Mǎkè 13

1È tà Jùsu sonwɛa lěe Nyesoaa kǎ fòɛǒ bo mǒ, Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo nyuu do kě ɔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Tee Nyu, jě keǐ poo seɛ̌ fòe klee kǎ fòɛà.” 2È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Jè keǐ fòeà nyenyna nee ble le, ii seɛ̌ wùɛà i miǎ blǒ mǒ wlɛ̀ba, seɔ̌ɔ doo chɛ̀ seǎǒ ɛɛ bě dlǒ siba mu.” 3È tà Jùsu jǎla lěe togbeeǒ u dɛɛ Ɔlè dlǒ ɛ̈ klee Nyesoaa kǎ fòɛ tùtuuaa jǐ, è Nɔ̀ǒ nea bo. È Pitɛ̌ klee Jìmǐse klee Jɔ̀ɔ̌n plě Andlǔ u kpleaǒ je ǔ gbàla Ɔ wan u je, 4“À tǐ tae ɛmo dɛǒ ɛ miǎǎ kɛ tùɔn kpaeba plě mɛ miǎǎ kɛ ɛɛ jboo dɛ tùba keǒ ä mɔ̀ ɛ̈ moo ɛ di tùɔn kpabaò?” 5È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “A gbɛ̀ɛ le nyu tɔ̀ɔ ɔɔ̌ di a mǒ boo lo. 6Nyopò fòfoa nù miǎě Ně nynɛ̌ wlòmo diiba, kě u miǎ dǎba ɛ̈ moo, u moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ. U mǐǎ nyopò fòfoa mǒ boo lo. 7Bɛ̌ nu bǎ keǎ toee tè wɛ̌n bǔ keǎ ii tè mɔ̀le nɛ, è baǎ peǎ fano. Imoǒ i kɔn bi kpalǎ tùɔn, kɛɛ ɛ̈ sěɛlǎǎ jè kmɔ̌ɔ dlǒ chlɛ̀chlɛ. 8Dakwɛ̌ miǎ mɔ̀ wònwɔɔma, deplě miǎ mɔ̀ wònwɔɔ no. È blǒ bɛ sèke sèke bɛ beě bo klee dodopà i miǎ ɛ numa klě tà wùɛ. Noǎǒ nì moo sònwɛ jejeɛ̌ɛ wlò tùtuɛ. 9È ba gbɛ̀ɛ aa chɛ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u miǎě a tè tù nyo jemǒ kpaba. U miǎ a fǎe kɛn sàba klě Jùwɛ nyoo Nyesoa keǐ bo ble le, u miǎě a kòngmna nyefòapo klee klɔ̀bapoo mɔ̀ kpaba keǒ ba po Ně tè kàan tè, a miǎ Ně sàsepo tù keǒ u mɔ̀. 10Nyane dɛ nɛ̀ moo Ně tuposà kɔn bɛ poo lo klě dakɔ̌ wùɛ mɔ̀. 11Bɛ̌ nu bǔ kmeǎ amo bǔ kpalǎ amo klě tè tùla mǒ, feanfeǒ bɛɛ̌ niǎ amo keǒ dɛ bǎ nyniǎ lěe a miǎ uu je boɔba mɔ̀, ɛ seǎ aa chɛ̀ a seǎ boɔba mu, kɛɛ ɛ moo Ngmà Je Ne Sùsu Ɛ̌ miǎ boɔba klě a mǒ, tèǒ nì kɔn tè a boɔlǎ dɛǒ Nyesoa miǎ amoo wan poba klě tǐǒ wlòmo. 