Mǎkè 12

1È Jùsu tùngmaeaě u mɔ̀ boɔboɔ klě dǎtèkpe wlòmo Ɔ je, “Ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ nuaa chè fòɛ ɔ̈ dɔ̌la ɛɛ nano kɛn. Ɔ sàla chèǒ seɛ̌ɛ ngmì je ɔ̌ blǔa bǐtìe klě seɔ̌ wlòmo ɛ̈ kɔn wan u mia lěe nano jɔ̌ǒ pnɔɔ̌ma plě ɔ̌ poa ja tmɔ koǔ keǒ chèǒ ɛɛ jǐ mɔ̀ tùtuɛ mɔ̀ ɔ̌ dǔa chèǒ mǒ ɔ̌ nyea ɛ jlě nu nyopò tùu u mǐa ɛ konkwa dlǒ mɔ̀ kpa dɛ bɛ̈ sɔnaě ɛ wlòmo u miǎ ɔ blěe nenɛ ɔ kɔnaǒo ɔ̀ nye, è nɔ̀ǒ muaě blǒ tɛ̀ɛ kɛn tǐnma. 2Tà nano chɛ̌n tǐ nyniaǒo, ɔ dboa ɔɔ nyebajloo do klě jlě nu nyoǒ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ blěe dɛ ɔ kɔna lě uu mɔ̀ u mǐa lɛ ɔ̀ nye. 3Kɛɛ u kmea nyebajloǒ ǔ bea lɔ ǔ tɛa ɔ bo ɔ̌ mua ɔ̌ kpala kwete fle. 4È ɔ dboa nyebajlo tɔ̀ɔ de klě u mɔ̀, kɛɛ u kmea lɔ ǔ beea ɔ dlǒ ǔ poa ɔ tònwe měne chɔɔ. 5È ɔ dboa ɔɔ bě tɔ̀ɔ, ɔmoǒ nɔ̀ u dbǎla. Ɔ dboa nyopò fòfoa de klě u mɔ̀, è u bea uu tìe ǔ dbǎla uu tìe. 6È nyuu do ɔ̈ sia kɛ̀ǒo nɔ̀ mooa ɔɔ chɛ̀ɛ jbɛjuju ɔ̈ ɔ noɛɛaa mǒ chɔɔ, nɔ̀ klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo ɔ dboa klě u mɔ̀. È kě ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘Bɛ̌ nu bǔ jě ně jǔà u miǒ ɔ tùba.’ 7Kɛɛ tà jlě nu nyo jěaa jǔǒ, è kě u dɛ̌a klě uu chɛ̀ slè u je, ‘A jè jǔ miǎ noǎ wùɛà win kwa kɔnma nɔ̀ǒ diě, a diě bä dbǎ lɔ ɛ̈ di ɛɛ numa noǎ wùɛà ä mǐ i je chlì ä mǐ i kɔn.’ 8Ii tè u kmea nɔ ǔ sàlaǒ ɔ chè kɛn ǔ dbǎla ɔ.” 9È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Mɛ aa wlò je nyuǒ kɔn'ɔ chèǒ ɔ miǐ kɛ numa? Bɔ̌ diě, ɔ mi jlě nu nyo wùɛǒ dbǎba ɔ mǐ ɔɔ chèǒ mǒ dǔ ɔ mǐ ɛ jlě nu nyo tùu nye. 10A sěɛlǎ kɛ ɛ slè klě Nyesoaa win wlòmo le? Kě i dɛ̌ i je, ‘Tiblěà kǎ poɔ bɛtɛ̌ɛ lee je nɛ̀ kɔn tè kma klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo. 11Ɛ moo Nyesoaa chɛ̀ɛ nunu dɛ, ba jě ke ɛ nuu wlòlekaen dɛ tùtuɛ le.’ ” 12Tà Jùwɛ nyoo blǒo je si nyo wɔ̌naa tèǒ, u jěa lɛ ɛ̈ moo dǎtèkpaǒ Ɔ poaa nù ɛ sɛ̀n'a nynɛ̌, ii tè u jlɛ̌ bu kmea Lɔ, kɛɛ u pea nyopòo fano, nɛ̀ kɔn tè u sea Ɔ le tǒ ǔ mua. 13Tà tǐ gbei sìn'aa, u dboa Fɛlesǐi wǎn'a tìe klee Hɛwlǒo wǎn'a tìe nù diaě Jùsu mɔ̀ ü pɛ̀na Ɔ win wien ne u mǐa Ɔɔ jleě kmee ne. 14Ii tè u diaě Ɔ mɔ̀, kě u dɛ̌a Ɔ je u je, “Tee Nyu, ä ji ɛle Mòo sèn bo mǎ Nyu. È nyopòo dlǒ mɔ̀le sìɛn'ɛ dɛ ɛɛ̌ kpae leè kbě keǒ Bò nu dɛ plě Nè sàǒ nyuu do Nè siǒ nyopò tùu, kɛɛ tèe dɛ monoo kàan ɛ̈ Nyesoa jlɛ̌ bo nyopò bu nuu. Tèà nì kɔn tè ä jlɛ̌ bä ji ɛ, ɛ wɛɛn kɛǒ lè bä sà dlǒ wlě klě Wlǔmɔ nyoo klɔ̀ba mɔ̀le, deě bäǎ sɛ̀ li? Mɛ monoǒ kɛ Nè dlǒ mɔ̀le sìɛn'ɛ dɛ?” U jěa lɛ ɛ̈ moo u kmea Ɔno. Bɔ̌ nua, “A sà li,” Ɔ̀ wala Jùwɛ nyoo tetě, Bɔ̌ nua, “Aǎ sɛ̀ li,” Ɔ̀ wala Wlǔmɔ nyoo tetě. 15Kɛɛ Ɔ jia ɛle ɛ̈ moo u neaě kplakplǒ wlòmo, ii tè kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a tɛ̀ɛ̌n kɛě Mǒ měne? A jaǎ wlejoɛ̌{ǒ ɛ̈ a sɛ̀ɛ dlǒ wlě mǒ Bo jě ɛ.” 16È tà u jala Ɔɔ wlejoɛ̌ɛǒ Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “Mɔ kɔɔ̌n kɛ dlǒ klee dɛ son kɛn popoɛ neěà ɛ kɛn?” Ù tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Wlǔmɔ nyoo klɔ̀baǒ.” 17È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Dɛǒ kɔn lěe klɔ̀ba mɔ̀ a nye ɛ ɔ̀, è dɛǒ kɔn lěe Nyesoa mɔ̀ a nye ɛ Nyesoa.” È tà u wɔ̌na imoo tèǒ, ì kaen'a uu wùɛǒ le wlò keǒ Ɔ jleě mǒ. 18È Jùwɛ nyo tùu ü dɛɛ Sadesǐi wǎn ü see kokǒ nyoo jeměne dǔ tè kàan tè po nù diaě Jùsu mɔ̀, u gbàla Ɔ wan u je, 19“Tee Nyu, teteǎà Nyesoa nyeaa Mɔ̀sě ɔ chlěaa kě i dɛ̌ ä je i je, ‘Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ kɔn nynɔ plě ɔ klee nynɔǒ bǔ se jǔ kɔn ɔmo jbɛjuǒ bɔ̌ kǒ, è ɔɔ mamǔ bɔ kɔn ɔɔ tògba nynɔǒ ɔ mǐǒ ɔ jlǔ pènmo kɔn'ɔ no.’ 20È ɛ kɔna mamǔpòo nyiɛta, nyuǒ mooa fòɛ ɔ kɔna nynɔ, è ɔ klee nynɔǒ u sea jlǔ kɔn ɔ̌ kǒa. 21Ii tè ɔɔ mamǔǒ kɛnaǒ ɔɔ mɔ̀ ɔ klee nynɔǒ u pala tǐn koǔ bo, è u sea jǔ kɔn ke ɔmo jbɛjuǒ ɔ̌ kǒa. Dɛɛ doǒ nɛ̀ kpala tùɔn keǒ tan nonɔ mamǔǒ mɔ̀ 22klee mamǔpò tùuǒ siaǒo, uu nyiɛta wùɛǒ u klee nynɔǒ u sea jǔ kɔn ɛ̌ kpala ɛ kpa nynɔɔ chɛ̀ǒ ɔ̌ kǒa. 23È klě chnɛ̀ jlǒ waěǒ kɔn mɔ̀ Nyesoa miǎě Ɔɔ nyopò kǒla mǒ sàba u miǎa jeměne dǔba, bɛ̌ nu sɛjesɛ bo tùonyopo bǔ kɔn jeměne duduɛ̌ keǒ bu sɔn'ě kǒla mǒ, è ɔmo nynɔǒ mɔ miǎa kɛ ɔɔ jbe tùba tà mamǔpòo nyiɛta wùɛǒ u kɔna nɔɔ nynɔ mǒ?” 24È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyesoaa win'à a se i ji plě a seǒ Ɔɔ kpě dɛ kɛn ji, nɛ̀ kɔn tè a neě boboɛ wlòmo. 