Mǎkè 14

1Chnɛ̀ jlǒ wěe sɔ̌n nì siaǒ Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛ klee Ně Jǎ Flɔ̌ɔ Didiɛɛ de ngmně tǐ mǐaǒ nyni, è Nyesoaa kpatòapoo fòe klee teteǎ tee nyo pɛ̀na le fɔ̌ u mǐa Jùsu kme klě je wɛ̌ tǔn wlòmo u mǐa Ɔ dbǎ. 2Kɛɛ kě u dɛ̌a u je, “Äǎ ni ɛ keǒ wlèwle digbaǐi tǐ wlòmo. Bä nu ɛ, tǐ tìi tà jale jejǎea fòɛ kɔn bɛ be blǒ mǒ.” 3Tǐǒ jleě Jùsu neaě diěǒ moo Bɛtnè kɛn klě Saemɔ̌ɔ koǔ bo ɔ̈ bale kwɛ̌ tɛaa bo. È Ɔ kea dɛ di, nynɔ tɔ̀ɔ jalaě seɔ̌ sòtae ɛ̈ jǐaa sonsnǒ chnɔ̌ je ɛ̈ peaa wlě fòfoa. Nɛ̀ ɔ knana je ɔ̈ chniǐaǒ Jùsu dlǒ. 4È nyopòo tìeǒ jěaa dɛǒ ù pea jlo, kě u dɛ̌a klě uu chɛ̀ slè u je, “Mɛ kɔɔ̌n tè ɔ nymii niǐ kɛ chnɔ̌ǒ jǐ le? 5Chnɔ̌ǒ ɛ blɛɛ je nyopò bu plo ɛ bɛ jě jlǒ gblèe snǒ sàe wlě u mǐ ɛ sònwɛ nyo měne sɛ̀ɛ le!” Ii tè ǔ boɛa nynɔǒ win fǒ měne chɔɔ. 6Kɛɛ kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “A sàǒ ɔ wun mɔ̀. Mɛ kɔɔ̌n tè a nii niǐ kɛ nynɔà feanfeǒ? Ɔ nu kàan dɛ keǒǒ mɔ̀. 7Tǐi pɛpɛ mɔ̀ a klee sònwɛ nyo a miɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ nema, è aa nyu bɔ̌ jlɛ̌ uu nyu mǒ sɛ̀ɛa ɔ mi ɔ mǒ sɛ̀ɛba. Kɛɛ Mǒà Ě seɔ a slè nema mu tǐ wùɛ mɔ̀. 8È dɛ ɔ wɔ̀lee nunuɛ nɛ̀ǒ ɔ ni ɔ̌ chniǐǒǒ chnɔ̌ dlǒ. Ně fǒà nɛ̀ ɔ wɛ̀ mɔ̀le keǒ bo tùtuɛ mɔ̀ ɛ̈ neěe nya. 9Tèǒ nì kɔn tè Ě tmɛɛ̌ amo, tà wùɛ u miǒ Nyesoaa kàan tuposàà pooba kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, dɛà nynɔà ɔ nuu u mi ɛɛ tè boɔba ke, dɛǒ nɛ̀ moo ɔɔ wlò mɔ̀le popoɛ.” 10È Jùdǎse Esekalìa ɔ̈ mooa tàii pù tùo sɔ̌n'ǒ u nyuu do nɔ̀ muaě Nyesoaa kpatòapoo fòe mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ mǐaě Jùsu bo demǒ sà keǒ u jemǒ. 11Tà u wɔ̌naa dɛ Jùdǎse boɔla uu je, è uu plɔ blooa ɛ kɛn chɔɔ ǔ pooaě ɔ wlě. Ii tè sɔɔn'a kɛ̀ǒ tǐǒ jleě mǒ Jùdǎse pɛ̀na kàan fɔ̌ le ke ɔ mǐa lěe Jùsu bo demǒ sèsa nu. 12È nyane chnɛ̀ jlǒ waěǒ kɔn mǒ u tùi Ně Jǎ Flɔ̌ɔ didiɛ wlò u dbɛ̌ɛ lěe blajlǔ mǒ keǒ Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmnengmnɛ̌ mɔ̀, Jùsuu mɔ̀ cheěn nyo gbàla Ɔ wan u je, “È tà jlɛ̀ bä wɔ̀ɔ loǒ kɛ Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛà mɔ̀le keǒò mɔ̀?” 