tee leě kɛ ɛ̈ nuǔ bo kpě kɛn neneɛ? Kǔ sìsii chɛ̀ tùiǒ Ɔɔ win bo!” 28Tǐi doo tǐ jleě è Ɔɔ tè gbɛ̀tɛɛa Jàlalǐi wakǎ wùɛǒ kɛn le. 29Tà Jùsu klee Saemɔ̌ klee Jìmǐse klee Andlǔ klee Jɔ̀ɔ̌n u sɔɔ̌na bò lěe Nyesoa koǔǒ bo mǒ sosǒ, u muaě Saemɔ̌ klee Andlǔu tà. 30Klě Ɔ jɛɛaě Saemɔ̌ɔ nynenaǎ fèflɛ beaě ɔ fǒ mǒ ɔ̌ pɛna bo keǒ kɛn bo pɛn gbàgbɔ kɛn ǔ tmɔɔ̌a Jùsu nynɔǒ ɔɔ tè. 31È Ɔ muaě nynɔǒ mɔ̀ Ɔ̌ kmeea ɔ son Ɔ̌ mǎnaǒ ɔ mɔ̀ Ɔ̌ nynaea ɔ bo, è tǐi doo tǐ jleě fèflɛ nɛ̀ǒ gbɛ̀a ja klě ɔ fǒ mǒ, è nɔ̀ǒ tùngmaea nyopòǒ didi dɛ nyenyeɛ. 32Tà wɛn palaa klě wìtie wlòmo, nyopò wùɛ kweǎ niaa klee nyopò wùɛ kǔ sìsi neaa ja le nù u jalaě Jùsu mɔ̀. 33Diě kwɛɛn wùɛ u wɛ̀a de keǒ koǔǒ ɛɛ wànwie. 34Ɔ peana nyopò fòfoa ü kweǎa doědoe nea lěe mǒ Ɔ̌ sɛ̀aě u kǔ sìsi fòfoa ja le. Kǔ sìsiǒ i jia Ɔlo ɛ̈ moo Nɔ̀ mooa Nyesoaa Tentǎn Jǔ, ii tè Ɔ seaǒ i mɔ̀ mǒ sɔn keǒ bi boɔa wien. 35Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le ɛɛ kènta gbìi, kwijlě ngmně sii liǐa jè lě plomǒ, Jùsu dǔa jemǒ Ɔ̌ beaě plomǒ Ɔ̌ muaě tàà dě poa lěe kpee klě Ɔ boɛɛaě Nyesoa mɔ̀. 36Tà Saemɔ̌ klee ɔɔ bǐì jěa lɛɛ ɛ̈ moo Jùsu seaě u slè ne, è Nɔ̀ǒ u tùngmaea le pònpɔn. 37È tà u jěa Lɔɔ, kě u dɛ̌a Lɔ je u je, “Nyopò wùɛ u pɛ̀n'ɛ̀ leò!” 38Kɛɛ Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ä kɔn bä muě deě tìià ï tbɛɛàa tàa dǐ kɛn Ě miě Nyesoaa tè boɔ ke. Sɛje tèǒ nì kɔn tè Ě dia lě.” 39Ii tè Ɔ nɛa Jàlalǐi wakǎǒ kɛn le Ɔ̌ boɛa Nyesoaa tè klě Jùwɛ nyoo Nyesoa keǐ bo ble le Ɔ̌ sɛ̀aě nyopò kǔ sìsi ja le. 40Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ bale kwɛ̌ nyu diaě Jùsu mɔ̀ ɔ̌ kɔlaǒ Ɔ kwne jemǒ bo ɔ̌ bɛ̀tea Lɔ ɔ je, “Bɛ̌ nu Bò wɔɔn ɛ kɛn, nu mǒ boǒ wɛ̀ sìnɛ.” 41È jbɛjuǒ ɔɔ wɔle beaě Jùsu mǒ no, ii tè Ɔ pnɛ̌a Ɔɔ son mǒ Ɔ̌ gbèa jbɛjuǒ mɔ̀, è kě Ɔ dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Ě wɔɔn ɛ kɛn, wɛ̀ sìnɛ.” 42Tǐi doo tǐ jleě è bale nìǒ tɛa jbɛjuǒ bo ɔ̌ wɛ̀a sìnɛ. 43È Ɔ tlikaeaě jbɛjuǒ chìjoɛɛ nɔkǔ mǒ Ɔ̌ tmɔɔ̌a nɔ plě Ɔ̌ dboa lɔ ɔ̌ mua, 44kě Ɔ dǎla ɔ je Ɔ je, “Tanàle, nè tmɛɛ̌ nyu wùɛ dɛà ɛɛ tè, kɛɛ mu dìe Nyesoaa kpatòa je te ɔ mǐì fǒ měne tan, bɔ̌ poo loò kòo kɛn, mì dɛǒ Nyesoaa tetěǒ Ɔ nyeaa Mɔ̀sě ɛ tmɔɔ̌ uu mì ɛ nu mì chɔ̀no pi ɛ mǐ ɛ nyopò wùɛ tee le ɛ̈ moo wɛ̀ sìnɛ.” 45Ii tè jbɛjuǒ ɔ̌ piea chɔ̀no, kɛɛ ɔ sea kpee po ɔ̌ tùngmaea imo tèǒ le gbɛ̀tɛɛa. Dɛǒ nɛ̀ nua nɛ Jùsu Ɔɔ̌ mua kɛ̀ě dě fòɛ kɛn, ii tè deěǒ kɔn kɛn nyopò seaǒo fò nì Ɔ nɛa kɛ̀ kɛne, kɛɛ kaǒ nyopò sonwɛa deě kɛn měne ǔ miaě Ɔ mɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\