12È klě tǐǒ wlòmo mamǔ miǎě ɔɔ mamǔ bo demǒ sàba u mǐǎ ɔ dbǎ, è gbeǐpò miǎě uu jlǔ be deměne sàba u mǐǎ u dbǎ. È jlǔ miǎě uu naǎpò klee gbeǐpòo tè le sàeba u miǎ u mnùngma poo lo. 13Nyopò wùɛ miǎ a feanma keǒ Ně tè mɔ̀, kɛɛ nyopòà ü miǎ tè wlò popoɛ kɔnma ü miǎ lěe tǐ jakěǒ wlòmo tìe bɛɛ̌ba nù miǎ waba klě uu kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo.” 14Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Bɛ̌ nu bǎ jěǎ dɛ kukǔ ɛ̈ Nyesoaa wnɔsàɔ Dàneɔ̌ sàlaa wan seela bɛ̌ nynanǎ bo keǒ tùɔn'à kɔn kɛn ɛ̈ seǒo kɔn, è nyopòǒ neěe Jùdǐa wakǎ kɛn bu kpalǎě togbei dlǒ plùplɛ u miǎ gblàgbla kɔn.” È nyu wùɛ bɔ̌ slè win'à bɔ̈ jbo tè i boɔɔ le. 15È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Nyu wùɛ bɔ̌ neǎě ɔɔ koǔ dlǒ bɔɔ̌ diǎ lɔ koǔ bo bɔɔ̌ diǎ dɛ mɔ̀. Bɔ kpalǎě togbei dlǒ plùplɛ. 16È nyopòǒ miǎ lěe chèa mǒ nema, fɔ̌ seǎǒ bo pɛnma muu chɛ̀ keǒ bu diǎ dǐa bu diǎ uu dale mɔ̀. Bu kpalǎě togbei dlǒ plùplɛ. 17Klě tǐǒ wlòmo ba jě ke ɛ miǎ jǐlenymi dɛ tùtuɛ numa le keǒ kwliǎ měne ne nyno klee nynoà miǎ jlǔ nyǎma mɔ̀! U seǎě ɛ wɔ̀ba mu keǒ bu plùa. 18A bàte Nyesoa ɛ̈ di ɛɛ numa ɛɛ̌ diǎ wìtaa tǐ tù. 19Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo tǐ jakěǒ miǎa bo beba klě chnɛ̀ jlǒ wěǒ wlòmo i miǎǒ le sìnma chɔɔ, ii tǐ jakě sěɛlǎ bo be sɔɔn'ě kmɔ̌à ɛɛ wlò tùla mǒ tà Nyesoa sàlaa kmɔ̌ wùɛà tàmo bò jɛ tǐà plě ii tǐ jakě tìi seǎa kɛ̀ bo be de. 20È nyu wùɛ nɔ̀ seǎ kmɔ̌ siba mu, ɛ̀ sìn'ǒ wěǒ bo Nyesoa Bɔ̌ konwaěǎ i jleě mǒ bo plě. È Ɔ miǎ i mòngmɛ chnɛ̀ jlǒ wě mǒ numa keǒ Ɔɔ nyopò Ɔ sà lěe uu tè mɔ̀. 21È klě tǐǒ wlòmo bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ tmɔɔ̌ǎ amo ɛ̈ moo, ‘A jè Nyesoaa Tentǎn Jǔ Nɔ̀à,’ ɔ̀ɔ̌ ‘A jè Nɔ̀ǒ neě tàě,’ aǎ peǎ ɔɔ win kàan tè. 22Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo sen le tmɔ̌ tentǎn jlǔ klee sen le tmɔ̌ wnɔsàɔpo miǎ tà měne wǒba. U miǎ jboo noǎ fòe numa klee wlòlekaen noǎ ɛ̈ di ɛɛ numa bɛ̌ wɔ̀laě ɛ u miǎ Nyesoaa nyopòà Ɔ sà lěe mǒ boo lo. 23Nì kɔn tè i kɛ̀n lě nya bo Ě tmɛɛ̌ amo ɛ̈ di