13È Ɔ dboa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo sɔ̌n Ɔ̌ tmɔɔ̌a nu Ɔ je, “A muě Jlǔsnɛ dǐa, jbɛju tɔ̀ɔ mi a kɛn jɛɛba ɔ̈ blěe ně jagbee, a na ɔ de 14koǔǒ kɔn bo ɔ miěe paba, a tmɔɔ̌ jbɛjuǒ kɔn'ɔ koǔǒ u je, ‘Äa Tee Nyu je tà nè dakpě blò neě kɛ, tà Ɔ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo miěe Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛ diiba?’ 15Ɔ mi a blò fòɛ teeba ɛ̈ neěe koǔ ja ɛ̈ u snǎ lěe bo ble le noǎ wùɛ wɛ̀ɛ mɔ̀le ï neěe. Klě ba wɔ̀ɔě didi dɛǒ mɔ̀le keǒ ä mɔ̀.” 16Ii tè Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo sɔ̌n'ǒ ǔ muaě diěǒ wlòmo, ke Ɔ nua nɛ ùu tmɔɔ̌a teěn kě dɛ wùɛ u jěaa ɛ nua tùɔn kpokpa. È Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛ nɛ̀ǒ u wɔ̀a mɔ̀le. 17È klě wìtika wlòmo Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo sɔ̌n'ǒ ù pala dǐa. 18È tà u keaa dɛ di u tbɛɛaa ngmà fuoǒ dǐ, è kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Tèe jleě nìà Ě tmɛɛ̌ amo, aa nyuu do ɔ̈ klee Mǒo sɔ̌n diiǒo tàa do dɛ nɔ̀ miěě bo demǒ sàba.” 19Ùu wùɛǒ ù bea měne wɔle ǔ pea ɛ do do ǔ gbɛ̀a Ɔ wan le, “Deě mǒà mǒ ɛ tù kɛ le? Mǒà mǒ ɛ tù kɛ le?” 20Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Amo tàii pù tùo sɔ̌n'à amo kɔn nyuu do ɛ tù. Nyuǒ ɔ̈ klee Mǒo sɔ̌n ä pɛɛn'ěe son fuo wan nɔ̀ ɛ tù. 21Jbɛjuu Jǔà Ɔ mi kǒba ke Nyesoaa win dǎa, kɛɛ chlǒ keǒ nyuà mɔ̀ ɔ̈ miě Ɔɔ bo demǒ sàba. Ɛ mii tɛɛ numa ɔmo nyuǒ bɔ̌ seea kɔɔn no kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀.” 22È tà u keaa dɛ di, Jùsu dǔa flɔ̌ɔ tìe mǒ Ɔ̌ pea Nyesoa tàto Ɔ̌ klǎla ɛ wan le Ɔ̌ nyea nɛ Ɔ̀ɔ mɔ̀ cheěn nyo Ɔ je, “A dǔ ɛ mǒ a di ɛ, dɛà nɛ̀ moo Ně fǒ.” 23È Ɔ dǔa mǒ naě kàe mǒ ɛ̈ jǐa lěe Ɔ̌ pea Ɔɔ Gbeǐ tàto keǒ ɛ mɔ̀ Ɔ̌ nyea nɛ uu wùɛ ǔ naěa ɛ mǒ. 24È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Dɛà nɛ̀ moo Ně nymɔ ɛ̈ gblɛ̀ le keǒ nyopò fòfoa mɔ̀ plě nɛ̀ po kuo win jajleǒ neǒo tùonyopo klee Nyesoa pǎnpe kòo kɛn. 25È kàan tè nìà Ě tmɛɛ̌ amo, Ě seǎa kɛ̀ kwlepò dbǔu buoo nmɔ nǎ de ɛ mǐ ɛ kpa kpa ɛ miǎ chnɛ̀ jlǒ waěǒ Ě miǎ ɛɛ jajlo nǎma kɛn jɛɛ le klě Nyesoaa deplě slè.” 26È nùǒ blea Nyesoa wlɛ̌ ü pěaǒ plomǒ ü muaě togbeeǒ moo Ɔlè dlǒ. 27È Jùsu tmɔɔ̌a nu Ɔ je, “Aa wùɛà a miǒǒ bo siba. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoaa win nì boɔ li i je, ‘Ě mi blableǎ Jǐ Mɔ̀ Tù Nyu dbǎba, Ɔɔ blǎgbò mi le gbɛ̀tɛɛ le.’ ” 28È Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Kɛɛ bo Nyesoa Bɔ̌ sàlǎ lěě kǒla mǒ, Ě miǎě a nya muma klě Jàlalǐi wakǎ kɛn klě a klee Mǒ ä miaě mɔɔma.” 29È kě Pitɛ̌ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Baǎje nyopò wùɛ bǔ siǒò bo, kɛɛ mǒà Ě seǒò bo siba mu!” 30È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Kàan tèà Ě sèsɛ leè wlòmo, klě tǒn jlǒ waěà wlòmo plě seaka kokɔ̌ mǐma slò, mìǐ mɔ̀ chnɛ̀ma ɛ̈ moo sèě ji klě wěe tan wlòmo.” 31Kɛɛ kě Pitɛ̌ dɛ̌a kaǒ ɔ neaǒ ɛ kɛn ɔ je, “Baǎje bǔ momǎe mǒ klee Mòo sɔ̌n kɛn bo bǔ ke ä dbɛ̌ba mii chɛ̀, Ě seǎà mɔ̀ chnɛ̀ kpe ɛ̈ moo Ě seè ji!” È ɔɔ bǐì mɔ̀ cheěn nyo tùuǒ dɛɛ doǒ nɛ̀ u boɔla ke. 32È Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo nyniaě bòǒ u dɛɛ Jɛ̀semne wlòmo, kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “A neà tàa bo Boǒ kèklaeǒ nya Ě miě Ně Gbeǐ mɔ̀ boɔ.” 33È Ɔ dǔa Pitɛ̌ klee Jìmǐse klee Jɔ̀ɔ̌n mǒ nù Ɔ kpala, feanfeǒ klee tǐ jakě fòe nì jǐa Lɔ je. 34È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Ně wlòà ɛ jǐ je le wɔle chɔɔ, ɛ jlɛ̌ bɛ dbǎ Mǒ, nɛ̀ kɔn tè a neàǎ gbàa bo a tù jǐ mɔ̀.” 35È Nɔ̀ǒ jejǎeaǒ nya bo Ɔ̌ chlìaǒ blǒ mɔ̀ bo Ɔ̌ bɛ̀tea Nyesoa Ɔ je, “Bɛ̌ nu bɛ̌ wɔ̀le ɛ, è Nè sonwɛǒǒ mɔ̀ mǒ Ně beě tǐ jakěà slè. 36Ně Gbeǐ, noǎ wùɛ wɔ̀le ɛ le keǒò mɔ̀, ii tè sàǒ sònwɛ jejeɛ̌ɛ kàeà kěàǎ jleě mǒ, kɛɛ bɛ̌ nu Bò se ɛ jlǎ, è dɛǒ jlɛ̀ɛ nɛ̀ Bò nu ɛ̈ se Něe chɛ̀ɛ kɛn wɔɔn dɛ.” 37È tà Ɔ tbaeaa je kělɔ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoǒ mɔ̀, Ɔ̀ jɛɛa u mǒ momnɔ, è kě Ɔ dɛ̌a Pitɛ̌ je Ɔ je, “Saemɔ̌, mɛ̀ kɛ lee? A slě wɔ̀ ba mǎ kɛɛ̌ le bä tù jǐ mɔ̀ klě àwɔɔ do wlòmo le? 38A gbɛ̀ɛ le a mǐ Nyesoa bàte aǎ diě měne tèntɛn slè be. Tùonyuu wlò wɔɔn ɛ kɛn keǒ bɛ nu Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ, kɛɛ tùonyugbee kpni kukwǐ kmɔ̌ǒ neě ɔɔ mǒ nɛ̀ ɛɛ̌ wɔɔn ɛ kɛn.” 39È Nɔ̀ǒ tbaea je de Ɔ̌ mua Ɔ̌ nia win'i doǒ Ɔ̌ bɛ̀tea Ɔɔ Gbeǐ Nyesoa. 40È tà Ɔ tbaeaa je, Ɔ̀ jɛɛa u mǒ momnɔ de. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo uu kbě wɛ̀aě le chɔɔ. È tà Ɔ sàla uu momnɔ mǒ, u sea dɛ ji bu boɔla Ɔɔ je. 41È wěe tan nenɛ mɔ̀ tà Ɔ tbaeaa je, è kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “A mɛɛ̌ jè kɛ le kaǒ ǎ sɛ̀ lě kɛn jɔ mǒ le? Momnɔǒ ɛ wɛ̀ mɔ̀ no, tǐ nyniǒ noò. A tanàle, Jbɛjuu Jǔà Ɔ miě bo demǒ sàeba klě kpni kukwǐ nyo kwete mǒ! 42A dǔ jemǒ, a nɛ bä mu! A tanàle, nyuà ɔ̈ sàě Mǒo bo demǒ nɔ̀ǒ diěò!” 43È tà win kɛ̀naě Jùsu wan bo, è Jùdǎse ɔ̈ mooa tàii pù tùo sɔ̌n'ǒ u nyuu do, è nɔ̀ǒ nyniaǒ, ɔ jalaě diblɛ̌ ü sɔna lěe Nyesoaa kpatòapoo fòe klee teteǎ tee nyo klee Jùwɛ nyoo bòlibo mɔ̀ mǒ. U blěa kwa le pen klee kpangbia. 44È Jùdǎse nyea diblɛ̌ǒ jboo dɛ ɔ je, “Bä nyniǒ, Nyuǒ a jlɛ̌ɛ Nɔ̀ kɔn wun Ě mi nyǒma, è ba kme Ɔ. A tbɛɛ Ɔ dǐ, aǎ tɛ Ɔ bo a mǐ Ɔ kpa.” 45Tǐi doo tǐ jleě tà Jùdǎse nyniaǒo, ɔ kèklaeaǒ Jùsu gbàa ɔ je, “Chì Kpa Ämoo,” ɔ̌ nyǒa Jùsuu wun. 46È Nɔ̀ǒ u jǎla mǒ u kmea. 47Kɛɛ nyuu do nynanaǒ tàǒ bo nɔ̀ sloaě ɔɔ pan bɔ mǒ ɔ̈ sàla Nyesoaa bodiɔɔ nyebajloo do nɔkǔ dlǒ. 48È Jùsu gbàla u wan Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a keě kɛɔ Mǒ mɔ̀ di a jɛ leě pen klee kpangbia wòje keà nyu mii jliɔ̌ le pɔ̀nma? 49Klě Ě ne pnɔě a mɔ̀ Nyesoaa kǎ fòɛ bo tǐ wùɛ mɔ̀ Ě boɛ a Nyesoaa tè je klě a slěě kmee ne. Ɛmo dɛǒ ɛ kpa tùɔn ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoaa win'à i miǒ jaě le.” 50È Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo wùɛ nùǒ plùa ü siaǒ Ɔ bo. 51È nyemò tɔ̀ɔ ɔ̈ nɛaa Jùsu mɔ̀ ɔ̈ pea ɔɔ kɛn po dalo kɛn le, tà u jlɛ̌ bu kmea nɔɔ ke, 52ɔ sia u daloǒ kwete mǒ ɔ̌ poa gblàgblo ɔ̌ plùa. 53È u dǔa Jùsu mǒ ǔ kpalaě Ɔ klě Nyesoaa bodiɔɔ tà, è Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Jùwɛ nyoo bòlibo klee teteǎ tee nyo uu wùɛ nùǒ bòa le klě koǔǒ bo. 54Pitɛ̌ nɛa Jùsu de, kɛɛ ɔ poa Ɔ kpa mɔ̀ bo ɔ̌ muaě klě bodiɔɔ blilǐ tù koǔǒ ɛɛ pànto mǒ ɔ̌ beaě tabɔ̀ǒ tùiaa jǐ mɔ̀ slè ɔ̌ wɛ̌n'a na. 55È Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Jùwɛ nyoo tè tù nyo wùɛ pɛ̀na le sàsepo ü mǐaa Jùsu tè kmee ne u miǎ Ɔɔ dbǎ, kɛɛ uǔ jěa kenkan dɛ u miǎ Ɔɔ kmee ne. 56Nyopò fòfoa pea Ɔ sen kɛne, kɛɛ uu boɔboɔ win ně beaǒ tàa do. 57È klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo sen le tmɔ̌ nyo tùu nùǒ nynana bo u je, 58“Dɛà nɛ̀ Ɔ boɛa le ä wɛ̌n'a, Nyesoaa kǎ fòɛà äa nyopò poo Ɔ je Ɔ mi ɛ wlǎba plě Ɔ mǐ ɛ bě tɛ̀ɛ po klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan wlòmo ɛ̈à tùonyuu son seǒ jleě mǒ mu.” 59Kɛɛ win wùɛ u boɛaa le iǐ beaǒ tàa doo chɛ̀. 