25Bɛ̌ nu bǔ sɔnǎě kǒla mǒ, jbɛjuu nynɔ konkɔn seǎě nema mu, nynɔ tǐnma kpokpa seǎě nema mu, kɛɛ uu wùɛǒ u miǎ najiǒpò je wǒba ü neěe jɔkɛn ü see tintiɛ̌n kɔn. 26È keǒ bo Nyesoa Bɔ dǔ kokǒ nyo jeměne dɛ kɛn, aǎ slè kɛ lɛ klě Mɔ̀sěe chněedɛ̌ wlòmo le tà Nyesoa boɔlaě ɔɔ mɔ̀ klě naà ɛ̈ wneaa klě tu pòpotua ja slè Ɔ dɛ̌a bòo ɛ̈ moo, ‘Mǒà Mǒ moo Eblɛ̌hɛ̀moo Nyesoa plě Mǒ moo Aesěè Nyesoa plě Mǒ moo Jèkɔ̌poo Nyesoa?’ 27Ɔ se kokǒ nyoo Nyesoa, kɛɛ Ɔ moo kmɔ̌ ne nyoo Nyesoa, ii tè dɛǒ a boɛɛ sɛje ɛ seǒ snǔ mɔ̀ ne!” 28Teteǎ tee nyu tɔ̀ɔ nɔ̀ dia lě ɔ̈ wɛ̌na chɛtlǐiaǒ u klee Jùsu kwɛnaa ɔ̌ jia lɛ ɛ̈ moo Jùsu tùa u kɛ̀ɛn tɛɛ, ii tè ɔ gbàla Jùsu wan ɔ je, “È klě Nyesoaa teteǎà slè tetě tae kɔn tè kuǔn kɛ chɔɔ dɔ̌?” 29È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Wòje keǒ Nyesoaa win dǎa, i je tetě kɔn tè kun'u chɔɔ dɔ̌ nɛ̀ moo, ‘Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn ane, a po nɔkǔ bo, äa Koɔn Nyesoaa do Nɔ̀ moo Koɔn. 30Ii tè nè wlò wùɛ nɛ̀ bò sàǒ mì Ɔ mǒ noɛɛ ne klee nè sùsu wùɛ klee nè dlǒ le sìɛnsiɛn wùɛ plě noɛɛ Ɔ mǒ klě nè kbě wùɛ kɔ̀n'ɔ mǒ.’ 31È sɔ̌n nenɛ tetě kuun ɛ̈ tbaǒ ɛɛ běǒ mɔ̀ nɛ̀ moo, ‘Noɛɛ nyopò tùu mǒ keǒ nù nèe chɛ̀ mǒ noɛɛa.’ Ii sɔ̌n'ǒ tetě tɛ̀ɛ se kun ɛ seǒ i dlǒ mǒ ne.” 32È kě teteǎ tee nyuǒ ɔ dɛ̌a Jùsu je ɔ je, “Tee Nyu, kàan tè nìǒ bòɔ, i moo kàan tè È boɔ li ɛ̈ moo, ‘Nyesoa ne do sosǒ, nyesoa tɔ̀ɔ see kɛ̀ Ɔ debo mǎ.’ 33È plě, ‘Nyu bɔ noɛɛ Nyesoa mǒ keǒ ɔɔ wlò wùɛ mɔ̀ klee klě ɔɔ dlǒ le sìɛnsiɛn wùɛ mɔ̀ klee klě ɔɔ kbě wùɛ mǒ,’ è plě de, ‘Nyu bɔ noɛɛ tùonyu wùɛ mǒ keǒ ɔ nu ɔɔ chɛ̀ mǒ noɛnoɛ.’ Imo teteǎ nì kɔn tè kma keǒ Nyesoa mɔ̀ ɛ̌ sìn'ǒ soaa chɔ̀no piea mǒ klee chɔ̀noo doědoe tìi u piee keǒ Ɔ mɔ̀.” 