Mǎkè 16

1Tà Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waěǒ moo Sɛ̌ɛ̀de ɛ sìn'aa, è Mɛwlě Mɛkɛniì klee Salomì klee Mɛwlě ɔ̈ mooa Jìmǐsee naǎ nù tɔ̀na sonsnǒ chnɔ̌ ü mua u mǐa ɛ Jùsuu fǒ le pne. 2Nù Sɔ̌ndee kènta gbìi tǐà wɛn wěe lee kwlǎ mǒ ü muaě sɛklɛ bǐtìe wien. 3È nùǒ gbògbɛɛa wan le u je, “Mɔ miǐ kɛ seɔ̌ǒ měne gblìseeba ɔ̈ miǒo ɛ bǐtìeǒ wien sàba keǒ ä mɔ̀?” 4Kɛɛ tà u muaǒ bo chèba, ù jěa seɔ̌ fòɛǒ ɛ̌ sɔnaǒ bǐtìeǒ wien mǒ ɛ̌ wɛ̀a mɔ̀le. 5Tà u palaěe sɛklɛ bǐtìeǒ wan, u jěa nyemò ɔ̌ pea wlawlě plǐ měne ɔ̌ neeaě ɛɛ dilǎ son mɔ̀ bo, è nùǒ kètea. 6È kě nyemòǒ ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “A bɔ̌ fano pepeɛ, Ě ji ɛle a pɛ̀n le Jùsu Ɔ̈ kɔn lěe Nǎsòwɛ̌ dǐa Ɔ̈ u kɔaǒo pète bɛ̌ tu jleě. Nyesoa dǔ Ɔ mǒ je Ɔ seà tàa ne. A diě, a jè tà u poa là Ɔɔ fǒ bo kěà. 7A mu kèkeà a mǐ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo tmɔɔ̌ no, jà Pitɛ̌ ɛ̈ moo, ‘Ɔ miě a nya klě Jàlalǐi wakǎ kɛn klě a miě Ɔ jɛɛba wòje ke Ɔ nua amoo tmɔɔ̌a.’ ” 8È nùǒ sɔnaě bǐtìeǒ wien mǒ ü kpɛa plùplɛ, uu fě sèn'a le ɛ̌ kàea u wan bo. È tà u peaa fano, ii tè u sea nyu wùɛ tmɔɔ̌ no. 9Tà Jùsu dǔaa jemǒ klě Sɔ̌ndee kènta gbìi wlòmo, klekle nyu Ɔ woǒa je nɔ̀ moo Mɛwlě Mɛkɛniì ɔ̈ Ɔ sàla lěe kǔ sìsii nyiɛta ja. 10Ɔmoǒ nɔ̀ mua ɔɔ bǐì tmɔɔ̌ma ü fìn'aa ü chìn'aa Jùsuu sònwɛ. 11È tà ɔ tmɔɔ̌a nuu ɛ̈ moo, “Jùsu ne kmɔ̌ plě Ě jě Ɔloò!” U sea ɔɔ win kàan tè po. 12È tà tǐ gbei sìn'aa, Jùsu beaě tǔn tɛ̀ɛ wlòmo Ɔ̌ woǒa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo sɔ̌n je tà u kea uu blětà snǔ mɔ̀ nɛ. 13U mua ǔ tmɔɔ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo tùuǒ, kɛɛ u sea uu win kàan tè po ke. 14È tà ɛ sìn'aa, Jùsuu mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo doǒ u kea dɛ di Ɔ̌ woǒaě u slè Ɔ̌ pnɛɛ̌a u jǐ měne keǒ bu sea kàan tè popoɛ kɔn uu wlè bi jakǎala jè plě keǒ buǔ poa i kàan tè ɛ̈ moo nyopò tùu jěa Ɔlo Ɔ̌ nea kmɔ̌ de. 15È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “A mu a be kmɔ̌ wùɛà kɛn a mǐ tuposàà po ɛ̈ kwɛɛǒ Něe tè jleě mǒ bo klě nyu wùɛ mɔ̀. 16Nyu wùɛ ɔ̈ mi Něe tè kàan tè poba plě ɔ̈ mii ně dlǒ pooba nɔ̀ mi waba klě ɔɔ kpni kukwǐi plɔ tu kɛn bo maěa slè, kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ se Něe tè kàan tè poba mu, gbè sùesuɛ nɛ̀ neǒ ɔ kɛn ɛ̈ mooěe na slè. 17È nyopò wùɛ ü mi Něe tè kàan tè poba, jboo dɛà nɛ̀ mi u de nama, u miě nyopò kǔ sìsi ja le sàba klě Ně nynɛ̌ wlòmo, u mǐ win jajle po. 18Uu nyu bɔ̌ nu son bɔ̌ dǔ smɛ mǒ, ɛ se ɔ dɛ mǒ numa mu. Uu nyu bɔ̌ nǎ dɛà u poo kwɛ̌ mɔ̀, ɛ se ɔ dɛ mǒ numa mu. Bǔ poǒ kmakma nyu son dlǒ bo, ɔɔ kwɛ̌ mi dɛ bɔ̌ba.” 19È tà Jùsu wɔ̀laě uu mɔ̀ boɔboɔ mɔ̀, è Nɔ̀ǒ Nyesoa dǔa jemǒ Ɔ kpala jɔkɛn Ɔ̌ nea bo klě Nyesoaa dilǎ son mɔ̀ ɛ̈ monoo bo tùtu tùɔn fòɛ. 20È Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo nùǒ mua ü bea blě kɛn ü boɛa Nyesoaa win. Koɔn neeaǒ u mɔ̀ Ɔ̌ nyea u jboo noǎ klee kpě ï teea lɛɛ ɛ̈ moo uu win'ǒ u boɛaa i mooa kàan tè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\