Mǎkè 15

1Kènta gbìi Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Jùwɛ nyoo bòlibo klee teteǎ tee nyo klee Jùwɛ nyoo tè tù nyo wùɛ bòa le kekǎ kekǎ ǔ poa dɛ ble keǒ Jùsu jleě mǒ ǔ pea Ɔ chěen sonwe le ǔ dǔa Ɔ mǒ ǔ kpala Ɔ klě Wlǔmɔɔ kòngmna nyefòɛ ɔ̈ moo Pàlɛ̌te mɔ̀. 2È Pàlɛ̌te gbàla Ɔ wan ɔ je, “Deě Mò moo kɛ Jùwɛ nyoo Klɔ̀ba?” Ɔ tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ii teěn nìǒ bòɔ.” 3È Nyesoaa kpatòapoo fòe pea Ɔ noǎ fòfoa tìi dlǒ le. 4È Pàlɛ̌te gbàla Ɔ wan de ɔ je, “Sè kɛ dɛ kɔn Bò boɔɔ le? Jě noǎ wùɛà u pe Mòo dlǒ le.” 5Kɛɛ Ɔɔ̌ boɔa wien, ii tè i kaen'a Pàlɛ̌te le wlò. 6Tǐ wùɛ mɔ̀ bo Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmně tǐ bǐ nyniǒ, Pàlɛ̌te tɛ wùlo po nyoo nyuu do bo ɔ̈ diblɛ̌ sòɛ bu tɛɛ bo. 7È klě tǐǒ wlòmo jbɛju tɔ̀ɔ u dɛɛ Balabɔ̀ nɔ̀ u poa wùlo ɔ̈ klee nyopò tùu ü jlɛ̌ bu sàlaǒo Wlǔmɔ kòngmna ü pooa nyopò tùu mnùngma mǒ bo. 8Tà diblɛ̌ǒ u dia lěe Pàlɛ̌te mɔ̀ u gbàla ɔ wan keǒ kàan dɛ ɔ ni pnɔɔ keǒ u mɔ̀ ɛɛ tè, 9ɔ gbàla u wan ɔ je, “A jlɛ̌ boǒ tɛ kɛ Jùwɛ nyoo Klɔ̀ba bo keǒ a mɔ̀le?” 10È tè kɔn tè ɔ gbàlaa dɛǒ wan nɛ̀ moo ɔ jia ɛle ɛ̈ moo Nyesoaa kpatòapoo fòe jalaě ɔ Jùsu mɔ̀ klě chea tǔn wlòmo. Nɛ̀ kɔn tè ɔ jěa lɛ ɛ̈ moo Jùsu Nɔ̀ u miia bo tɛba. 11Kɛɛ Nyesoaa kpatòapoo fòe nyenynǎea diblɛ̌ǒ, kě u dɛ̌a u je, “Balabɔ̀ nɔ̀ ä jlɛ̌ bò tɛ bo!” 12È kě Pàlɛ̌te nia u wan gbògba de ɔ je, “È mɛ a jlɛ̌ bo nuǔ kɛ Nyuà a dɛɛ lee Jùwɛ nyoo Klɔ̀ba mǒ?” 13È uu wùɛ nùǒ pnaěaě jɔ mǒ de u je, “Kɔǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě!” 14È Pàlɛ̌te gbɛ̀a u wan de ɔ je, “Mɛ̌oǒ? Mɛ sɛje Ɔ nuǔ kɛ ɛ̈ monoǒ kenkan dɛ?” Kɛɛ u pnɛɛ̌aě jɔ mǒ chɔɔ u je, “Kɔǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě!” 15Pàlɛ̌te jlɛ̌ bɔ blooa nyopòǒ uu plɔ, ii tè kě ɔ nua Balabɔ̀ bo tetɛ keǒ u mɔ̀, è Jùsu Nɔ̀ ɔ sàla fǎe kɛn ɔ̌ nyea Ɔ tabɔ̀ bu muaǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě kɔ. 16È tabɔ̀ dǔa Jùsu mǒ ǔ paeaě Ɔ kòngmnaa kǎ fòɛ bo ɛ̈ u dɛɛ lee Platonìa ǔ dala tabɔ̀ wùɛǒ ǔ bòa le. 17È u poa Lɔ jǐlenmɔ manǐwlù wlawlǒ pɛ̀tu mǒ keà klɔ̀ba ǔ nua dɔwiǎ chùnɔɔ gbàkla nɛ̀ u tùa Ɔ dlǒ. 18È Nɔ̀ǒ u tùngmaea pà kɛn popoɛ ǔ dɛa Lɔ, “Hehejoo, Jùwɛ nyoo Klɔ̀ba!” 19U nia tu ke ǔ beea Ɔ dlǒ ǔ pepeea ɛ kwete měne ǔ wnea