34Tà Jùsu wɔ̌na ɔɔ kɛ̀ɛn tùtuɛǒ, è tɔ̀n neaě ɛ wlòmo, kě Ɔ dɛ̌a teteǎ tee nyuǒ je Ɔ je, “Keǒ bo Nyesoa Bɔ kɔn nè kmɔ̌ neneɛ win kwa ɛ seè mɔ̀ tmɔɔ no.” È sɔɔn'a kɛ̀ǒ tǐǒ jleě mǒ nyu wùɛ nɔ̀ sea je le kun ɔ̈ mǐa Ɔ wan gbà de. 35È tà Jùsu keaa nyopò tee le klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo, kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè teteǎ tee nyo dɛɛ̌ kɛ bò ɛ̈ moo, ‘Nyesoaa Tentǎn Jǔà Ɔ moo Dèběsee jlǔu Jǔ?’ 36Dèběsee chɛ̀ boɔla ili klě Ngmà Je Ne Sùsuu kpě bobo, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘Kě Nyesoa dɛ̌ ně Koɔn je Ɔ je, “Neeàǎ dilǎ son mɔ̀ bo ɛ mǐ ɛ kpa kpa Nè jlae nyo Ě mǐ u nu Mì u bo kɛn bo tù.” ’ 37Bɛ̌ nu Dèběsee chɛ̀ bɔ̌ ke Tentǎn Jǔ Koɔn dɛɛ le, è ke Ɔ nuǔ kɛ ɔɔ jlǔu Jǔ tùtuɛ sosǒ?” Tà diblɛ̌ǒ neaǒo tùɔn'ǒ kɛn u pea Lɔɔ win nɔkǔ jebo, uu plɛ bloa le. 38È tà Jùsu keaa nyopò tee le, kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “A gbɛ̀ɛ teteǎ tee nyo ü nɛ lěe wlawlě pɛ̀ti wlò měne ɛ̈ mǐ ɛɛ tee le ɛ̈ moo u moo nyefòapo. U jlɛ̌ nyopò bu kɔ u bìse nàkne kɛn ble bǔ ke u tàto pe klě pɛlě plooa mǒ. 39È u noɛɛ mǒ bu neě kpǎte fòeà kɔn tè kmaa wan ble keǒ dɛ dila mǒ klee klě Jùwɛ nyoo Nyesoa keǐ bo ble le. 40U jlǐ koti nynoo keǐ plě ǔ tmɛɛ Nyesoa bàtea jleě mǒ bo ɛ̈ di ɛɛ numa nyopò mǐ u jě. Tèǒ nì kɔn tè Nyesoa miǒ uu plɔ tu kɛn bo maěma chɔɔ.” 41È tà tǐ gbei sìn'aa, Jùsu nea bo klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo keǒ Nyesoaa mǒ tèe blɔ̀kun gbàa Ɔ̌ jěa nyopò ǔ peaě wlě le klě mǒ tèe blɔ̀kun'ǒ wan. Pònpan nyo fòfoa peaě wlě fòfoa le. 42Kɛɛ sònwɛ koti nynɔ nɔ̀ dia lě ɔ̈ poaě wlejɔ̌ gbeii sɔ̌n ï kwɛa lěe kapǎjoɛɛ jǐ mǒ. 43Tà Jùsu jěaa dɛǒ, Ɔ dala Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo Ɔ je, “Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, sònwɛ koti nynɔǒ nɔ̀ poě wlě fòfoa kělɔ mǒ tèe blɔ̀kun'à wan ɛ̌ sìn'ǒ uu wùɛǒ mǒ. 44Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo pònpan nyoǒ u poě uu wlěe tìe, kɛɛ nynɔà kàan tè sònwɛ ni ɔ, ɔ blěe wlejoɛ̌ɛ wùɛ ɔ kɔn'ɔ kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ nɛ̀ ɔ poě.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\