Mǎkè 11

1È tà u keaa Jlǔsnɛ mi u konwaěaa deěe sɔ̌n'ǒ moo Bɛfèji klee Bɛtnè le ï neaǒo togbeeǒ moo Ɔlè dlǒ, è Jùsu dboa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo sɔ̌n, 2kě Ɔ dǎla u je Ɔ je, “A muě diěǒ neě amoo nya kɛn. Bǎ keě bò dǐa pɛ sosǒ, a mi jakǎsè jěba ɔ̈ moaa bo nyu sěɛlǎa kɛn nɛɛ ne, a jle ɔ bo, a ja ɔ Mǒ. 3Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ gbà a wan ɛ̈ moo, ‘Mɛ a niǐ kɛ ɔ mǒ?’ A tmɔɔ̌ ɔ ɛ̈ moo, ‘Koɔn'ǒ jlɛ̌ lɔ, ɛ seǒ wlɛ̀ba mu Ɔ mǐ ɔ de dbo.’ ” 4È nùǒ mua klě diěǒ kɛn ǔ jěa jakǎsèǒ keǒ blɛblě mɔ̀ ɔ̌ moana bo keǒ koǔu wànwie. Tà u kea lɔɔ bo jle, 5è nyopò tùu nynanaǒo tàǒ bo nù gbàla u wan u je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a jleě kɛ jakǎsèǒ bo?” 6È u tmɔɔ̌a u win'ǒ Jùsu poa uu wan, è nùǒ u sàla wun le. 7È u jalaě jakǎsèǒ klě Jùsu mɔ̀ ǔ jloaǒ uu wlawlě keǒ ɔ kɛn Jùsu jǎlaǒ ɔ kɛn. 8È tà Ɔ tùngmaea ɔɔ kɛn naea, nyopò fòfoa jlea uu wlawlě snǔ mɔ̀ ble, tìe tùu bɛ̌a snɛwɛi klě chèa mǒ nì u peana snǔ mɔ̀ ble. 9È nyopòǒ ü kɛna lě Ɔɔ nya klee nyopòǒ ü nea Lɔɔ demǒ nùǒ pnɛ̌a dɛ jleě le wòje ke Nyesoaa win dɛ̌ɛ u je, “Hehejoo! Baea keǒ Ɔ mɔ̀ Ɔ̈ diiěe Koɔn'ɔ nynɛ̌ wlòmo! 10Baea keǒ Nyuà mɔ̀ Ɔ̈ diiěe äa gbeǐ Dèběsee jlǔu jlǔ slè Ɔ̈ diěe Ɔ̈ mǐ ämoo win kwa kɔn! Hehejoo keǒ Ja Tmɔ Nyesoa mɔ̀!” 11È Ɔ pala Jlǔsnɛ dǐa klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo Ɔ̌ jěa noǎ wùɛ ï nea lěe. Kɛɛ tà tǐ sìn'aa, tèǒ nì kɔn tè Ɔ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo mua de klě Bɛtnè dǐa. 12Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le u kea lěe Bɛtnè dǐa mǒ sonwɛ, è sàno nia Jùsu lu. 13Tà Ɔ jeěa lěe bueě tu nya ɛ̈ kplɔɔ̌aa wɔ̀nfi dlǒ, Ɔ̀ muaě ɛ mɔ̀ Ɔ mǐa ɛ jě bɛ̌ nu bɛ̌ nea buo ja, kɛɛ ɛ sěɛɛ̌la jè buǒo toto tǐ ni. Ii tè tà Ɔ nyniaǒ ɛɛ gbàa, Ɔ sea buo jě, ɛ̀ sìn'aǒ wɔ̀nfi sosǒ. 14È kě Ɔ dɛ̌a tuǒ je Ɔ je, “Nyu wùɛ nɔ̀ seǎa kɛ̀ nè buo di kpe!” È tèǒ Ɔ boɔlaa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo wɔ̌na i ni. 15Tà u palaa Jlǔsnɛ dǐa, Jùsu mua lě Nyesoaa kǎ fòɛ bo Ɔ̌ jɛɛaě nyopò ü pleaa noǎ klee tìe tɔ̀nwɛaa noǎ u mǐaa chɔ̀no piee le Ɔ̌ tùngmaeaǒ uu wùɛǒ ploměne piepiɛ̌. Ɔ chinchnǐia wlě mɔ̀ sìnsiɛɛ nyoo těblea mǒ klee hùngbei plo nyoo tukwlǐ. 16È Ɔ seaǒ nyu wùɛ mɔ̀ mǒ sɔn ɔ sea ploplo noǎ le nae ne klě Nyesoaa kǎ fòɛǒ bo. 17Ɔ teea nyopòǒ Ɔ je, “Ɛ se kɛ chleě le klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo Ɔɔ koǔ moo koǔà dakwɛ̌ wùɛ bu muě bobo u miě Ɔɔ mɔ̀ boɔ le, kɛɛ nɛ̀à a ni jlǐ nyoo bobo ne koǔ mǒ.” 18Teteǎ tee nyo klee Nyesoaa kpatòapoo fòe pea Jùsuu fano. