Mǎkè 10

1È Jùsu sɔnaǒ tàǒ mǒ Ɔ̌ muaě Jùdǐa wakǎ kɛn klee blěǒ neěe něǒ moo Jɔ̀ɔ̌dɛn demǒ. È diblɛ̌ wɛ̀a de keǒ Ɔ gbàa Ɔ̌ teea u ɛ̈ moo pnɔɔ dɛ Ɔ niaa le. 2Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Fɛlesǐi wǎn'a tìe diaě Ɔ mɔ̀ ǔ tɛ̀naě Ɔ měne ǔ gbɛ̀a Ɔ wan u je, “Ɛ moo kɛ tetě keǒ nyu bɔ bɔ̌ ɔɔ nynɔ bɔ mu le?” 3È Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “Mɛ Mɔ̀sě tmɔɔ̌ nǒoǒa kɛ amo ba nuǔa keǒ Nyesoaa tetěǒ kɛn?” 4U tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Mɔ̀sě je nyu bɔ chlě bobɔ̌ chněedɛ̌ nɛ̀ bɔ nye nynɔǒ plě ɔ mǐ ɔ bo tɛ.” 5È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Aa gbeǐpòo wlè jakǎa le, tèǒ nì kɔn tè Mɔ̀sě chlěa tetěǒ keǒ u mɔ̀. 6Kɛɛ sɔɔn'ě kmɔ̌ɔ wlò tùla mǒ, tà Nyesoa nuaa kmɔ̌à Ɔ nua tùonyopoo sɔ̌n, jbɛju klee nynɔ. 7Tèǒ nì kɔn tè jbɛju siǒ ɔɔ naǎ klee gbeǐ bo ɔ klee ɔɔ nynɔ pɛ tǐn koǔ bo 8ǔ ni dɛɛ do, wòje ke Ɔɔ win dǎa. Uu sɔ̌n'ǒ u see kɛ̀ tàii sɔ̌n u moo dɛɛ do. 9Tèǒ nì kɔn tè nyopòà Nyesoa poǒ tàa do nyu wùɛ nɔ̀ bɔɔ̌ sèsɛ u je le.” 10È tà Jùsu muaa de klě Ɔɔ chɛ̀ɛ tà, Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo gbàla Ɔ wan dɛɛ doǒ ɛɛ tè. 11È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je. “Nyu wùɛ ɔ̈ mii nynɔ bɔ̌ba ɔ̈ mii nynɔ tɔ̀ɔ kɔnma, è wlawleǒ ɔ ni. 12È nynɔ wùɛ ɔ̈ mii jbe bɔ̌ba ɔ̈ mii jbɛju tɔ̀ɔ kɔnma, wlawleǒ ɔ ni ke.” 13Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ nyopòo tìe jalaě uu jlǔ klɔkwlě klě Jùsu mɔ̀ Ɔ mǐaǒ u son dlǒ bo po Ɔ mǐa u ngmna mɔ̀ po, kɛɛ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo pnɛɛ̌a nyopòǒ jǐ měne. 14Tà Ɔ jěaa dɛǒ u niaa, è Ɔ beea u jlo měne kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “A sɔn'ǒ jlǔǒ mɔ̀ mǒ bu diɔɔ̌ mɔ̀, a bɔ̌ u je le kenkaea. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo u wǒ je nyopò Nyesoaa win kwa konkɔn kɔn'ǒo mɔ̀. 15Kàan tè nìà Ě tmɛɛ̌ amo, nyu wùɛ ɔ̈ se ɔɔ chɛ̀ ja tìeba mu plě ɔ̈ se ɛɛ kɛn wɔɔnma mu keǒ Nyesoa Bɔ kɔn ɔ win kwa wòje keà jlǔ klɔkwlěà uu ka nee je, ɔ seǎě jɔkɛn mu kpe.” 16È Ɔ dǔa jlǔǒ mǒ Ɔ̌ blěa u kwa Ɔ̌ poa u sonwe dlǒ ble Ɔ̌ poa u ngmna mɔ̀. 