ɛɛ numa a miě jǐ bo tù.” 24È kě Jùsu dɛ̌a de Ɔ je, “Tǐ jakěe tǐǒ bǐ sìn'ǎ, klě chnɛ̀ jlǒ wěǒ wlòmo wɛn miǎ kwijlě mǒ paba, è sòbae seǎ fonfɔn jiba mu. 25Jɔtnè miǎě jɔ měne bloba, è noǎǒ kɔn'ɔ kpě klě jɔ mǒ i miǎ tùɔn měne wǒba. 26Klě tǐǒ wlòmo nyopò miǎ Jbɛjuu Jǔà jěba Ɔ mǐǎǒ nukpě kɛn dii li klee klě Ɔɔ kpě klee tè jǐ boaboǎ fòɛ wlòmo wòje keǒ Nyesoaa win dɛ̌ɛ. 27È Ɔ miǎ Ɔɔ najiǒpò dboba u miǎ kmɔ̌ wùɛà kɛn be u miǎ Ɔɔ nyopò le bò.” 28È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Bueě tuà ɛɛ dǎtèkpa nɛ̀ ba cheěn mɔ̀. Bɛ̌ nu bǎ jě bueě tu ɛɛ beě bǐ nuǔ jè pòte bǐ keǒ wɔ̀nfi jajle le tùi, à ji ɛle ɛ̈ moo jlǒpàa tǐ nyniǒ no. 29Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, noǎà kɔn tèà Ě boɛ amoo je bǎ jěǎ li bǐ keǎ tùɔn kpɛ, è ba kɔn ɛ jijiɛ ɛ̈ moo Ně de di tǐ konwǎ mɔ̀. 30Tèe jleě nìà Ě boɛ a je, kmɔ̌à ɛ se dlǒ chlɛ̀ba mu ɛ mǐ ɛ kpa kpa noǎ wùɛà Ě tmɛɛ̌ amoo i miǎ tùɔn kpa. 31Jɔ klee kmɔ̌à i miǎ bo wɛ̀ba, kɛɛ Ně win'à i seǎ bo wɛ̀ kpe.” 32È kě Jùsu dɛ̌a de Ɔ je, “Nyu wùɛ neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ nɔ̀ se chnɛ̀ jlǒ waě klee tǐǒ kmɔ̌ miǎ dlǒ chlɛ̀ɛba ji, ɛ̀ sìn'ǒ Ně jɔkɛn Gbeǐi do. Najiǒpòo chɛ̀ǒ neěe jɔkɛn u se i ji, Mǒ Nyesoaa Jǔu chɛ̀ Ě se i ji. 33È a se tǐǒ ɛ miǎa tùɔn kpaeba ji, nɛ̀ kɔn tè a wɛ̀ mɔ̀le a tù jǐ mɔ̀. 34Ně de didiɛ miǎ je wǒba keà nyu mii tmɔtmɔ dakpǎ mǒ ɔ duǐ ɔɔ koǔ mǒ ɔ peě ɛ ɔ̀ɔ nyebajle kwete mǒ, u nyuu do bɔ̌ neǒ ɔ kɔn ɔ blěe konkwa ɔ nii plě ɔ̌ tmɛɛ̌ nyuǒ neǒo wànwie bɔ tù jǐ mɔ̀. 35A se tǐ aa Chì Kpa Ämoǒ kɔn'ɔ koǔǒ Ɔ miǎ de jaba ji, tǐ tìi tà ɛ kɔn bɛ mooǎ klě wìtika wlòmo ɔ̀ɔ̌ klě tòtoo kɛn mǒ wuleea mǒ ɔ̀ɔ̌ klě seaka kokwɛ̌ɛ le boɔ tǐ wlòmo ɔ̀ɔ̌ kènta wɔ̀poɛɛ kwlǎ mǒ wǒ tǐ wlòmo. Tèǒ nì kɔn tè ba gbɛ̀ɛ le. 36Nè ni ɛ tǐà sèe mɔ̀le wɛ̀ ɔɔ̌ diě ɔɔ̌ jɛɛěè momnɔ mǒ. 37È ɛ se aa do Ně boɔ a tèà je, Ě boɛ lě nyopò wùɛ mɔ̀ bu gbɛ̀ɛ le.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\