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ɔɔ noǎǒ Ɔ teea ii tè kàea nyopò wùɛ bo wan. Tèǒ nì kɔn tè tà u wɔ̌na imoo tèǒ, u pɛ̀na fɔ̌ le u mǐa Ɔ dbǎ. 19Tà wìtie wɔ̀laa, è Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo sɔnaě diěǒ wlòmo no. 20Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le u keaa je tbɛɛ le u miaa Jlǔsnɛ, è bueě tuu doǒ ù jěa ɛle ɛ̌ chechɛ̌a, sɔɔn'ě ɛɛ dlǒ mɔ̀ mǒ bò jɛ ɛɛ be. 21È dɛǒ kpatěe tùɔn ì beaě Pitɛ̌ mǒ wlò, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Tee Nyu, tanàle, bueě tuà potěe chlǒ mɔ̀ ɛ chechɛ̌ le!” 22È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, bɛ̌ nu bǎ kɔn tè wlò popoɛ klě Nyesoa mǒ, 23è aa nyu wùɛ bɔ̌ tmɔɔ̌ togbeeà ɛ̈ moo, ‘Sɔn mǒ, kpaě dìe jbǒ mɔ̀,’ bɔ̌ se kplɛ kɔn bɔ̌ po dɛǒ ɔ boɔɔ ɛɛ tè kàan tè, Nyesoa mi ɛ numa dɛǒ ɔ boɔɔ ɛ mǐ tùɔn kpa. 24Tèǒ nì kɔn tè Ě tmɛɛ̌ amo, bɛ̌ nu bǎ boɔě Nyesoa mɔ̀ bǎ gbà Ɔ wan dɛɛ tè plě bǎ po i kàan tè, a mi ɛ jěba. 25È bǎ nyna bo bǎ klě Nyesoa mɔ̀ boɛ plě bǎ kɔn'ě nyu wùɛ wlò jleě, a poo nyuǒ ɔɔ tè wlò le ɛ̈ di ɛɛ numa aa Gbeǐǒ neěe jɔkɛn Ɔ mǐ aa tè wlò le poo lo ke. 26Bɛ̌ nu bǎ se nyopò tùu tè wlò le poo lo ü wlǎǒ amoo jemǒ, è aa Gbeǐǒ neěe jɔkɛn Ɔ se aa tè wlò le pooba mu ke.” 27È u pala dǐa de klě Jlǔsnɛ. Tà Jùsu kea lěe Nyesoaa kǎ fòɛǒ bo ble nɛ, è Nyesoaa kpatòapoo fòe klee teteǎ tee nyo klee Jùwɛ nyoo bòlibo nù diaě Ɔ mɔ̀. 28È u gbàla Ɔ wan u je, “Mɔ kɔɔ̌n kɛ kpě wlòmo nìiěe noǎà plě mɔ nyeě kɛ Mò kpě do taeǒ È niǐ ni?” 29È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Klekle Boǒ gbà a wan, bɛ̌ nu bǎ tùǔ kɛ̀ɛn plě Ě mǐ a wlòmo sèsae le tà Ě sɛ̀ɛ kpěà Ě nii noǎ wùɛà. 30A tmɔɔ̌ Mǒ, tà Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n sɛ̀ɛ̌a kɛ ɔɔ kpě ɔ̌ peěa nyopò ně dlǒ le? Ɔ sɛ̀a kɛě i Nyesoa mɔ̀le? Deě ɔ sɛ̀aě i tùonyugbe mɔ̀?” 31È dɛǒ Ɔ gbàla uu wan nɛ̀ u pepeaě měne u je, “Bɛ̌ nu bä nu wiěn i sɔn'ě mǒ Nyesoa mɔ̀, è Ɔ mi ä wan gbàba ɛ̈ moo, ‘Mɛ kɔɔ̌n tè aǎ poǒa Jɔ̀ɔ̌n tè kàan tè?’ 32Kɛɛ ä slě wɔ̀ bä nu wiěn, ‘Ɔ sàlaě i tùonyugbe mɔ̀.’ ” È tè kɔn tè u dɛ̌a bòǒ nɛ̀ moo u pea nyopòǒ uu fano. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nyopòǒ u poa Jɔ̀ɔ̌n'ɔ tè kàan tè ɛ̈ moo ɔ mooa Nyesoaa wnɔsàɔ. 33Ii tè u tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Ä se ɛ ji.” È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ně chɛ̀à Ě se a wlòmo sèsaeba mu nyu tae nye Mǒo kpěà Ě nii noǎ wùɛà.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\