17È chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu sɔnaě koǔ bo mǒ Ɔ̌ diaɔ snǔ fòɛ mɔ̀ Ɔ̌ mia topodìe mǒ, è pònpan jbɛju tɔ̀ɔ kpalaě Ɔ mɔ̀ plùplɛ ɔ̌ kɔlaǒ Ɔ kwne jemǒ bo ɔ̌ gbàla Ɔ wan ɔ je, “Kàan Tee Nyu, mɛ bo nuǔ kɛ Ě miǐ kmɔ̌ sie fònfno kɔn?” 18È Jùsu gbàla ɔ wan Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè dɛɛ leě kɛ Mǒ kàan Nyu? Nyu wùɛ nɔ̀ se kàan ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoaa do. 19Jì dɛ monoo Nyesoaa teteǎ le, i je, ‘Nè pe mnùngma, nè ni wlawle, nè jlǐ, nè tmɛ̌ sen, nè jlǐǒ nyu kɛn, è tùǒ nàǎ klee gbèǐ.’ ” 20Kɛɛ pònpan jbɛjuǒ ɔ tùa Jùsu kɛ̀ɛn ɔ je, “Tee Nyu, Ě dǔaǒ teteǎ wùɛǒ ble tùtuɛ mǒ seea sɔɔn'ě ně jǔ dɛ jleě mǒ.” 21È Jùsu tanaǒ ɔ mɔ̀le klě mǒ noɛɛ tǔn wlòmo, kě Ɔ dǎla ɔ je Ɔ je, “Dɛɛ doǒ siǒ sè ɛ ni, mu nè konkɔn noǎ wùɛǒ plo li mì ii wlěǒ sònwɛ nyo nye ɛ̈ di ɛɛ numa mì mǒ tèe dɛ kɔn klě jɔkɛn, è bò diě mìǐ de na.” 22Jbɛjuǒ ɔ kɔna noǎ fòfoa, ii tè tà ɔ wɔ̌naa tèǒ Jùsu boɔlaa, ɔ̀ɔ wlò bea wɔ̀ɔn chɔɔ, è nɔ̀ǒ mua. 23È tà Jùsu chèaa de, kě Ɔ dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, “Ɛ moo wan jakǎ dɛ keǒ pònpan nyu bɔ sɔn'ǒ Nyesoa mɔ̀ mǒ Bɔ kɔn ɔ win kwa!” 24I kàea Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo bo wan Bɔ dia dɛǒ boɔ, ii tè kě Ɔ dɛ̌a u je de Ɔ je, “Ně jlǔ ale, ɛ moo wan jakǎ dɛ keǒ pònpan nyo bu sɔn'ǒ Nyesoa mɔ̀ mǒ Bɔ kɔn u win kwa. 25Ɛ nu dɛ jɔpǒ keǒ bùkɛn sòko bɔ bɛɛě diěe wɔn wan tìe ɛ̌ sìn'ǒ pònpan nyu bɔ beě Nyesoaa win kwa konkɔn bobo mǒ.” 26È ɛ kɛɛn'a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo le wlò kaǒ, kě u dɛ̌a klě uu chɛ̀ slè u je, “À nyu tae wɔ̀le je bɔ̈ kɔɔ̌n kɛ wowa dɛ de?” 27È Jùsu chèaě u mɔ̀ bo Ɔ je, “Bɛ̌ tù tùonyu ɛ slě wɔ̀, kɛɛ ɛ wɔ̀le ɛ le keǒ Nyesoa mɔ̀. Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo Nyesoa wɔ̀ě dɛ wùɛ nunuɛ ne.” 28È Pitɛ̌ boɛaě Ɔ mɔ̀ ɔ je, “Tanàle, ä siǒ noǎ wùɛ bo ä nɛɛ̀ de. Mɛ ä miǐ kɛě ɛ wlòmo sàba?” 29È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, nyu wùɛ ɔ̈ miǒo ɔɔ koǔ klee mamǔ jbɛjlu klee mamǔ nynejlu bo siba ɔ̀ɔ̌ ɔɔ naǎ klee gbeǐ klee ɔɔ jlǔ klee chèa bo siba keǒ Ně tè mɔ̀ plě klee keǒ Nyesoaa kàan tuposàà ɛɛ tè mɔ̀, 30sɛjesɛ ɔ mi noǎ fòfoa jěba ii wlèe m̀m m̀m kplěe fòfoa kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀. Ɔ mi keǐ kɔnma klee mamǔ jbɛjlu klee mamǔ nynejlu klee naǎpò klee jlǔ plě klee chèa. Nyopò mi ɔɔ tè mɔ̀ tèba, kɛɛ ɔ miǎ kmɔ̌ sie fònfno kɔnma klě kmɔ̌ǒ miǎěe diba wlòmo. 31Nyopò fòfoa ü kɛn lěe nya u miǎ demǒ bɔɔ̌ nyo tùba, è nyopò fòfoa ü bɔɔ̌ěe demǒ nù miǎ nyane nyo tùba.” 32Tà Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo jɛɛ̌aa je u miaa Jlǔsnɛ, u kɛ̀naǒ snǔ mɔ̀ bo Ɔ̌ peěaě u nya, è i kaen'a u le wlò, ɛ nua nyopò tùuǒ nɛa Ɔɔ de uu wlè bǎla ka, u dɛa lɛ keà dɛ kukǔ tɛ̀ɛ kpalaa tùɔn. È Ɔ dǔa Ɔɔ tàii pù tùo sɔ̌n'ǒ mǒ Ɔ̌ kpalaě u snǔ wakǎ mǒ de, è Ɔ tùngmaea u tmɔɔ̌a dɛ miaa tùɔn kpaba keǒ Ɔ jleě mǒ ɛ̈ mǎnaa jebo. 33Ɔ je, “A tanàle, ä jɛɛ̌ je ä mi Jlǔsnɛ, Mǒ Jbɛjuu Jǔà Ě miě bo demǒ sàeba klě Nyesoaa kpatòapoo fòe klee teteǎ tee nyo kwete mǒ, u miǐ kokǒ wun kɛn bɛ̌ u miěě kuodakwɛ̌ kwete mǒ po. 34U miǐ pà kɛn poba, u miǐ tontmɔ wna. U miǐ fǎe kɛn sàba plě u miǐ dbǎ, kɛɛ bɛ̌ sìn, klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan nenɛ wlòmo Nyesoa miǐ jemǒ dǔba de.” 35È Jìmǐse klee Jɔ̀ɔ̌n ü moo Sɛbɛ̀dii jbɛjujlu nù kèklaeaǒ Jùsu gbàa, kě u dɛ̌a u je,“Tee Nyu, ä jlɛ̌ Bò nu dɛ keǒ ä mɔ̀.” 36È Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “Mɛ a jlɛ̌ Boǒ nuǔ kɛ keǒ a mɔ̀?” 37È u tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Nɛ äa nyuu do bɔ neeǎ nɔ Nè dilǎ son mɔ̀ bo, do miǎ nɔ Nè gbàpe son mɔ̀ bo nee ne klě Nè tè jǐ boǎ win kwa kɔn tǐ wlòmo.” 38Kɛɛ kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “A se dɛ ji ba gbàa wan. A wɔ̀le je ba naǎ kɛ sònwɛ jejeɛ̌ɛ kàeà Ě kɔn Boǒ na něe mǒ noe? Tǐ jakěà Ě kɔn bɛɛ̌ěe slè tìe a wɔ̀ě i slè tìe bɛɛ̌a lee?” 39È u tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Uuǔn, ä wɔ̀ɔ ɛle.” È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Kòo, a mi sònwɛ jejeɛ̌ɛ kàeà mǒ naěma, a mǐě tǐ jakě slè tìe bɛɛ̌ le, 40kɛɛ ɛ se Mǒà ně tba nyu tae ɔ̈ miǎě Něe dilǎ son mɔ̀ bo neema klee nyu tae ɔ̈ miǎě Něe gbàpe son mɔ̀ bo neema. Imo tùnwɛǒ Ně Gbeǐ Nyesoa wɔ̀ i mɔ̀le ǐ neǒ keǒ nyopòǒ ü kɔn'ǒ ii kɛn mɔ̀.” 