60Ii tè Nyesoaa bodiɔ nynana bo keǒ nyopòǒ jemǒ ɔ̌ gbɛ̀a Jùsu wan ɔ je, “Tè wùɛà nyopòà u boɛ kɛɛ keǒò jleě mǒ, kɔ̀n dɛ mìi boɔ keǒ i jleě mǒ le?” 61Kɛɛ Ɔ nua kpee Ɔɔ̌ jlǎ Bɔ boɔla wien. È Nyesoaa bodiɔ gbàla Ɔ wan de ɔ je, “Deě Mò moo kɛ Nyesoaa Tentǎn Jǔ Ɔ̈ moo Nyesoaà ä bìsee le Ɔɔ Jǔ?” 62È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Mǒà Mǒ ɛ tù. Aa wùɛ a miǎ Jbɛjuu Jǔà jěba Ɔ miǎ lě kpě kɛne Nyesoaa dilǎ son mɔ̀ bo nene, klě Ɔ miǎě mǒ sɔɔnma Ɔ miǎě di klě nukpě kɛn wòje ke Nyesoaa win dɛ̌ɛ.” 63È Nyesoaa bodiɔǒ ɔ keklǎea ɔɔ chɛ̀ɛ wlawlǒ wan le keǒ jlo sosǒ mɔ̀, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ɔ po Nyesoa kɛn pà! Mɛ kɔɔ̌n tè ä pɛ̀ɛ̌n jè kɛ sàsepo tùu le? 64Aa chɛ̀ a po bo nɔkǔ ǎ wɛ̌n'ě Ɔ wan le Ɔ̌ po Nyesoa pà kɛn! Mɛ a jlɛ̌ bä nuǔ kɛ Ɔ mǒ?” Uu wùɛǒ u poaǒ win tàa do u je, “Ɔ blɛɛ je Bɔ kǒ!” 65È uu tìeǒ neaǒo ù tùngmaea Ɔ tontmɔ wnawna. U pìin'a Ɔ dalo jǐ mǒ, uu nyu bɔ̌ tba Ɔ kpunɔ ɔ̀ gbà Ɔ wan ɔ̀ je, “Sàě nyuǒ tba Mòo dɛ ɔɔ nynɛ̌!” È tabɔ̀ dǔa Ɔ mǒ ǔ kpala Ɔ plě ǔ bea Lɔ. 66È tǐǒ jleě Pitɛ̌ nea lěe pànto mǒ, Nyesoaa bodiɔɔ na wien po nyneju tɔ̀ɔ nɔ̀ dia lě. 67Tà ɔ jěaa Pitɛ̌ ɔ keaa na wɛ̌n, ɔ tanaǒ ɔ mɔ̀le, kě ɔ dɛ̌a ɔ je ɔ je, “Mòà moo nyopòà u nyuu do üà klee Jùsu Ɔ̈ kɔn lěe Nǎsòwɛ̌ u nɛaa.” 68Kɛɛ Pitɛ̌ chnɛ̀a ne, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Tèǒ bòɛɛ Ě se i ji plě ně wɔ̌n i měnee chɛ̀!” È nɔ̀ǒ muaě ngmì gbàa. 69Tà na wien po nynejuǒ ɔ jěa lɔɔ de, è kě ɔ dɛ̌a nyopòǒ neaǒo je ɔ je, “Nyuà tàa ɔ moo Jùsuu mɔ̀ na nyuu doò.” 70Kɛɛ Pitɛ̌ chnɛ̀a i mǒno de. Tà tǐ gbei sìn'aa, è nyopòǒ nynanaǒo tùɔn'ǒ kɛn bo kě u dɛ̌a Pitɛ̌ je u je, “Wò win mǒ Jàlalǐi nyu, ii tè i moo kàan tè mòo nyopòà u nyuu do.” 71È nɔ̀ǒ tùngmaea sadoě popoɛ ɔ̌ pea ɔɔ chɛ̀ win kɛn le ɔ je, “Ě se Jbɛjuǒ Ɔ̈ kɔn tè a boɛɛ jii chɛ̀!” 72Tǐi doo tǐ jleě è kokɔ̌ nɔ̀ǒ slòa, è win'ǒ Jùsu tmɔɔ̌a nɔɔ ì beaě ɔ mǒ wlò ɛ̈ moo, “Plě seaka kokɔ̌ mǐma slò, mì Ně tè mǒ chnɛ̀ma wěe tan ɛ̈ moo sèě ji.” È Pitɛ̌ nɔ̀ǒ tùngmaea fìɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\