Ɔ tontmɔ ǔ chlìaǒ Ɔ jemǒ bo ǔ sɛ̀a Ɔɔ wɛ̀ keǒ bu tbala Ɔ je le. 20Tà u wɔ̀la Ɔɔ pà kɛn popoɛ mɔ̀, u sàla Ɔ manǐwlù wlawlǒǒ mǒ ǔ poa Lɔɔ chɛ̀ɛ wlawlǒ mǒ de, è Nɔ̀ǒ u kpala u mǐaǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě kɔ. 21È tà u keaa mi keǒ snǔ mɔ̀, u klee jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ moo Saemɔ̌ nù mɔɔa, Saemɔ̌ǒ ɔ sonwɛa mǒ ɔɔ blětà ɔ̌ miaě dě fòɛǒ moo Jlǔsnɛ wlòmo ǔ kpaea ɔ kpě ɔ̌ blěa Jùsuu pète bɛ̌ tu. Saemɔ̌ sɔnaě mǒ diěǒ u dɛɛ Sawlinì kɛn, è ɔ mooa Ɛlesandɔ̌ klee Wlufɔ̀ɔ gbeǐ. 22È u kpalaě Jùsu klě tùɔn'ǒ kɔn kɛn u dɛɛǒo Kɔkɔ̀ta ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Kǔ Dlǒ Kankǒ Kɛn. 23Keǒ tàǒ keǒ u pooaǒ nmɔ wan nonǒ dɛ mɔ̀ u dɛɛ maà nɛ̀ u nyea Nɔ, kɛɛ Ɔ sea ɛ nǎ. 24Ii tè kě u nuaǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě kokɔ ǔ pooa Ɔɔ wlawlě nòkpo kɛn keǒ ii ploplɛ mɔ̀ plě u mǐa ɛ jě ii dɛ tae nyuu do miaa kpaba. 25Ɛ mooa àwɛɛ siědo nenɛ mɔ̀ klě kènta wlòmo ǔ kɔaǒ Ɔ pète bɛ̌ tuǒ jleě. 26È dɛǒ mooa Ɔ blěe tè jɛɛa u mǎna Ɔɔ kɛn bo u chlěaa keǒ Ɔ dlǒ mǒ kě ɛ dɛ̌a ɛ je, “JÙWƐ NYOO KLƆ̀BA NƆ̀À.” 27È u mǎna Ɔ kɛn bo jlǐ nyoo sɔ̌n u kɔaǒo pète bɛ̌ ti jleě ke, do neea Lɔɔ dilǎ son mɔ̀, è do tɔ̀ɔ neea Lɔɔ gbàpe son mɔ̀. 28È Nyesoaa win jaěaǒ lo ï dɛ̌a bòo, “U mi Ɔ ka kukǔ numa wòje dɛ kukǔ nuɔ.” 29Nyopòǒ nɛaa snǔǒ mɔ̀ ü sìin'aǒo tàǒ bǔ kea Jùsu jě, u blɛa dlě je le ǔ tbɛa Ɔ je le ǔ pea Ɔ pà kɛn, kě u dɛ̌a u je, “Ɛ̀nhɛɛ̀, dɛ̌ jè mia kɛ Nyesoaa kǎ fòɛ blǒ mǒ wlǎba mìa ɛ po klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan wlòmoò, dɛ̌ Mòǒ jo? 30Gblà Dìe! Sàǒ Dìe pète bɛ̌ tuǒ jleě!” 31È dɛɛ doǒ nɛ̀ Nyesoaa kpatòapoo fòe klee teteǎ tee nyo nia ke ǔ pea Ɔ pà kɛn, kě u dedɛ̌ɛa je le, “Ɔ gblɛ̀ nyopò tùu, kɛɛ Ɔ se Ɔɔ chɛ̀ gblàgbla wɔ̀! 32A nɛ bä jě Nyesoaa Tentǎn Jǔ Ɔ̈ moo Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn Klɔ̀ba Bɔ sàǒ Ɔɔ chɛ̀ pète bɛ̌ tu jleě kèkeà ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐ Ɔɔ tè kàan tè po!” È tàii sɔ̌n'ɔ chɛ̀ǒ ü klee Ɔ̀ neaǒo pète bɛ̌ tiǒ jleě u pea Ɔ pà kɛn ke. 33È klě wɛn'ɛ blǒ mǒ wulee tǐ wlòmo ùu blǒ wùɛǒ ɛ̈ bea kɛn kwijlě ɛ̌ kpala ɛ kpa ɛ̌ nua àwɛɛ tan nenɛ klě wanpno wlòmo. 34Klě àwɛɛ tan nenɛ tǐ wlòmo Jùsu pnaěaě jɔ mǒ Ɔ je, “Ilà, Ilà Lɛma Sabatnè!” ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌, “Ně Nyesoa, Ně Nyesoa, mɛ kɔɔ̌n tè sɛ̀ɛ̌ kɛ Mǒ jleě mɔ̀?!” 35È nyopòo tìeǒ nynanaǒo tàǒ bo tà u wɔ̌naa win'ǒ, kě u dɛ̌a u je, “A tan'ǒ le, Nyesoaa wnɔsàɔ Ilaejɔ̀ǒ Ɔ dɛ!” 36È uu nyuu do kpala plùplɛ ɔ̌ jalaě dlǒ pìnpni nì ɔ tùa tu jleě ɔ̌ nynǎnaě i weě ně mɔ̀ nɛ̀ ɔ tùaǒ Jùsu wien, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “A nɛ bä tan'ǒ le ä mǐ ɛ jě bo Ilaejɔ̀ bɔ̌ diě diba ɔ miě Ɔ tuǒ jleě sà.” 37È Jùsu pnaěaě jɔ mǒ de, è Nɔ̀ǒ ngmnana fònfno. 38Klě tǐi doǒ wlòmo da kpoklǒ fòɛǒ nea lěe Nyesoaa kǎ fòɛ bo è nɛ̀ǒ klǎla wan sɔɔn'ě ɛɛ dlǒ mǒ bò diɔ ɛ bobo, ɛ nua peěn'e sɔ̌n ɛ mǐ ɛ tee le ɛ̈ moo nyu wùɛɛ fɔ̌ kna je keǒ bɔ nyniǒ Nyesoa jemǒ ɛ̈ see Nyesoaa bodiɔpòo do. 39Tà tabɔ̀ɔ jǐgbàdiɔǒ nynanaǒo Jùsu nya bo ɔ jěaa ke Jùsu nuaa kokoɛ̌, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “I moo kàan tè Jbɛjuà Ɔ moo Nyesoaa Jǔ!” 40È ɛ kɔna nynoo tìe ü nynanaǒo nya bo ü jěaa dɛǒ kpɛaa tùɔn ɛɛ tà, jà Mɛwlě Mɛkɛniì klee Salomì klee Mɛwlě ɔ̈ mooa Jìmǐse chěnchaě klee Josìi naǎ. 41Tà Jùsu nea lěe Jàlalǐi wakǎ kɛn nynoǒ nù nɛa pnɔ Ɔ de plě ü kɔnaě Ɔɔ tè mɔ̀. Nyno fòfoa tùu ü diaě Ɔɔ mɔ̀le klě Jlǔsnɛ nù neaǒ ke. 42Ɛ mooa Flǎàde ɛ̈ moo chnɛ̀ jlǒ waěǒ u wɛ̀ lee mɔ̀le keǒ Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waě mɔ̀. Ii tè tà ɛ keaa wìtika ni, 43è Jòsɛ̌fo ɔ̈ mooa Jùwɛ nyoo tè tù nyoo nyuu do u jěaa nyu mǒ ɔ̈ sɔnaěe diěǒ moo Alamatià kɛn mǒ nɔ̀ diaě Jlǔsnɛ. Ɔ mooa nyuu do ke ɔ̈ dǔaa Nyesoaa win kwa konkɔn snǔ mɔ̀le pònpɔn mǒ seela. Nɔ̀ tùaě je le kunkuɛn ɔ̈ muaě Pàlɛ̌te mɔ̀ ɔ̈ sòala Jùsuu kokǒ fǒ. 44I kaen'a Pàlɛ̌te le wlò bɔ dia i wɔ̌n ɛ̈ moo Jùsuu kokoɛ̌ seaǒ wlɛ̀, ii tè ɔ dala ɔɔ tabɔ̀ǒ uu jǐgbàdiɔ ɔ̌ gbàla ɔ wan bɛ̌ nu bo Jùsu Bɔ̌ kǒa kàan tè. 45Tà ɔ wɔ̌naa win'ǒ jǐgbàdiɔ sèsaea ɔɔ wlòmo, è Jùsuu kokǒ fǒ nɛ̀ǒ ɔ nyea Jòsɛ̌fo. 46È Jòsɛ̌fo tɔ̀na jǐlenmɔ dalo u sɛ̀ɛǒo kǔ ɔ̌ dǔa kokǒ fǒǒ mǒ ɔ̌ sàlaǒ ɛ pète bɛ̌ tu jleě ɔ̌ finfiɛ̌ɛa ɛ daloǒ ɔ̌ kpala ɛ klě sɛklɛ bǐtìe wan ɛ̈ ɔ blǔaa klě seɔ̌ wlòmo, klě ɔ tùaě Ɔ bo. U gblìseea seɔ̌ fòɛ měne ǔ kana bǐtìeǒ je. 47Mɛwlě Mɛkɛniì klee Mɛwlě ɔ̈ mooa Josìi naǎ nù gbɛ̀ɛa tàǒ u tùaǒo Jùsu bo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\