41Tà Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo pù tùuǒ u wɔ̌na imoo tèǒ, è nùǒ beea Jìmǐse klee Jɔ̀ɔ̌n jlo měne. 42È Jùsu dala Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoǒ Ɔ̌ poaǒ u tàa do Ɔ je, “Aa chɛ̀ a ji ɛle kuodakwɛ̌ɛ nyopòǒ ü kɔn'ɔ win kwa ke u ni uu nyopò le cheanchean ǔ sɛ̀ uu noǎ měne plě ǎ ji ke uu kòngmna nyefòapo ni uu teteǎ kɛn kpokpa ɛ mǐ ɛ tee le ɛ̈ moo u moo nyefòapo. 43Kɛɛ aa ka ɛɛ̌ ne bò je. Aa nyu bɔ̈ jlɛ̌ ɔɔ tè bi kma chɔɔ klě Nyesoa jǐ kɛn, nɔ̀ kɔn bɔ moo mɔ̀le nae nyu keǒ nyopò tùu mɔ̀. 44È bɛ̌ nu aa nyu bɔ̌ jlɛ̌ bɔ neě ɔɔ bǐì dlǒ jleě, nɔ̀ kɔn bɔ̈ moo kèi keǒ a mɔ̀. 45Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, Mǒ Jbɛjuu Jǔà Ě slě di nyopò miǒǒ konkwa jemǒ nu, kɛɛ Ě diě keǒ Bo miǒ nyopò konkwa jemǒ nu plě Ě mǐ kǒ, dɛǒ nɛ̀ mi tùonyopo fòfoa gblàba klě uu kpni kukwǐi plɔ tu kɛn bo maěa slè.” 46È Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo klee diblɛ̌ fòfoa pala Jɛ̀lekǒ dǐa, tà u wɛ̀aa mɔ̀ bu sɔna lěe dǐa mǒ, è dodɔ jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ moo Batèmɔ ɔ̈ mooa Timaeɔ̀ɔ jǔ nɔ̀ neaǒ snǔ wakǎ mǒ ɔ̈ sòɛa le. 47Tà Batèmɔ wɔ̌naa dɛà ɛ̈ moo, “Jùsu Ɔ̈ kɔn lěe Nǎsòwɛ̌ dǐa Nɔ̀à dià tàa sìinmaò,” è nɔ̀ǒ tùngmaea de pnapnǎ ɔ je, “Jùsu, klɔ̀ba Dèběsee jlǔu Jǔ, jboǒ wɔle je!” 48Nyopò fòfoa pnɛɛ̌a ɔ jǐ měne ǔ tmɛɛ̌a nɔ bɔ poa kpee, kɛɛ ɔ jɛɛ̌aě win ɔ̌ pnɛ̌a le ɔ je, “Dèběsee jlǔu Jǔ, jboǒ wɔle je!” 49È Jùsu Nɔ̀ǒ nynana bo Ɔ je, “A da lɔ bɔ diě.” È nɔ̀ǒ u dala u je, “Wàen kɛn bo, sɔn mǒ, Ɔ dɛɛ̀ le Ɔ je bò diě.” 50È ɔ tuǔn'aǒ ɔɔ da fòɛǒ ɔ̌ ngmnana ɔ̌ nynana bo ɔ̌ diaě Jùsu mɔ̀. 51È Jùsu gbàla ɔ wan Ɔ je, “Mɛ jlɛ̀ Bo nuǔ kɛɛ̀ mǒ?” È dodɔ jbɛjuǒ ɔ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Tee Nyu, Ě jlɛ̌ bo jě le.” 52È kě Ɔ dǎla ɔ je Ɔ je, “Mu, nè tè wlò popoɛǒ kɔ̀n'ɔ klěě mǒ nɛ̀ǒ pean mò.” Tǐi doo tǐ jleě è nɔ̀ǒ jěa le ɔ̌ nana Jùsu de ǔ mua snǔ mɔ̀ nama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\